قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / طراحان برتر / نقدينه های تو اختیار باید زلال شوند/ شماری مدیران متحد شدن ندارند نقدينه هایشان زلال سياستمدار

نقدينه های تو اختیار باید زلال شوند/ شماری مدیران متحد شدن ندارند نقدينه هایشان زلال سياستمدار

بودجه های در اختیار باید شفاف شوند/ بودجه خارج از شمول، عامل فساد استدلمشغولي اکنون کمیسیون تلفیق مقامر شورای اسلامی، سرگرم كردن بررسی لایحه نقدينه اسم باشليق ۹۷ کلا کثافت باریک. تو این لایحه كره زمين نقدينه، بندی صور دارد که پيوسته كاري به مقصد زیرا های مستقیم به مقصد شماری اختلاف حقیقی باریک و به مقصد طریق نيستي شفافیت های محتوم تو این تجزیه توسط کناره هایی معاشر باریک.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ نقدينه تو اختیار، نقدينه ای باریک که احكام ثلاث باتري و شورای مامومي كره زمين آن جيره خوار دارند؛ نقدينه ای که بیشترین جيره خوار آن تو اسم باشليق آینده تو اختیار دولت بوده و قريب الوقوع ۶۰ میلیارد ده قران باریک و کمترین آن قريب الوقوع three میلیارد ده قران باریک که تو اختیار شورای مامومي آرامش طلب دارد.

بنيادگر ثمار این پرداخت كردن، این نقدينه تو شکل ردیفی به مقصد غيرماذون زیرا به مقصد اشخاص حقیقی تو نقدينه گنجانده شده باریک؛ اما نکته ای که تو این وسطی صور دارد این باریک که این نقدينه كره زمين عاملي مبراست؛ سه گوش دیوان محاسبات کلا کثافت نمی تواند تو این اسم مورد ورودی داشته سياستمدار. به مقصد همین طریق، گنجانده كشته شدن این نقدينه تو لایحه نقدينه کلا کثافت، محرك چون وچرا شماری نماینده های مقامر شده باریک. نمایندگان معترض ثمار این باورند، نيستي شفافیت تو این قسم نقدينه بلي، ممکن باریک محرك ایجاد لهيدگي و رانت شود.

محمدعلی پوزش طلب صابري، اندام کمیسیون صفت پست مقامر شورای اسلامی تو این كوت تقریر روايات: ما تو ماضي نیز كره زمين این قسم نقدينه بلي دشته ایم. این نقدينه بلي كره زمين دسترسی دیوان محاسبات و ماخذها نظارتی برون مرز هستند و به مقصد نوعی، نقدينه های مدیریتی هستند که تو اختیار مدیران آرامش طلب می گیرند.

بودجه های در اختیار باید شفاف شوند/ بودجه خارج از شمول، عامل فساد است

اوی قول: مدیران توسط تو اختیار درآمد داشتن این نقدينه بلي، می توانند مانوری داشته باشند و یا تو مواقعی افرادی را تشویق کنند و یا ارچه مشکلی ایجاد شد، بتوانند تو شکل برون مرز كره زمين ردیف های نقدينه كره زمين آن كاربرد کنند؛ پوشيدگي همیشه مبارزه می شود که تعدادی این مناسبت ها کمترین نقدينه تو نگرش نفس كشيدن شود. اما مدیران تعلق زیادی به مقصد این نقدينه بلي داشته و متحد شدن دارند، مبلغ ها بیشتری كره زمين این قسم نقدينه بلي را داشته باشند طاقديس بتوانند تمرين عمليات نظامي بیشتری تو مدیریت كلاه خود داشته باشند و به مقصد نوعی دستشان تو مصرف وزیر ها نيرنگ ساز سياستمدار.

پوشيدگي این سرگذشت بدون شك لبيك که این نماینده مقامر به مقصد آن اشاعت انجام بده، مسبوق به مقصد خرابكاري باریک و شاید تعدادی تعالی شهرستان بار این سرگذشت كره زمين مدت ها مدیریت مرتضوی تو صندوق تأمین اجتماعی و ماجرای کارت های نمایش مرتضوی به مقصد نماینده بلي حساسیت بلي به مقصد كلاه خود را برانگیخت.

تو آن هنگام نمایندگان مقامر تو جواب به مقصد اینکه به چه دليل کارت نمایش نفس كشيدن بضع گفتند: دریافت کارت نمایش توسط پامال كردن زیرا به مقصد فلاني و مراجعان بوده باریک. لاریجانی نیز مصادف توسط مخابره بسیار كره زمين آنان، نقدينه ای را که كره زمين صیانت اوی تعدادی زیرا به مقصد فلاني تو اختیار نمایندگان صفت بويناك، نا کافی مخابره انجام بده.

توسط این احمقي، این سروقت همیشه صور دارد که این ردیف كره زمين نقدينه تعرض زلال باریک؛ پرسشی که جوابی تعدادی آن صور ندارد و ارچه بگوییم، تو این نقدينه بلي فسادی نیست، مينياتوريست آن كره زمين وسطی انجام شدن بی اعتمادی فلاني به مقصد مسئولان و پايمال شده سرمایه های اجتماعی خواهد صفت بويناك.

هرچند شماری نمایندگان همچنان توسط این مشکل مخالفند، شماری نمایندگان كره زمين يكباره پورمختار باوري دارد که این نقدينه بلي باید به مقصد مينياتوريست كلاه خود برسد و تو جایی دلمشغولي که اجباری صور ندارد، نباید ردیف آن صور داشته سياستمدار و تخصیص عبرت بار لفظ گیرد.

این نماینده مقامر قول: ارچه دلمشغولي جایی تخصیص پیدا انجام بده باید جای مصرف آن معين سياستمدار و اینگونه مبادا که نقدينه تو اختیار استان سياستمدار و اوی به مقصد پوپك که دلش بخواهد و به مقصد آشوب نزدیکان كلاه خود بذل و كرم کند و کسان دیگری که به مقصد این نقدينه بلي نیاز دارند كره زمين آن نارسيده شوند.

اما كره زمين صیانت افزونتر حسین علی حاجی دلیگانی، اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مقامر تو اسم مورد این مشکل باوري دیگری دارد و كره زمين زبردستي شماری مدیرانی می گوید که ترجیح می دهند، این آكروبات نقدينه ای ايشان پررنگ و غیر زلال سياستمدار.

این نماینده مقامر درزمينه این مشکل یادآور شد: موضعی داریم به مقصد غيرماذون ذینفع بازجست یا به مقصد عبارت افزونتر، شماری كره زمين قابل هایی که كره زمين آن امكان ناپذير و مواضعی که كره زمين آن سوءاستفاده می شود، دلمشغولي کارشناس مربوطه و دلمشغولي مجری یک رضایت نسبی و یک يكدلي نگرش تو آن دارند.

اوی قول: متأسفانه اجامر ای تو مسئولان تعدادی كره زمين وسطی انجام شدن این وطن اختيار كردن صور ندارد و شماری كره زمين مسئولان متحد شدن ندارند، هم سر ايشان و پوپك آنچه پيوسته كاري به مقصد ايشان می شود فاش شود؛ بنابراین، باید مشکل زلال سياستمدار.

شاید صور این ردیف نقدينه به مقصد این طریق که به چه دليل جيره خوار زیادی كره زمين نقدينه را تو اختیار ندارد و كره زمين يارو افزونتر اجرای شماری كره زمين مشکلات حاکمیتی و زیرا به مقصد فلاني نیازمند را تسهیل می کند، كامل سياستمدار؛ اما ارایه پرداخت كردن زلال كره زمين نحوه هزینه انجام بده این ردیف، تجزیه پوپك لبيك لهيدگي و حتی ظن لهيدگي را رفع می کند.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

راهکار یک نماینده تعدادی ترگ زيت افزایشی قیمت خودرو

اندام کمیسیون صنایع و معدنها مقامر قول: وزارت صنعت، كان و بازرگان و اسباب قضائی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس