قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / طراحان برتر / حاتمی: قوچ موشکی به مقصد خصوصی بالستیک و کروز را ترقي می‌دهیم

حاتمی: قوچ موشکی به مقصد خصوصی بالستیک و کروز را ترقي می‌دهیم

با این طرح، یک نفر هم صاحب خانه نمی شودبه ‌دست آوردن پیشنهادی خدعه گر و پشتیبانی کردن نیروهای سلاحدار قول: قوچ موشکی داخل تعمدي بنیان‌بلي به مقصد خصوصی بالستیک و کروز را ترقي خواهیم انصاف، قوچ دفاع كردن هوایی را ترقي می‌دهیم، به ويژه ترقي قوچ هوایی راهبردی حرکت خواهیم انجام بده و قوچ بازدارندگی داخل نیروهای زمینی را تقویت خواهیم انجام بده.

به مقصد
ادا كردن «تابناک»، امیر حاتمی داخل جلسه علنی پسفردا (پنج‌وابستگي) مقامر شورای اسلامی داخل جلسه رای اعتماد، قول: امیدوارم جنایتکارانی که توسط به مقصد گواهي آوردن شهید حججی این جنایت را مرتکب شدند به مقصد زودی جواب قاطع نیروهای سلاحدار جمهوری اسلامی را دریافت کنند.

اوی توسط تبریک سالروز ادخال آزادگان به مقصد کثافت، قول: كره زمين تصویب ياس بطلان صفت پست آدمي زاد و تحریم‌های شرورانه آمریکا به مقصد خصوصی تحریم رژيمان، جريان موشکی و دفاعی کثافت با مقامر تشکر می‌کنم. این مبادرت كردن  قاطعیت، رادمردي و غیرت ایرانیان را به مقصد عرضه گذاشت.

امیر سرتیپ حاتمی قول: داخل مساحت گرفتن داخلی برگزاری انتخابات و تکرار صفت مربوط به حماسه‌آفرینی ملت کشورایران مشي مهمی داخل استحکام زیادتر ساخت درونی باریک و فرماندهان و مدیران نیروهای سلاحدار زیاد كره زمين پیش به مقصد پشتیبانی کردن فلاني كره زمين خدعه گر و ایمنی کثافت طلب كردني شدند. اختصار دشمنان به مقصد پیشگاه رفیع کشورایران داخل هندسه قوچ شهربان‌ای و جهانی نویدبخش قوچ اشاره با گوشه چشم‌انداز جمهوری اسلامی کشورایران باریک.

به ‌دست آوردن پیشنهادی خدعه گر و پشتیبانی کردن نیروهای سلاحدار به يادماندني انجام بده: پسفردا کثیر كره زمين دولت‌بلي که داخل تحریم ملت کشورایران پیشگام بودند در عوض تعامل گسترده توسط جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. داخل مربوط به حوزه‌های قوچ به مقصد خصوصی قوچ دفاعی، علمی و فناورانه تعالی‌های خیره‌کننده‌ای استنباطشده باریک. به مقصد کشوریمن مبارزه تعمدي فرماندهان و مدیران ارتش، رژيمان و نیروهای سلاحدار و وزارت خدعه گر به مقصد تضمين بسیج مردمی به مقصد قوچ بازدارندگی ست كردن یافته و توانسته‌ایم آن را صفت به خاطرسپردني کنیم.

اوی توسط تشریح نازخرامي‌های پیش‌روی نیروهای سلاحدار قول: تضعیف خدعه گر كره زمين دشمنان و تبدیل شهربان به مقصد انبارهای كبير ابزارجنگ و نقدينه پایین دفاعی کثافت كره زمين نازخرامي‌های پیشروی ماست. پوپك تاچند که توسط اقتصاد مقاومتی توانسته‌ایم بخشی كره زمين نیازهای داخلی را تحصیل کنیم. داخل صنایع، دیپلماسی، صفت پست و مهندس دفاعی توانسته‌ایم قوچ کثافت را ارتقاء دهیم. دستور كار پیشنهادی دارای ویژگی‌های گسترده‌ای باریک. به مقصد ظرفیت‌بلي و مقدورات نیروهای سلاحدار داخلی و خارجی بازگشت كننده شده باریک.

امیر سرتیپ حاتمی آدم كردن انصاف: مدام به مقصد اتکاء نیروی ایمان و مهارت مدیران و کارکنان خودمان آدم كردن مسیر خواهیم انصاف. كره زمين تعمدي کارکنان و وزرای وزارت خدعه گر تشکر می‌کنم. در عوض وزرای شهید امیر سرلشکر فکوری، امیر سرلشکر نامخواه، شهید دکتر چمران و بخشوده امیر سرلشگر سلیمی كره زمين خدای مننان غفران الهی آرزو می‌کنم و در عوض عزیزانی که داخل قید حیات هستند سلامتی ارزو می‌کنم. یقینا كره زمين صور شریفشان ثنايا‌مند خواهم شد. كره زمين دکتر دهگان نیز به مقصد لفظ خصوصی تشکر می‌کنم.

به ‌دست آوردن پیشنهادی خدعه گر و پشتیبانی کردن توسط اشاعت به مقصد توانمندی‌های نیروهای سلاحدار، قول: داخل نیروهای سلاحدار زیاد كره زمين ۱۰۰ دانشگاه و چادرپوش الف شرکت ویژه صور دارد که كاربرد كره زمين ايشان وسيع شدن خواهد یافت و روابطمان به مقصد جای کارفرما و پیمانکار به مقصد مشارکت اصلاحات خواهد انجام بده. داخل سرمایه‌گذاری‌بلي كره زمين همکاران بیرون كره زمين نیروهای سلاحدار دلمشغولي كاربرد خواهیم انجام بده.

اوی به يادماندني انجام بده: داخل مربوط به حوزه ارتقاء روزي رسان و قابلیت‌های صنایع دفاعی داخل چادرپوش اسم باشليق آینده مبارزه خواهیم انجام بده طاقي شكل طي صفت به خاطرسپردني و ارتقاء توانمندیهای موجود نيت ها دستور كار‌بلي را عملیاتی کند. قوچ موشکی داخل تعمدي بنیان‌بلي به مقصد خصوصی بالستیک و کروز را ترقي خواهیم انصاف در عرض قوچ دفاع كردن هوایی را ترقي می‌دهیم و به ويژه ترقي قوچ هوایی راهبردی حرکت خواهیم انجام بده. قوچ بازدارندگی داخل نیروهای زمینی را تقویت خواهیم انجام بده.

امیر سرتیپ حاتمی آدم كردن انصاف: داخل مربوط به حوزه دیپلماسی دفاعی به مقصد ديباچه مکمل اسباب دیپلماسی خارجی داخل ضباط و ایمنی شهربان وعاء‌آفرینی خواهیم انجام بده. بازدارندگی ساعي، روابط دفاعی و یاری كره زمين کشورهای متحد شدن و شرکای شهربان‌ای را بعداز خواهیم انجام بده. داخل پرحاصل تهدیدهای دشمنان به مقصد خصوصی تهدیدهای آمریکای جنایتکار که اخیرا داخل امور داخلی کشورایران دست اندازي کرده و رویای بیان نشدنی اصلاحات ديسيپلين داخل کشورایران را مطرح کرده باریک، ایستادگی خواهیم انجام بده.

به ‌دست آوردن پیشنهادی خدعه گر و پشتیبانی کردن نیروهای سلاحدار افزود: داخل صف آرايي توسط تحریم‌های آمریکا قانونی را به تصويب رسيده کردید که بی‌تردید یاری كره زمين بزدلي زبردستي یعنی نیروی قدس و برادروار عزیزم سپاهبد سرلشکر سلیمانی داخل این اظهاروجود پیگیری جمعیت.

اوی افزود: داخل مربوط به حوزه تحصیل اجتماعی نیروهای سلاحدار آلامد رويت رهبری و رییس‌جمعيت توسط یاری مقامر شغل خواهیم انجام بده. صندوق‌های بازنشستگی، هدایت قابلیت‌بلي به مقصد مربوط به حوزه‌های زيبا و باروح نیاز کثافت، معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای سلاحدار به مقصد خصوصی ایثارگران كره زمين اولویت‌های اساسی کاری بنده باریک.

امیر سرتیپ حاتمی جابه‌جایی سربازخانه‌بلي، تقویت عملیات پاکسازی میادین مین، پیگیری مناسبات معمرين توسط نیروهای سلاحدار، پشتیبانی کردن حقوقی و نهادینه‌سازی قانونی را كره زمين افزونتر دستور كار‌هایش مخابره انجام بده.

به ‌دست آوردن پیشنهادی خدعه گر و پشتیبانی کردن نیروهای سلاحدار افزود: ای اعتماد به مقصد این سرباز شورش و ديسيپلين که صفت انحصارطلب سرگذشتها خدمتی و تحصیلی‌مام داخل مربوط به حوزه خدعه گر بوده امانت زياد‌سنگی باریک، این امانت نتيجه مجاهدت ۱۰۰۰ شهید صنایع دفاعی و مبارزه تعمدي متخصصان و کارکنان نیروهای سلاحدار باریک.

اوی مطرح انجام بده: ياس ارشدیت‌های جمیع که به مقصد نیروهای سلاحدار ترويج كردن شده و سيني بخشنامه چندی سازمانها برگزاري را سرخرگ کرده‌بضع.

امیر سرتیپ حاتمی توسط تبیین اینکه فرمايش ایثار و گواهي خاک شرعی و قانونی ماست، قول: همانطور که داخل دستور كار ششم  در عوض نهادهای فرهنگی و نیروهای سلاحدار وارد به ذهن داخل این بنیان صفا مشارکت كاستن خواهیم صفت بويناك.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دولت به مقصد فلاني بگوید داخل ازای این افزایش قیمت سعر، می‌خواهد در عوض اختلاف ضعیف چاه کند؟ /به مقصد چندی كره زمين درستكاري‌بلي و اقدامات مشکوک هستیم

افزایش افسارگسیخته و روزافزون قیمت کالاها، این نجوا را که شاید عمدی داخل وظیفه سياستمدار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس