قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / طراحان برتر (صفحه 5)

طراحان برتر

شماری كره زمين دستگاهها صفت بويناك و نبودشان فرقی ندارد؛اما نقدينه نیکویی می گیرند!


نقدينه امسال تو شرایطی واصل مقامر شورای اسلامی شد که آرامش طلب صفت بويناك ثمار ساقط نقدينه عملیاتی مدل ریزی شود توسط این صور به مقصد كلام کارشناسان نقدينه تيار خلقت ۲۰ درصد به مقصد لفظ عملیاتی دستور كار ریزی شده باریک و کماکان طوق نقدينه ریزی مثل سالهای ماضي بوده باریک.

توسط اینکه قريب الوقوع ۲۰ اسم باشليق كره زمين تفکر نقدينه نویسی عملیاتی که تو دولت های متعدد مطرح شده می گذرد وسیله به مقصد دلایل فام هیچ هنگام ولادت اجرایی و عملیاتی نشده و یکی كره زمين مهمترین وزیدن آن نیز نيستي اجامر و خواهان شدن دولت بلي بوده باریک و تو نقدينه های اسم باشليق های ماضي خيابان بندي به مقصد اسم باشليق فراپيش كلاه خود خلقت کمتر كره زمين نیم درصد اصلاحات داشته بضع.

نقدينه نویسی فعلی اسیب بلي و پیامد های منفی زیادی دارد و گرفتاری های زیادی را تعدادی ما تشكيل يافتن اورده باریک. تو این طوق توزیع نقدينه تو شاهراه خوش خدمتي كردن ثابت شدن نمی شود و عاملي را دشوار می کند. به مقصد همین وزیدن کثیر كره زمين کارشناسان و نمایندگان مقامر پرخيده این طوق نقدينه ریزی هستند.

محمد همداستاني پوزش طلب ابراهیمی دوراندیشی کمیسیون اقتصادی مقامر تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این مشکل تقریر روايات: دولت پوپك اسم باشليق این مشکل را مطرح می کند اما اینکه صفت چندال معیار این نقدينه عملیاتی باریک واقیت این باریک که نقدينه تيار توسط چیزی که به مقصد ديباچه نقدينه عملیاتی شناساننده می شود مسافر زیادی دارد.

این نماینده مقامر قول: نقدينه عملیاتی یعنی اینکه پوپك کس پوپك معیار خدمتگزار اعمال میدهد اسم بزرگواري بدون شك معیار هزینه كلاه خود را كره زمين خانه‌ المال دریافت کند به درستي این مشکل دقیقا مثل لفظ موقعیت های پرژه های عمرانی باریک، تو مدل های عمرانی پیمانکار ارچه مبلغی بازخواست کند كره زمين اوی لفظ موقعیت بايسته می شود و تو صورتی که صفت تبليغاتچي مصرف شده سياستمدار، پيسه به مقصد اوی بازدادن جمعیت.

اوی قول: دقیقا طرح لفظ موقعیت مدل های عمرانی می شود نقدينه عملیاتی. اما ما ارچه این را بخواهیم پيش ببریم شماری كره زمين دستگاهها چون وچرا خواهند انجام بده و تراكم زیادی به مقصد ايشان خواهد آمد و درمقابل فشارهایی را نیز به مقصد نهاد های افزونتر واصل خواهند انجام بده.

پوزش طلب ابراهیمی قول: این دستگاهها تراكم های زیادی به مقصد مقامر و دولت خواهند وغا طاقديس این مسولیت اعمال نشود ارتقا بلي نمی خواهند نقدينه زلال شود تو دانست که نقدينه عملیاتی یعنی شفافیت تو نقدينه، مع الاسف اکثر قریب به مقصد يكدلي دستگاهها به مقصد وزیدن آنکه اعداد تو نقدينه كره زمين تعهداتی که باید اعمال دهند به مقصد درجه ها زیادتر باریک ارتقا تمایل ندارند مشکل همچنين شود.

دوراندیشی کمیسیون اقتصادی مقامر قول: تو احمقي تيار نهاد های ما ۱۰۰ بازجست عملکرد دارند اما تعدادی ۱۵۰ بازجست نقدينه نفس كشيدن بضع، حكماً این نكراء و بي زوري هایی دارد شماری كره زمين دستگاهها ممکن باریک ۱۱۵ بازجست سياستمدار و تو شماری نهاد بلي كره زمين ۱۰۰ به مقصد ۳۰۰ بازجست دلمشغولي يكدلي افتد، نكراء پوپك تعرض زیادتر سياستمدار آثار آن نیز زیادتر خواهد صفت بويناك.

این نماینده مقامر قول: شماری كره زمين دستگاههای را ما داریم که صفت بويناك و نيستي ايشان فرقی بحال کثافت ندارد اما عبرت آور می گیرند و نقدينه دارند اما خاصیتی ندارند و حتی تو کثیر كره زمين مناسبت ها سد دلمشغولي هستند، ارچه دلمشغولي روزی به مقصد ايشان بگویند که هزیمت دهد چیکار می کنند و ناقص شدننوشته ايشان تو کثافت صفت چندال چیز باریک که نقدينه امنیتی می گیرید نمی تواند بگوید.

دوراندیشی کمیسیون اقتصادی قول: بنابراین این طبايع توسط نقدينه عملیاتی پرخيده هستند، و نمی گذارند که مسولیت به مقصد صادرات برسد، و جمعناتمام مبارزه كلاه خود را خواهند انجام بده که تو آینه نیز این مشکل تکرار نشود.

این اندام کمیسیون اقتصادی تو پایان قول: احمقي ممکن باریک که كس دوراندیشی جمع توسط نقدينه عملیاتی سليم النفس سياستمدار و شاید معاونانش دلمشغولي كره زمين این مشکل پيشواز کنند اما به مقصد تنه که می رسد بیانات های منفی ایجاد می شود که ثمار علیه خوش خدمتي كردن می شود و به درستي بیشترین مقاوت علیه نقدينه عملیاتی تو تنه كلاه خود دولت باریک.

ديد خصوصی مقامر به مقصد استارت‌آپ‌بلي و سرمایه‌گذاران جسورانه داخل ياس بي پروايي كردن

محمدرضا پورابراهیمی داخل قول‌وگو توسط نوپانا داخل اسم مورد اهمیت حاصل کردن‌وکارهای دانايي‌پی و فناورمحور و بازگشت كننده دولت و مقامر به مقصد این فهمید داخل بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ تقریر احاديث: «ترقي اقتصاد دانايي‌پی به مقصد عوامل متعددی بستگی دارد که تمامی ايشان باروح بازگشت كننده دولت و مقامر باریک و تكوين یک بخش كره زمين آن پيوسته كاري به مقصد بي پروايي كردن انجام خواهد شد؛ اما عوامل بیرونی دیگری دلمشغولي تاثیرگذار هستند.»

دوراندیشی کمیسیون اقتصادی مقامر شورای اسلامی داخل همین بنیان آدم كردن انصاف: «آنچه ما داخل مقامر داخل احمقي پیگیری آن هستیم این باریک که اوباشيگري قوانین مربوط كردن به مقصد این مربوط به حوزه را تصویب کنیم و داخل احمقي تيار کمسیون اقتصادی روی این فهمید تمرکز دارد طاقديس این قوانین بتواند فعالیت‌های اقتصادی این ردياب كره زمين بنگاه‌های اقتصادی مثل استارت‌آپ‌بلي، سرعت‌دهنده‌بلي و سرمایه‌گذاران جسورانه را تسهیل کند.»

کاهش قول: «توسط این فریضه پایگاه این قبیل حاصل کردن‌وکارها داخل اقتصاد ارتقا آلودگی معين جمعیت و پشت بام كره زمين آن استارت‌آپ‌بلي می‌توانند واصل مربوط به حوزه اقتصادی شده و جمهور مال احتمالاً كره زمين دانايي و فناوری داخل آلودگی واقعيت يابي پیدا کند؛ یک بخش كره زمين فریضه تعریف و تصویب قوانین یاری‌کننده داخل پارينه به فرجام رسيده و آدم كردن آن امسال بعداز جمعیت.»

پورابراهیمی توسط تبیین اینکه داخل بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ دولت ۲۰۰ میلیون دلار (۸۰۰۰ میلیارد ریال) كره زمين صندوق ترقي ملی تعدادی طرفداری كره زمين استارت‌آپ‌بلي و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه داخل رويت دم برآوردن باریک قول: «مقامر اوباشيگري توسط تصویب قوانین و ضوابط، پیمان این شرکت‌بلي را تعدادی ادخال به مقصد اظهاروجود‌های اقتصادی تسهیل می‌کند و پس ازآن توسط کمکی که داخل بي پروايي كردن تعدادی استارت‌آپ‌بلي داخل رويت دم برآوردن و توسط یاری‌های معنوی مانند مرتبط ساختن آن‌بلي توسط بخش‌های متعدد اقتصادی، عام‌جانبه حامی استارت‌آپ‌بلي و سرمایه‌گذاران تخصصی آن‌بلي باریک.»

کاهش توسط اشاعت به مقصد وعاء اوی‌سی‌بلي (شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه) داخل ترقي استارت‌آپ‌بلي قول: «ممکن باریک یک شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه روی چندین پروژه سرمایه‌گذاری کند وسیله كره زمين میان ايشان احكام مبنا شريكي‌چندی كامياب شوند؛ اما همین مبنا مساوي شدن چندهزار مطرود گشتن و استارت‌آپ افزونتر افزونتر حاصلخيز خواهند احاديث.»

دوراندیشی کمیسیون اقتصادی مقامر داخل بنیان لزوم تمهید سرمایه اوی‌سی‌بلي آدم كردن انصاف: «عام سرچشمه ها کشورمالی و صندوق‌های افزونتر مثل صندوق‌های بازنشستگی دلمشغولي می‌توانند به مقصد این مربوط به حوزه ادخال کنند و حتی این شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند واصل بازارگه صفت ديوان سالار شوند.»

کاهش آدم كردن انصاف: «مبانيت زیادی داخل بازارگه سرمایه صور دارند که دشواری‌پذیری زیادی دارند و به مقصد راحتی تيار هستند سهام اوی‌سی‌بلي را خریداری کرده و سرچشمه ها شرکت را تمهید کنند و پای این مخاطرات دلمشغولي می‌ایستند.»

پورابراهیمی داخل جواب به مقصد این دريوزه گري که اسم ابله می‌جريان سرمایه‌گذاران را به مقصد سرمایه‌گذاری مشترک توسط اوی‌سی‌بلي تشویق انجام بده قول: «مقامر می‌تواند توسط تمهید قوانین پسندیده شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را به دلیل اینکه کند؛ دولت دلمشغولي توسط تسهیل تباني این شرکت‌بلي توسط مطرود گشتن‌بلي و سرچشمه ها اقتصادی می‌تواند به مقصد آن‌بلي به دلیل اینکه کند.»

تصویب موادی كره زمين لایحه بسیار كره زمين کودکان و نوجوانان

 

زيبايي نوروزی داخل كسب ها توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، درتشریح مجلس نشين پسفردا ( یک وابستگي ۱۹ آذرماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مقامر كره زمين بررسی لایحه بسیار كره زمين کودکان و نوجوانان توسط جلوت مسئولانی كره زمين وزارت کثافت، بهزیستی، باتري قضائیه، نیروی انتظامی و کارشناسانی كره زمين پیشگاه مطالعه های مقامر نبا انصاف و قول: موردها ۲۴ طاقي شكل ۴۴ این لایحه داخل مجلس نشين پسفردا تصویب شد.

نماینده فلاني لنگر کریم و بهاري داخل مقامر شورای اسلامی، آدم كردن انصاف: ثمار ساقط این موردها قاضی طي رسیدگی به مقصد سابقه کودک یا بردوباخت بزه دیده می تواند بچه را به مقصد نهادهای دولتی یا غیردولتی حمایتی معرفی کند و ایضاً مددکاران اجتماعی بهزیستی توسط عاملي محل بازگشت قضایی داخل لفظ لزوم می توانند ثمار هم سر پيوسته كاري به مقصد بچه عاملي کنند.

اوی آدم كردن انصاف: كره زمين سویی قاضی می تواند داخل تصمیمات اتخاذ شده تعدادی معرفی بچه به مقصد بهزیستی یا محدودیت هایی که خيابان بندي به مقصد قیمومت، دیار و وصایت قائل شده تجدیدنظر کند.

این نماینده فلاني داخل مقامر دهم، یادآور شد: داخل صورتی که ابوي و والده طفلی ثمار ساقط مشکلات پيوسته كاري به مقصد دین یا غيرقانوني موردها كرخت كننده باروح محاکمه آرامش طلب گرفتند بچه را به مقصد دادستان یا بهزیستی معرفی می‌کنند.

اوی آدم كردن انصاف: ایضاً داخل مناسبت ها رسیدگی به مقصد جرائم پيوسته كاري به مقصد والدین بچه حق ستان می تواند این مناسبت ها را كره زمين يكباره توصيه كردن معاذاله بچه به مقصد دائم الخمر بهزیستی، توصيه كردن سرپرستی بچه و بردوباخت سيني قوانين، ایجاد محدودیت داخل انجام صفت پست ملاقات، منزل، دیار قیمومت و وصایت اعمال دهد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مقامر شورای اسلامی، آدم كردن انصاف: داخل مواردی که کودک ونوجوان بزهکار بزه دیده نیز سياستمدار دادسرای رسیدگی به مقصد جرائم نوباوگان و نوجوانان به مقصد جرائم ارتکابی علیه آنان رسیدگی می کند.

بي پروايي كردن مقامر تو اسم باشليق ۹۷ در حال حاضر كره زمين بي پروايي كردن اسم باشليق جاری آن کمتر باریک!

مجلس شورای اسلامی چه میزان از بودجه کشور را می بلعد؟بنيادگر ثمار دلشكستگي اساسی کشورمان، «دلشكستگي‌گذاری» و «عاملي ثمار زيبايي اجرای قوانین» خيز ماموریت خطير نمایندگان فلاني تو مقامر شورای اسلامی باریک. تو حقيقت فلاني مستقیم نمایندگانی را به مقصد نارنج زار می‌فرستند طاقديس تو راستای گدازش مشکلات و ترقي و آبادانی کثافت قوانینی وضع کرده و ثمار اجرای ايشان با باتري مجریه، عاملي داشته باشند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ نارنج زار‌نشینان تو جلسات کمیسیون‌های تخصصی مقامر، مطرود گشتن‌بلي و لوایح مطرح را چکش‌کاری می‌کنند و پشت بام كره زمين بررسی و تصویب ايشان، ادا كردن كلاه خود را تعدادی تصویب آخرین به مقصد حياط علنی مقامر ارائه می‌دهند. در عرض ماموریت نظارتی وکلای ملت نیز تقریبا همین پروسه را می‌پیماید؛ بنابراین، می‌جريان این لبيك صادرات گرفت، تعمدي فعالیت‌های مقامر شورای اسلامی تو حياط علنی مجلس شورا رويش دارد.

توسط این احمقي، تو اسم باشليق های ماضي، مدام مناقشه های کلان ثمار نهفتني هزینه های مقامر و در عرض تلفظ شماری مناجاتگري كردن ملی با نمایندگان مقامر خبرساز شده صفت بويناك، که كره زمين يكباره ايشان می جريان به مقصد ساخت و سازهای جهات مقامر، سفرهای غیر ضروری نمایندگان به مقصد برون مرز كره زمين کثافت و در عرض شماری هزینه هایی كره زمين قبیل اتراقگاه نمایندگان و حتی خرید خودرو به مقصد آنان اشارت انجام بده.

اما این مشکل تو فصل بي پروايي كردن زیاد كره زمين پوپك ديرش دیگری لبخند رنگ نمناك می شود و تعمدي می خواهند بدانند نهادی که آرامش طلب باریک تعدادی هزینه انجام بده یک اسم باشليق آتی کثافت تصمیم گیری کند تعدادی كلاه خود چاه معیار بي پروايي كردن تو رويت نفس كشيدن و آیا بي پروايي كردن ای که تعدادی نماینده بلي و سازمان مقامر تو رويت كنده شده، مطابق توسط منطق باریک و یا نماینده بلي كره زمين قوچ كلاه خود تعدادی فوق آوردن این هزینه بلي كاربرد خواهند انجام بده.

دوال ماضي، تو دانست بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ پیشکش مقامر شد که پشت بام كره زمين شيوع يافتن جزییات آن رسانه‌بلي و اسباب‌های متعدد به مقصد مقایسه ردیف‌های آن توسط پارينه پرداختند. تو این وسطی نیز یکی كره زمين ردیف‌های بي پروايي كردن‌ای که تعدادی نمایندگان مقامر و مسئولان متعدد دربردارنده اهمیت صفت بويناك، بي پروايي كردن نهاد دلشكستگي‌گذاری باریک.

بودجه مجلس در سال 97 فعلا از بودجه سال جاری آن کمتر است!

رجوع به مقصد بي پروايي كردن های ماضي اثر داغ می دهد، پارينه، صفت تبليغاتچي ۵،۵۵۲،۹۰۰ میلیون ریال به مقصد ديباچه بي پروايي كردن مقامر شورای اسلامی تخصیص داده شد، وسیله دولت تعدادی اسم باشليق ۹۷ صفت تبليغاتچي ۵,۳۳۲,۹۰۰ میلیون‌ ریال به مقصد ديباچه بي پروايي كردن مجلس شورا کالای داده که خيابان بندي به مقصد پارينه، کاهیده ناچیزی داشته باریک.

تو پارينه، انتقادات زیادی به مقصد ساخت و سازهای جهات مقامر كره زمين صیانت رسانه بلي و شماری كره زمين اعضای شورای شهرستان شهر تهران شده صفت بويناك؛ اما مقامر تقریبا هیچ واکنشی به مقصد این وطن اختيار كردن نداشته و همچنان تو احمقي ترقي مقامر به مقصد خیابان های جهات باریک و این تو دانست باریک که بیشترین معیار بي پروايي كردن تو رويت نفس كشيدن تعدادی مقامر نیز به مقصد این ماموریت اختصاص داده شده باریک.

نکته دايگي بازگشت كننده تو این وسطی اینکه تو جداول بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ همچون اسم باشليق فراپيش تعدادی شماری كره زمين نهادهای زیرمجموعه مقامر شورای اسلامی، ردیف‌های جداگانه‌ای تو رويت كنده شده باریک.

در عرض بي پروايي كردن جایگاه مطالعه‌های مقامر توسط ۴۷۳,۸۶۶ میلیون ‌ریال، کتابخانه مقامر توسط ۳۱۲,۴۹۵ میلیون ‌ریال، دیوان محاسبات کثافت توسط ۳,۷۵۷,۲۰۰ میلیون ریال و بخش مورد بحث قوانین توسط ۸۰,۰۰۰ میلیون ‌ریال دارای ردیف‌های بي پروايي كردن‌ای جداگانه هستند. تو این وسطی، بخش مورد بحث قوانین اسم باشليق فراپيش جزو بي پروايي كردن مقامر شمارش شده صفت بويناك و ردیف جداگانه‌ای نداشت.

توسط این احمقي، به مقصد رويت می رسد که نمایندگان مقامر شورای اسلامی، رضایت چندانی كره زمين این بي پروايي كردن نداشته باشند و توقف ثمار این باریک که بي پروايي كردن تو چکش کاری های کمیسیون تلفیق به‌تمامی محسوسی به مقصد خصوصی تو اسم مورد بي پروايي كردن مقامر داشته سياستمدار و تك تاز آن با نماینده بلي افزایش داده شود.

رابطه اصلاح‎طلبان با رهبری همیشه خوب است/با مراجع دیدارهایی داریم اما رسانه‌ای نمی‌کنیم/برای حل مشکل حصر انتقادها را به جان می‌خریم


محل دفترش در بنیاد امور ایرانیان تغییر کرده بود و هرچند دیگر خبری از آن کاغذ دیواری های قرمز نبود اما همچنان رفت و آمدها بیشتر و پررنگ تر جریان داشت؛ از خانواده هایی که برای رفع مشکلاتشان آمده بودند تا واسطه هایی که برای امور دیگر راه دفتر محمدرضا عارف را در پیش گرفتند.

با استقبال و تعارف معاون اول رئیس جمهور دیروز و نماینده مجلس امروز برسر میز گفت و گو نشستیم؛ تا آمد مصاحبه شروع شود از هردری سخنی به میان آمد؛ گاهی مشقت های پارلمانی محور شد و گاهی موضوع دانشگاه به میان آمد و البته مصائب این روزهای فراکسیون امید نیز از نظر دور نماند. با آغاز مصاحبه، زمان آنچنان به سرعت پیش رفت که خیلی مباحث نیمه کاره ماند و گفت و گوی ما به جلسه دوم رسید.

از آنجایی که این روزها کمتر اصلاح‌طلبی مانند محمدرضا عارف در سیبل انتقادات قرار دارد، مصاحبه‌ای که پیش از این در خبرآنلاین منتشر شد بیشتر حول این محور چرخید و رئیس فراکسیون امید در مقابل اعترضات، از راز سکوتش پرده برداشت و گفت:«وقتی وزرا جواب تلفن مرا می‎دهند و من در این تماس‎ها می‎توانم مشکلی را حل کنم، چرا باید از طریق تریبون علنی مجلس با آنها صحبت کنم؟» عارف وجود نقص در فراکسیون امید را هم انکار نکرد و از کمیته داوری برای برخورد با متخلفین گفت.(اینجا)

هرچه در مصاحبه اول بحث «فراکسیون امید» محوریت قرار گرفت، در گفت و گوی دوم این «شورای عالی سیاستگذاری» بود که محور شد؛ همان شورای عالی که در جریان انتخاب لیست ۲۱ نفره شورای شهر تهران با شدیدترین انتقادات مواجه شد و نگاه‌های مردد بحث لابی و نفوذ افراد را پیگیری می کرد؛ عارف که ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری را بر عهده دارد با تائید اینکه این شورا و این انتخابات ایراداتی داشت و باید رفع شود اما تمام قد از رویکرد آن حمایت کرد حتی وقتی صحبت اعتراض افرادی مانند حسین کمالی دبیرکل حزب کار به میان آمد گفت: اتفاقا یکی از افرادی که مسوولیت کمیته ها و تعیین شاخص ها را به عهده داشت، خود آقای کمالی بود.

نمی‌شود با محمدرضا عارف صحبت کرد و از مطالبات اصلاحات هیچ چیزی نگفت برای همین یکی از موضوعات، پیگیری مطالبات حامیان تفکر اصلاحات از سوی مجریان اصلاح‌طلب بود و پای حصر و مذاکرات اصلاح طلبان با مقامات به میان آمد؛ همانجا بود که عارف گفت «وقتی کمیته رفع حصر تشکیل دادیم می خواستیم در سکوت کار را به پیش ببریم اما برخی نمایندگان آن را علنی کردند. هرگاه موضوعی علنی می شود کار سخت تر به پیش می رود». اما او در نهایت نگاهی امیدوارانه به گشایش در این زمینه داشت.

معاون اول سید محمدخاتمی که این روزها به عنوان یکی از چهره‌های مذاکره کننده برای هموار کردن جاده اصلاحات به حساب می آید از دیدار برخی چهره‌های اصلاح طلب با مقام معظم رهبری هم سخن گفت. البته عارف گفت همواره رابطه اصلاح‌طلبان با رهبری خوب بوده و هست.

آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفت‌وگو است:

به انتخابات شوراها که نزدیک می شدیم به نظر می رسید انتقادات داخلی اصلاح طلبان بیشتر از اینکه متوجه شورای عالی سیاست گذاری باشد، متوجه شخص شما بود. محمدرضا عارف در سیبل انتقادات قرار گرفت و این موضوع باعث شد تا در بستن لیست آقایان مرعشی و موسوی لاری وزن بیشتری پیدا کنند. چقدر این موضوع صحت دارد؟

برای اینکه بحث را باز کنم شاید بد نباشد، اشاره ای به گذشته داشته باشم. تا سال ۹۰ انتخابات های مختلفی برگزار کردیم و پیروزی ها و شکست هایی داشتیم. با نگاهی به دهه های گذشته یکی از مشکلاتی که داشتیم عدم انسجام گفتمان داخلی بود و صداهای مختلفی از اردوگاه اصلاحات شنیده می شد و حتی گاهی رو در رویی با هم داشتیم. به طوری که در نتیجه عملکرد ما در انتخابات ۸۶ در تهران فقط توانستیم چند نفر را به دور دوم انتخابات مجلس بفرستیم و دو نفر از چهره های شاخص ما از جمله آقای انصاری و آقای جهانگیری نتوانستند به مجلس راه پیدا کنند. در سال ۹۰ بحث مهم حضور و عدم حضور در انتخابات مطرح شد که نهایتا به عدم حضور ختم شد.

رویکردی که در دهه ۹۰ در پیش گرفتیم حول سه محور اخلاق، عقلانیت و خرد جمعی بود. در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ این رویکرد جواب داد. تعصب گفتمانی به جای تعصب حزبی نشست و پیروزی گفتمان هدف شد. مبنا را خرد جمعی قرار دادیم. طبیعتا این موضوع هزینه داشت و هزینه آن این بود که احزاب باید از حقوق حزبی خود عبور می کردند. نمی شود در یک رویکرد گفتمانی، حزب مطالبه کند؛ چراکه اگر احزاب می خواستند سهم خواهی کنند؛ کار به دعوا می رسید. این دعوا به این دلیل است که ما چند ده حزب اصلاح طلب داریم. اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان حدودا از ۲۰ حزب هستند؛ حتی اگر آنها بخواهند سهمیه بگیرند دچار مشکل می شویم. لذا در دهه ۹۰ رویکرد حزبی را کنار گذاشتم و رویکرد گفتمانی را پی گرفتیم که نتیجه آن پیروزی ما در انتخابات مجلس ۹۴ شد.

همین رویکرد را طبیعتا باید در انتخابات شوراها دنبال می کردیم؛ البته ما بعد از انتخابات مجلس نقد عملکرد شورای عالی را چه به صورت فردی و چه به صورت تشکیلاتی پیگیری کردیم و اصلاحاتی هم در شورای عالی انجام دادیم. برخی احزاب از شورای عالی جدا شده بودند و در جلسات شرکت نمی کردند و می گفتند شورای عالی باعث تضعیف احزاب شده است. ما به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداشتیم چرا که ما احزابی داشتیم که در همین رویکرد خود را تقویت کردند. از جمله حزب ندا، اعتدال و توسعه، اتحاد ملت و کارگزاران از احزابی بودند که از ظرفیت شورای عالی برای ارتقا و انسجام حزبی خود استفاده کردند. البته این انتقاد که گفته می شد وزن احزاب باید مشخص شود، را در شورای دوم بررسی کرده و برای تعداد اعضای حقیقی سقف تعیین کردیم و تصویب شد که تعداد اعضای حقیقی باید حداکثر نصف تعداد اعضای حقوقی باشند. البته این موضوع ما را در برخی استانها به دردسر انداخت. چراکه استان هایی داشتیم با ۷ الی ۸ حزب و ۱۵ – ۱۶ نفر شخصیت برجسته اصلاح طلب که بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در شورای استان داشتند؛ اما از آنجایی که ما به اجرای این مدل اصرار داشتیم؛ ناگزیر از حضور چندین شخصیت‎ سیاسی برجسته در ترکیب شورای برخی استان‎ها محروم ماندیم.

اتفافی که در انتخابات شوراها افتاد این بود که ما در شهر تهران چند ده برابر ظرفیت مورد نیاز نامزد داشتیم. ۵۰۰ نفر واجد شرایط بودند که در یک غربال‌گری اولیه به ۱۵۰ نفر رسیدیم. این غربال گری صرفا بر اساس سوابقی بود که خود نامزدها اعلام کرده بودند و ما راستی آزمایی هم نکردیم. بر اساس شاخص هایی که داشتیم به این تعداد رسیدیم و کار سختی هم بود. اما سخت تر از آن، این بود که از ۱۵۰ نامزد به ۲۱ نفر برسیم. در این مرحله ما طبقه بندی کردیم که شورای شهر به چه تخصص هایی نیاز دارد و آنها را درجه بندی کردیم. درواقع ما با یک ماتریس چند بعدی مواجه بودیم. چراکه از یک سو سهمیه زنان را داشتیم و از سوی دیگر باید سهمیه ای به جوانان می دادیم. ما به این ۱۵۰ نفر در یک گردهمایی گفتیم که خودتان از بین خودتان به یک نتیجه برسید و ۲۱ نفر را برای حضور در لیست انتخاب کنید.

جریان رقیب ما در هر انتخاباتی، با یک جبهه جدید و یک نام جدید وارد می شود. یک روز جبهه اصولگرایانند، یک روز آبادگران هستند و یک روز می شوند جمنا! اما اصلاح طلبان همواره با یک نام از جبهه چپ گرفته تا دوم خرداد و اصلاحات وارد عرصه شده‎اند و تاکنون سعی شده پاسخگو هم باشیم.

که قبول نکردند!

بله قبول نکردند و اتفاقا همان هایی که بعدا انشعاب کردند و انتقاد کردند؛ در آن شب به به و چه چه کردند و گفتند هرچه شما بگویید ما قبول داریم! اعلام شد که این وظیفه ما است که این کار را بکنیم اما خواستیم شما خودتان به توافق برسید. چون قبول نکردند راهی جز رای گیری باقی نماند.
در نتیجه رای گیری از ۱۵۰ به ۶۳ و از ۶۳ به ۴۲ نفر رسیدیم. یک کارگروهی تشکیل دادیم، زیر نظر آقای موسوی لاری با ترکیب چهار الی پنج نفر از اعضای هیات رئیسه و یکی دو نفر از اعضای شورای عالی، با ماموریت رسیدن به ۶۳ نفر . از این تعداد در هیات رئیسه شورا بر اساس رای گیری رسیدیم به ۴۲ نفر و این تعداد را با یک تقسیم بندی به شورای عالی بردیم که در آنجا رای گیری شد و به ۲۱ نفر نهایی رسیدیم. هیچ راه دیگری نداشتیم؛ شعار ما خرد جمعی بود و در این خرد جمعی به دموکراتیک ترین شیوه عمل کردیم؛ مسلم است که باید برای این مسیر هزینه بدهیم. خود من علاقه داشتم ۱۲-۱۰نفر در این لیست باشند که افرادی موجه و کاردان بودند و بعضا در شورای قبل هم حضور داشتند. اما در رای گیری نهایی هیچ کدام بالا نیامدند. من هم به نظر دوستان تمکین کردم.

یکی از انتقاداتی که مشخصا از سوی آقای کمالی علیه شورای عالی مطرح شد این بود که در قرار دادن افراد در کمیته‎ها برای بررسی شرایط نامزدها، تخلف شد. یعنی فردی که شرایطش به کمیته شماره ۱ می خورد به کمیته شماره ۲ فرستاده شد و در آنجا امتیاز لازم را کسب نکرد و از لیست جا ماند.

اتفاقا یکی از افرادی که مسوولیت کمیته ها و تعیین شاخص ها را به عهده داشت، خود آقای کمالی بود! در واقع طرحی تهیه شد و در کمیته ای که آقای کمالی رئیس آن بود، اصلاحاتی صورت گرفت و تغییر کرد. ایشان تا دقیقه ۹۰ هم در جلسات حضور داشت، یعنی تا زمانی که تعداد نامزدها به ۴۲ نفر رسید، آقای کمالی حضور داشت فعال بود و راضی هم بود. اما وقتی دوستانی که مورد نظر آقای کمالی بودند رای نیاوردند او رفت و لیست جدا داد!

پس موضوع تخلف در کمیته‎های موثر در بستن لیست را رد می کنید؟

وقتی ما به ۱۵۰ نفر رسیدیم، افراد با نظر خودشان در کمیته های تعیین شده قرار گرفتند. در این بین، برخی چند کمیته را انتخاب کرده بودند و برخی اصلا هیچ کمیته ای را ننوشته بودند. در نهایت برای برقراری تعادل در کمیته‎ها با نظر خود آنها جابجایی هایی صورت گرفت که به نظرم طبیعی بود. من نمی گویم این روش بدون نقص است، قطعا نقص هایی وجود دارد که باید اصلاح شود. شاید اصلا بد نباشد برگردیم به همان شیوه ای که دو الی سه نفر می نشستند و برای کل اصلاحات تصمیم می گرفتند و دیگر این فضاها هم به وجود نمی آمد! (با خنده) البته این را به طنز گفتم!

به هر حال من روش دموکراتیک را می پسندم. عرض کردم که من هم دوست داشتم برخی افراد در لیست باشند اما در رای گیری بالا نیامدند، حالا باید معترض شوم؟ فراموش نکنیم که می خواهیم این پروسه دموکراتیک به جلو برود. کارگروهی بطور جدی عملکرد شیوه های شورای عالی را با نظرخواهی از اعضا و برخی نخبگان به نقد گذاشتند و امید داریم ضعف ها و اشکالات گذشته در ادامه حضور این گفتمان در انتخابات جبران شود.

شورای عالی باید بپذیرد که در ائتلاف ۹۴ بعضا اشتباه کرده است، سازو کار ائتلاف را باید دقیق رعایت می کرد. در حال حاضر یا باید توجیه کنیم که چرا برخی افراد را در لیست قرار دادیم که در همان هفته های اول رو در روی ما قرار گرفتند!

تاجایی که ما در جریان امور بودیم، آقایان موسوی لاری و مرعشی تاثیر گذاری زیادی در بستن لیست شوراها داشتند اما چرا وقتی انتقادات اوج گرفت، شما در سیبل انتقادات قرار گرفتید؟

ببینید لیست را یک نفر نبست؛ در این جریان وقتی فردی اشراف بیشتری داشته باشد، تاثیر گذاری بیشتری هم خواهد داشت. اما این بحث ها همه با رای گیری بوده است ما چاره ای جز رای گیری نداشتیم. آقای کمالی همواره حضور داشت آقای حاجی و آقای لاری هم حضور داشتند.

اول بگویم من همه انتقادات را می پذیرم و از منتقدانم هم تشکر می کنم. گاهی نقد رئیس تشکیلات، نقد آن تشکیلات است و ما وظیفه خودمان می دانیم که به تک تک آنها بپردازیم و در حد مقدور اصلاح کنیم. اما گاهی نقدها ناشی از عدم اطلاع و آگاهی نسبت به روند است. عده ای هم محور نقد را آنجایی می دانند که خودشان قرار دارند. من نمی خواهم نام ببرم اما چند سایت بودند که به نظرم در نقد افراط کردند. چون مسوول آن سایت یا فرد مورد حمایتش در لیست قرار نگرفته بود! قبل از آن هم می گفتند حتما باید این فرد در لیست باشد و اگر نباشد ما چه کار خواهیم کرد!
اشکالی ندارد اینها هزینه دموکراسی است و ما باید این هزینه ها را بپردازیم تا تمرین دموکراسی کنیم. ما می خواهیم به یک دموکراسی پایدار برسیم. اگر بخواهیم هر صدایی را در نطفه خفه کنیم به نقطه مطلوب نمی رسیم. البته بسیاری از خوانندگان همین سایت ها هم متوجه شدند که ماجرا چیست! اگر آن افرادی که آنها می خواستند در لیست قرار می گرفتند، همین ها به به و چه چه‌شان به آسمان می رفت.

آیا انتقاداتی که نسبت به شما مطرح می شود، ممکن است شما را به این نتیجه برساند که دیگر رئیس شورای عالی نباشید؟

البته هروقت فردی پیدا شود که ریاست شورای عالی اصلاح طلبان را به عهده بگیرد من دعاگوی او خواهم بود. من هیچ گاه برای هیچ پستی کاندیدا نشدم. اما وقتی لطف دوستان شامل حالم می شد و احساس می کردم که می توانم کاری انجام دهم شانه خالی نمی کردم. این یک اصل در گفتمان اصلاحات است که ریشه در انقلاب دارد و برای آن هزینه بسیار داده ایم. امید است که هر کس در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد. در عین حال جفا می دانم که از زیر بار شانه خالی کنم تا برای خودم مصونیت و امنیت ایجاد کنم.

برای رفع انتقاداتی که مطرح شده، پیشنهاد شما برای مشخص شدن وزن احزاب در شورای عالی اصلاح طلبان و حضور آنها چیست؟

راهبرد ما نه فقط برای جریان اصلاحات، بلکه برای کل کشور، رسیدن به چند حزب فراگیر است. من بارها این موضوع را مطرح کردم و معتقدم حرکات جبهه ای تنها تا پیروزی در انتخابات است و موقع شکست، در عمل کسی مسوولیتی نمی پذیرد. لذا این حرکات بصورت دائمی دوام ندارد و بر این اساس ما نمی توانیم حرکات جبهه ای را دنبال کنیم. اما حال که تحزب در کشور ما جا نیفتاده، باید بر اساس همین حرکت جبهه ای پیش رویم. اینکه احزاب بتوانند با وزن‌کشی سهم‎شان را مشخص کنند، تقریبا کار غیر ممکنی است؛ جالب است بدانید که در ارزیابی عملکرد شورای عالی از تمام نخبگان و احزاب در تهران و شهرستان‌ها نظر سنجی کردیم که آیا به احزاب سهم بدهیم یا خیر؟ اکثریت گفتند خیر!

البته به دنبال اجرای قانون جدید در وزارت کشور که باید احزاب وضعیت خود را مشخص کنند، تعدادی از احزاب احتمالا وضعیت تعلیقی خواهند گرفت. در آن صورت، اگر تعداد احزاب کاهش پیدا کند، شاید بتوان وزن احزاب باقی مانده را به نوعی مشخص کرد. در این راستا ما هنوز به یک الگوی قابل اجرا نرسیده ایم. به محض رسیدن به چنین راهکاری، ما آن را عملیاتی خواهیم کرد که افراد بر اساس وزن احزاب در شورای عالی و کرسی های آینده حضور پیدا کنند. اما در حال حاضر بستر لازم برای چنین موضوعی وجود ندارد. لذا امروز حفظ وحدت و انسجام را از ملزومات خود قرار دادیم. حال اینکه از چه طریق باید این انسجام را حفظ کنیم، از موضوعاتی است که باید به آن در آینده بپردازیم و به یک سازوکار برسیم.

آقای عارف شما می گویید با جبهه ای عمل کردن، پاسخ گویی وجود نخواهد داشت اما شاید اگر مانیفست و چهارچوب مشخصی تعریف شود هم تشکیلات فراگیری شکل بگیرد و هم مشکل عدم پاسخگویی مرتفع شود.

ببینید؛ بعد از پایان کار شورای اول چند حزب نامه نوشتند که کار این شورا تمام شد. اما این سوال مطرح شد که حالا این افرادی که به مجلس رفتند به چه تشکیلاتی پاسخ گو هستند؟! ما خودمان نباید پاسخ گویی را نفی کنیم. در دوره دوم ما این موضوع را اصلاح کردیم؛ یعنی در حال حاضر شورای عالی به صورت مستمر در حال فعالیت است. از این رو اعضای شوراهای شهر باید نسبت به عملکردشان به شورای عالی پاسخ گو باشند.

رابطه ما با همه ارکان خوب است و به قم هم می رویم با مراجع دیدارهایی داریم اما آنها را عموما رسانه ای نمی کنیم. قطعا رایزنی و مشورت با بزرگان و ارکان نظام برای ما بسیار مفید و کارساز است و ما را در پیمودن راه و انجام وظایف ملی کمک می کند.

نگاهی که این بار به وجود آمد، این بود که شورای عالی پایدار بماند تا زمانی که به احزاب فراگیر و یک تشکیلات پاسخگو برسیم؛ البته ما امروز این پاسخگویی را برای شورای عالی فرض می دانیم و نسبت به مطالبات مردم پاسخگو خواهیم بود. اخیرا هم شورایی را از هیات رئیسه فراکسیون امید، هیات رئیسه شورای عالی سیاست گذاری و شورای شهر در کلان شهر ها تشکیل دادیم تا بتوانیم پاسخگوی مردم باشیم. در سال ۹۸ ما باید در مقابل رفتارمان و عملکردمان در مجلس و شورای شهر پاسخگوی مردم باشیم.

آیا برای این شورا ساز و کار و اساسنامه‎ای تعیین شده است؟

در اساسنامه شورای عالی سیاست گذاری به نوعی به این موضوع اشاره شده است. در حال حاضر با شوراهای شهر و روستا و فراکسیون امید تعامل داریم. در این شورای جدید، سه نفر از اعضای هیات رئیسه فراکسیون امید حضور دارند تا بتوانیم به برنامه “برجا” یعنی همان برنامه ای که مردم به آن برای مجلس رای دادند عمل کنیم. همینطور در مورد اجرایی کردن برنامه راهبردی شورای عالی در شوراها مصمم هستیم تا انشالله بتوانیم پاسخ گویی جبهه ای را هم سامان دهیم.

جریان رقیب ما در هر انتخاباتی، با یک جبهه جدید و یک نام جدید وارد می شود. یک روز جبهه اصولگرایانند، یک روز آبادگران هستند و یک روز می شوند جمنا! اما اصلاح طلبان همواره با یک نام از جبهه چپ گرفته تا دوم خرداد و اصلاحات وارد عرصه شده‎اند و تاکنون سعی شده پاسخگو هم باشیم.

در قانون جدید احزاب، جبهه ها هم در این طیف گنجانده می شوند که می تواند الزام به پاسخگویی را بیشتر کند اما قطعا حرکت جبهه ای نمی تواند چندان در طولانی مدت دوام داشته باشد. لذا ما چاره ای نداریم جز رسیدن به یک یا چند حزب فراگیر. مسلما با ساز و کار حزبی برخی از از این ایرادات هم به وجود نمی آید.

این شورایی که می گویید تشکیل شده است، ویترین قشنگی دارد اما هم دیر تشکیل شده است، هم سازو کار آن مشخص نیست. بیش از ۱۰۰ نماینده با لیست امید به مجلس دهم آمدند اما برخی از آنها پس از ورود راه دیگری رفتند. این مجموعه ای که تشکیل دادید برای جلوگیری از این رفتار و برخورد با خاطیان چه راهکاری دارد؟

البته دیر نشده، چون انتخابات شوراها اواخر اردیبهشت ماه بود. در این چند ماه ما برآورد کردیم که چه کاری باید انجام دهیم. نهایتا شورای ۵۱ نفره امید تهران را تشکیل دادیم و یک کمیته راهبردی برای آن تعیین شد. در آن کمیته خود من به علاوه شهردار و استاندار تهران حضور داریم. لذا درباره انتخابات شوراها ما به موقع عمل کردیم و قطعا پاسخگوی عملکرد اعضا خواهیم بود.

در مورد انتخابات مجلس و فراکسیون امید، ما با چالش هایی مواجه بودیم. اولین چالش این بود که ما ائتلاف‌مان را مکتوب نکرده بودیم و برخی که با لیست امید وارد مجلس شدند، از همان اول عملا گفتند هیچ وابستگی به شما نداریم! ما میثاقی امضا کرده بودیم اما این میثاق خیلی محکم نبود. بر اساس همین تجربه، در انتخابات شوراها محکم تر عمل کردیم. ما در زمان انتخابات مجلس شعار آرامش و امید را داده بودیم، لذا شرایط اقتضا می کرد که با آرامش به پیش برویم و خیلی مسئله را باز نکردیم. چراکه فکر می کردیم این موضع گیری ها مقطعی است و افراد برمی گردند.

بحثی که آن اوایل برای تشکیل فراکسیون امید داشتیم این بود که آیا فراکسیون اصلاحات را تشکیل بدهیم یا فراکسیون امید را؟ به این نتیجه رسیدیم که برای گرفتن بهانه از برخی افراد و حفظ جامعیت لیست امید، بهتر است فراکسیون امید را تشکیل دهیم تا همان مسیر را پیش برویم. البته ما این موضوع را هم پیش بینی می کردیم چرا که شرایطی که لیست را بستیم، شرایط خاصی بود. نیت ما همراهی بیشتر با دولت بود، اما باید دقیق تر عمل می کردیم که این کار را انجام ندادیم. امروز نمی خواهم موضوع را بیشتر از این باز کنم. ریزش رای هم داشتیم که طبیعی بود؛ بخشی از چالش های ما در ماه های اول رفع شد اما بخش دیگر اصلاح نشد و حتی ما بعضا رو در رویی با فراکسیون امید را مشاهده کردیم.

ما در انتخابات مجلس دهم و پس از آن، با دو گروه روبه رو بودیم. یک گروه دائما می گفتند با ورود اصلاح طلبان قرار است مجلسی مانند مجلس ششم روی کار بیاید و تلاش می کردند فضایی علیه اصلاحات شکل بدهند. انگیزه شان هم مشخص بود. گروه دوم کسانی بودند که برای تطهیر خودشان و اینکه رفتار خود را در حوزه انتخابیه توجیه کنند و ادعا می کردند که فراکسیون امید چون تندرو است، ما از آنها فاصله گرفتیم! مهمترین اقدام ما در طول این ۱۶ ماه عمل به حفظ آرامش بود که بیاییم و آن را اصل بدانیم. هیچگاه با افراد گروه دوم وارد تقابل نشدیم و نمی شویم. اما در زمان لازم اعلام موضع خواهیم کرد.

پس شورای عالی سیاست گذاری باید نسبت به عملکرد اعضای لیست پاسخگو باشد؛ چه پاسخی خواهید داد به افرادی که به اعتبار اصلاحات به کل لیست رای دادند؟

شورای عالی باید بپذیرد که در ائتلاف ۹۴ بعضا اشتباه کرده است، سازو کار ائتلاف را باید دقیق رعایت می کرد. در حال حاضر یا باید توجیه کنیم که چرا برخی افراد را در لیست قرار دادیم که در همان هفته های اول رو در روی ما قرار گرفتند! یا باید به این انتقاد پاسخ بدهیم. اما زمان آن کی هست، هنوز مشخص نیست. ما شعار اخلاق و عقلانیت را در دهه ۹۰ مد نظر قرار دادیم­­. لذا بر اساس این شعار باید از اقداماتی که حاشیه آفرین هستند پرهیز کنیم. چرا که گام های بعدی برای ما بسیار اهمیت دارد به ویژه انتخابات سال ۹۸٫

من همه انتقادات را می پذیرم اما گاهی نقدها ناشی از عدم اطلاع و آگاهی نسبت به روند است. من نمی خواهم نام ببرم اما چند سایت بودند که به نظرم در نقد افراط کردند. چون مسوول آن سایت یا فرد مورد حمایتش در لیست قرار نگرفته بود! قبل از آن هم می گفتند حتما باید این فرد در لیست باشد و اگر نباشد ما چه کار خواهیم کرد!

فراموش نکنیم تا امروز هر سه گام را به درستی برداشتیم و مهمترین عامل پیروزی ما هم نگاه به منافع ملی بوده و نه منافع جناحی و حزبی. بنابراین باید توجه داشته باشیم که خدایی ناکرده هول نکنیم و به یکباره در مسائل جناحی گیر نکنیم. لذا از این موضوعات باید عبور کنیم. اما درس بگیریم و خود را اصلاح کنیم. کما اینکه در انتخابات شوراها ما ائتلاف نکردیم و مشخصا حزب اعتدال و توسعه که جریان اعتدال را نمایندگی می کرد، عضو شورای عالی شد و ما هم پذیرفتیم و در سال ۹۸ هم احتمالا این رویکرد را پیگیری می کنیم.

بر همین اساس است که آقای موسوی لاری می گوید اگر بخواهیم اتاق فکر هم تشکیل دهیم، وظیفه آن نظارت نیست؟ یعنی شما کار نظارت را به این سمت می سپارید و اتاق فکرهای جدایی برای حمایت فکری از فراکسیون امید و شورای شهر تشکیل خواهید داد؟

البته اتاق فکرهای مختلفی داریم که کمک های زیادی هم می کنند.

این اتاق فکرها صرفا تخصصی هستند یا اتاق فکر حزبی هم دارید؟

ببینید ما در بنیاد امید ایرانیان اتاق فکر داریم؛ بنیاد باران و گروه مشاوران آقای خاتمی هم اتاق فکر دارند و بحث هایی که ما داریم، برخاسته از همین اتاق های فکر و اتاق های فکر احزاب است.

اتفاقا یکی از افرادی که مسوولیت کمیته ها و تعیین شاخص ها در شورای عالی سیاستگذاری را به عهده داشت، خود آقای کمالی بود! ایشان تا دقیقه ۹۰ هم در جلسات حضور داشت، یعنی تا زمانی که تعداد نامزدها به ۴۲ نفر رسید، آقای کمالی حضور داشت فعال بود و راضی هم بود. اما وقتی دوستانی که مورد نظر آقای کمالی بودند رای نیاوردند او رفت و لیست جدا داد!

فراکسیون امید هم اتاق فکر دارد؟

بله فراکسیون امید هم اتاق فکر دارد. هیات رئیسه فراکسیون مهمترین اتاق فکری است که این فراکسیون داشته است. به هر حال ما یک تشکیلات رسمی هستیم که هیات رئیسه دارد و شورای مرکزی ۴۰ نفره دارد و بعد از آن مجمع عمومی است و همه فعال هستند.

اگر قرار باشد اتاق فکر را همان اعضای فراکسیون تشکیل دهند، پس بحث ارتباط فراکسیون با احزاب بیرون مجلس چه می شود؟

ببینید برخی احزاب درون فراکسیون عضو دارند و ما چند دبیرکل داریم. بحثی که اخیرا مطرح شده است اینکه فراکسیون امید مستقل از شورای عالی و شورای هماهنگی جلساتی با احزاب داشته باشد که این موضوع در کمیته سیاسی فراکسیون در حال بررسی است تا به یک سازو کار مشخص برای تعامل با احزاب دست پیدا کنیم. البته در درجه اول بحث تعداد احزاب است که مطرح می شود و این موضوع که چگونه می توانیم با ۵۰ الی ۶۰ حزب اصلاح طلبی که وجود دارد، تعامل سازنده و رسمی داشته باشیم که کار سختی است و اگر بخواهیم گزینشی عمل کنیم باید یک سازوکار برای آن مشخص کنیم؛ اینها مباحثی است که در حال حاضر در جریان است و برای آن تصمیم خواهیم گرفت.

آقای عارف شما گفتید که در مجلس پنجم ژنرال زیاد داشتیم و برای همین تصمیم گیری ها بر دوش یک نفر نبود. آیا بهتر نیست فراکسیون امید اتاقی فکری با حضور ژنرال های ادوار مجلس داشته باشد؟

من به جای استفاده از ژنرال ها موضوع نخبگان و نیروهای متخصص را مطرح می کنم. به این معنا که چگونه فراکسیون امید از وجود این احزاب و نخبگان استفاده کند. ما در بنیاد امید ۲۱ کارگروه نخبه داریم که عموما افراد نخبه در آن حضور دارند که اگر فراکسیون امید خواست یک سرویس خوبی به آنها بدهیم و اینجا کمیته کارشناسی داشته باشیم. در خود فراکسیون امید و ذیل کمیته ها ما کمیته کارشناسی را هم دیدیم که آن تشخیص کمیته ها است که می خواهند کار گروه مستقلی را تشکیل بدهند یا از تشکیلات موجود که در بنیاد امید یا نهادهای راهبردی دیگر استفاده کنند. دستمان باز است. تعامل و همکاری با نخبگان و کارشناسان برجسته برای فراکسیون یک فرض است.

شما در فراکسیون امید کمیته رفع حصر تشکیل دادید. می خواهیم بدانیم این کمیته چه کاری قرار است انجام دهد؟ با توجه به اینکه مسئله حصر موضوعی است در دست شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و رهبری، چطور این کمیته قرار است با این سه نهاد ارتباط برقرار کند؟

اولا قرار نبود ماجرای تشکیل این کمیته رسانه ای شود. فکر می کنم اینگونه امور اگر رسانه ای نشود، بهتر است و بهتر می توان کارها را پیگیری کرد. این مسئله یکی از مسائل جدی در کشور است و باید به نفع نظام حل و فصل شود و هیچ جریان سیاسی نباید به دنبال گرفتن امتیاز از این موضوع باشد. به عبارت دیگر نباید برد و باخت در آن مطرح شود.

ما باید در همه انتخابات ها حضور فعال داشته باشیم که از این مرحله عبور کرده ایم و امروز پرونده عدم حضور فعال در رویدادهای مهم سیاسی در جریان اصلاحات بسته شده است. مهمترین مسئله امروز ما این است که هم دولت و هم شوراها بتوانند مطالبات مردم را پاسخ بگویند لذا پرداختن زودهنگام به موضوعاتی که این مهم را به حاشیه ببرد، به مصلحت نمی دانیم؛

احساسمان این است که این مسئله هرچه سریع تر باید با یک وفاق ملی و راه حل های درون نظامی حل و فصل شود. به همین علت کارگروهی تشکیل شد و قرار شد رسانه ای نشود و هیچ کسی نداند اعضای آن را چه کسانی تشکیل می دهند. چون اگر اعضا مشخص می شدند ممکن بود برخی اعتراض کنند که چرا ما نیستیم و موکلانشان هم می گفتند چرا فلان فرد در کمیته هست و شما نیستید! این بود که تصمیم گرفتیم موضوع رسانه ای نشود. اما متاسفانه بعد از اولین ملاقات، یکی از عزیزان ما که عضو کمیته هم نبود گزارشی از عملکرد کمیته ارائه داد! به تبع آن یکی دو نفر از اعضای کمیته هم گزارشی دادند و عملا تشکیل چنین کمیته ای اعلام شد. طبیعتا در این شرایط، کار ما با کندی مواجه خواهد شد. کما اینکه برخی قرار مدارهای ما هم با مشکل روبه رو شد؛ با تمام این تفاسیر ما از این موضوع و پیگیری ها راضی هستیم و صمیمانه از همه نهادهای دست اندر کار به ویژه شورای عالی امنیت ملی تشکر می کنم. چرا که گام های خوبی برداشته شده که امیدواریم به حل موضوع بیانجامد.

بار دیگر مشخص شد که برخی اعضا برخلاف نظر فراکسیون عمل کردند. این نشانه آن نیست که لازم است یک نظارتی صورت بگیرد؟

نظارت کار خوبی است. باید همگان به قول و قرارهای خود پایبند باشند.

واقعا نمی شود جلوی یک خبر دادن‎های غیرتشکیلاتی را گرفت!

من در فراکسیون خواهش کردم که اعضا در این باره مصاحبه نکنند. تلاش های ما برای پیگیری رفع حصر از سال ۹۲ شروع شد. در تابستان ۹۲ مصاحبه‎ای انجام شد که در نتیجه آن عملا کار متوقف شد. به یک مسئله باید توجه کنیم و آن اینکه آیا قرار است برای کسب وجاهت خودمان وارد عمل شویم یا می خواهیم مسئله حل شود؟! من هم می توانم نطق های آتشین داشته باشم، همه هم به به و چه چه بگویند و از من تعریف کنند! اما آیا با چنین رویکردی، موضوع حل می شود؟ یا فقط گره را کورتر می کنم؟!

بنابراین برای آنکه مشکل حصر حل شود، تمام انتقادها را به جان می خریم تا مشکل مرتفع شود. مهم این است که مشکل رفع شود. جامعه متوجه است که آیا می خواهیم مشکل حصر به عنوان یک مسئله ملی حل شود و یا می خواهیم از تریبون برای کسب وجهات استفاده کنیم؟ من اعتقاد به راه اول دارم و می گویم باید مشکل در کمال آرامش حل شود تا اتفاق ناگواری رخ ندهد. لذا باید مشکل حل شود.

از سال ۹۲ که به نفع آقای روحانی کنار رفتید این انتظار وجود داشت که بعد از او، شما نامزد ریاست جمهوری شوید و دولت را بگیرید. البته در این دوره هم که شعار «اسحاق خیلی مردی، انشالله دور بعدی» عمومیت پیدا کرد. فارغ از اینکه تا چهارسال دیگه اتفاقات زیادی می افتد که قابل پیش بینی نیست و …؛ بفرمایید که ظرفیت اصلاح طلبی برای انتخابات ۱۴۰۰ چگونه است؟

واقعیت این است که ما برای هر انتخاباتی باید کاندیداهای مختلف داشته باشیم و این ظرفیت در گفتمان اصلاحات وجود دارد. ما در دهه گذشته روی توانمندسازی و کادرسازی کاری نکردیم و در سال های اولیه دهه ۹۰ راهبرد ما در بنیاد امید همین بود که به عنوان یک نهاد راهبردی و اتاق فکر گفتمانی باید بر تربیت نیروها سرمایه گذاری کرد که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰۰ نیرو توانمند و پا به کار داشته باشیم که در میان آنها حداقل ۴-۳ گزینه ریاست جمهوری وجود داشته باشد و امروز هم نگاهم این است. با احترام زیادی که برای افراد قائلیم اما باید نگاهمان به جمع و خرد جمعی باشد.

همیشه رابطه اصلاحات با رهبری خوب بوده ؛ این جریان نظام و قانون اساسی را قبول دارد و سهم بالایی در همه رویدادها و دستاوردهای نظام داشته است . و همواره خطوط قرمز نظام مورد تاکید گفتمان اصلاحات بوده است. ما هیچ گاه مشکلی با ارکان نظام نداشتیم و ارتباط نزدیک و خوبی با ارکان نظام داریم.

بنابراین ما باید در همه انتخابات ها حضور فعال داشته باشیم که از این مرحله عبور کرده ایم و امروز پرونده عدم حضور فعال در رویدادهای مهم سیاسی در جریان اصلاحات بسته شده است. مهمترین مسئله امروز ما این است که هم دولت و هم شوراها بتوانند مطالبات مردم را پاسخ بگویند لذا پرداختن زودهنگام به موضوعاتی که این مهم را به حاشیه ببرد، به مصلحت نمی دانیم؛ یعنی حتی پرداختن به موضوع انتخابات ۹۸ را هم صلاح نمی دانیم. امیدواریم با سامانی که شوراها پیدا می کند و حرکت دولت و شوراها تا اخر امسال بتوانیم به راهبردهای انتخابات سال ۹۸ دست پیدا کنیم. پرداختن زودهنگام به انتخابات ۱۴۰۰ می تواند به انسجام ۹۸ ما آسیب برساند. بنابراین به هیچ عنوان امروز به این موضوع نمی پردازیم. بعد از انتخابات سال ۹۸ یک سال و چند ماه فرصت داریم به مسئله ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بپردازیم.

نگفتید جزو گزینه های ۱۴۰۰ هستید یا خیر؟

واقعا امروز نمی توانیم به این مسئله بپردازیم. البته این را هم بگویم که ما نباید ۱۴۰۰ را هم از نظر دور داشته باشیم و حتی اگر بخواهیم تشکیلاتی نگاه کنیم باید به فراتر از ۱۴۰۰ یعنی ۱۴۰۸ هم توجه کنیم. در واقع یک جریان اصیل باید نگاه دراز مدت داشته باشد اما در شرایط کنونی دغدغه اصلی ما موفقیت دولت و شوراها است تا بتوانند به مطالبات مردم پاسخ بگویند که انشالله این موفقیت می تواند مقدمه ای باشد برای سال ۹۸٫

برای رفع موانع موجود بر سر راه اصلاحات از جمله رد صلاحیت ها رابطه اصلاح طلبان با رهبری چگونه بوده است؟

همیشه رابطه اصلاحات با رهبری خوب بوده؛ این جریان نظام و قانون اساسی را قبول دارد و سهم بالایی در همه رویدادها و دستاوردهای نظام داشته است. همواره خطوط قرمز نظام مورد تاکید گفتمان اصلاحات بوده است. ما هیچ گاه مشکلی با ارکان نظام نداشتیم و ارتباط نزدیک و خوبی با ارکان نظام داریم.

آن چند گروه از جمله آقای رهامی آقای جهانگیری و آقای موسوی لاری که دیدارهایی داشتند، ماجرا به چه نتیجه ای رسید؟

البته این دیدارها همواره وجود داشته است که گاهی رسانه ای می شود اما روال بر این است که این دیدارها رسانه ای نشود و اصل هم بر این است که دیدارهایمان خصوصی بماند. رابطه ما با همه ارکان خوب است. به قم هم می رویم با مراجع دیدارهایی داریم اما آنها را عموما رسانه ای نمی کنیم. قطعا رایزنی و مشورت با بزرگان و ارکان نظام برای ما بسیار مفید و کارساز است و ما را در پیمودن راه و انجام وظایف ملی کمک می کند. در عین حال در این قبیل جلسات به چالش های مهم کشور می پردازیم و دیدگاه های خود را در مورد مسایل کلان کشور مطرح می کنیم.

گزارشی علت تخریب کاخ محبت شهرستان کرمانشاه تمهید نگهداری

 

محمد دامادی تو اسم مورد مجلس نشين کارگروه بررسی فاكتور‌های کاخ محبت پرسپكتيو زلزله مضروب تو کمیسیون اصلي مقامر شورای اسلامی قول: تو این مجلس نشين شکرچی متولد شدن، محفوظی و مهرآبادی معاونان وزارت شاهراه و شهرسازی و در عرض نمایندگانی كره زمين دائم الخمر بازرسی_کل_کشور، #دیوان_محاسبات و پیشگاه پژوهشهای مقامر جلوت داشتند.

این اندام کمیسیون اصلي مقامر شورای اسلامی افزود: مشکل جلسه بررسی هم سر پيوسته كاري به مقصد فاكتور های کاخ محبت و فاكتور ساختمانهای توسط اهمیت تبيره تو شهرهای شهرستان کرمانشاه و سرپل‌زخرف و پرسپكتيو زلزله مضروب مثل بیمارستان و کاخ محبت صفت بويناك.

نماینده فلاني ساری و میاندورود تو مقامر شورای اسلامی آدم كردن انصاف: تو اسم مورد معیار تخریب کاخ محبت مدیر شهرستان کرمانشاه و دلایل تخریب فاكتور بلي تو زيت زلزله بررسی های دقیقی باید لفظ بگیرد و توسط بازگشت كننده به مقصد چندی كره زمين اخباری که تو فضای رسانه ای پس ازآن كره زمين زلزله منتشر شده، عاطل نگهداری زيبايي اعتماد بخشی كره زمين فلاني درزمينه فاكتور بلي توسط تردید درحضور شده سياستمدار، تو این راستا کمیسیون اصلي مقامر کارگروهی در عوض بررسی این وطن اختيار كردن تشکیل داده باریک.

این اندام کمیسیون اصلي مقامر توسط اشاعت به مقصد بازدید کارگروهی كره زمين کمیسیون اصلي مقامر كره زمين فاكتور های کاخ محبت پرسپكتيو زلزله مضروب تو دوال یکشنبه قول: مقرر شد شناسنامه املاک تخریب شده تو زلزله شهرستان کرمانشاه بررسی شود.

#دامادی تاکید انجام بده: باید معين شود متولیان ساخت فاكتور‌های تخریب شده تو زلزله اقحوان آلودگی چاه کسانی بودند در عرض بررسی بلي تو اسم مورد قسم مصلحت ها ساختمانی، معیار رعایت دستورالعمل ها مهندسی و علت تخریب باید لفظ خواهد گرفت.

این اندام کمیسیون اصلي مقامر شورای اسلامی توسط تصریح ثمار لزوم ساخت فاكتور‌های ایمن تو آلودگی یادآور شد: مقرر شده باریک گزارشی دقیق تو اسم مورد علت تخریب فاكتور های آلرژي زا شهرستان کرمانشاه و کاخ های محبت تمهید شود.

اصلاحات پایتخت کشورفلسطین توسط موج اعتراضات وسطی‌المللی هم مقام هم پياله انجام خواهد شد

 

مجتبی ذوالنوری تو قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری آشیانهملت، تو بیانات به مقصد مهلتی که سعودی بلي به مقصد ممدوح عباس تعدادی پذیرش نتایج آرامش داده بضع، قول: تشخیص سعودی بلي كره زمين هم تراز و هم سان مدام وارونه بوده باریک.

نماینده فلاني قم تو گنجفه باز شورای اسلامی ثمار همین فروافتاده تاکید انجام بده: مذاکرات آرامش تأثیری تو کیفیت قدس نخواهد روايات به مقصد این طریق که تصمیم گیرنده کشورفلسطین صرفا ممدوح عباس نیست و ملت مسلم کشورفلسطین باید تعدادی سرزمین كلاه خود تعیین غبار کنند.

اوی افزود: یقینا خير تكوين سك های آزادیبخش، فتح، حماس و سایر رديف نظامي های مبارز باید توسط این مشکل صف آرايي کنند بلکه باید بدانند کسانی که تو ردياب بندی ممدوح عباس آرامش طلب می گیرند و به مقصد سرزمین کشورفلسطین خیانت می کنند قطعا منزوی خواهند شد ازچه که جریانات ايمن سازي صهیونیستی تو قدس تشدید شده و توسط این اقدامات سعودی بلي صادرات ای نمی گیرند.

اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی گنجفه باز شورای اسلامی تو پایان توسط اشارت به مقصد اینکه قطعا اصلاحات پایتخت کشورفلسطین توسط موج چون وچرا خير تكوين تو كره خاكي اسلام بلکه تو سرتابيدن کیهان حقيقت می شود، ‌به يادماندني انجام بده: ارچه آمریکا خيابان بندي به مقصد تبرئه سفارت تو کشورفلسطین مبادرت كردن کند گواهي نامه موج اعتراضات خواهیم صفت بويناك که حتی مخابره شد این تصمیم كره زمين صیانت ترامپ به مقصد تعویق افتاده باریک علي حده ارچه كره خاكي اسلام غیرتمندانه خيابان بندي به مقصد این قصه حرکت کند هیچ زود این رویا تبیین نمی شود.

احمدی نسمت تعمدي ما را خجول انجام بده!/شاهراه احمدی نسمت كره زمين شاهراه رهبری جداست

رفتار احمدی نژاد متاثر از مشایی و بقایی است/ احمدی نژاد دیگر از رهبری اطاعت نمی کندكره زمين تاچند هفته پیش که دوانيدن شماری سابقه های پيوسته كاري به مقصد دولت های نهم و دهم و شماری كره زمين یاران نزدیک احمدی نسمت به مقصد جریان افتاده، رفتارهای اوی نیز داخل لغاز كره زمين کم‌شده مسئولان قالب دیگری به مقصد كلاه خود نفس كشيدن باریک؛ كره زمين مفردات نشینی داخل اندروني رئيس عبدالعظیم نفس كشيدن طاقي شكل پخش فایل های تصویری شماری عذار های سیاسی آلودگی.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ احمدی نسمت و یاران اوی داخل این شاهراه كره زمين هیچ کاری دریغ نکردند؛ كره زمين توهین و بدگويي كردن به مقصد نمایندگان گنجفه باز داخل صفحات مجازی نفس كشيدن طاقي شكل اتهام زنی به مقصد شماری عذار های سیاسی، كره زمين يكباره وام گذاري سکه و مبلغ ها بسیاری نیز دیده می شود.

روال این روزهای احمدی نسمت، زاير احرام بسته شماری موضع گیری بلي كره زمين صیانت عذار های سرشناس شده باریک، به مقصد لبيك ای که حتی شماری حامیان اوی که حتی فرمان برداري كره زمين کاهیده را به مقصد فرمان برداري كره زمين بغ خيابان بندي می دهند، كره زمين اوی مخابره آرامش يافتن می کنند؛ تعدادی نمودار، هفته ماضي صفت بويناك که سیدرضا اکرمی، کالای انصاف، این اقدامات و رفتارهای احمدی نسمت كره زمين صیانت روانشناسان بررسی و دلایل آن با زبدگان این لوا و مربوط به حوزه تشریح و معين شود.

اما اینها تكوين کسانی نیستند که به مقصد این سير بیانات اثر داغ داده بضع، بلکه داخل گنجفه باز شورای اسلامی نیز بیانات های تندی كره زمين صیانت نمایندگان گنجفه باز به مقصد رفتارهای احمدی نسمت دیده شده باریک. مصطفی کواکبیان داخل اخیر جلسه گنجفه باز داخل تذکر آیین طومار ای، اوی را جرم بخش آرامش طلب انصاف و قول که كره زمين این سير هم خوان كردن بردارد و به مقصد گنجفه باز توهین نکند.مصطفی ذوالنور، افزونتر نماینده ای صفت بويناك که قول: روال های اوی شبیه کسانی باریک که روانگردان اسم پري زده می کند. 

ضیا اعزازی، نماینده اصولگرای گنجفه باز شورای اسلامی داخل كارها توسط تابناک داخل اسم مورد این مشکل تقریر احاديث: اين سو و آن سو رفتن كلاه خود كره زمين کسانی بودم که تعدادی احمدی نسمت مكابدت های زیادی کشیده مام، وسیله رفتارهای این روزهای اوی ما را خجول کرده باریک. آدم وقتی به مقصد آن پابرجا شدن های ارزنده و مبارزه های بیاندازه که داخل باده بي درد کاهیده به فرجام رسيده باریک، ديد می کند، حیفش می آید این لبيك تعمدي را توسط یک اشاره با گوشه چشم به مقصد دلمشغولي نواختن به مقصد گمشده دهند.

این نماینده گنجفه باز قول: نمی دانم طریق این کارهای کاهیده چیست؛ اما یک چنین واقعا عملکرد نیکی احاديث و ارچه نيرنگ ساز دلمشغولي به مقصد آنگاه بازمی گشتیم، اين سو و آن سو رفتن كره زمين کاهیده یاری می کردم، وسیله رفتارهای آخری کاهیده افزونتر جای خدعه گر ندارد و احمدی نسمت هم خوان كردن به مقصد خودکشی سیاسی مضروب باریک.

نماینده فلاني شهرستان بناب داخل جواب به مقصد اینکه آیا كره زمين کرده كلاه خود پشیمان هستید، قول: خير ما پشیمان نیستیم. آنگاه احمدی نسمت این نيستي، وقتی به مقصد اظهارات رهبری داخل فريضه جمعه اسم باشليق ۸۸ سمط می دهم، شهرستان بار افزونتر درخواهیم یافت که احمدی نسمت اصلاحات کرده باریک.

اوی داخل آدم كردن قول: اما احمدی نسمت پسفردا به مقصد هیچ ديباچه پیرو رهبری نیست و شاهراه كلاه خود را توسط اصولگریان منتزع کرده باریک. اين سو و آن سو رفتن به مقصد ديباچه کسی که تعدادی به مقصد قوچ رسیدن احمدی نسمت مكابدت کشیده مام، این را می گویم شاهراه احمدی نسمت كره زمين رهبری جداست، چو انداختن داخل این روزهایی که ما به مقصد وحدت نیاز داریم، کاهیده ثمار طبل كوچك پراكندگي می زند و کوشش دارد داخل اجباري فتح كردن پدید وغا.

این نماینده گنجفه باز داخل آدم كردن یادآور شد: این اياغچي ما زیاد كره زمين پوپك مدت ها دیگری نیاز به مقصد وحدت داریم. حالات اقتصادی فلاني و معیشت مبانيت اجباري داخل ريسك باریک و اجباري ما پوپك سنه فقیرتر كره زمين پوپك سنه می شود. توسط ایجاد این قسم پراكندگي افکنی بلي نمی شود اجباري را کنترل انجام بده، احمقي این ميان بند ارچه کسی حرفی دلمشغولي دارد باید قانونی مبادرت كردن کند، خير اینکه اینگونه تعمدي را كره زمين بیخ بزند.

این نماینده گنجفه باز داخل جواب به مقصد اینکه طریق این سير را داخل چاه می بینید، قول: به مقصد تصور اين سو و آن سو رفتن، مبانيت ناجوری حوالی احمدی نسمت هستند و به مقصد نگرش می رسد، افرادی مثل مشایی و بقایی قدرت زیادی ثمار کاهیده دارند و احمدی نسمت به مقصد این طریق این لبيك به مقصد سیم آخركار مضروب باریک.

خشکی زیاد كره زمين ۹۰ درصدی نورنجه شادگان

 

مكرم کاظم ناسوده الباجی تو قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط توبه گر به مقصد خشکی زیاد كره زمين ۹۰ درصدی نورنجه شادگان موقعیت آن را بحرانی خواند و قول: مع الاسف حق السكوت ای در عوض این نورنجه تعیین نشده و تو حقيقت کم پيمان جاری تو آن نتيجه پساب های نیشکر باریک که تو حقيقت این پساب بلي نیز حاوی نمک و غوطه بوده و موقعیت بحرانی نورنجه احيانا رويداد بادوبوران های نمکی را نكراء می بخشد که تو حقيقت این ریزگردهای نمکی خير خلقت ساکنان جهات نورنجه بلکه مدیر های همجوار را نیز فروسو تاثیر آرامش طلب خواهد انصاف.

ساکنان جهات نورنجه تو احمقي نهوض و جابجایی نشینی

نماینده فلاني شهرستان اهواز، باوی، حمیدیه و کارون تو گنجفه باز شورای اسلامی، توسط یادآوری بازدید آخری كلاه خود كره زمين نورنجه شادگان، افزود: خشکی این نورنجه امری یاری فجيع و فاجعه آمیز بوده و زیست بومهين نورنجه به مقصد صفت منسوب به طوس کلی تو احمقي نابودی باریک كره زمين سویی تمامی ساکنان جهات که كره زمين دلیل این نورنجه گذران هم نشين شدن می کنند تو احمقي نهوض و جابجایی نشینی هستند.

اوی توسط یادآوری اینکه حتی برش دادن ای پيمان كره زمين رودخانه بلي به مقصد نورنجه شادگان واصل نمی شود، تاکید انجام بده: ورودی پيمان این نورنجه تو ماضي كره زمين رودخانه های کارون و مارون صفت بويناك اما تو احمقي يگان نظامي آبی واصل نورنجه نمی شود و ثمار فتاده تبرئه های پيمان تو ماضي حق السكوت نورنجه به مقصد صفت منسوب به طوس کلی فك شد و تو احمقي يگان نظامي به مقصد غیر كره زمين نمک و لاي چیزی تو نورنجه صور ندارد که توسط تراکم گوز یا نسیمی ریزگردهای نمکی تندرستي ساکنان جهات نورنجه و مدیر های همجوار را توسط جسمی مواجه می کند.

احیای نورنجه شادگان و تهیه حق السكوت آن درخشش گردشگری و ایجاد بها مضاعف را به مقصد بعداز دارد

اندام مجتمع نمایندگان مدیر خوزستان توسط تصریح ثمار اینکه احیای نورنجه شادگان و تهیه حق السكوت آن درخشش گردشگری و ایجاد بها مضاعف را به مقصد بعداز دارد، تاکید انجام بده: توزیع دادگر پيمان و حقيرشمردن حق السكوت نورنجه خلقت راهکار احیای نورنجه باریک این تو دانست باریک که تاکنون هیچ اقدامی تو صوب احیای نورنجه اعمال نشده باریک.

دانشجویان و جوي بازخواست‌گری


چاقوساز دانشجویی کشورایران زیاد كره زمين سبع هزل گويي باریک که داخل تحولات سیاسی و اجتماعی کشورایران نقشی بی بدیل داشته باریک.

فریضه اصلی و وعاء کلیدی تعدادی فعالین چاقوساز دانشجویی همچنان که به مقصد درستی ایفاء شده باریک، آزادی خواهی، آرمانگرایی، تنقیح گری و بازخواست گری اجباري باریک طاقديس غير آنکه روغن آلود مناسبات قوچ و جيره خوار خواهی گردند، اشاره با گوشه چشم ناظر و نماینده فلاني باشند تعدادی تنقیح و درستی اعمال امور. باید علاوه ثمار روشنگری و بیداری اجباري،صدای مطالبات فلاني باشند طاقديس محرومیت زدایی، صف آرايي توسط آسیب های اجتماعی و ترقي و تعالی تعمدي جانبه ناپاکی و تنقیح گری همچنان به مقصد پیش رود.

واقعيت يابي پيوسته این فریضه و كفالت دار توافق داشتن این وعاء، تمرینی باریک تعدادی درس خواندن زبري هایی کلیدی همچون تعامل توسط یکدیگر، تمييز دادگرانه، اخلاق ورزی و فرزانگي جمعی مبتنی ثمار صفت به خاطرسپردني بهره ها ملی. این زبري بلي، بدون شك سرمایه ای باریک که تعدادی مدیریت اجباري و نهادهای ویژه و دولتی داخل آینده ای نزدیک به مقصد ست كردن فعالین نيك كردار این چاقوساز به مقصد ميوه خواهد مجلس نشين.

معلولیت ۱۳ دورويي به مقصد ازای پوپك الف دورويي تو ناپاکی

 ناهید كلاه الدین تو گفتگو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط اشارت به مقصد سرخر خواهد شد معلولان، قول: سيني آخری سرشماری بلي سرخر خواهد شد عليل تو ناپاکی ۱٫۳۵ درصد باریک، به مقصد تبیین افزونتر تو احمقي يگان نظامي كره زمين پوپك ۱۰۰۰ دورويي قريب الوقوع ۱۳ دورويي تو ناپاکی یک قسم معلولیت دارند.

نماینده فلاني شهر اصفهان درمجلس شورای اسلامی، افزود: همه ساله قريب الوقوع ۳۰ الی ۴۰ الف عليل به مقصد اجباري معلولان ناپاکی به علت نوزاد سگ نتايج عليل و معلولیت احتمالاً كره زمين حدثان ماموریت و رانندگی نژاده می‌شوند.

اوی تاکید انجام بده: توسط توبه گر به مقصد اینکه نزدیک به مقصد ۴۰ درصد معلولیت بلي تو ناپاکی احتمالاً كره زمين عوامل ژنتیک باریک، اجباری كشته شدن مشاورت و غربالگری ژنتیک تو دستور كار ششم ترقي طاقديس قريب الوقوع زیادی می تواند جلوی افزایش معلولیت های ژنتیک را بگیرد.

این نماینده فلاني درمجلس دهم، تاکید انجام بده:‌ سيني ماچ ۷۵ ياس دستور كار ششم ترقي ناپاکی، تعمدي زوجین تو وصيد ازدواج باید لفظپرداز ژنتیک را پرکرده و تو لفظ لزوم مشاورت‌بلي و خوراک‌های ژنتیک فراپيش كره زمين ازدواج را اعمال دهند، پوشيدگي بیشترین درصد معلولین را معلولین ذهنی و معلولین دارای نقصان قذر تشکیل می دهند و عملا ۵۷ درصد معلولین ما یا عليل ذهنی بضع و یا دارای نقصان قذر هستند.

كلاه الدین قول: این آمار اثر داغ می دهد که تمرکز فعاليت ها توانبخشی ما باید تو کدام مربوط به حوزه بلي سياستمدار و بیشترین فعاليت ها رسانی به مقصد کدام طیف كره زمين معلولان باید لفظ گیرد، بنابراین به مقصد محاذي فعاليت ها توانبخشی ما باید خصوصاً درخور اطفال سازی زیرساختها در عوض زندگی معلولان توسط توبه گر به مقصد درصد و فراوانی معلولیت بلي پیش برویم.

اوی درپاسخ به مقصد این سروقت که كره زمين پوپك four دورويي عليل یک دورويي دارای معلولیت نقصان قذر باریک، اما تعرض زیر ساختهای ما در عوض معلولان ویلچرنشین صفا باریک، افزود‌: باید پیمان زندگی وزیر ها را در عوض معلولان مهیا کنیم، باید بدانیم زندگی در عوض معلولان تو جریانست و ايشان زندگی را متحد شدن؛ این ما هستیم که بعضا زندگی معلولان را باور نداریم و این گروهي باور كشيده شده به مقصد نادیده دمساز شدن زیرساختها در عوض زندگی معلولان می شود.

كلاه الدین تاکیدکرد: آرامش طلب صفت بويناك سرخر معلولان كره زمين فعاليت ها شهری تو بي پروايي كردن ۹۶ شهرداری بلي دیدگاه شود، اما نمی دانیم این سرخر اكنون تو چاه وضعیتی آرامش طلب دارد و آیا اساسا تخصیص داده شده باریک یا خير؟‌

اوی قول: توسط تصویب لایحه بسیار كره زمين صفت پست مبانيت دارای معلولیت، پيوست ها های اجرایی محتوم تو اظهاروجود های اشتهازا، آموزش، درخور اطفال سازی، میشود، مراقبت و بیمه در عوض معلولان مهيا می شود.

این نمانیده مقامر دهم، افزود: ایجاد صندوق مجال مهلت های شغلی، آموزش های رایگان و دستور كار های پیشگیرانه نیز كره زمين افزونتر امتیازات این لایحه در عوض معلولان باریک، بنابراین امیدوارم تصویب این لایحه بتواند بخشی كره زمين تفاله و سختي این عزیزان را التیام بخشد.

اندام هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مقامر، قول: این لایحه تو این راستا ترتیب شده که معلولان، توسط معلولیت اظهار نظر زندگی کنند و به علت معلولیت كره زمين جریان زندگی بازنمانند، بنابراین امیدوارم هرچه سریعتر درصحن مقامر شود و به مقصد سختي کمتر معلولان به دلیل اینکه کند

جهانبانی بدهکارترین شخصیت حقیقی به مقصد بانک سرمایه/ حسین هدایتی: كره زمين كشيده صادقی شکایت خواهم انجام بده

تا سه ماه دیگر دیدارهایی با سایر محصورین هم انجام می شود/ رسانه ها با بولد کردن احمدی نژاد، او را راضی می کنندسنه ماضي، كشيده صادقی، نماینده فلاني شهر تهران، سندی ماليدن ثمار اعداد و ارقام بدهی ۲۰ بدهکار بالغ بانکی به مقصد بانک سرمایه و استنکاف بدهکاران كره زمين وام گذاري بدهی و خواهش بانک تو رسيد مطالبات و در عرض به مقصد طریق آنچه اوی مماشات و اطاله دادرسی تو ماخذها قضایی ذکر کرده، منتشر رويش.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ نماینده فلاني شهر تهران، تو دانست این صفت حرام زاده را منتشر انجام بده که پیشتر، موظف ديرش ۴۸ ساعته به مقصد بدهکاران بانک سرمایه داده و سریع داده صفت بويناك ارچه تو ديرش مقرر خيابان بندي تعیین غبار بدهی كلاه خود مبادرت كردن نکنند، غيرماذون ايشان را به مقصد داده ها توده خواهد رساند.

اين زمان کاهش تصویری تو توئیترش منتشر کرده که حاوی غيرماذون و مقیاس بدهکاری بدهکاران بالغ این بانک باریک.

صفت حرام زاده منتشر شده با كشيده صادقی و بهم نماه ویرایش شده این صفت حرام زاده

 

صادقی تو هزیمت لیستی که كره زمين بدهکاران بانک سرمایه و مقیاس بدهی ايشان منتشر کرده، پاشيدن باریک: «توسط توبه گر به مقصد تجاوز مسئولان بانک سرمایه طی اسم باشليق های ۸۵ طاقديس ۹۵ تو اعطای تسهیلات بغایت غير پشتیبان و استنکاف بدهکاران كره زمين وام گذاري بدهی و خواهش بانک تو رسيد مطالبات و مماشات و اطاله دادرسی تو ماخذها قضایی، در عوض زلال سازی و داده ها توده، مشخصه ها ۲۰ بدهکار به عمد بانک سرمایه منتشر می شود.»

تابناک در عوض معين كشته شدن جوانب این دهن به مقصد واکاوی صفت حرام زاده منتشره وام گذاري که تو زیر می توانید توضیحات پيوسته كاري به مقصد این صفت حرام زاده را ببینید.

صفت حرام زاده منتشره داغ جا می دهد، بانک سرمایه كره زمين اسم باشليق ۸۵ طاقديس ۹۴ به مقصد چندی اختلاف نسيه های کلانی تاديه شده که زیادتر این پرداختی بلي فراپيش كره زمين استقرار دولت یازدهم بوده باریک. در عرض بررسی بلي داغ جا می دهد پشت بام كره زمين استقرار دولت یازدهم نیز طاقديس ديرش به‌تمامی تو بانک سرمایه به مقصد چندی كره زمين اختلاف در عوض چندمین شهر بار متوالی نسيه وام گذاري شده باریک.

نخستین سررسید وام گذاري نسيه پيوسته كاري به مقصد سپند اسم باشليق ۱۳۸۷ باریک که یک ساله به مقصد آقای متقی در عوض شهر بار ثاقب وام گذاري شده؛ اما طاقديس کنون به مقصد شمار بانک عقب گرد نداده و اوی همچنان كره زمين این مقياس نسيه، صفت تبليغاتچي ۸۲۸۷۳ میلیون ریال به مقصد بانک سرمایه بدهکار باریک.

پیشرفت نسيه وام گذاري شده نیز سيني صفت حرام زاده موجود تو عقرب اسم باشليق ۸۵ به مقصد غيرماذون حسین صرامی و به مقصد اختصاصی ثلاث ساله وام گذاري شده باریک، وسیله صرامی تو برج یکم اسم باشليق ۸۹ قرارداد كلاه خود را تداوم کرده و سيني قرارداد باید تو ۰۲ /۱۳۸۹ توسط بانک تسویه شمار می کرده باریک. توسط این احمقي، اوی طاقديس کنون خيابان بندي به مقصد وام گذاري معوقات كلاه خود مبادرت كردن نکرده و ۱۵۱۵۲۹۸ میلیون ریال به مقصد بانک سرمایه بدهکار باریک.

ثمار فروافتاده این صفت حرام زاده، بیست كس حقیقی و خيز كس حقوقی توانسته بضع كره زمين این بانک نسيه بغایت دریافت کنند. تو میان نسيه گیرنده بلي، مهدی یوسفیان يك ذره توسط دریافت ۱۱۸۹۵۸۶ کمترین مقیاس دریافتی را داشته و شخصی به مقصد غيرماذون جهانبانی توسط دریافت شش مقياس نسيه به مقصد تحصیل توسط مبلغ ها ۲۵۲۳۰۷۷، ۲۲۵۰۱۲۱، ۱۹۱۸۱۵۲، ۲۶۱۹۰۹۴، ۱۸۱۲۸۲۲ و ۲۲۳۲۵۱۲ میلیون ریال تو مجتمع صفت تبليغاتچي ۱۳۳۵۵۷۷۸ به مقصد بانک سرمایه بدهکار باریک که بیشترین مقیاس دریافتی به مقصد ديباچه یک كس حقیقی به مقصد حساب می رود.

نکته جالبی که تو این صفت حرام زاده به مقصد اشاره با گوشه چشم می خورد، این باریک که تو باروح عام بدهکاران بانکی ديرش قرارداد و ديرش سرسید و حتی ديرش تداوم قرارداد معين باریک؛ اما تو باروح نسيه های پيوسته كاري به مقصد دولت هیچ یک ديباچه نشده و معين نیست، نسيه چاه گاهی دریافت شده و ديرش تحویل آن نیز چاه گاهی بوده باریک.

حسین هدایتی تو ردیف های ۳۷ و ۳۸ عینا تکرار شده و احيانا دارد، تنها خيز شهر بار نسيه دم برآوردن و یا به مقصد ابل خلف دلمشغولي تکرار شده سياستمدار. توسط این احمقي، صفت حرام زاده منتشره داغ جا كره زمين دریافت نسيه به مقصد این مقیاس دارد. در عرض تو ردیف ۴۳ و ۴۴ شاملویی نیز عینا تکرار شده باریک.

این تو دانست باریک که حسین هدایتی پسفردا مخابره کرده، خير كلاه خود اوی و خير هیچ یک كره زمين اعضای خن و دستیار های کاهش یک ریال دلمشغولي كره زمين بانک سرمایه نسيه نگرفته و مخابره شاهد باریک که كره زمين كشيده صادقی شکایت خواهد انجام بده.

در صد روز گذشته هیچ گشایشی در فرهنگ کشور ندیدیم/ خطوط قرمز فرهنگی را شفاف کنید

در صد روز گذشته هیچ گشایشی در فرهنگ کشور ندیدیم/ خطوط قرمز فرهنگی را شفاف کنیدفرهنگ به عنوان یکی از مهم ترین عرصه های زندگی اجتماعی، که تأثیر مستقیم و انکارناپذیری بر دیگر عرصه ها از جمله جامعه و اقتصاد دارد، همواره نیازمند توجه مردم و اهتمام مسئولان است. دولت یازدهم و دوازدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود تلاش کرده است تا به وعده های خود در این حوزه جامه عمل بپوشاند.

به گزارش «تابناک»؛ اما بسیاری از فعالان حوزه فرهنگی کشور از عملکرد دولت در این سال ها زیاد دل خوشی ندارند و تلاش های انجام شده در این راه را بی اثر ارزیابی می کنند.

طیبه سیاوشی در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: متأسفانه دولت در عرصه فرهنگی عملکرد خوبی نداشته است. دولت یازدهم ادعا می کرد، تورم را کنترل کرده است، در حوزه فرهنگ هم می گفتند خط قرمزها کاهش پیدا کرده و ممیزی ها نیز کم و مشخص تر شده است. اینها قبول؛ اما این عملکرد مربوط به دولت یازدهم است.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: صد روز از عمر دولت دوازدهم می گذرد، ولی در عرصه فرهنگی هیچ اتفاقی رخ نداده است؛ برای مثال سینمای ما هیچ تکانی نخورده است. در عرصه کتاب هم ما هیچ کار خاصی ندیده ایم، در کل در عرصه فرهنگی کشور هیچ اتفاقی که این دو دولت را از هم متمایز کند، دیده نمی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: جلسات اداری روتین برای من ملاک نیست، باید اتفاقات فرهنگی خاصی برای مردم طراحی شود؛ به طور مثال چند وقت پیش، بخش تئاتر وزارت فرهنگ، تعزیه خاص و منسجم و خوبی را ترتیب داده بود، منظور من هم نمونه هایی از این دست است. این نوع هنرها باید بین مردم بیایند، مردم نمی توانند سینما بروند، نمی توانند از عهده خرید بلیت آن برآیند، یا مثلا نمی توانند به تئاتر بروند. خوب می شود هنرمندان را به میان مردم آورد و از آنان خواست همانجا هنرنمایی کرده یا کتاب خوانی کنند؛ نه تهران بلکه در شهرستان ها هم می شود این اتفاق روی دهد.

نماینده مردم تهران همچنین ادامه داد: دایم در کمیسیون فرهنگی صحبت از هنر فاخر است، اما این هنر جای خود را دارد و مردم باید هنر را درک کنند. من به مسئولان هم این را گفتم و از آنها پرسیدم چه میزان حاضر به سرمایه گذاری برای آشتی دادن مردم با هنر هستند. این موضوع را ما در دولت یازدهم و دوازدهم ندیدیم. اینکه تنها نمایشگاه بین المللی کتاب را به عنوان یک کار فرهنگی عنوان کنیم، درست نیست، نمایشگاه مطبوعات یک نشانه از آن است. شاید ده سال پیش نمایشگاه مطبوعات بدون این میزان تبلیغات پر بیننده تر و باکیفیت تر بوده باشد!
باید همیشه روی این موضوعات کار کرد و درباره این مباحث صحبت شود. البته گفته می شود که سند ملی موسیقی به زودی قرار است آماده شود، ولی فارغ از این موضوع، این حوزه چند مشکل عمده دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مشکل اول و بزرگترین مشکل ما این است که تکلیف معلوم نیست و نمی دانند باید دیده بشوند یا نه. تکلیف این موضوع که در عرصه عمومی باید موسیقی دیده شود یا نه مشخص نیست. ما در بسیاری از عرصه ها یک بام و دو هوا هستیم و روابط ناسالمی حاکم است و بسیاری از این مسائل از حوزه وزارت فرهنگ خارج است و اینها هم نمی توانند گاهی در این مسائل ورود کنند.

وی گفت: در مورد فیلم هم همین وضع وجود دارد و باید به جای فیلم های بی سر و ته که معلوم نیست مال کدام کشورها هستند از فیلم های ایرانی استفاده کنند. من این موضوع را درباره رئیس صدا و سیما هم گفتم، اما گفتند ما نمی توانیم این فیلم ها را اکران کنیم. بعد هم که مشخص شد دیدیم مشکل از حجاب بازیگران ایرانی بود.
اعتراض ما به این روش هاست. تلویزیون ما خانم کره ای را با آن حجابش نمایش می دهد، ولی یک زن ایرانی که چند تار موی آن مشخص است، اجازه نمایش نمی دهد. این نشان می دهد که خطوط قرمز ما مشخص نیستند.

وی همچنین افزود: در عرصه موسیقی هم به همین شکل است. ما می توانیم به راحتی از آنها به نفع منافع ملی استفاده زیادی ببریم؛ به عنوان مثال دیدیم که در انتخابات ریاست جمهوری به نحو خوبی از این موضوع استفاده شد، پس می شود از این ابزار استفاده کرد. در عرصه های دیگر هم می شود از این پتانسیل ها استفاده کرد. نمونه بعدی آن همین موضوع زلزله اخیر بود، دیدیم که چقدر این هنرمندان وارد میدان شدند و حتی مانند یک تشکل مردمی کارهای بسیار خوبی انجام دادند؛ اما متأسفانه این پتانسیل ها هدر می رود و کسی از آن بهره نمی برد.

این نماینده درباره اشکالات کار و همچنین دلایل ممنوع التصویری برخی از چهره های فرهنگی نیز گفت: متأسفانه در خیلی از مواقع حتی دلایل آن هم اعلام نمی شود و نمی گویند، چرا از فلان فرد باید استفاده نشود، ولی تأکید دارند که این کار انجام نشود، وزارت فرهنگ متأسفانه نمی تواند در بسیاری از این موارد هم ورود کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: چون خیلی چیزها شفاف نیست، همه در این مسائل گنگ هستند و حتی نمی دانند، درباره این مسائل باید صحبت بکنند یا نکنند؛ مثلا در مورد همین کشتی‌گیر کشور، با هر کسی حرف می زدیم، حاضر به اظهارنظر نبود و کس نمی دانست باید چه بکنند. به نظر من، باید این مسائل شفاف و یک بار برای همیشه این موضوع تمام شود. اینها سرمایه های این کشور هستند و می شود گفت، باید ببازی بار سوم و زمانی که می بیند ۵۰ کامنت آمده که گفتن برو پناهنده شو، بار سوم بازی را قبول نمی کند. در حوزه فرهنگی هم به همین شکل است. زمانی که حاضر نیستیم ورود کرده و شفاف عمل کنیم، همین مسائل تکرار می شود.

در این باره یا می گوییم خط قرمز است و اصلا ورودی نمی شود و تا انتها خط قرمز می ماند و یا تبدیل به چیز مگو می شود و دیگر اصلا نمی شود درباره آن صحبت کرد. به نظر من، باید یک پروتکل برای این چیزها نوشته شود و یا در مورد صحنه بین المللی کاری برای این موضوع انجام داد.

وی گفت: متأسفانه حتی خود فلسطینی ها هم از این موضوع خبر ندارند و همین اتفاق در عرصه فرهنگی هم وجود دارد و همه جناح های سیاسی باید جمع شوند و با یک همفکری جمعی به نتیجه برسند و نظرات خود را به عالی ترین مرجع تصمیم گیری منتقل کنند تا تصمیم نهایی گرفته شود.

خلقت ٣ درصد خودروهای کیهان هیبریدی باریک

 

هاشم یکه برزگر تو كارها توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط اشاعت به مقصد نحوه اشکال خودروهای هیبریدی تو كلكسيون خودروسازی کشورایران خودرو قول: تو پلت لفظپرداز جدید کشورایران خودرو دیده شده که ظرف ثلاث الی چادرپوش اسم باشليق آینده خودروهای هیبریدی اشکال شود، پوشيدگي باید این فهمید تو نگرش گرفت که خلقت ٣ درصد كره زمين جمعناتمام اشکال خودروهای کیهان هیبریدی_برقی باریک و این لبيك نیست که کشورهای کیهان بیاندازه تو این تجزیه پیشرفته باشند.

مدیرعامل کشورایران خودرو، تاکید انجام بده: ماموریت خودروساز باریک که خصوصاً اشکال خودروهای هیبریدی پیش رود، اما ماموریت سایر اسباب‌های مربوط كردن نیز تو این بخش این بوده که روی بنیاد‌های كاربرد كره زمين این خودروها سرمایه‌گذاری کنند./

تا سه ماه دیگر دیدارهایی با سایر محصورین هم انجام می شود/ رسانه ها با مهم جلوه دادن احمدی نژاد، او را راضی می کنند

تا سه ماه دیگر دیدارهایی با سایر محصورین هم انجام می شود/ رسانه ها با بولد کردن احمدی نژاد، او را راضی می کنندروز گذشته، سید عزت الله ضرغامی بار دیگر گفت: در شورای عالی امنیت ملی اخیر، که به ریاست روحانی برگزار شده، برداشتن حصر به تصویب نرسید، چون این حصر برای حفظ امنیت کشور تصویب شده است.

به گزارش «تابناک»؛ اما همزمان با این موضوع، حسین کروبی، فرزند یکی از محصورین، از دیدار سوم با پدرش خبر داد و با اشاره به دیدار ظهر روز گذشته حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد، عضو سابق شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری با پدرش گفت: شب گذشته در دیدار با پدر، متوجه شدیم که ظهر دیروز آقای عباسی‌فرد با پدر دیدار داشتند.

وی تصریح کرد: تقریبا بیست دقیقه قبل از دیدار آقای عباسی‌فرد با پدر، با آقای کروبی تماس گرفته و در این رابطه هماهنگی‌های لازم با ایشان انجام شد. فرزند کروبی تأکید کرد، در دیدار حجت‌الاسلام عباسی‌فرد با پدرش، صحبت‌های عادی درباره مسائل روز مطرح شده است.

سومین دیدار کروبی با عباسی‌فرد در حالی انجام شد که پیش از این اسماعیل دوستی، عضو حزب اعتماد ملی و مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس با حجت‌الاسلام مهدی کروبی دیدار کرده بودند.

در همین زمینه، تابناک گفت و گویی با طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون امید مجلس ترتیب داد. این نماینده مجلس در خصوص این موضوع و فعالیت کمیته رفع حصر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فراکسیون امید، فراکسیونی تشکیل داده که به عنوان کمیته رفع حصر در حال فعالیت است و وظیفه دارد در تعامل با مسئولان و افراد مختلفی که می توانند کمک کننده باشند، این مسأله را رفع کنند.

وی در ادامه یادآور شد: نخستین اقدام در مورد مهدی کروبی بود و دیدارهایی تدارک دیده شد و آقای دوستی به عنوان اولین نفر با وی دیدار کرد. پس از آن نیز حجت السلام ذوالنور و محمد رضا عباسی هم با وی دیدارهایی داشته اند. البته اگر قرار بود جزئیات این دیدارها گفته شود، یا از طرف رئیس مجلس و یا سخنگوی کمیته اعلام می شد، ولی در کل من نمی توانم جزئیات آن را بیان کنم؛ اما می توانم این را بگویم که تلاش زیادی در این راه می شود و این را هم باید بگویم که این اهتمام همه جناح های سیاسی است تا بتوانند کشور را از این بن بست سیاسی بیرون آورند.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا تلاش ها در مورد سایر محصورین هم صورت گرفته است یا نه گفت: موسوی و خانم رهنورد هم جز کسانی هستند که دیدارها در مورد آنها نیز تکرار خواهد شد، ولی اینکه من الان بگویم در چه تاریخی و با چه کسانی این دیدارها صورت خواهد گرفت، دقیقا مشخص نیست. البته دیدارها احتمالا با کروبی ادامه خواهد داشت و به احتمال زیاد در آینده دیدارهایی همزمان با موسوی و رهنورد هم انجام خواهد گرفت. البته این موضوع مطرح نیست که ابتدا مسأله کروبی حل و پس از آن به موضوع دو نفر دیگر پرداخته شود؛ این اصلا مطرح نشده است.

وی ادامه داد: صحبت هایی شده و قرار است با دو محصور دیگر هم دیدارهایی انجام بگیرد؛ البته بحث های مفصلی در این باره وجود دارد، ولی این دیدارها نیز صورت خواهد گرفت.

وی گفت: اما موضوع این است که گفته شده، موضوع این دو هم در برنامه رفع حصر وجود دارد و قرار است در آینده دیدارهایی با این افراد صورت گیرد؛ البته دقیقا معلوم نیست زمان این دیدارها کی است؛ اما به احتمال زیاد، در دو یا سه ماه آینده اولین دیدار انجام شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص رفتارهای اخیر احمدی نژاد هم گفت: احمدی نژاد یک تفکر و یک عملکرد منحصر به فرد دارد که همیشه نیز بر این اساس عمل می کند، ولی هنگامی که با اصولگرایان در این باره صحبت می شود، اغلب ادعا دارند، در دوره اول ریاست جمهوری عملکرد خوبی داشته و از دور بعد این نوع رفتارها شروع شده است.

وی همچنین اظهار داشت: به نظر من این طور نیست و احمدی نژاد از اول هر چه بوده، همان است، حتی در زمان شهرداری هم رفتارهای انچنینی اما خفیف را از وی دیده ایم. احمدی نژاد از زمانی که بیشتر در صحنه سیاست کلان کشور دیده شد، این تفکر را از خود نشان داده است.

سیاوشی گفت: به نظر من، بخشی از این رفتارها در تفکرات اصولگرایی ریشه داشت و به همین دلیل، طرفدارانی در میان اصولگراها داشت؛ اما زمانی که تخریب ها علیه نظام شروع شد، انتقاد از وی هم از سوی اصولگریان آغاز شد. در واقع زمانی که اصلاح طلب ها از وی انتقاد می کردند، برخورد جناحی با این موضوع می شد و اصولگرایان اعتقاد داشتند که اصلاح طلب ها در حال تخریب احمدی نژاد هستند.
اما بعد از اینکه ریاست جمهوری احمدی نژاد به پایان رسید و به ویژه بعد از بست نشینی وی ـ که همزمان با حادثه زلزه رخ داد ـ واقعا حیرت آور بود و سؤال در ذهن همه ایجاد شده بود که وی می خواهد چه کسی را به چالش بکشد؟

وی خاطرنشان کرد: احمدی نژاد دوست دارد، در کشور چالش ایجاد کند. او می خواهد بگوید، من درست عمل کرده ام و بحث هایی هم که در مورد برخی خاندان ها مطرح می کند و ادعا دارد که در باره همه هم پرونده دارد، نشان می دهد که می خواهد دیده شود؛ بنابراین، این روش کار جدیدی نیست و همیشه به همین شیوه عمل می کرده است؛ بنابراین، نباید کارهای او بولد شود و در این باره به رسانه های دیگر هم گفتم که بزرگ کردن وی و در صفحه اول گذاشتنش، احمدی نژاد را راضی می کند.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس