قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

نباید نگران لغاز آزادانه نامزدهای ریاست‌جمهوری و به مقصد جنگ جو کشیدن یکدیگر صفت بويناك

احمد مازنی داخل قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت توسط لغاز كره زمين تصمیم “کمیسیون عاملي ثمار تبلیغات انتخابات” مبنی ثمار گروهي انتشار مستقیم مكالمه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری كره زمين رسانه ملی، این نبا شوکه‌کننده و نوعی عقبگرد و پشت بام‌رفت داخل ترقي دموکراسی و فلاني سالاری حالی و قول: به چه نحو انجام خواهد شد شخصیت‌های يگانه‌ای که باروح تایید شورای مامومي هستند، چندانكه غیرقابل اعتماد باشند که نتوان به مقصد آن‌بلي آنتن بيدين رسانه ملی را انصاف؛ حكماً این تصمیم به مقصد نوعی توهین به مقصد افکار عمومی نیز شمرده شمرده انجام خواهد شد چراکه حاوی این پیام باریک که فلاني ظرفیت شنیدن درستكاري‌های صریح نامزدها را ندارند- باریک.

نماینده فلاني شهر تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهر پردیس داخل مقامر شورای اسلامی توسط تبیین اینکه باآنكه اجباري داخل دليل آوردن‌های كره زمين مدت ها، تاثیرات به دست آوردن كره زمين چندی پیام‌بلي نفس كشيدن‌بضع اما این قضاوت داخل نهایت به مقصد رشد فلاني سالاری و پختگی فلاني به دلیل اینکه می‌کند علي حده تصمیم‌گیرندگان داخل باروح هم سر خصوصی، نگران لغاز آزادانه نامزدهای ریاست‌جمهوری و به مقصد جنگ جو کشیدن یکدیگر مبادا چراکه این مشکل تمييز وضع موجود را كره زمين اعمال عماري برون مرز می‌کند.

اوی تاکید انجام بده: این گمان که تبرئه حرفه ها‌های کنترل شده، اجباري را ايمن ساختن نگه داري كردن داشته و سد كره زمين داده ها آن‌بلي كره زمين خلف وعده تابلو ماجراها انجام خواهد شد بیهوده باریک چراکه آن‌بلي دانسته ها را كره زمين وزیدن رسانه‌های بیگانه و محافل افزونتر بدست خواهند وغا.

مازنی این تصمیم کمیسیون عاملي ثمار تبلیغات انتخابات” مبنی برعدم انتشار مستقیم مكالمه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری را ابل ديباچه انجام بده و افزود: كره زمين این تصمیم می‌جريان رويت قیم‌مآبانه را خيابان بندي به مقصد فلاني استقراء انجام بده بدین فحوا که فلاني قوچ تشخیص كارسرسري كره زمين ناخبر را ندارند علي حده باید به مقصد آن‌بلي برش دادن‌چکانی دانسته ها انصاف.

اندام کمیسیون فرهنگی مقامر دورازذهن باریک حتی ارچه فلاني ابل کنند نيرنگ ساز دلمشغولي باید طوق حاضربودن پيشگيري(ره) که ارائه بي لياقت دانسته ها صفت بويناك را بعداز انجام بده چراکه بدون شك فلاني پشت بام كره زمين مدتی به مقصد لحاظ اصلح رسیده و این پابرجا شدن پختگی اجباري را داخل زمینه دارد.

اندام فراکسیون امید مقامر ایضاً این مبادرت كردن را توهین به مقصد نامزدهای ریاست جمهوری حالی و قول: انتشار قبض شده حرفه ها‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همچون هزل گويي‌های ماضي به مقصد صوت ديسيپلين و مملکت نیست چراکه داخل پسين بمب دانسته ها آرامش طلب داریم.

لغاز كره زمين تنبیه دانايي آموز رودباری تو کلاس كفتن

احمد رشاد تو مجلس نشين علنی پسفردا (چهارشنبه، ۳۰ فروردین) گنجفه باز شورای اسلامی هواپيما تبریک سنه ارتش به مقصد غیورمردان ارتشی تو تذکری به مقصد به ‌دست آوردن آموزش و پرورش قول: هفته ماضي بسته ناگواری تو ولایت شهر رودبار پیش آمد که این بسته تنبیه یک دانايي آموز تو کلاس و انتشار كشته شدن کلیپ این تنبیه تو مساحت گيري شبکه‌های اجتماعی صفت بويناك.

نماینده فلاني کهنوج، منوجان، شهر رودبار جنوب و دژ خزانه تو گنجفه باز شورای اسلامی افزود: این بسته یاری فجيع بوده و هیچ بشر جوانمرد‌ای نمی‌تواند این مشکل را بپذیرد علي حده زن خواهي تنبیه دبير خاطی تو چارچوبه ياس هستیم.

رشاد آدم كردن انصاف: اسم مكلف درخور توجه دیگری که تو کناره این مشکل پیش وارد به ذهن این باریک که استان آموزش و پرورش را به مقصد طریق این بسته مجبور به مقصد تقدم کرده‌بضع که این روال و قالب مدیریت به مقصد هیچ وجه موردپسند نیست و تو وصيد انتخابات یک سن‌سازی و برکناری یک استان لایق، دلسوز و کارآمد بومی تو شهربان محرومی كره زمين ناپاکی باریک.

اوی یادآور شد: ارچه آرامش طلب سياستمدار راجع تخطی یک زیردست یک وظيفه مند پيش ازين وادار به مقصد تقدم شود باید دارالحكومه این ولایت تو درجه اوباشيگري مجبور به مقصد تقدم شود چريدن که تو همین ولایت هفته‌ای نیست که مناسبت ها بطلان ایمنی مبنی ثمار عياري مسلحانه گرم كردن و احشام و فلاني و یا كشتگر نداشته باشیم. ایضاً به مقصد طریق اسم مكلف امنیتی و اجتماعی تو جنوب کرمان مقامات مدیر مجبور به مقصد تقدم شوند.

اندام کمیسیون صحه ودرمان گنجفه باز شورای اسلامی توسط مطرود گشتن سوالی تاکید انجام بده: چريدن باید این قالب غيرعادلانه تو تلافي توسط مدیران خدمت كننده صادق، بي گاه، کارآمد و بومی شهربان رخ دهد، علي حده كره زمين فلاني شهر رودبار که تو روزهای آخرین روحیه ايشان تضعیف شده  می‌خواهم که توسط صفت به خاطرسپردني روحیه انقلابی و غوطه انتخاباتی كره زمين این استان یاری کنند و اجازه ندهند که شخصیت مدیران بومی به مقصد این قالب لکه‌دار شود.

سی دورويي هستند که تو بيهوشي فسادهای اقتصادی جلوت دارند!/ بخش زیادی كره زمين پيسه بلي را به مقصد بيرون نقل مكان کرده بضع/چندین پريان كره زمين مبانيت سرشناس حامی آنان بوده بضع!/ اکنون افزونتر پولی صور ندارد که بازگردانده شود


یکی كره زمين
پارامترهای ارزیابی کیفیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص لهيدگي اقتصادی
باریک. این قسم لهيدگي، سوءاستفاده كره زمين اعتماد فلاني تو راستای منفعل شخصی باریک که
حسب معمول تو شکل رشوت، اختلاس، تلاش مفرط، کلاهبرداری و اخاذی ظاهر می کند. علل و
پیامدهای جلي لهيدگي تو چادرپوش ردياب دلایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اداری
باروح بررسی آرامش طلب می گیرد که واپسین و بررسی ايشان تو فرصتی افزونتر ارائه می
شود.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که عاری كره زمين
هرگونه لهيدگي اقتصادی باریک. اقتصاد کشورایران دلمشغولي اسم باشليق هاست توسط این پدیده مصابرت روبه
روست. انحصارات با هم کار کردن، ساختارگرايي رانتی، مساحت گيري پایین موقعیت قوانین و گروهي شفافیت
گسترده، باعث زحمت شدن این معیار كره زمين لهيدگي تو کشورایران شده باریک.
 
امیر شگون دار تو
قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این مشکل تقریر روايات: سی دورويي كره زمين بزرگان مضارع
اقتصادی تو آلودگی هستند که توسط درآمد داشتن شبکه های حمایت قوی و تباني مؤثر و
محکم توسط بانک بلي، توانسته بضع خیلی كره زمين بانک های آلودگی را غارت کنند.
 
این
نماینده گنجفه باز قول: سیستم اینها به مقصد این لبيك باریک که به مقصد صفت منسوب به طوس گواهي نامه یکی كره زمين این
مبانيت تو یکی كره زمين شهرستان بلي شرکتی شريان اندازی می کند. توسط توبه گر به مقصد روابطی دلمشغولي که
دارند كره زمين وزیدن بانک بلي به هيچ وجه بانک سرمایه و دی كره زمين ۵۰ میلیارد طاقي شكل ۲۰۰
میلیارد ده هزار دينار نسيه بازخواست می کنند.
 
اوی قول: در عوض هنگامی نیز یکی كره زمين
آقایان را معرفی می کنند و آن تنها چک یا سوراخ سمبه ای را به مقصد بانک بلي می دهد و
پيسه عهده دارشدن وام گذاري می شود. ردیابی هایی که ما اعمال داده ایم اثر داغ می دهد
که پيسه پشت بام كره زمين كره زمين گشت تو شرکت های متعدد به مقصد شمار كلاه خود تنها اصلی بازمی گردد و
تو سرمایه گذاری هایی نظیر برج سازی و مناسبت ها افزونتر هزینه می شود.
 
اوی
قول: الوان میلیارد كره زمين این وزیدن كره زمين بانک بلي بيرون شده، وسیله هنگامی که می
خواهند پيسه را كره زمين تنها بازخواست کنند، پولی صور ندارد که بازگردانده شود.
اینها افرادی هستند که شبکه ای وظیفه می کنند و متأسفانه توسط مبانيت تاثيرپذير
ديسيپلين نیز تباني دارند که زاير احرام بسته می شود کمتر به مقصد گرم كردن بیفتند.
 
اوی
افزود: اما گنجفه باز پیگیر این مشکل باریک و تو روزهای آخرین نیز تا چه وقت پريان كره زمين این
مبانيت به مقصد گرم كردن افتاده بضع که اسباب های نظارتی تو احمقي تعیین غبار این
مبانيت هستند. ما امیدواریم باتري قضاییه به مقصد زودی غبار این مبانيت را معين و
اساتيد کند که این سی دورويي چاه معیار اضرار به مقصد آلودگی ضربت ديده بضع.
 
اوی قول:
تو مدايح کسی که یک گونی برنج را دزدیده صفت بويناك، شلاق می زنند و آبروی اوی را
می برند اما تو جای افزونتر الوان میلیارد كره زمين سرمایه های فلاني را به مقصد غارت می
برند و کسی نیست به مقصد ايشان چیزی بگوید، این مبانيت جابجایی امنی در عوض كلاه خود كامل
کرده بضع که باید به مقصد به دلیل اینکه نیروهای امنیتی و قضایی این جابجایی ايمن ساختن را كره زمين وسطی
سرما.
 
این نماینده گنجفه باز آدم كردن انصاف: پيسه هایی تو جاهای متعدد غارت
شده که كره زمين eight الف میلیارد طاقي شكل ۱۲ الف میلیارد متغیر باریک؛ اما تك تاز دقیق آن
هنوز معين نیست، وسیله این را بدانید، پوپك مكان بانکی به مقصد فهمید برخورده، هم رنگ كردن این
مبانيت تو آن وظیفه بوده باریک.

 این مبانيت تو صفت انحصارطلب بانک های دولتی و اسم مورد
قدرت دارند و سرمایه های آلودگی را برده بضع. نکته افزونتر تو این وسطی، این باریک
که ردیابی بلي اثر داغ می دهد، بخش بزرگی كره زمين این پيسه بلي به مقصد بيرون كره زمين آلودگی رفته
که این خطرساز حمایت بزرگی باریک.
 
اوی تو جواب به مقصد اینکه پيوندها این
مبانيت زیادتر توسط چاه کسانی باریک، قول: متأسفانه این مبانيت توسط ثلاث باتري تباني
دارند و توانسته بضع این کارها را اعمال دهند. تو وسطی این مبانيت،
چندین پريان كره زمين مبانيت سرشناس حامی آنان بوده بضع، به مقصد لبيك ای که حتی تو
شماری مناسبت ها افرادی را دلمشغولي که دستگیر شده بودند، بي لياقت کرده بضع.
 
اوی
تو پایان یادآور شد: دلمشغولي اکنون تو شرایطی نیستیم که بتوانیم غيرماذون این مبانيت
را مخابره کنیم؛ اما باتري قضاییه می تواند این وظیفه را اعمال دهد و ما نیز كره زمين
ايشان می خواهیم همچون ماضي توسط جدیت این مشکل پیگیری شود.

صنایع غذایی ناپاکی پتانسیل نیکی تعدادی نتیجه دارد

محمد مهدی مباهي شدن، گرداننده فراکسیون صنایع غذایی گنجفه باز شورای اسلامی درگفت و گو توسط خبرنگارخبرگزاری خانه محقر ملت تو تشریح این جلسه قول:فراکسیون صنایع غذایی گنجفه باز كره زمين قريب الوقوع ۵۰ دورويي كره زمين نمایندگان محب به مقصد فعالیت تو این مربوط به حوزه تشکیل شده باریک.

نماینده فلاني شهر تویسرکان درمجلس شورای اسلامی افزود: تو اسم باشليق ۹۶  و توسط بازگشت كننده به مقصد اینکه محل كبير رهبری برتولید و اشتهازا تو شکل اقتصاد مقاومتی تصریح داشتند و غيرماذون اسم باشليق را به مقصد این ديباچه غيرماذون گذاری کردند،مبارزه کردیم تو ترفیع مجال مهلت مقدور  جلسه ای توسط صاحبان صنایع غذایی ناپاکی داشته باشیم.

اوی به يادماندني انجام بده: تو این جلسه صاحبان صنایع غذایی مسایل و مشکلات كلاه خود را تعبیر کردند که امیدواریم توسط رفع این مشکلات اشکال این واحدها به مقصد لفظ کمی و کیفی افزایش پیدا کرده و استاندارد محصولات ايشان نیز ارتقاء یابد.

مباهي شدن تصریح انجام بده:صنایع غذایی، كره زمين يكباره صنایعی باریک که پتانسیل نیکی تعدادی نتیجه دارد و ارچه فعالیت تو این مربوط به حوزه رشد کند به مقصد صفت منسوب به طوس طبیعی کشاورزی نیز به مقصد ديباچه بخش پیشبینی کننده موردها اولیه صنایع غذایی رشد یافته و تو صادرات این امر اشتغالزایی بیشتری را به مقصد معاشر خواهد احاديث.

گرداننده فراکسیون صنایع غذایی گنجفه باز شورای اسلامی،تو آدم كردن به يادماندني انجام بده:تو این جلسه صاحبان صنعت غذا وطن اختيار كردن مختلفی كره زمين هم سر به عمد و خطير ترین مشکلات كلاه خود را تعبیر کردند.

اوی آدم كردن انصاف: یکی كره زمين مواردی که مطرح شد فهمید مالیات برارزش مضاعف باریک که مشکلاتی تعدادی این واحدها ایجاد کرده باریک و بايسته داشتند صنایع غذایی تو این بخش سرباز زدن معافیت مالیاتی شود،هرچند که درحال تيار بغير فهمید به تنگ آمده بندی مناسبت ها افزونتر این مربوط به حوزه دارای معافیت كره زمين  مالیات برارزش مضاعف باریک؛اما پافشاري آشوب این صفت بويناك که به تنگ آمده بندی نیز به مقصد این مناسبت ها نژاده شود طاقديس بتوان محدود  بهتری را ارائه انصاف.

گرداننده فراکسیون صنایع غذایی گنجفه باز شورای اسلامی ایضاً توسط تعبیر اینکه یکی افزونتر كره زمين مشکلات مطرح شده تو این مجلس نشين تخصصی تو مربوط به حوزه نتیجه و ديسيپلين قیمت گذاری صفت بويناك قول: صاحبان صنایع غذایی تصریح کردند که توسط این موقعیت قادر به مقصد هم چشمي كردن توسط شرکت های میان المللی نیستند چراکه محصولات کشاورزی همچون گندم به مقصد ديباچه موردها اولیه توسط قیمتی بيش از حد معمول نمناك كره زمين قیمت محصولات کشاورزی تو برون مرز كره زمين ثغور باریک.

اوی افزود:ایضاً تو اسم مورد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ایضاً کاهیده قوچ خرید فلاني تو صنایع غذایی مناقشه هایی لفظ گرفت.

مباهي شدن به يادماندني انجام بده:تو اخبار توسط کارخانجات آزمایش گرم كردن که ارچه به مقصد آن بازگشت كننده شود می تواند زاير احرام بسته افزایش ثنايا وری صنایعی شود که كره زمين کارخانجات آزمایش گرم كردن اعاده می کنند.

گرداننده فراکسیون صنایع غذایی گنجفه باز شورای اسلامی تو آدم كردن قول:تو آدم كردن این جلسه تصمیمات مختلف و متعدد و اصلاحات ورقه شناسايي بلي تو ديرش کوتاه تو مربوط به حوزه کشاورزی و قوانین و دستورالعمل ها و مسائلی که می تواند ثمار رشد اشکال و نتیجه ناقص شدننوشته جادادن سياستمدار،كره زمين لحاظ کسانی بررسی شد که دستی ثمار آذريون داشته و تو میانه میدان آرامش طلب دارند.

نماینده فلاني شهر تویسرکان تو گنجفه باز شورای اسلامی به يادماندني انجام بده: تو نهایت مقرر شد تو شکل فراکسیون صنایع غذایی کمیته های مختلفی توسط جلوت نمایندگان و صاحبان صنایع تشکیل شود که پوپك یک كره زمين این کمیته بلي به مقصد یک فهمید تخصصی معين تاديه شده و آن را به مقصد صادرات برسانند.

اوی توسط تعبیر اینکه صادرات جلسات فراکسیون که توسط نفله كردن بررسی مشکلات مربوط به حوزه صنایع غذایی تشکیل می شود به مقصد کمیسیون های مربطه ارائه جمعیت، افزود: این مناسبت ها یا مربوط كردن به مقصد قوانینی باریک که باید تعمیر شود و یا مشکلات اجرایی باریک که كره زمين مسئولان اجرایی فراخواني و كره زمين آن بلي مدعا می شود که مشکلات این مربوط به حوزه را تو دستگاههای مربوط كردن توسط كلاه خود منتفي کنند.

مباهي شدن تاکید انجام بده:امیدواریم تو فراکسیون صنایع غذایی گنجفه باز توسط به دلیل اینکه صاحبان این صنعت بتوانیم مشکلات این مربوط به حوزه را تو بنیان ياس گذاری و اجراء كافر کنیم.

ارائه ادا كردن وزارت مفروضات درخصوص مشكلات فرهنگی

فاطمه ذوالقدر تو قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت تو تشریح جلسه فردا (یکشنبه ۲۷فرودین قمچي) کمیسیون فرهنگی گنجفه باز كره زمين جلوت نمایندگان دیوان محاسبات صوب ارائه عملکرد نقدينه‌ای اسباب‌‎بلي نبا انصاف و قول: مسئولان مربوطه نحوه تقسیم نقدينه و عبرت آميز ۱۰۰۰هزارمیلیارد تومانی وزارت فرمايش و هدايت اسلامی را تو بین اسباب‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، مشکلات نقدينه‌ای اسباب‌بلي و عملکرد آن‌بلي را دراین اسم مورد تشریح کردند.

معیار باوري فلاني به مقصد مباحث دینی امیدوارکننده باریک

نماینده فلاني شهر ملایر تو گنجفه باز شورای اسلامی آدم كردن انصاف: در عرض نمایندگانی كره زمين نهادهای امنیتی توسط جلوت تو کمیسیون گزارشی كره زمين صفت تراز و معیار عقیده و باوري فلاني به مقصد مباحث دینی مطرح کردند که این ادا كردن امیدوارکننده صفت بويناك.

اندام هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی گنجفه باز در عرض توسط تعبیر اینکه مسئولان مربوطه و گرداننده کمیسیون فرهنگی بايسته اسموسيع مشعوف كردن مرتبط بودن ادا كردن و آمارهای ارائه شده را كره زمين نمایندگان داشته‌بضع، هزیمت انصاف: نماینده وزارت مفروضات و نیروی انتظامی نیز توسط جلوت تو کمیسیون گزارشی كره زمين کیفیت و مشكلات فرهنگی ارائه دادند.

ضرورت اصلاح قانون مدیریت بحران

امیرمحسن ضیایی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه ۲۷ فروردین) با حضور در جلسه فراکسیون مستقلین ولایی و تشکر از حمایت‌های مجلس و نمایندگان از این جمعیت، گفت: مجلس تنها پناهگاه جمعیت هلال احمر است چرا که در تمام شرایط دشوار از جمعیت حمایت کرده است به خصوص در جریان بررسی بودجه سال ۹۶ و تخصیص منابعی از حق الثبت اسناد به این جمعیت که کار ناشدنی است.

جمعیت هلال احمر در مقابله با مشکلات و حوادث امکانات محدودی دارد

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران افزود: جمعیت هلال احمر در مقابله با مشکلات و حوادث از امکانات محدودی برخوردار است در حالی که ماموریت سنگینی را به عهده دارد با این حال تلاش شده پیش از آنکه به مرحله پاسخگویی برسیم در بخش پیشگیری و آمادگی مبتنی بر ریسک اقداماتی انجام گیرد.

وی با تاکید بر اصلاح قانون مدیریت بحران تصریح کرد: این قانون می تواند شرایط ما را در مدیریت بحران ارتقاء دهد بنابراین نیازمند حمایت جدی مجلس در این زمینه هستیم.

ضیایی ماموریت جمعیت هلال احمر در سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی را یادآور شد و گفت: در سال های قبل از انقلاب تمرکز جمعیت هلال احمر بر بخش درمان و برخی کارهای عام المنفعه و در بخش کوچکی به امور مدیریت بحران و سوانح می پرداخت اما در سال های بعد از انقلاب بخش درمان از جمعیت هلال احمر گرفته شد و به وزارت بهداری ملحق شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از ساختمان های جمعیت هلال احمر در این دوره در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته در صورتی که طبق قانون باید تعیین تکلیف شود، گفت: بعد از سال های پیروزی انقلاب جمعیت هلال احمر به سمت فعالیت های امداد و نجات رفت به نوعی که مهم ترین بخش پاسخگویی ما مربوط به مدیریت سوانح است در واقع ماموریت های حاکمیتی به ماموریت های داوطلبانه و مردمی تبدیل شد.

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ۴۷ درصد از کل ماموریت‌های سال ۹۵ مربوط به سوانح ترافیکی است، افزود: در سال گذشته ۲۱ درصد از کل ماموریت ها به سایر عملیات های امداد و نجات و ۳۲ درصد مربوط به مراجعات حضوری به پایگاه ها و پست های امداد و نجات است. در بخش خدمات امداد ونجات جمعیت هلال احمر، نیز ۹۰۶ هزار نفر امدادرسانی، ۳۳ هزار نفر نجات یافته، ۲۲ هزار نفر به مراکز درمانی انتقال یافته، ۱۲۹ هزار نفر خدمات سرپایی دریافت کردند، ۲۲۱ هزار نفر اسکان یافتند، ۹۹ هزار نفر اسکان اضطراری، ۱۲۱ هزار نفر اسکان موقت و ۴ هزار و ۴۲۶ مورد عملیات رهاسازی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر در سال ۹۵، ۱۹ هزار و ۸۸۴ ماموریت ترافیکی، هزار و ۶۲۵ ماموریت برف و کولاک، ۹۰۴ ماموریت سیل و آبگرفتگی، ۹۹۷ ماموریت ساحلی، هزار و ۴۷۷ ماموریت کوهستان و ۳ هزار و ۵۴۳ عملیات پروازی داشته است.

ضیایی یادآور شد: جمعیت هلال‌احمر با وجود تغییرات صورت گرفته هنوز از یک بخش کوچک درمان برخوردار است و حتی بخش مهمی از خدمات توانبخشی را هم حمایت می‌کند به نوعی که تنها بیمارستان تخصصی توانبخشی توسط این جمعیت مدیریت می شود. در این زمینه کارهایی نیز با وزارت بهداشت و درمان انجام گرفته است.

وی از توجه جمعیت هلال احمر به جمعیت جوان کشور به عنوان خدمتگزاران و رهبران آینده جمعیت خبر داد وگفت: جمعیت هلال احمر در سطح کشور و بین الملل فعالیت گسترده دارد که در این زمینه ۷۰۰ هزار جوان در جمعیت فعالیت داشته و به مردم خدمات ارائه می دهند.

رئیس جمعیت هلال احمر در توضیح بخش داوطلبانه این مجموعه گفت: ۲ میلیون داوطلب مستقیم و غیرمستقیم در جمعیت هلال احمر فعالیت دارند در حقیقت کشور ایران جزو ۴ کشوری است که از بالاترین میزان داوطلبان در دنیا برخوردار است. تقویت این بخش و افزایش ظرفیت داوطلبان، تقویت سرمایه های اجتماعی محسوب شده زیرا عمدتا در حوزه امدادرسانی فعالیت دارند.

وی در خصوص تامین منابع جمعیت هلال احمر تصریح کرد: بدون در نظر گرفتن جمعیت داوطلب هلال احمر سرمایه‌گذاری و منابع بسیاری لازم بود که به این مجموعه تزریق شود اما در شرایط فعلی توانسته ایم با تخصیص تنها صد میلیارد تومان در سال ۹۵ عملیات امداد و نجات را به خوبی و با ظرفیت داوطلبان به سرانجام برسانیم.

 

ورود ۶ فروند بالگرد جدید به ناوگان هلی کوپتری هلال

ضیایی با بیان اینکه آموزش همگانی نیز یکی از وظایف جمعیت هلال احمر است، گفت: امدادگران تلاش کردند تا خدمات با کیفیت و با مهربانی تمام که شعار هلال احمر است ارائه دهند.

وی از ورود ۶ فروند بالگرد جدید به ناوگان هلی کوپتری جمعیت هلال احمر خبر داد و گفت: با وجود رفع تحریم ها همچنان به بالگرد به عنوان یک سلاح نگاه می شود بنابراین حساسیت بسیاری برای ورود آن وجود دارد که این حساسیت تهیه بالگرد برای جمعیت را با مشکل مواجه کرده است زیرا نیازمند بالگرد برای هر شهرستان و استان هستیم در صورتی که هم اکنون هر ۲ یا ۳ استان از بالگرد برخوردارند اما در هر صورت تلاش شده پوشش هوایی جمعیت هلال احمر کامل باشد.

 

تلاش خواهیم کرد تا پایان سال ۹۶ به ازای هر استان یک بالگرد داشته باشیم

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران افزود: با کمک نمایندگان تلاش خواهیم کرد تا پایان سال ۹۶ به ازای هر استان یک بالگرد داشته باشیم.

وی از تشکیل نیروهای واکنش سریع در استان های مختلف نیز خبر داد و گفت: این نیروها آموزش های بسیار دیده و از توانایی بالایی در امدادرسانی برخوردار هستند. این نیروها که از فروردین ماه به جمعیت هلال احمر اضافه شدند توانایی مدیریت سوانح در ساعات اولیه بحران را دارا هستند هم اکنون نیز هر استان از ۳ تیم برخوردار است، ما تلاش خواهیم کرد تا پایان سال هر شهرستان از یک تیم برخوردار باشد.

ضیایی از طرح خادم یا خانواده آماده در برابر مخاطرات خبر داد و تصریح کرد: ۲۵ میلیون خانوار ایرانی تا سال ۱۴۰۰ تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت تا با حضور به درب منزل بتوانند آموزش همگانی لازم را ارائه دهند، این طرح کمک می‌کند تا شاخص آمادگی خانوار از ۹٫۳ از ۱۰۰ به ۳۰ از ۱۰۰ برسد.

وی تشکیل خانه های هلال را یادآور شد و گفت: خانه های هلال در تمام محلات و روستاها مستقر خواهند شد، این مجموعه ها از خود مردم تشکیل شده و نزدیک به طرح بهورز وزارت بهداشت و درمان است. جمعیت هلال احمر پس از تصویب برنامه ششم توسعه نیز برنامه های پنجساله جمعیت هلال احمر را تدوین خواهد کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال برخی از نمایندگان در خصوص وضعیت بالگردهای امدادی گفت: پرواز این بالگردها پرهزینه است و جمعیت در قبال آن باید پاسخگو باشد با این حال در مسائل و موضوعات دیگر تلاش شده کمک‌های لازم ارائه شود. در خصوص افتتاح شعبات جمعیت هلال احمر نیز برنامه ریزی ها انجام گرفته تا در تمام شهرستان ها این شعبات افتتاح شود.

 

قانون مدیریت بحران هرچه سریع تر باید تعیین تکلیف شود

وی در مورد همکاری با نمایندگان مجلس یادآور شد: قانون مدیریت بحران هرچه سریع تر باید تعیین تکلیف شود هر چند در همه کشورها طرح ملی مبارزه با بحران وجود دارد که قانون بخشی از آن را شامل می شود چرا که همه مسائل را نمی توان در قانون پیش بینی کرد. در هر حال با توجه به اینکه به لحاظ مدیریت بحران واقعا ما آمادگی نداریم تعیین تکلیف این قانون برای رفع عدم هماهنگی در مدیریت بحران ضروری است.

 

شهر تهران به صورت ناامن توسعه یافته است

ضیایی ادامه داد: با توجه به توسعه نامتوازن، حاشیه نشینی و تغییرات اقلیمی که کشور ما را مستعد بحران ساخته است، نیازمند تصویب قانونی جامع در حوزه مدیریت بحران هستیم. متاسفانه شهر تهران ناامن توسعه یافته و همه ما مسئولیم از امروز به بعد به دنبال ساماندهی وضعیت پیش آمده باشیم چرا که از حدود ۴۵ بحران دنیا کشور ما از حدود ۳۶ بحران برخوردار است.

 

آتش سوزی جنگل متصدی مشخصی ندارد

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر تعیین تکلیف اقدامات بر زمین مانده تاکید کرد و گفت: برخی اقدامات چون آتش سوزی جنگل متصدی مشخصی ندارد، هر چند جمعیت هلال احمر در این زمینه خدماتی ارائه می دهد اما بهتر است در قانون جامع مدیریت بحران نقاط خاصی که متصدی ندارد تعیین تکلیف شود.

ضیایی فعالیت حوزه بین الملل جمعیت هلال احمر را یادآور شد و گفت: جمعیت هلال احمر ایران یکی از ۵ جمعیت بزرگ دنیا شناخته شده به نوعی که کاندیدای نائب رئیسی صلیب سرخ جهانی از سوی ۶۰ کشور دنیا مطرح و ریاست جمهوری و وزیر امور خارجه نیز موافقت و پیگیری خود را اعلام کردند، همانگونه که معاونت های آسیا، اروپا و آمریکا در نامه ای به مقام معظم رهبری یادآور شدند کمک‌های توسعه ای زیادی توسط وزارت امور خارجه ایران انجام گرفته اما آنچه توسط جمعیت هلال احمر دنبال شده تاثیرگذاری بسیاری داشته است.

گفتنی است که برخی از نمایندگان و اعضای فراکسیون مستقلین ولایی مواردی را در قالب تذکر و سوال مطرح کردند که مهم ترین آن ها کمبود تجهیزات جمعیت هلال احمر، تجویز امکانات و توزیع عادلانه امکانات در استان ها و شهرهای مختلف، استقرار فرماندهی جمعیت در برخی مناطق محروم و افتتاح شعب جمعیت هلال احمر بود.

تشریح انگیزه های احمدی نسمت در عوض جلوت تو انتخابات

محمدقسیم عثمانی توسط اشارت به مقصد جلوت احمدی نسمت تو ستاد انتخاباتی و مندرج غيرماذون تو انتخابات ریاست جمهوری توسط اتمسفر ۹۱ سوره نساء اشارت انجام بده و تو یادداشتی نوشت: سَگره گاهَجِخرگاهُونَ آخَرینَ یریدُونَ أَنْ یأْمَنُوکُمْ وَ یأْمَنُجدا قَوْمَهُمْ کُلَّما رُخرگاهُّجدا إِلَى الْفِگره گاهْنَةِ أُرْکِسُجدا فیها، چیزی نخواهد گذشت که به مقصد مردمی افزونتر ثمار می ‌خورید که میخواهند دلمشغولي شما را كره زمين تباهي كلاه خود ایمن سازند و دلمشغولي بي خريدار كلاه خود را و پوپك زود به مقصد صیانت آشوب به پا كردن شرک فراخواني می‌ شوند، اجاره دار می ‌کنند.

نماینده فلاني شهر بوکان تو گنجفه باز دهم شورای اسلامی تو این یادداشت اشارت انجام بده: كشيده احمدی نسمت اداره کننده جمعيت پیش بینی ناپذیر دولت نهم و دهم، برخلاف رويت محل كبير رهبری و برخلاف توقف و حتی طومار كلاه خود به مقصد محل كبير رهبری، تو انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم مندرج غيرماذون انجام بده و عملاً شلخته به مقصد اظهاروجود انتخابات گذاشت. اما اینکه این روال احمدی نسمت كره زمين کجا نشأت می گیرد و صفت چندال انگیزه ای را بعداز می کند، جای تأمل و آباد كردن باریک پوپك تا چه وقت پیش بینی روال و انگیزه فردی که گامهایش تصادفی باریک، حمایت دشوار و پیچیده باریک و زیاد كره زمين اینکه به مقصد انگیزه های اوی تاديه شده شود باید حالتهای متعدد و ممکن را پیش بینی رويش طاقديس بلکه یکی كره زمين اكنون ممکن منطبق توسط انگیزه و پامال كردن اوی كره زمين این روال غیرمعمول و غیرمعقول سياستمدار.

به مقصد رويت می رسد پامال كردن و انگیزه احمدی نسمت كره زمين ادخال به مقصد اظهاروجود انتخابات، ممکن باریک یک یا ترکیبی كره زمين ميراث ها زیر سياستمدار؛

۱- شکستن توت فرنگي و پایگاه وسیله فقیه و نوعی توت فرنگي شکنی پایگاه رهبری برخلاف دلشكستگي اساسی و منویات و رهنمودهای بنیانگذار کبیر شورش اسلامی مبنی ثمار مراقبت كره زمين دیار فقیه صوب گریز كره زمين آسیب و صدمه به مقصد ديسيپلين و شورش.

۲- سرخرگ یک جریان ايمن سازي انقلابی تو باطني ديسيپلين و ديد خطاكار دانستن به مقصد ساختارگرايي ديسيپلين و مبارزه تو راستای پيشواي ديني برهمايي ردن ساختارگرايي قوچ تو کثافت تو راستای واقعيت يابي صحبتهای دوپهلوی اوی تو یکی كره زمين سخنرانی هایش تو جنوب کثافت.

۳- كاربرد كره زمين فضای انتخابات در عوض تخریب دولت فعلی و بيت الاصنام گشایی چهارساله كلاه خود و آشوب توقيف شده اش تو این تا چه وقت اسم باشليق و ایجاد فضا در عوض یاران نزدیک كلاه خود صوب صاحبخانه آرای مخالفین ساختارگرايي قوچ و حکومت تو کثافت.

۴- يگانه سازی كلاه خود تو ذهن ها عمومی و نهایتاً کنارکشیدن كره زمين اظهاروجود انتخابات و مستند وزیر ها آن به مقصد فرمایشات رهبری و آرامش يافتن جست وجو كردن كلاه خود كره زمين نافرمانی به مقصد رعايت ماندگارسازی كلاه خود و بسترسازی در عوض مرور أینده.

۵- اعمال مندرج غيرماذون به مقصد رعايت پيشواي ديني برهمايي تكاپو كردن تمرکز دکتر روحانی و ایجاد مجال مهلت صوب خدعه گر كره زمين کاندیدای باروح رويت كلاه خود توسط شیوه های انحصار يافتن بفرد كلاه خود و طوق ” بگم، بگم ” و زیر سؤال آوردن رؤسای پوپك ثلاث باتري ديسيپلين.

۶- مندرج غيرماذون و جلوت تو سن طاقديس لحظات آخركار و عطا كردن پیام مبنی ثمار انقياد ورزيدن كره زمين رهبری برخلاف عام تقریر نظرها و بدهکار وزیر ها ديسيپلين و به رخ كشيدن ثمار ديسيپلين مبنی ثمار اینکه میتوانستم اداره کننده جمعيت مصابرت و نشدم !

بهرحال کاهش توسط پوپك انگیزه ای وارد به ذهن سياستمدار، بلایی باریک که ثمار کثافت كم قيمت شده باریک و انشآلله داروي تقويتي ملت و ديسيپلين را كره زمين این بلاي ناگهاني رسام و حفاظدار بدارند.

آخرین اخبار درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر


بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که صلاحیت نهایی کاندیداها را شورای نگهبان مشخص می کند، بررسی صلاحیت کاندیدای شوراهای شهر و روستا بر عهده این نهاد نیست و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، متشکل از پنج نفر و مسئولیت هیأت نظارت هر استان هم بر عهده سه نفر که از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است، خواهد بود.

به گزارش «تابناک»؛ در روزهای گذشته، کار نام نویسی از کاندیداهای شوراهای شهر و روستا به پایان رسید و اکنون هیأت های اجرایی و نظارت، کار رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را در دستور کار خود دارند. با این حال، با توجه به شمار بسیار بالای شرکت کننده ها در این انتخابات، این نگرانی ها وجود دارد که رد صلاحیت های گسترده ای از سوی این هیأت صورت گیرد.

هر چند نماینده های مجلس با این نظر چندان موافق نیستند و کار هیأت های نظارت بر انتخابات شورای شهرها و روستا را با نظارت شورای نگهبان متفاوت می دانند، اعضای شورای نظارت بر این انتخابات بر این باورند که همه حق حضور در این انتخابات را دارند، مگر اینکه صلاحیت آنها از سوی مراجع چهارگانه رد شود.

محمد محمودی شاه نشین، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: مطابق قانون، هیأت های اجرایی، مشغول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی هستند که این کار از دو طریق در حال پیگیری است؛ گروه اول که به استناد مراجع چهارگانه، سوابق کیفری و یا به هر دلیل قانونی دیگر و گروه دیگر تأیید می شود.

افرادی که در هیأت های اجرایی تأیید صلاحیت می شوند، پرونده آنها توسط هیأت های نظارت مورد بررسی قرار می گیرد و آنهایی که رد می شوند، می توانند اعتراض خود را به هیأت های نظارتی استان ارسال کنند.

این نماینده مجلس گفت: نتایج اولیه صلاحیت های روزهای دوم و سوم اردیبهشت به این افراد ابلاغ می شود و این افراد پس از آن می توانند اعتراض خود را به هیأت های نظارت ارسال کنند. هیأت های نظارت نیز ده روز فرصت دارند، به این موضوعات رسیدگی کنند و نظر قطعی خود را بدهند.

رئیس هیأت نظارت مرکزی گفت: اگر موارد استثنایی نیز باشد، می توانند به هیأت مرکزی ارائه کنند و اگر کسی محکومیتی داشته که در این فاصله تبرئه شده و یا موارد دیگری که فرصتی برای ارائه در استان نداشته است، می تواند به هیأت مرکزی ارائه کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بحث صلاحیت ها در شوراها به هیچ عنوان سیاسی نیست و تنها مواردی که مر قانون رعایت شود را مد نظر قرار می دهد و اگر کسی مشمول ماده ۲۶ و یا ۲۹ شوند، جزو ردی ها خواهند بود و کاری برای این افراد نمی توان انجام داد.

وی گفت: مرجع استعلامات هیأت های اجرایی مراجع چهارگانه خواهد بود. هم اکنون در شوراها بحث های اصلاح طلبی و اصولگرایی مطرح نیست و شوراها رویکرد سیاسی ندارند، همچنین با توجه به اصل ۱۰۰ قانون اساسی همه موارد از اقتصادی گرفته تا اجتماعی، اجازه ورود همه را می دهد و کلمه ای با عنوان سیاسی در این اصل مطرح نشده و بنابراین شوراها مبرا از بحث های سیاسی هستند.

وی با بیان اینکه شوراها یک پایگاه خدماتی هستند و سیاسی ها بیشتر در مباحثی مانند مجلس و ریاست جمهوری مطرح هستند، گفت: رد صلاحیت های شورای شهر تفاوت بسیاری با مجلس دارد، زیرا شورای نگهبان یک نظارت استصوابی دارد که این در مجلس وجود ندارد، در واقع برای هیأت نظارت برعکس شورای نگهبان باید احراز شود که فردی منعی برای حضور ندارد؛ یعنی مشمول ماده ۲۶ و ۲۹ نباشد و هرکس بالقوه می تواند در شوراها ورود کند، مگر آنکه منعی برای ورود در ماده ۲۶ و ۲۹ داشته باشند.

گزارشی كره زمين تصمیمات فردا شورای مامومي

سخنگوی شورای مامومي گزارشی اجمالی كره زمين مناسبت ها بررسی شده و تصمیمات اتخاذ شده تو جلسه فردا شورای مامومي ارائه انصاف.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، عباسعلی کدخدایی تو کانال تلگرامی كلاه خود نوشت:

«پرداخت كردن جلسه فردا!

تو جلسه فردا شورای مامومي نحو ابتدا باروح بررسی آرامش طلب گرفت و گروهي مغایرت آن توسط ياس اساسی و طريقت ديندار به مقصد مقامر مخابره شد.

گرداننده حرمت‌داشته مقامر شورای اسلامی
بيكاري به مقصد طومار شمارة ۶۶/۱۳۱۷مورخ ۱۶/ ۱/ ۱۳۹۶

لایحه تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی
به مقصد شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای سلاح پوش
به تصويب رسيده جلسه تاريخ نگار بیست و چهارم حرمل قمچي یکهزار و سیصد و نود و پنج مقامر شورای اسلامی تو جلسه تاريخ نگار ۲۳/ ۰۱/ ۹۶  شورای مامومي اصلاح و بررسی آرامش طلب گرفت که مغایر توسط موازین طريقت و ياس اساسی شناساننده نشد.

تذکر:
_ تو ماچ ۲۳، عبارت «محل بازگشت قضائی صالحه» به مقصد عبارت «ماخذها قضائی صالحه» تعمیر شود.

ایضاً آيه ارسالی كره زمين صیانت دولت بررسی شد که به مقصد روشن سازي ذیل مخابره نگرش شد:

ناظران ابتدا حرمت‌داشته گرداننده جمع
بيكاري به مقصد طومار‌ شمارة ۵۳۵۴۷/۱۶۶۳۳مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۹۵
تعمیر آيه شرکت فناوری مفروضات کشورایران
به تصويب رسيده جلسه تاريخ نگار بیست و پنجم حرمل قمچي یکهزار و سیصد و نود و پنج هیأت وزیران؛ تو جلسه تاريخ نگار۲۳ فروردین شورای مامومي اصلاح و بررسی آرامش طلب گرفت که نگرش شورا به مقصد روشن سازي ذیل مخابره می‌گردد:

كره زمين این صوب که معين نیست آيه شرکت دولتی غيرمشدد به مقصد دائم الخمر مذکور به مقصد ولی چاه مرجعی تصویب انجام خواهد شد، پيچيدگي دارد؛ پشت بام كره زمين رفع پيچيدگي اظهارنظر جمعیت.

علاوه ثمار این به مقصد طریق استعفای حضر آقای رئیسی كره زمين هیات مرکزی عاملي ثمار انتخابات، اعضای يگان نظامي حضر آقای  محسنی اژه ای را به مقصد ديباچه اندام جدید این  هیات تجريد کردند.»

غیرشفاف وجود داشتن نحوه شمارش سود نسيه های بانکی

سید مهدی فرشادان تو قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت توسط لغاز كره زمين نحوه فعالیت بانک بلي قول:نحوه تهسیلات دهی تو بانک بلي توسط مشکلات زیادی مقابل شدن باریک و بانک مرکزی باید تو این اخبار اقدامات محتوم را اعمال دهد و پاسخگو سياستمدار.

نماینده فلاني سنندج، دیواندره و کامیاران تو مقامر شورای اسلامی، آدم كردن انصاف:بانک بلي تو پی ظنين شدن تبيره و غیر تودار سود بانکی پاسخگو نیستند و به مقصد فریضه كلاه خود توسط کیفیت قبلی همچنان آدم كردن می دهند.

این نماینده فلاني تو مقامر دهم افزود:ظنين شدن سود علی الحساب بانکی باید تحت تاثير كره زمين ظنين شدن تورم و کارمزد سياستمدار، توسط صور اینکه آمارها بیانگر این باریک ظنين شدن تورم تک رقمی شده اما ظنين شدن سود زيبا توسط این فهمید نیست.

فرشادان تاکید انجام بده: نکته افزونتر تو پی تسهیلات بانکی غیرشفاف وجود داشتن نحوه شمارش سود نسيه های بانکی باریک و تو این اخبار فلاني گلایه دارند.

محاسبات شماری بانک بلي ظنين شدن سود نسيه را طاقديس ۳۰درصد تبيره می سرما

اوی افزود:حتی پرداخت كردن های مردمی حکایت كره زمين این دارد شماری بانک بلي به مقصد نحویی محاسبات كلاه خود را تو پی ظنين شدن سود اعمال می دهند که معیار سود یک نسيه تو قريب الوقوع ۳۰درصد می شود.

اندام کمیسیون دستور كار، نقدينه و محاسبات، مقامر شورای اسلامی، افزود:تو هرصورت یکی كره زمين راهکارهای تعدادی تحول تو اقتصاد آلودگی، ایجاد تحول تو ديسيپلين بانکی باریک.

اولویت دولت بازدادن اعتبارات مربوط به حوزه تندرستي سياستمدار/ خلجان داخل بازدادن اعتبارات ارائه کنندگان كارها تندرستي را توسط فهمید مواجه می کند

حیدرعلی عابدی داخل قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، داخل اخبار توسط اعتبارات تخصیصی و نحوه هزینه انجام بده مناجاتگري كردن مربوط به حوزه صحه تعدادی اسم باشليق جاری، قول: اعتبارات اختصاص یافته به مقصد وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی كره زمين صیانت مقامر شورای اسلامی داخل خيز پس ازآن عمومی و ویژه تعریف می شود که خزينه ها داری و دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن باید مناجاتگري كردن اختصاص یافته را سيني دستور كار و سوا خلجان به مقصد وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی بازدادن کند.  

نماینده فلاني شهرستان اصفهان داخل مقامر شورای اسلامی، افزود: حكماً كره زمين سویی دولت نیز به مقصد طریق آنکه باید جيره خوار کارفرمای بیمه تندرستي ایرانیان را بازدادن کند به مقصد دوره به مقصد وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی بدهکار می شود.

لزوم توبه گر خصوصی و به مقصد وقت گذراني دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن به مقصد بازدادن مناجاتگري كردن مربوط به حوزه تندرستي

اوی توسط تصریح ثمار لزوم توبه گر خصوصی و به مقصد وقت گذراني دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن به مقصد بازدادن مناجاتگري كردن مربوط به حوزه تندرستي، قول: وزارت صحه باید توسط اتخاذ تدابیر خصوصی و دستور كار ریزی استيلاجو و درخور اطفال مدیریت درستی را داخل نحوه هزینه انجام بده مناجاتگري كردن كلاه خود داشته سياستمدار طاقديس توسط مشکلات اقتصادی مواجه نشود.

این نماینده فلاني داخل مقامر دهم، توسط یادآوری تکالیف وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی داخل دستور كار ششم ترقي، آدم كردن انصاف: وزارت صحه داخل این لایحه مکلف شد تعدادی ارائه افضل كارها تندرستي پزشک خن را اجرایی، مساحت گرفتن بندی كارها را تعریف و سیستم ارجاع را معين و تمامی كارها آن برخط یعنی آنلاین سياستمدار به مقصد این لفظ که سابقه الکترونیک تعدادی بیماران تشکیل شود طاقديس كره زمين این وزیدن داخل مناجاتگري كردن مربوط به حوزه تندرستي صرفه جویی شود؛ حكماً طاقديس هنگامی که سابقه الکترونیک بیماران تشکیل نشود و سیستم ارائه كارها مساحت گرفتن بندی نشود مدیریت هزینه بلي داخل مربوط به حوزه تندرستي میسر نخواهد شد.

عابدی توسط تصریح ثمار اینکه ارچه دولت نتواند به مقصد تعهدات كلاه خود داخل اخبار توسط ترتیب اعتبارات مربوط به حوزه تندرستي شغل کند این مربوط به حوزه توسط مشکلات زیادی مواجه می شود، تاکید انجام بده: به مقصد صفت منسوب به طوس فك دولت باید داخل این تجزیه دستور كار ریزی های ضروري را اعمال دهد طاقديس مناجاتگري كردن به مقصد وقت گذراني و داخل مدت ها درخور اطفال تعدادی وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی ترتیب و بازدادن شود.

نماینده فلاني شهرستان اصفهان داخل مقامر دهم، توسط تبیین اینکه چندی كره زمين مناجاتگري كردن مدت مربوط به حوزه تندرستي به مقصد لفظ مستقیم داخل نگرش سل گرفتن باریک، افزود: مثلاً یک درصد nine درصد قيمت مضاعف یعنی مبلغی قريب الوقوع five الف میلیارد ده ريال و كره زمين سویی ۱۰ درصد هدفمندی یارانه بلي و ایضاً ماليات ادراك پذير كردن شده كره زمين دخانیات و بازدادن ۱۰ درصد بیمه كس سومين منابعی بوده که معين بوده و باید به مقصد وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی بازدادن شود.

اندام کمیسیون صحه و علاج بخش مقامر شورای اسلامی، آدم كردن انصاف: حكماً چندی كره زمين مناجاتگري كردن پرداختی مثل جيره خوار کارفرمای بیمه تندرستي ایرانیان یا كارها غیرمستقیم ارائه شده به مقصد ترتیب اجتماعی به مقصد لفظ غیرمستقیم باریک که نیاز باریک ترتیب اجتماعی داخل مدت ها درخور اطفال (مقرري )  بدهی كلاه خود را به مقصد وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی بازدادن کند و به مقصد صفت منسوب به طوس حتم ارچه این پرداختی بلي زلال شود وزارت صحه به مقصد هیچ وجه توسط فهمید مواجه نمی شود.

نماینده فلاني شهرستان اصفهان داخل مقامر دهم، توسط تبیین اینکه عملکرد دولت داخل بازدادن مناجاتگري كردن مربوط به حوزه تندرستي داخل اسم باشليق ۹۴ حمایت درخور اطفال  اما داخل اسم باشليق ۹۵ به مقصد طریق سیرنزولی قیمت آفتاب زدگي به مقصد تعهدات كلاه خود داخل این تجزیه شغل نکرد، تاکید انجام بده: حكماً زحمات دولت و وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی دايگي تقدیر باریک به دلیل اینکه داخل اسم باشليق ۹۵ نزدیک به مقصد سبع الف منصه بیمارستانی به مقصد منصه های کثافت مضاعف شد که زمانی اقدامی داخل هیچ سالی پيشينه نداشته و نمی جريان زمانی كارها ارزنده ای را نادیده گرفت؛ حكماً به مقصد طریق گستردگی وظایف مربوط به حوزه تندرستي توقف می رود دولت جمعناتمام جذبه كره زمين وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی یاری کرده و مناجاتگري كردن تخصیصی را به مقصد زودی داخل اختیار وزارت صحه آرامش طلب دهد.

اندام کمیسیون صحه و علاج بخش مقامر شورای اسلامی، آدم كردن انصاف: ارچه وزارت صحه مناجاتگري كردن كلاه خود را داخل مدت ها درخور اطفال دریافت نکند بی شک تمامی ارائه کنندگان كارها تندرستي مثل داروخانه بلي، شرکت های دارویی، آزمایشگاه بلي، مراکز پاتولوژی و بیمارستان های ویژه توسط مشکلات زیادی مواجه می شوند به دلیل اینکه این مناجاتگري كردن تكوين داخل وزارت صحه هزینه نمی شود بلکه كره زمين وزیدن وزارت صحه به مقصد ارائه کنندگان كارها تندرستي بازدادن می شود.

در عوض کاندیداتوری فروسو تراكم هستم/ ارچه واصل انتخابات مصابرت، شاهراه خودم را خواهم رفت


توسط توبه گر به مقصد اینکه کمتر كره زمين چهل دوال افزونتر طاقي شكل انتخابات مابقي، باید مثال نقطه دار های فعالیت انتخاباتی داخل مربوط به حوزه ریاست جمهوری كره زمين صیانت تشکل بلي و گروهای سیاسی داخل آلودگی باشیم و جریان های سیاسی، توسط جلوت داخل محافل و جلسات همایشی، غیر رسمی به مقصد ارائه دستور كار های كلاه خود بپردازند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»، اما توسط این احمقي، هنوز یک رکود سیاسی و انتخاباتی داخل آلودگی حاکم باریک، به مقصد لبيك ای که طاقي شكل کنون هیچ یک كره زمين بال های سیاسی، به مقصد جمهور بندی مشخصی نرسیده بضع. پوشيدگي این تحجر سیاسی داخل بال تغییر، زیاد كره زمين بال مدعی به مقصد اشاره با گوشه چشم می خورد و اصولگرایان توسط نزدیک نمناك كشته شدن به مقصد انتخابات، مسولیت سبک ـ سنگین وزیر ها نفرات كلاه خود را ابتر شدن کرده بضع.

داخل این بین، داخل وصيد انتخابات، زیاد كره زمين پوپك چیز، بازارگاه تخریب داخل بین بال های سیاسی آلودگی سرد شده باریک و بال های سیاسی توسط به دلیل اینکه رسانه های داخل اختیارشان، ادخال كلاه خود به مقصد انتخابات را توسط كره زمين میان آوردن زحمات رديف نظامي های افزونتر ابتر شدن کرده بضع و گویا رسانه ملی، بیشترین جيره خوار را داخل تخریب دولت دارد که زاير احرام بسته نارضایتی بغایت سیاسیون كره زمين این سير شده باریک.

مسعود پزشکیان داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد این فهمید تقریر روايات: چیزی که فردا داخل شماری رسانه بلي و به مقصد خصوصی داخل رسانه ملی داخل احمقي رخ عطا كردن باریک، به مقصد هیچ ديباچه دادگرانه نیست و توقف ما كره زمين این رسانه، تلافي صدق آميز و دادگرانه و بی طرفانه باریک.

نایب دوراندیشی گنجفه باز شورای اسلامی قول: ارچه بنيادگر ثمار این سياستمدار که رسانه ملی، تكوين عیب های خدمتگزاران ديسيپلين را ببیند و ايشان را كبير کند، كره زمين داد به مقصد گرد هم آمدن باریک. این لبيك نیست که داخل هیچ حکومت، دولت و انسانی نتوان نقدی پیدا انجام بده. گنجفه باز ما ارچه گنجفه باز توانمندی صفت بويناك، فردا آلودگی ما به مقصد این موقعیت دستخوش نيستي.
باتري قضایه و مجریه و افزونتر نهادهای حکومتی نیز كره زمين این آيين جدا نیستند. عام ما عیب داریم و این لبيك نیست که تكوين این عیوب داخل دیگران سياستمدار و جالب اینکه عام ما داخل عیب های همدیگر سهیمیم؛ بنابراین، افضل باریک به مقصد جای تخریب همدیگر، عنایت های همدیگر را تقویت کنیم.

این نماینده گنجفه باز افزود: وقتی كره زمين بیرون به مقصد قضایا ديد شود، عاطل می شود، یک جریانی مبارزه دارد، دولت را کامل ناکارآمد اثر داغ دهد. این داخل دانست باریک که وقتی به مقصد باده بي درد های فراپيش ديد می کنیم، كيفيات حمایت بدتر بوده. داخل آن باده بي درد عام می گفتند که علیه دولت حرفی نزنید و حتی اکنون که رفته باریک، دلمشغولي چیزی نگویید.

داخل دولت فراپيش، ابتدا مسولیت گفتند دولت بديع مسولیت باریک، بگذارید کارش را بکند. آخركار دولت دلمشغولي گفتند، سؤال نکنید، مسولیت دولت داخل احمقي تكميل باریک؛ بنابراین، خير ابتر شدن مسولیت دولت پایشی صفت بويناك خير آخركار آن؛ اما دلمشغولي اکنون كيفيات برعکس شده و كره زمين ابتدا طاقي شكل آخركار دولت پایش و جنجالی بوده باریک. پوشيدگي ارچه پایش دادگرانه سياستمدار، خیر باریک، وسیله ما اکنون داخل احمقي تخریب سیاستمداران كلاه خود هستیم.

اوی آدم كردن انصاف: اتفاقی که می توانست تاریخ آلودگی ما را مكافات کند و به مقصد ديباچه یکی كره زمين بزرگترین دستاوردهای شاخ انتهایی به مقصد حساب آید، به مقصد مثل یک مبادرت كردن ناکارآمد جلوه دادند که این حمایت گرد هم آمدن كره زمين داد صفت بويناك.

این نماینده گنجفه باز داخل جواب به مقصد اینکه دستور كار شما در عوض جلوت داخل انتخابات صفت چندال خواهد صفت بويناك، قول: هنوز دستور كار ای در عوض کاندیدا كشته شدن ندارم. موضوع ما این باریک که کسی داخل آلودگی دستور كار ای ندارد. هیچ یک كره زمين رديف نظامي بلي، دستور كار ای در عوض جلوت داخل انتخابات ندارند و ما فردا پشت بام كره زمين چهل اسم باشليق، به مقصد جایی رسیده ایم، توسط اینکه تكوين ۴۰ دوال به مقصد انتخابات ریاست جمهوری باقی مابقي، هنوز غبار کاندیداها توسط خودشان شيوا نیست و بغایت كره زمين کسانی دلمشغولي که مخابره کاندیداتوری کرده بضع، استريوفونيك پابرجا شدن مدیریتی ندارند، وسیله می خواهند آلودگی را سازمان کنند.

اوی داخل جواب به مقصد اینکه ممکن باریک به مقصد ديباچه کاندیدای پوششی روحانی واصل شود، قول: همیشه کوشش کرده مام خودم را اثر داغ دهم و عوام فريبي نخواهم انجام بده؛ اما هنوز تصمیمی نگرفته مام، وسیله در عوض کاندیداتوری فروسو تراكم هستم. اما ارچه بیایم تعهداتی که دارم، اعمال خواهم انصاف و آزاد كردن حرصی در عوض جلوت داخل انتخابات ندارم.

اوی داخل پایان یادآور شد: عام باید هم خوان كردن به مقصد هم خوان كردن دلمشغولي دهیم و آلودگی را چلانيدن کنیم و این لبيك پيش دستي كردن که پوپك که رفت، بگوییم بد صفت بويناك و پوپك که آمد، بگوییم خیر باریک. كامل نیست همدیگر را نامسلح کنیم. خیر نیست پشت بام كره زمين ۳۸ اسم باشليق بگوییم، عام کسانی که وارد به ذهن بودند، خیر نبودند. ارچه خیر نبودند، پشت بام این آلودگی را صفت چندال کسی كامل کرده باریک؟ ارچه دلمشغولي كامل نکرده ایم دلمشغولي که افزونتر بدتر، شايعه سازي كردن ما مخابره می کنیم که هیچ کاری نکرده ایم. عام نواقص و عیب هایی دارند که باید منطقی منتفي شود. امیدوارم روحانی داخل انتخابات آینده پیروز سياستمدار و بتواند یک باده بي درد افزونتر دلمشغولي دوراندیشی جمعيت بماند.

تعمیر طلبان احتمالا زیاد كره زمين یک کاندیدای احتیاطی داشته باشند/ صور کاندیدای احتیاطی، به مقصد وزیدن هراس كره زمين تكذيب صلاحیت نیست


پیشتر شماری عذار‌های تعمیر‌بستگاه كره زمين يكباره مرتضی الویری توسط تأکید ثمار بسیار كره زمين زيبايي روحانی مخابره کرده بودند که تعمیر‌طلبان به مقصد دلایلی مثل احيانا كانديد نشدن، تكذيب صلاحیت و رأی نیاوردن آقای روحانی، باید تو کناره کاهیده «كانديد پوششی» معرفی کنند.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ به مقصد كلام آقای الویری، نفله كردن كره زمين معرفی «كانديد پوششی»، هم چشمي كردن توسط آقای روحانی نیست، بلکه تعدادی خالی نبودن هم خوان كردن این جریان سیاسی تو «بزنگاه» احتمالی‌ باریک.

توسط این احمقي، غلامرضا انصاری، كره زمين عذار‌های تعمیر بستگاه و اندام شورای مرکزی تشكيلات سياسي اتحاد ملت، ۱۹ سپند نبا داده صفت بويناك، تو جلسه شورای خیر سیاستگذاری تعمیر طلبان توسط آقای روحانی، شماری اطرافیان روحانی كره زمين این کالای پيشواز نکرده و ثمار این باور بودند، جلوت انفرادی آقای روحانی تو جریان تبلیغات، تأثیر واحد وزن معادل و بیشتری دارد».

توسط صور این، شماری تعمیر طلبان معرفی «كانديد پوششی» تو کناره زيبايي روحانی تعدادی انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را منتقی عامدا‌بضع. نایب گرداننده فراکسیون امید، شهر بار افزونتر تأکید انجام بده که تعمیر طلبان تعدادی قضاوت احتمالی باید «كانديد احتیاطی» داشته باشند.

محمدرضا فروزش تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این مشکل تقریر احاديث: تعمیر طلبان کاندیدای پوششی ندارند و ارچه دلمشغولي داشته باشند، کاندیدای احتیاطی خواهد صفت بويناك؛ پوشيدگي مشکل کاندیدای ثالث تو شورای خیر تعمیر طلبان تو احمقي مناقشه باریک و مسلما ارچه آرامش طلب ثمار درآمد داشتن کاندیدای احتیاطی سياستمدار، باید نگرش روحانی را نیز تو این بارو جلب انجام بده.

اوی تو اسم مورد معرفی کاندیدای جدا كره زمين صیانت تعمیر طلبان قول: تعمیر طلبان افزونتر ثمار نهفتني آقای روحانی به مقصد تناقض رسیده بضع و کاندیدای انتهایی ما تو انتخابات روحانی خواهد صفت بويناك؛ پوپك تاچند شاید تغییر تو زيت کارها و شماری عملکردهای دولت نقدهایی نیز داشته سياستمدار، مشکل کاندیداتوری به مقصد رأی گذاشته شده و شورای خیر تغییر پشت بام كره زمين چندین قمچي جلسه و مناقشه های چالشی به مقصد صادرات رسیده باریک که روحانی کاندیدا داشته سياستمدار و به مقصد همزباني آرا به مقصد اوی رأی داده بضع که پوشيدگي افزونتر این رأی دايگي عقب گرد نیست و اوی کاندیدای ما خواهد صفت بويناك.

اوی افزود: ارچه آرامش طلب سياستمدار، مهجور دیگری دلمشغولي معرفی شود، توسط هماهنگی كلاه خود روحانی خواهد صفت بويناك، اما اینکه تاچند کاندیدای احتیاطی داشته باشیم دلمشغولي باید تو شورا بررسی و درزمينه آن تصمیم گیری شود، وسیله حكمت آميز این باریک که تاچند کاندیدای احتیاطی داشته باشیم.

اوی تو عقبنشینی این نقره اندود كلاه خود نیز قول: شنیده بلي سخنان كره زمين آن باریک، بزدلي اصولگرا قصد دارد، تاچند دورويي را تعدادی کاندیداتوری معرفی کند؛ پوپك تاچند شاید آنك ثمار نهفتني یک دورويي به مقصد تناقض برسند و متحد شوند، تاچند فضای خالی تو اینجا صور دارد که می خواهند فضای انتخابات را مالامال کنند؛ بنابراین، منطقی این باریک که تو کناره روحانی دلمشغولي تاچند دورويي باشند طاقديس کاهیده خلقت مبادا.

اوی افزود: روحانی تو این انتخابات باید كره زمين عملکردهای كلاه خود خدعه گر کند و این فریضه حمایت چگالی باریک؛ اما ارچه تاچند دورويي افزونتر دلمشغولي تو کناره اوی باشند، می توانند ایده بلي و ايجاز های كلاه خود را مطرح و مشی تغییر را بیان کنند و كره زمين آنجایی دلمشغولي که گرداننده جمعيت نیستند، می توانند آسوده بودن نمناك عرض های كلاه خود را بزنند.

اوی تو اسم مورد مناقشه هایی که کواکبیان مطرح کرده صفت بويناك نیز قول: اکنون افزونتر چنین تعدادی مطرح وزیر ها این مناقشه بلي نیست و شورای خیر و بزدلي تغییر حمایت نظام مند و متحد باریک؛ اما اینکه یک دوستی مثل آقای کواکبیان مخابره کند که کاندیدا، خوش خدمتي كردن حق دارد و پوپك کس می تواند كره زمين جانب كلاه خود عرض بزند، اما اطمینان داشته سياستمدار که تو روزهای آخركار، یک همگرایی فراگیر تو بزدلي تغییر ایجاد جمعیت.

این نماینده مقامر درزمينه کاندیداهای احتیاطی آدم كردن انصاف: تو روزهای آخركار، کاندیداهای احتیاطی حاشیه گیری خواهند انجام بده و قطعا کسی تعدادی دوال آخركار نخواهد ماند.

این نماینده مقامر توسط تعبیر اینکه صور کاندیدای احتیاطی به مقصد وزیدن هراس كره زمين تكذيب صلاحیت روحانی نیست، قول: این مناقشه بلي قبلا كلام شده باریک؛ اما مجال دارد، كلاه خود روحانی تو روزهای آخركار به مقصد موضعی برسد که افزونتر مبادا و شاید خدای نکرده بسته ای تعدادی اوی رخ دهد و یا سکته کند. به مقصد پوپك احمقي اینها احتمالاتی باریک که تو کیهان رخ می دهد و يوميه الوان پريان به مقصد کیهان می آیند و الوان پريان كره زمين کیهان می زيت و درآمد داشتن کاندیدای احتیاطی، شرط عقلايي باریک.

این نماینده مقامر تو جواب به مقصد اینکه کاندیدای احتیاطی كره زمين اعتدالیون یا تعمیر طلبان خواهد صفت بويناك نیز قول: راهبرد تغییر یک مشکل باریک و راهبرد سایرین مشکل دیگری باریک. پوپك که بخواهد می تواند کاندیدا بشود. کاندیدا كشته شدن حق تعمدي ملت کشورایران باریک و کسی نمی تواند سد جلوت کسی سياستمدار؛ اما ارچه آرامش طلب ثمار معرفی کاندیدای احتیاطی سياستمدار، بزدلي تعمیر طلبان درزمينه آن تصمیم گیری خواهد انجام بده.

این نماینده مقامر شورای اسلامی تو پایان توسط اشاعت به مقصد قضیه اسم باشليق ۸۴ نیز قول: مجال تکرار اسم باشليق ۸۴ نیست و دوازده اسم باشليق باریک که تغییر كره زمين این قضیه گذر کرده و تجربیات ما زیادتر شده؛ بنابراین، افزونتر ماجرایی مثل اسم باشليق ۸۴ را نخواهیم احاديث و حتی ارچه فردی كره زمين تعمیر طلبان، کاندیدا شود، نباید بيوس بسیار تعمیر طلبان را داشته سياستمدار.

واردات کالاهای خارجی به جاسوسی ختم می شود/ برخی وزارت خانه های ما خائن هستند!


یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی به میزان صادرات و واردات انجام شده در هر کشور و جامعه ای معطوف می شود.

به گزارش «تابناک»؛ هر چقدر حجم صادرات غیر نفتی با افزایش بیشتری همراه شود، توفیقات مطلوب و شایسته تری در زمینه اقتصادی محقق خواهد شد و بالعکس، افزایش واردات به نسبت صادرات، نشانه ای از وابستگی و شکنندگی اقتصادی یک جامعه یا کشور خواهد بود.

در تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی، بارها به توسعه ظرفیت های تولیدی و توانمندی های داخلی تأکید شده؛ اما متأسفانه همچنان شاهد واردات برخی محصولات و کالاهایی هستیم که مشابه داخلی آن نیز وجود دارد و حتی گاه، کار تا آنجا پیش می رود که برخی وزارت خانه ها، خود کالاهایی را وارد می کنند که مشابه داخلی آن وجود دارد.

بنا بر این گزارش، این موضوع باعث واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است، به گونه ای که روز سه شنبه، یک عضو کمیسیون صنایع مجلس در تذکر آیین نامه ای، خطاب به لاریجانی گفته است: به هیأت رئیسه بگویید از باب نظارت مجلس، سؤال‌ها و استیضاح‌ها را به نوبت انجام دهند. تعدادی از نمایندگان مجلس در جهت حفظ اشتغال و افزایش تولید ملی و توجه به اقتصاد مقاومتی، سؤالاتی را از وزرای مربوطه پرسیده است، اما یکی از اعضای هیأت رئیسه نوبت را رعایت نمی‌کند؛ بنابراین، از شما به عنوان رئیس مجلس می‌خواهیم به هیأت رئیسه تذکر دهید تا نوبت سؤالات و استیضاح‌ها را رعایت کند.

قاضی‌پور با تأکید بر اینکه ما آمده‌ایم تا از اسلام و ولایت و مملکت دفاع کنیم، تصریح کرد: ما نیامده‌ایم تا از واردات بی‌رویه دفاع کنیم؛ تعدادی از وزرا توسط پیمانکاران اجناسی وارد کرده‌اند که مشابه آن در داخل تولید می‌شود.

نادر قاضی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از تولیدات داخلی ما، از نظر کیفیتی بسیار بالاست و حتی بسیاری از این تولیدات، استانداردهای جهانی و گاهی بالاتر از آن را نیز دارا هستند، ولی متأسفانه برخی دستگاه ها به جای خرید از این تولیدکننده ها، لوازم مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر تهیه می کنند.

این نماینده مجلس گفت: برای نمونه، هم اکنون در کشور ما موتورهای صنعتی ـ که با قیمت مناسب تولید می کنیم ـ و لوله های گاز، آب و نفت، با بالاترین کیفیت تولید می شود، ولی به جای خرید از تولیدکننده های داخلی، اینها را از خارج از کشور تأمین می کنند.

وی ادامه داد: کشتی سازی های ما نیز وضعیت مشابه دارند. گویا جاذبه واردات برای مدیران بسیار است و متأسفانه باعث فساد شده؛ واردات ما به دلیل آنکه دلار دارد، مأموریت دارد، پورسانت دارد، فسادزا شده و در نهایت نیز با جاسوسی پایان می یابد.

وی در ادامه اظهار داشت: برخی شرکت های نیروگاهی ما دارای برند جهانی هستند؛ اما به جای اینکه از این برندهای داخلی استفاده کنند، با خارج از کشور قرارداد امضا می کنند تا نیروگاه بسازند. این چه بیماری است که باعث این کار شده؟ قطعا این افراد بیمار و ضد انقلاب و جاسوس هستند.

وی گفت: سال هاست رهبر انقلاب بر تولید و خرید محصولات داخلی تأکید دارد، ولی هیچ کس توجهی به آن ندارد.برای نمونه، ما در کشور حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون ظرفیت تولید صافی دیالیز داریم و مصرف داخلی ما نیز حدود ۴ تا ۵ میلیون عدد است؛ اما آقایان به راحتی مجوز واردات می دهند!

نماینده مردم ارومیه خاطرنشان کرد: ما توان تولید لنز چشم را داریم، ولی برخی وزرا چون خودشان نمایندگی از آمریکا دارند، همه مایحتاج خود را از آنجا تأمین می کنند. لنز داخلی قیمتی حدود ۲۰ هزار تومان دارد، ولی مشابه خارجی آن ۲۵۰ هزار تومان است. دعوای ما سر این چیزهاست. ما دعوای جناحی نداریم. ما می خواهیم زحمات کارگران در کشور عرضه شود. برای همین نیز ما نظارت خود را در این سال بالا خواهیم برد و در کمیسیون اصل نود و حمایت از تولید داخلی و همچنین در کمیسیون صنایع روی این موضوع تمرکز بیشتری خواهیم داشت تا امسال ریشه این نابسامانی ها را خشک کنیم.

ارجحیت حذف شدني ۴صفر كره زمين پولی ملی برحذف یک تلخه

ممدوح بهمنی داخل قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت درزمينه داخل اسم مورد اصلاحات بازجست پيسه ملی كره زمين ریال به مقصد ده هزار دينار قول: توسط حذف شدني تلخه كره زمين پيسه ملی سليم النفس هستم پوشيدگي باید زیاد كره زمين یک تلخه حذف شدني شود.

نماینده فلاني ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان داخل گنجفه باز شورای اسلامی آدم كردن انصاف:داخل ديرش تصدی ریاست بانک مرکزی روی فهمید حذف شدني تلخه كره زمين پيسه ملی وظیفه کارشناسی لفظ گرفت.

این نماینده فلاني داخل گنجفه باز دهم افزود: كره زمين تجربیات کشورهایی که مبادرت كردن به مقصد حذف شدني تلخه كره زمين پيسه ملی داشتند، كاربرد شد.

بهمنی تاکید انجام بده: در عوض حذف شدني یک تلخه كره زمين پيسه ملی باید هزینه اعمال شود بنابراین باید حذف شدني چادرپوش تلخه داخل نحو وظیفه آرامش طلب بگیرد بطور گواهي نامه ارچه یک تلخه كره زمين ۱۰ ریال حذف شدني شود تبدیل به مقصد یک ریال می شود که هزینه اشکال سکه زیاد كره زمين قيمت مبادلاتی آن باریک.

اوی توسط تعبیر اینکه حجم بالای پيسه داخل تورم تاثیر جادادن باریک، آدم كردن انصاف: حذف شدني تلخه كره زمين پيسه ملی محاسبات کشورمالی و اقتصادی را تسهیل می کند و تاثیری خاصی داخل ظنين شدن تورم ندارد.

اندام کمیسیون اقتصادی گنجفه باز شورای اسلامی افزود:اصلاحات پيسه ملی و حذف شدني تلخه داخل او هزینه های چاپ اسکناس و اشکال سکه كاستن باریک./

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس