قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

مديحه ها مجلس شورا شورای محله ها داشته باشند

علیرضا كمرو داخل قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، داخل اسم مورد افزایش اعضای شورای شهرستان شهر تهران تقریر روايات: كره زمين ابتدای مطرح كشته شدن شورای شهرستان و انتخابات این شورا تصریح کردیم که شهر تهران نیاز به مقصد مقامر محلی دارد و نباید گلچين اعضای شورای شهرستان مستقیم لفظ بگیرد.

اندام کمیسیون اجتماعی داخل مقامر دهم شورای اسلامی ديباچه انجام بده: داخل دلشكستگي اساسی تصریح شده باریک که باید تعدادی شهرهای بالغ شورای محلی داخل رويت نفس كشيدن شود،  بنابراین توقف می رود که انتخابات شورای شهرستان شبیه مقامر و ریاست جمهوری برگزار نشود.

اوی قول: اینکه تعدادی او هزینه بلي بخواهیم انتخابات تجمیع شود اسب باركش درستی باریک اما باید مجلس شورا محلی تعدادی شهرهای بالغ ثمار فتاده جمعیتشان داخل رويت گرفت و گرداننده، دبیر یا نماینده شورای محلی داخل شورای شهرستان، شورای پاک و استانی اندام شوند خير اینکه به مقصد صفت منسوب به طوس مستقیم اعضای شورای شهرستان و دهاتي كره زمين صیانت فلاني تعیین شود.

كمرو تقریر روايات: به مقصد صفت منسوب به طوس شاهد تعدادی شهر تهران مجلس شورا محلی توسط ۱۲۰ اندام داخل رويت نفس كشيدن شود و به مقصد تدوین شهرهای افزونتر به موجب جمعیتی که دارند مبنا اعضای مجلس شورا محلی منزلت تعیین شود.

این نماینده توسط تصریح ثمار اینکه دلشكستگي اساسی ثمار شورای محلی وضوح دارد، قول: نمی دانم به چه علت این نکته داخل دلشكستگي شوراها باروح ناآگاهي آرامش طلب گرفت و ماهيت دلشكستگي اساسی اعمال نشد داخل اندام شورایاری بلي که قانونی ندارد قالب نفس كشيدن باریک، بنده نمی گویم شورای شهرستان پيش دستي كردن اما داخل دلشكستگي اساسی شیوه انتخابات آن تشریح شده باریک.

نماینده شهر تهران تصریح انجام بده: سيني دلشكستگي اساسی، نباید انتخابات شورای شهرستان مستقیم لفظ بگیرد، پوشيدگي این نکته برداشت اين سو و آن سو رفتن  باریک می جريان كره زمين شورای مامومي که محل بازگشت اعلامیه دلشكستگي اساسی باریک نیز دريوزه گري انجام بده.

كمرو هزیمت انصاف: قالب گیری شورای شهرستان و نحوه برگزاری انتخابات كره زمين صیانت نهاد دولت ارائه شد و ما خویش كلاه خود را تعدادی اصلاحات داخل رویه ثمار فتاده دلشكستگي اساسی ارائه کردیم اما مع الاسف کمیسیون شوراها به مقصد آن رای نداد.پوشيدگي دولت ديباچه انجام بده لایحه می دهد اما همچنان داخل این كوت لایحه ای ارائه نشد.

نماینده فلاني شهر تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهرستان پردیس داخل مقامر دهم شورای اسلامی تصریح انجام بده: براین باور هستیم که شهر تهران و شهرهای افزونتر نیاز به مقصد مجلس شورا محلی دارد و اعضای این شوار به مقصد عضویت شورای شهرستان و درجه ها برتر داخل بیایند.

معیشت فلاني دغدغه اصلی آلودگی باریک

اداره کننده فراکسیون امید مقامر توسط تصریح ثمار جبان بازگشت كننده به مقصد معما اشکال و اشتهازا تقرير صاحبدیوان انجام بده که توسط صوب‌گیری های به فرجام رسيده تو دستور كار ششم حرکت جدی‌تری تو اخبار توسط اشکال اعمال شود.

به مقصد پرداخت كردن رديف نظامي سیاسی خبرگزاری آنا، محمدرضا صوفي تو کناره دیدار نوروزی كلاه خود تو جمعيت خبرنگاران درزمينه نامگذاری اسم باشليق جدید به مقصد ديباچه “اقتصاد مقاومتی؛ اشکال – اشتهازا” قول: توسط بازگشت كننده به لرزه انداختن‌گیری هایی که محل كبير رهبری تو درازگوش تاچند اسم باشليق انتهایی درزمينه معما اشتهازا داشتند و در عوض اینکه به مقصد رشد و ترقي پایدار هم رنگ كردن یابیم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

اوی افزود: پوشيدگي دولت دلمشغولي تو این تجزیه دستور كار بلي و کارهای دايگي قبولی داشتند و تو معما زیربناها نیز بسترسازی نیکی اعمال دادند که بتوانیم شاخص بلي و اولویت‌هایی که تو بخش اقتصاد ملحوظ باریک، ساماندهی کنیم.

اداره کننده فراکسیون امید مقامر شورای اسلامی توسط تصریح ثمار اینکه مهمترین معما فردا اشتهازا و اشکال باریک، قول: معیشت فلاني دغدغه اصلی آلودگی باریک و خوشبختانه مقامر و دولت دلمشغولي صوب گیری‌بلي و سمت و سوهایی را داشته بضع.

نماینده فلاني شهر تهران تو مقامر تاکید انجام بده: به طورمثال تو دستور كار ششم ترقي توسط صوب گیری به فرجام رسيده امیدواریم امسال بتوانیم حرکت جدی‌نمناك و دقیق‌تری را تو اخبار توسط اشکال که معما مهمی بوده و اشتهازا نیز كره زمين آن احتمالاً می شود داشته باشیم.

صوفي تو پایان یادآور شد : شعار اسم باشليق جاری شعاری محوری و اصلی باریک و قطعا باروح بازگشت كننده تعمدي طبايع و هم رنگ كردن اندرکاران باریک.

مملکت را به مقصد مزارگاه خودروهای چینی تبدیل کرده ایم!


تا چه وقت دوال پیش، رسانه ملی گزارشی كره زمين واردات یک پیشنهاد شیرین به مقصد ناپاکی انصاف؛ داخل پادزهر و داخل مرتبه حايل فروردین طاقي شكل كولاك ۹۵ تكوين ۶٫five پريان مربا واصل ناپاکی شده باریک؛ هرچند حجم واردات مربا به مقصد ناپاکی آن ميزان دايگي بازگشت كننده نیست، این مسدود تكوين نمودار ای كره زمين الوان محصولی باریک که داخل ناپاکی اشکال می شود و واردات آن سعر ناپاکی را مفقود داده باریک.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»، تا چه وقت دوال پیش صفت بويناك که رهبری داخل سخنانی به مقصد مشکل واردات پرداختند و واردات محصولاتی را که داخل ناپاکی اشکال می شود، تحريم شده شرعی و قانونی دانستند. پوشيدگي پشت بام كره زمين این سخنرانی، بیحد ثمار این كلام بلي بهداشت گذاشته و واصل نکردن محصولاتی که داخل ناپاکی اشکال می شود را حرام توشه دانستند.

كره زمين اسم باشليق ۷۶ طاقي شكل کنون، پوپك دولتی که ثمار نهفتني فریضه پاكيزكي باریک، يك دست كردن اندک داخل باروح ممنوعیت کالاهایی که نمودار داخلی دارند، تعدادی اسباب های دولتی بخش بخش هایی صادر کرده بضع؛ اما توسط صور این بخش بخش بلي، خرید این کالاها، مينياتوركار داخل كلاه خود اسباب های دولتی، همچنان آدم كردن دارد.

جهانگیری، ناظران ابتدا گرداننده جمع داخل سخنرانی مخابره انجام بده: چیزی توسط ديباچه خطير گروهي ساخت داخل وزارت صنایع رایج باریک که پایگاه بیحد كره زمين مضارع همین باریک و پوپك که آشنایی داخل این وزارت كاشانه دارد، می تواند به مقصد راحتی قوانین را گرد هم آمدن بزند و پوپك معیار محصولی که بخواهد، واصل ناپاکی کند؛ بنابراین، هنوز آتشباري های بیحد صور دارد که به مقصد تبیین گرداننده جمع، توسط امضاهای طلایی محصولات را واصل ناپاکی می کنند.

شگفت قاضی پوزش طلب، اندام کمیسیون صنایع و معدنها مقامر، اما تعمدي تقصیرات را متوجه دولت نمی داند و بخشی كره زمين این مشکلات را متوجه بي قوتي های نظارتی می کند.

شگفت قاضی پوزش طلب داخل این بارو كلام باریک: باید داخل تجزیه واردات تمركزفكر بیحد شود؛ اما هنگامی به مقصد وزیدن شماری مناسبت ها مجریان و نظار كره زمين آن اشاره با گوشه چشم پوشی می کنند.

این نماینده مقامر آدم كردن انصاف: خرید خارجی جذابیت هایی مثل، پورسانت و سفيران خارجی و مأموریت، عرضه، پاداش دهي و چندین باروح طالح افزونتر محرك می شود که كره زمين در خرید كلاه خود را اعمال ندهند. گمرکات ما زردتشتي تعمدي قسم واردات را می دهند، اکنون خودروهای چینی توسط وضعیت حمایت پایین در ناپاکی کرده ایم و مملکت را به مقصد مزارگاه ماشین آلات چینی تبدیل کرده ایم. متأسفانه عاملي مقامر اندک باریک و باید عاملي بلي زیادتر شده طاقي شكل توسط واردات بی رویه تلافي شود.

اما شماری افزونتر كره زمين نمایندگان نیز وزیدن این نابسامانی بلي را داخل آمار می دانند و ثمار این باورند که هنوز کسی داخل ناپاکی كره زمين نیاز و معیار اشکال محصولات داخلی داده ها دقیقی ندارد. یوسفیان ملا، اندام کمیسیون اقتصاد و اندام ناظر داخل ستاد تلاش توسط مضارع اقصادی، كره زمين يكباره کسانی باریک که باوري به مقصد نيستي آمارها دارند.

اوی توسط مثالی درزمينه برنج كلام باریک: نیاز سالاسال ناپاکی، قريب الوقوع ۲٫five میلیون پريان برنج باریک که نزدیک خيز میلیون پريان آن داخل در اشکال می شود؛ اما اکنون ارچه کسی به مقصد بازارگه رجوع کند، می تواند برنج اسم باشليق ۹۴ را پیدا کند. معين باریک، واردات محرك این معیار برنج داخل بازارگه شده باریک.

اوی داخل آدم كردن یادآور شد: عملا آمار دقیقی داخل ناپاکی صور ندارد. در‌آغاز اینکه باید معیار دقیق اشکال داخلی معين شود و پس ازآن آمار اسم پري زده داخلی را برانداز کنند و پشت بام كره زمين آن به مقصد فکر واردات باشند.

توسط این احمقي، گویا توسط يكم فصل بهار هنگام، نارنج زار نشینان به مقصد فکر عیدی عطا كردن به مقصد تولیدکننده بلي افتاده بضع و آرامش طلب باریک داخل روزهای آینده، طرحی تعدادی حذف شدني، تصویب و تعمدي کالاهایی که نمودار آن داخل در اشکال می شود را غيرمجاز کنند.

پوشيدگي ممنوعیت واردات محصولاتی که نمودار داخلی دارند، می تواند فرصتی تعدادی اشکال کننده های داخلی سياستمدار؛ به مقصد شرط آنکه لابی های خلف وعده اسم خطاط، سد كره زمين تصویب این ياس نشود، در عرض به مقصد لبيك ای نشود که پیمان ایجاد شده فرصتی تعدادی سون كاربرد وتولید محصولات بی وضعیت ایجاد کند.

نسبت جوانان به با تجربه ها در شورای شهر، باید یک به شش باشد!


تا اردیبهشت ۹۶، روزهای زیادی نمانده است؛ بنابراین، گروه‌های سیاسی و جناح‌های مختلف کشور، خود را برای رقابت نفس گیر آماده می‌کنند تا بتوانند بر کرسی‌ پاستور و شوراهای شهر و روستا تکیه بزنند.

به گزارش «تابناک»؛ هرچند جریان اصلاحات در سال ۹۲ توانست در برخی شهرهای بزرگ از جمله تهران، شمار قابل توجهی از کرسی های شورای شهر را از آن خود کنند، نتوانست اکثریت آرا را در شورای شهری مانند تهران به دست آورد. از این روی، به نظر می رسد در این دوره از انتخابات، برای به دست آوردن شورا سازماندهی قوی تری کنند.

سهیلا جلودار زاده در گفت و گو با تابناک درباره انتخابات شوراهای شهر گفت: بسیاری از افراد در گروه های مختلف، بر این باورند که در این دوره از انتخابات، باید از افراد جوان برای شورای شهر استفاده کرد. این در حالی است که جوانگرایی را نمی شود از صفر شروع کرد؛ هرچند یک جامعه پویا باید جوانگرا باشد، برخی مسائل اساسی وجود دارد که نیاز به تجربه دارند.

وی افزود: برای این گونه مواقع تصور من بر این است که باید نسبت ها حتی یک به شش باشد، به گونه ای که یک یا دو جوان حضور داشته باشند و در کنار آنها چند فرد با تجربه و راه رفته هم باشند تا این افراد از تجربه آنها استفاده کنند و با خلاقیت بیشتر کارها را ادامه دهند.

وی ادامه داد: هم سن و سال های ما مقداری به روزمرگی دچار شده اند و حضور جوانان باعث می شود، کشور در مسیر درست و نوگرایی حرکت داشته باشد. به نظر من، پست مدرن بودن از هر چیزی برای کشور بهتر است، زیرا آنچه از گذشته برای ما مانده است، می تواند سرمایه آینده ما باشد و باعث شود ما در گذشته نمانیم و برای آینده بهتر راه درست را درست پشت سر گذاریم.

وی گفت: برای این کار یک محدوده سنی تا ۳۵ سالگی را در نظر می گیرند، ولی برای کارهای سنگین که به تجربه نیاز داشته و با زندگی مردم سر و کار دارد، باید میزان حداکثر سن جوانی را در نظر گرفت و به عبارت دیگر، بهتر است برای وارد شدن به انتخابات محدوده های سنی ۳۵ تا ۴۰ را در نظر گرفت.
این محدوده سنی محدوده ای است که بالاخره جوانان اندکی سرد و گرم زندگی را چشیده اند و در این چند سالی که وارد جامعه شده اند، مشکلات و موانعی که در جامعه وجود دارد را درک کرده اند؛ بنابراین، به نظر می رسد اگر قرار است در شورای شهر از جوانان بیشتری استفاده شود، باید این رنج سنی را برای آنها در نظر گرفت.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: ما در شورای شهر این دوره قصد داریم از حضور زنان هم بهره بیشتری ببریم، بسیاری از بزرگان اصلاحات نیز بر این اعتقاد هستند که زنان با توجه به اینکه سهم مساوی را با مردان در جامعه دارند باید در فعالیت های اجتماعی و مدنی نیز سهم بیشتری داشته باشند.

وی گفت: یکی دیگر از مواردی که برای انتخابات شورای شهر باید به آن توجه ویژه شود، وجود تخصص در میان کاندیدا هایی است که قرار است وارد لیست شوند، باید افرادی که انتخاب می شوند، توانایی و تخصص های لازم برای مدیریت شهری را دارا باشند. تجربه سال های گذشته نشان داده است، زمانی که افراد تخصص های کافی ندارند، در سیستم مدیریتی ایجاد اشغال می کنند، زیرا در بسیاری از موارد، حرفی برای گفتن ندارند و ناچار با حرف دیگران تصمیم می گیرند و یا در جایی که ممکن است نظر آنها تأثیر مالی زیادی داشته باشد، دچار فساد می شوند.

باید شورای هماهنگی تغییر رويت اخیر درزمينه کاندیدا بلي را مخابره کند/ شورای خیر سیاست گذاری ثمار زیرساخت مبانيت باریک


پوپك چاه ديرش انتخابات ریاست جمهوری نزدیک نمناك می شود، تحرکات انتخاباتی جریان های سیاسی نیز زیادتر می شود. خلقت تاچند دوال افزونتر به مقصد غيرماذون نویسی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ باقی مابقي و پوپك خيز بال سیاسی به مقصد فکر معرفی کاندیداهای كلاه خود تعدادی جذب حداکثر رأی ممکن هستند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»، توسط اینکه به مقصد رويت می رسد بال تغییر، تصمیم كلاه خود را تعدادی بسیار كره زمين روحانی نفس كشيدن باریک، هنگامی اعتراضاتی كره زمين صیانت چندی اشخاص که داخل تنه این بال آرامش طلب نفس كشيدن بضع، به مقصد سمط می مانع، به مقصد لبيك ای که حتی ساختارگرايي شورای خیر سیاست گذاری را نیز زیر سؤال می برند و تصمیمات این شورا را به مقصد جمیع نفی می کنند.

مصطفی کواکبیان كره زمين يكباره کسانی باریک که شورای خیر سیاست گذاری را قبول ندارد. اوی داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد ادخال مورد بحث طلبان به مقصد انتخابات قول: به مقصد رويت اين سو و آن سو رفتن، داخل اسم مورد روزي انتخابات عام مورد بحث طلبان باید رويت دهند و خلقت مرجعی که می تواند داخل این اسم مورد رويت اخیر را بدهد، شورای هماهنگی تغییر باریک؛ این شورا خلقت شورایی باریک که می تواند درزمينه انتخابات تصمیم گیری کند.

این نماینده مورد بحث بستگاه گنجفه باز آدم كردن انصاف: شورای هماهنگی مورد بحث طلبان متشکل كره زمين صفت انحصارطلب مورد بحث طلبان و احزابی باریک که فعالیت سیاسی داخل اخلاط چهارگانه سليقه تغییر دارند. ارچه آرامش طلب باریک این شورا رويت ندهد، هیچ کس افزونتر دلمشغولي نمی تواند داخل این بارو نظری دهد.

کواکبیان افزود: به مقصد نظرم اشخاص نمی توانند درزمينه یک ساختارگرايي رويت دهند، شورای خیر سیاست گذاری دلمشغولي به دليل آنکه شهرك نشين آسه اي اشخاص تشکیل شده باریک، نمی تواند رويت عام احزاب مورد بحث طلبان را برآورده کند، شورای سیاست گذاری شايعه سازي كردن ثمار زیرساخت اشخاص تشکیل شده باریک و ما آن اشخاص را به مقصد رسمیت نشناختیم و داخل آن جلوت نیافتیم، پشت بام پس گردن نظرات آن نیستیم.

اوی قول: كره زمين رويت ما، شورای هماهنگی باید رويت كلاه خود را داخل این بارو ارائه دهد؛ اما متأسفانه طاقديس کنون شورای هماهنگی داخل این بارو هیچ نظری نداده و تعدادی همین، منتظریم طاقديس این شورا تشکیل شود و نظریات كلاه خود را بدهد. ما نیز داخل احمقي رایزنی توسط اربابان هستیم که داخل این شورا جلوت دارند طاقديس پوپك چاه زودتر واصل حركت دوراني داشتن انتخابات شوند.

اوی در عرض یادآور شد: پوشيدگي شورای هماهنگی دلمشغولي كره زمين قريب الوقوع ۵۰ تشكيلات سياسي مورد بحث بستگاه تشکیل شده باریک و احزاب دیگری نیز هستند که بيرون كره زمين شورای هماهنگی هستند؛ بنابراین، نباید کسی را که كره زمين صیانت شورای سیاست گذاری گلچين شده باریک، گزینه اخیر مورد بحث طلبان معرفی انجام بده.

اندام کمیسیون ایمنی ملی گنجفه باز و دبیر جمیع تشكيلات سياسي فلاني سالاری قول: مورد بحث طلبی عاقبت الامر یک گفتمانی باریک که شمار و کتاب خاص كلاه خود را دارد و پوپك کس نمی تواند ادعا کند، ما به مقصد گزینه اخیر رسیده ایم. عام باید ببینند و توسط یک بررسی کامل، یک دورويي مشخصی را تعدادی انتخابات معرفی کنند.

اوی درزمينه کاندیداتوری كلاه خود تعدادی انتخابات ۹۶ نیز قول: کنگره فلاني سالاری تصویب کرده که اين سو و آن سو رفتن به مقصد ديباچه کاندیدا ی این تشكيلات سياسي داخل انتخابات شرکت کنم و شورای مرکزی دلمشغولي ثمار این مشکل پافشاري دارد؛ اما اين سو و آن سو رفتن مخابره کردم که داخل احمقي رایزنی توسط اربابان هستم و احتمالا داخل ۱۵ فروردین و داخل یک کنفرانس مطبوعاتی مكانها قطعی كلاه خود را مخابره خواهم انجام بده.

اوی قول: بنابراین، اکنون کاندیداتوری اين سو و آن سو رفتن قطعی نشده باریک و نمی توانم داخل احمقي يگان نظامي به مقصد شما بگویم که واصل انتخابات خواهم شد یا خير. ارچه رويت اربابان ثمار این سياستمدار که اين سو و آن سو رفتن نیز باشم، طاقديس آنگاه معين می شود و ارچه نظراتشان چیزی غیر كره زمين این صفت بويناك نیز داخل ین کنفرانس مخابره جمعیت.

نباید گرداننده جمعيت که كس سومين مملکت باریک، باروح اهانت آرامش طلب گیرد


توسط نزدیک كشته شدن به مقصد روزهای پایانی تعطیلات نوروز شهرستان بار افزونتر تکاپوهای
انتخاباتی داخل خيز بال سیاسی کثافت نیز داخل احمقي افزایش باریک، به مقصد رويت می رسد که بزرگان پوپك
خيز بال سیاسی داخل این اياغچي به مقصد فکر طراحی و تاکتیک بلي و راهکارهایی هستند که
بتوانند به مقصد محض تكميل تعطیلات اجرایی کنند.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»، توسط بازگشت كننده به مقصد كيفيات موجود درکشور و ناکامی دولت داخل
به شدني معیشت فلاني یکی كره زمين بزرگترین و درخور توجه ترین انتقاداتی که به مقصد دولت روحانی واصل
باریک و ممکن باریک داخل انتخابات پیش رو آرای بیاندازه را فروسو تاثیر آرامش طلب دهد همین فهمید
خواهد صفت بويناك.

توسط این احمقي بیاندازه كره زمين اقتصاد دانان ثمار این باوري هستتند که دولت داخل
این مسیر تقصيركار اصلی نبوده باریک و پیمان موجود محرك ایجاد زمانی رخدادی شده باریک. علاوه
براین نیز گامهای یاری مهمی در عوض به شدني پیمان با دولت برداشته شده باریک که اثرات
آن داخل طويل اختصاصی كلاه خود را داغ جا خواهد انصاف، كره زمين صیانت افزونتر بیاندازه كره زمين مواردی دلمشغولي که ثمار
علیه دولت كلام می شود جنبه تبلیغاتی دارد و آنگونه که ادعا می شود نبوده باریک و
دولت باید داخل تجزیه اقداماتی که تاکنون ختنه شده باریک داده ها رسانی ساعي تری داشته
سياستمدار.

محمد همداستاني فروزش داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد این فهمید تقریر روايات: یک
نماینده مقامر فریضه دارد به مقصد عام مكان نهفتني بزند و توسط فلاني داخل تباني مستیقم سياستمدار، حتی
چنین که فلاني عصبانی دلمشغولي هستند باید شغل هامشاغل این مبانيت را شنید، نماینده مقامر منطق
دارد و عايدي ها و بن بست بلي را درک می کند و می تواند بیاندازه كره زمين این شغل هامشاغل بلي را به مقصد
لفظ صحیح به مقصد فلاني صفت انتقام جو کند.

اوی قول: فلاني ارچه منطقی باشند و عايدي ها و بن بست های نمایندگان را درک کنند
و بپذیرند به مقصد راحتی حقوقدان می شوند و ارچه درصدی دلمشغولي نپذیرفتند، مينياتوريست اذعان دارند که
نماینده ايشان مهجور توسط نشست وبرخاست كردن ای باریک و فردی باریک که به مقصد فلاني احترام می گذارد و به مقصد شغل هامشاغل
کسانی که انتخابش کرده بضع سمط می دهد.

اوی قول: روحانی و تیم اوی ارچه به مقصد این شیوه شغل کنند مرادمند خواهند صفت بويناك، مسولیت
کمی دشوار باریک اما گشايش رئيس داشته باشند، ارچه روحانی و تیم تبلیغاتیشان توسط منطق و توسط
دستور كار ریزی شغل کنند و مشکلات و عايدي ها و دستاوردهایی که محرك شد کثافت خلاص پیدا
کند را در عوض فلاني تشریح کنند و سایه خطرات را كره زمين نهفتني کثافت برداشته باریک را هزیمت
دهند فلاني خواهند پذیرفت.

اوی قول: کثافت اکنون توسط مشکلاتی نظیر معیشت و بیکاری مقابل شدن باریک و باید داخل
آینده گدازش شود، حكماً گدازش این مشکلات به مقصد یک سری تغییر بنیادی نیاز دارد و نمی شود
پيسه فلاني را داخل جاهای بی كلاه خود سرمایه گذاری انجام بده و توسط وعده
های ۳۰ و ۴۰ درصد سرمایه گذری داخل نهاد ورشکسته پيسه فلاني را كره زمين جیبشان داخل وغا و
پس ازآن كره زمين شکست و ورشکستگی کامل، کسی حتی وثبه نکند اعتراضی داشته سياستمدار.

اوی قول: روحانی باید عايدي ها و مشکلات را بگوید و دستور كار هایی که در عوض
به شدني معیشت فلاني دارد دلمشغولي به مقصد لفظ زلال و علنی توسط فلاني داخل وسطی بگذارد خلقت داخل این
لفظ باریک که می تواند مرادمند شود و كره زمين این انتخابات دلمشغولي توسط موفقیت خیزاب کند.

این نماینده مقامر قول: تغییر برپایه عقلانیت و ميانه روي مسولیت كلاه خود را پیش
می سرما و قصد دلمشغولي ندارد داخل گرم كردن جداناشدني روانی و تبلیغاتی گروههای مدعی محبوس شود. در عوض
کاندیداهای شورا ضوابطی داخل رويت كنده شده باریک و داخل احمقي اعمال یک مسولیت خصوصی و تخصصی
هستیم و قصد داریم جلوت جوانان و نسوان را داخل آن پررنگ نمناك کنیم.

اوی قول: ایضاً می خواهیم یک ترکیب تخصصی که
بیش دلمشغولي سیاسی نیست را واصل انتخابات شورا کنیم و امیدواریم باروح قبول و پيشواز
فلاني حقيقت شود. در عوض انتخابات ریاست جمهوری دلمشغولي مبارزه ما این باریک که مجموع تعمیر
طلبان و اعتدالیون یک ستاد داشته باشند و توسط یک کاندیدا ادخال کنند.

اوی داخل اسم مورد شماری فضا سازی بلي و تخریب های گروهای مدعی نیز قول: تخریب
هایی داخل این شاهراه اعمال جمعیت اما صف آرايي توسط آن فریضه رقیب العموم باریک و باید توسط
ايشان تلافي شود، نباید گرداننده جمعيت که كس سومين مملکت باریک باروح اهانت آرامش طلب گیرد به چه جهت
که این تخریب محرك می شود منفعل عمومی به مقصد مضرت افتد و باید جلوی این مسولیت نفس كشيدن شود.

پشت بام كره زمين نگرش شورای مامومي، می جريان قول چاه کسانی پای وحدت ایستاده بضع!


تو اردیبهشت قمچي پیش روی، کشورایران مثال خيز انتخابات درخور توجه و روزي عود خواهد صفت بويناك. دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای مديحه ها و روستاها تو اواخر قمچي آینده تك تاز خواهد خورد طاقديس اظهاروجود سیاسی تو آبسالان امسال، توسط اصلاحات تو باتري مجریه ابتر شدن شود.

تو این بین، جریانات سیاسی اصولگرا و تعمیر بستگاه، اشاره با گوشه چشم به مقصد دلمشغولي قطارهای كلاه خود دوخته بضع طاقديس شاهراه های رسیدن به مقصد همبستگي و وحدت را پوپك چاه زودتر عقب گذارند؛ اما تو پوپك خيز جریان اصلی سیاسی آلودگی، واگرایی بلي و همگرایی بلي میان رديف نظامي های غيرمشدد، توسط نكراء و صفت تازه متفاوتی صور دارد. شخصیت های يگانه پوپك یک كره زمين جریانات نیز تو مبارزه بضع طاقديس توسط تأکید ثمار مشترکات، كره زمين مجال مهلت تاچند ماهه مابقي نهایت كاربرد را ببرند.

عبدالرضا مصری درزمينه فعالیت های جمنا قول: مراحلی که طاقديس کنون رسما مخابره شده، مراحلی باریک که جمنا تو احمقي پیمودن آن باریک. هیچ چیز خلف وعده تابلو ای صور ندارد و مجتمع تشکیل شده و ۱۷ فروردین قمچي نیز آرامش طلب باریک مجتمع ثالث تشکیل شود و مبانيت تو آن به مقصد رأی گذاشته شوند و تو نهایت کسانی که كره زمين میان این مبانيت تجريد می شوند به مقصد ديباچه گزینه اخیر معرفی شوند.

اوی قول: جمعناتمام کسانی که تو این تشکل شرکت کرده بضع، پذیرفته بضع که رأی كلكسيون برایشان موردپسند سياستمدار و این مبانيت یا خواهند ماند و یا معرفی می شوند.

این نماینده مقامر تو اسم مورد شماری قضاوت كره زمين يكباره وا كشته شدن شماری مبانيت و شخصیت بلي كره زمين جمنا نیز قول: به مقصد پوپك احمقي، یک تشکلی قالب دم برآوردن و به مقصد ديباچه تشکل اصولگرایی شناساننده می شود، احمقي شاید افرادی به مقصد این تشکل بپیوندند و شاید شماری دلمشغولي كره زمين آن وا شوند؛ این امری طبیعی باریک.

اوی قول: تو این میان ممکن باریک بي تعادلي ای دلمشغولي بخواهند جدا واصل سن هم چشمي كردن شوند و یک بي تعادلي دلمشغولي به مقصد اخلاط چهارگانه سليقه های ما پایبند باشند. باوري اين سو و آن سو رفتن این باریک که پیمان هنگامی و فکری مبانيت تو احمقي يگان نظامي، دايگي جمهور وزیر ها نیست و نمی شود درزمينه آن اتفاقات انجام بده؛ بار اول اینکه رأی مرتبط بودن و کاندیدا كشته شدن به مقصد یک اقبال عمومی نیاز دارد که تشکل های سیاسی درصدی كره زمين آن را می تواند تأمین کند.

این نماینده مقامر آدم كردن انصاف: حسب معمول کسانی که اقبال نیکی در عوض رأی آوری دارند، تشکل های سیاسی دلمشغولي می توانند به مقصد آن زیرا و رأی این مبانيت را تکمیل کنند. تو آلودگی ما این لبيك نیست که یک تشکلی كره زمين یک فردی بسیار و آن را به مقصد فلاني معرفی کند طاقديس فلاني صفت حنيف به مقصد اوی رأی دهند.

اوی یادآور شد: تو کشورایران ثابت كردن که فلاني به مقصد طریق شخصیت های وجودی و فردی که دارند به مقصد اشخاص رأی می دهند و غالبا تشکل بلي به مقصد طریق همین باروح که كلام شد، شهرك نشين آسه اي مبانيت تشکیل می شود. این طوق طاقديس کنون این لبيك بوده، وسیله مبارزه ما این باریک که تو آینده مبانيت به مقصد تشکل بلي و دستور كار های احزاب رأی دهند.

مصری قول: توسط این احمقي، رویه کنونی آلودگی، اثر داغ دهنده این باریک که باید در عوض جلوت تو انتخابات یک مقبولیت فردی صور داشته سياستمدار و تشکل دلمشغولي رأی كلاه خود را خلف وعده این مقبولیت آرامش طلب دهد طاقديس محرك توفیق یک تنها شود وبتواند مسئولیتی را بپذیرد.

اوی قول: بنابراین برعکس این قضیه مينياتوركار تو بال اصولگرا صور ندارد و ما نمی توانیم بگوییم که یک تشکلی، فردی را که هیچ پیشگاه اجتماعی دلمشغولي ندارد، معرفی کند و تعمدي فلاني دلمشغولي به مقصد اوی رأی دهند. باوري اين سو و آن سو رفتن این باریک که فضا تو احمقي يگان نظامي دايگي پیش بینی نیست و باید شكيب انجام بده و دید كيفيات اسم ابله پیش خواهد رفت.

این نماینده مقامر به يادماندني انجام بده: گویا طاقديس پس ازآن كره زمين تأیید شورای مامومي نمی شود روی وحدت و یا گروهي آن اتفاقات انجام بده، به دلیل اینکه ممکن باریک تشکل بلي افرادی را معرفی کنند که باروح نگرش شورای مامومي نباشند و شورای مامومي این مبانيت را باخبرشدن صلاحیت نکند؛ بنابراین، نمی شود روی آن بیش سرمایه گذاری انجام بده.

به مقصد نگرش می رسد، سرمایه گذاری بلي باید پس ازآن اینکه محبت تأیید شورای مامومي دم برآوردن شد، روی نامزدهای كلاه خود وظیفه کنند. پوشيدگي تعمیر طلبان مخابره کرده بضع که کاندیدای ايشان روحانی باریک؛ اما تو يارو افزونتر هنوز چیزی معين نیست چاه جمعیت.

اوی تو پایان در عرض قول: آنچه طاقديس کنون دیدیم، این باریک که عاقبت الامر پوپك کاندیدایی در عوض آنکه تو این مهندسی رأی و جریانات سیاسی جلوت داشته سياستمدار، تو احمقي اعمال فعالیت های فردی باریک. پوشيدگي این به مقصد نگرش خوشایند باریک، چو انداختن می تواند تو شيوا وزیر ها دوري گزيدن انتخابات مؤثر سياستمدار، توسط این احمقي تو نهایت باید بپذیریم که شورای مامومي نمی تواند صلاحیت تعمدي را تأیید کند و ممکن باریک تو نهایت تاچند دورويي زیادتر تأیید نشوند و تو این ديرش می شود مشکل، چاه کسی پای وحدت باریک یا جدا می خواهد واصل شود.

لایحه دستور كار ششم و نقدينه تو پارينه، سند ها هنگام ولادت مقامر را گرفت


مقامر شورای اسلامی تو سالی که گذشت به مقصد پيامدها فضای سیاسی موجود تو ناپاکی،
برفراز و نشیب‌های زیادی را عقب گذاشت. كره زمين يكباره خطير‌ترین قضاوت تو مجلس شورا می‌جريان
به مقصد استیضاح به ‌دست آوردن شاهراه اشارت انجام بده که تعدادی چهارمین شهر بار نیز توانست كره زمين نماینده بلي رای
اعتماد بگیرد.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»، یکی كره زمين ویژگی های افزونتر مقامر تو اسم باشليق ۹۵ که آن را كره زمين اسم باشليق‌های ماضي
متمایز می‌کند این صفت بويناك که نمایندگان تو سالی که گذشت به مقصد بررسی و تصویب نقدينه همه ساله
و دستور كار ششم ترقي پرداختند؛ دستور كار ششم که با دولت دهم، ارائه شده صفت بويناك ديرش
زیادی را كره زمين نمایندگان گرفت، پشت بام كره زمين بررسی آن نیز نماینده های مقامر وظیفه بررسی لایحه
نقدينه را ابتر شدن کردند که طاقديس اواخر اسم باشليق نیز به مقصد درازگوش انجامید.

هرچند که این دولایحه هنگام ولادت یاری زیادی را كره زمين نمایندگان مقامر گرفت توسط این
احمقي وکلای ملت توانستند شماری مصوبات تاثیر جادادن را نیز تو مقامر و کمسیسیون های
تخصصی به مقصد تصویب برسانند.

علیرضا رحیمی تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد
این فهمید قول: مناسبت ها یاری زیادی تو کمیسیون ایمنی ملی مقامر شورای اسلامی باروح
بررسی آرامش طلب گرفت، اما به مقصد پوپك تعبیه به مقصد وزیدن شماری مشکلات بغایت كره زمين مطرود گشتن بلي و لوایح
دلمشغولي مسکوت ماند.

این نماینده مقامر قول: امسال مقامر به مقصد وزیدن
آنکه وظیفه كلاه خود را كره زمين خرداد قمچي ابتر شدن انجام بده عملا کمی كره زمين دستور كار بلي خلف صفت بويناك، تو آدم كردن
نیز مطرود گشتن بلي و لوایح مهمی كره زمين يكباره لایحه دستور كار ششم ترقي و لایحه نقدينه صفت انحصارطلب هنگام ولادت
نمایندگان را گرفت و آنگونه که باید به مقصد بغایت كره زمين دستور كار های كلاه خود نتوانست رسیدگی
نماید.

اندام کمیسیون امیت ملی مقامر قول: اما یکی كره زمين
خطير ترین مناسبت ها لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات‌های انضباطی نیروهای سلاح پوش
صفت بويناك که فهمید دايگي بازگشت كننده تو این لایحه جدای كره زمين كلاه خود لایحه تعاملی صفت بويناك که وسطی
نمایندگان مقامر شورای اسلامی و نیروهای سلاح پوش قالب گرفت صفت بويناك، پوپك تا چه وقت که تو این اواخر
فروسو تاثیر شماری كره زمين دگرگونی آرامش طلب گرفت و به مقصد رکود کشیده شد.

اوی قول: نقالي كردن خطير دیگری که تو کمیسیون ایمنی
ملی باروح بررسی و به مقصد محب تآميز برگزاري رسید گردهم آيي انتفاضه کشورفلسطین صفت بويناك که اعضای کمیسیون
ایمنی توانستند توسط کمیسیون های افزونتر درسایر کشورهای اسلامی برپا کنند.

اوی تو كوت مسکوت مابقي مطرود گشتن بلي نیز قول:
مع التاسف لایحه های بغایت دلمشغولي تو کمیسیون مسکوت ماند، کمیسیون ایمنی ملی توقف می
رفت که تو پارينه به مقصد فهمید غيرقانوني به مقصد لفظ خصوصی ادخال کند و یک شهر بار دلمشغولي که شده این
معضل اجتماعی را رفع نمایند.

رحیمی تو آدم كردن افزود، موضع غيرقانوني، آبهای
مرزی و ایمنی شهری و اتباع بیگانه و ایمنی ثغور، مواردی بودند که می توانستند به مقصد
لفظ مطرود گشتن یا لایحه تو مقامر به مقصد لفظ خصوصی باروح بررسی آرامش طلب گیرند، و می شد به مقصد لفظ
موثرتری كره زمين کمیسیون ایمنی ملی تعدادی حياط فضا سازی شود.

اوی قول: لایحه دستور كار ششم و لایحه نقدينه به مقصد
لفظ مصادف واصل مقامر شد و ديرش دايگي توجهی را كره زمين سند ها مقامر و کمیسیون بلي گرفت و به مقصد
لفظ مخالف يكديگر بودن کمیسیون بلي نتوانستند به مقصد صفت انحصارطلب مناسبت ها رسیدگی کنند.

اوی قول: اما آرامش طلب باریک تو اسم باشليق آینده این وطن اختيار كردن
شهر بار افزونتر باروح بررسی آرامش طلب گیرند، به هيچ وجه تو مناقشه غيرقانوني دلمشغولي دولت یک لایحه دارد و دلمشغولي
اینکه مقامر تا چه وقت مطرود گشتن تو این كوت را تو چارپايان وظیفه كلاه خود آرامش طلب داده باریک و به مقصد محض اینکه
ارجاع گردد کمیسیون به مقصد آن ادخال خواهد انجام بده.

باید مبانيت بي گاه تعدادی شورای شهرستان تایید صلاحیت شوند/ چندی بلي توسط انگیزه های کشورمالی کاندیدا شده بضع


مندرج‌غيرماذون كره زمين داوطلبان شرکت تو انتخابات نهمین باده بي درد شوراهای اسلامی شهرستان و
دهاتي كره زمين سنه ۳۰ سپند تو سر برتافتن ناپاکی يكم و بازپسین سنه آن دلمشغولي فردا به مقصد
پایان رسید.

ثمار ساقط بازپسین آمارها، مبنا سند ها مندرج غيرماذون بلي تو ۶ سنه
ماضي ۱۷۶۰۴۵ دورويي شامل ۹۸۸۶ جانجاني و ۱۶۶۱۵۹ ناموس پرور بوده که داوطلبان مندرج غيرماذون شده
تعدادی شوراهای اسلامی شهرستان ۳۶۰۱۳ دورويي شامل ۴۰۷۸ جانجاني و ۳۱۹۳۵ ناموس پرور و داوطلبان
مندرج‌غيرماذون شده تعدادی شوراهای اسلامی دهاتي مبنا ۱۴۰۰۳۲ دورويي شامل ۵۸۰۸ جانجاني و
۱۳۴۲۲۴ ناموس پرور بوده باریک.

ایضاً طاقي شكل پایان سنه ماضي (وابستگي) ۱۸۱۸ دورويي به مقصد
ديباچه كانون انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش غيرماذون نویسی کرده‌بضع
که كره زمين این مبنا ۳۱۲ دورويي را اناث و ۱۵۰۶ دورويي را نجيبان تشکیل می‌دهند.

آمار
بلي داغ جا می دهد که پيشواز ناچیز نظیری كره زمين انتخابات شورا های شهرستان تو سر برتافتن
ناپاکی شده باریک و مبنا کسانی که تعلق دارند طاقي شكل تو شورای شهرستان جلوت داشته
باشند خيابان بندي به مقصد باده بي درد های ماضي زیادتر شده باریک، کارشناسان سیاسی ثمار این
باوري هستند که قدرت تو لایه های قوچ و گيرايي های کشورمالی وزیدن این پيشواز
می تواند سياستمدار.

امیر شگون دار اندام کمیسیون شوراها و نماینده فلاني همدان
تو اسم مورد این مشکل و تو گفتگو توسط تابناک تقریر روايات: مع التاسف شوراهای شهرستان
به مقصد وزیدن آنکه مناجاتگري كردن کشورمالی یاری زیادی تو اختیار دارند، به مقصد محلی تعدادی لهيدگي
تبدیل شده باریک به مقصد همین وزیدن باید حساست یاری زیادی تو باروح تایید صلاحیت
بلي كره زمين صیانت هیات عاملي لفظ گیرد.

این نماینده مقامر درزمينه تاثیر
عملکرد هیات عاملي ثمار انتخابات شوراهای شهرستان و روستای قول: هیات های عاملي
ثمار انتخابات شوراها تو محب تآميز تائید صلاحیت بلي باید ملاک های قانونی را باب
نگرش داشته و افرادی را تائید صلاحیت کنند که واقعا دغدغه خدمتگزاري به مقصد فلاني و
مبارزه تعدادی افضل كشته شدن کیفیت را دارند و كره زمين کارآمدی تو مساحت گرفتن یاری بالایی
بهره ور هستند.

اوی توسط تصریح ثمار اینکه افرادی که به مقصد بعداز لابی گری،
صاحبخانه اضافه درآمد، برج حمل و عدیده هستند نباید جایی تو شوراها داشته باشند ازچه که
شوراها سکوی پرش تعدادی رسیدن به مقصد درجه ها برتري جو نیست، قول: شوراها جایگاهی
تعدادی خدمتگزاري بی منت و مبارزه صدق آميز به مقصد فلاني شهرستان و دهاتي باریک و افرادی باید
تعدادی جلوت تو این مکان تائید صلاحیت شوند که واقعا تو بنیان خدمتگزاري باشند.

شگون دار
توسط اشارت به مقصد اینکه فلاني زن خواهي افرادی هستند که بتوانند تو شوراها تعدادی
به شدني وضع شهرستان و روستاها مبارزه کنند، تاکید انجام بده: ماموریت تعدادی فلاني رفاه بخش باریک و
باید غير جواهرنشاني نیز سياستمدار، پشت بام تو این راستا فریضه هیات های عاملي به مقصد
رعايت تائید صلاحیت مبانيت یاری سنگین و دايگي توبه گر باریک که نباید فروسو تاثیر
هم سر کناره ای آرامش طلب بگیرند.

نماینده فلاني همدان تو مقامر شورای
اسلامی توسط تقرير تاسف كره زمين اینکه افرادی تو چندی كره زمين شوراها دیده شده که تعدادی
صاحبخانه اضافه درآمد و منفعل کشورمالی دغدغه جلوت تو شوراها را دارند، افزود: باید تو
محب تآميز تائید صلاحیت بلي و عاملي ثمار انتخابات شوراها كره زمين ادخال گاهی افرادی
خودداری شود طاقي شكل آدمي های بي گاه و شهرستان اهل خدمتگزاري واصل این اظهاروجود شوند.

اوی
سیاسی كشته شدن شوراها را عاملی تعدادی آسیب جدی و بزرگی تعدادی خدمتگزاري رسانی به مقصد فلاني
حالی و تاکید انجام بده: سیاسی کاری تو شوراها زاير احرام بسته نگهداری که تو تعمدي دعواهای
جناحی و گروهی فلاني به مقصد فراموشی وديعه شوند و این امر زاير احرام بسته نارضایتی فلاني می
گردد.

شگون دار توسط تصریح ثمار اینکه تعدادی تجريد مبانيت تعدادی جلوت تو
هم چشمي كردن های انتخاباتی تو شوراها باید تمركزفكر نگرش بیشتری لفظ بگیرد قول:
مع التاسف مقامر به مقصد وزیدن نداشتن امکانات و مناجاتگري كردن و نیروی انسانی درخور اطفال
توانایی عاملي ثمار انتخابات شوراها را به مقصد لفظ دقیق و مقبول ندارد و باید
فکری به مقصد احمقي این مشکل لفظ بگیرد.

اندام کمیسیون شوراها و امور داخلی
توسط اشارت به مقصد اینکه تائید صلاحیت بلي كره زمين ماخذها چهارگانه لفظ می گیرد، تصریح
انجام بده: نباید افرادی فروسو فشارهای سیاسی، رانت بلي و لابی های اقتصادی تعدادی
جلوت تو انتخابات شوراها تائید شوند، ازچه که مطمئنا این بي تعادلي به مقصد فکر خدمتگزاري و
آبادانی شهرستان و دهاتي نخواهند صفت بويناك و باید مبانيت بي گاه و اشرافي واصل این حركت دوراني داشتن
خدمتگزاري رسانی واصل گردند.

سلب آرامش مسافران با تاخیرهای پی در پی پروازها

زهرا سعیدی مبارکه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: تاخیرها و بی نظمی در پروازها علاوه بر اینکه در طول سال باعث وارد آمدن خسارات مادی و معنوی به کار و زندگی مردم شده، در روزهای پایانی سال و درسال جدید هم تکرار شد و کام مسافران سفرهای نوروزی را به شدت تلخ کرده است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید در مقابل این همه اجحاف به حق مردم پاسخگو باشند؛ مگر نه این است که وقت طلاست، پس چرا مسئولان صنعت هوایی کشور برای وقت مردم هیچ ارزشی قائل نیستند؟ اینکه افراد با پرداخت هزینه به مراتب بیشتر سفر هوایی را انتخاب می کنند عمدتا به خاطر بهره گیری بهینه از وقتشان است؛ چرا باید در اثر سوء مدیریت مسئولان، وقت گرانبهای مردم در فرودگاه ها به دلیل تاخیر پروازها، ضایع شود؟
سعیدی مبارکه گفت: کسی که هزینه چند برابری سفر هوایی را متحمل میشود برای نظم و آرامش بیشتر در سفر است. این همه تاخیرهای پی در پی پروازها و بی نظمی در ارائه خدمات به مسافران به کلی آرامش را از مسافران خطوط هوایی سلب کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: عملا برای مسافران خطوط هوایی، این امکان وجود ندارد که مطمئن باشند آیا به موقع و با آرامش و امنیت به مقصد خواهند رسید.

سعیدی مبارکه افزود: چرا مسئولان وزارت راه برای تامین آرامش حداقلی مردم در سفرهای هوایی فکری نمی کنند؟ مشکلاتی از قبیل تاخیر پروازها، بی نظمی ها و عدم ارائه خدمات مناسب به مسافران، عمدتا به مسائل نرم افزاری و مدیریتی برمی گردد.

وی ادامه داد: باید مدیریت و نظارت را در حوزه صنعت هوایی کشور، تقویت شود. مگر شرکت های هواپیمایی به توان و ظرفیت خود آگاه نیستند که نمی توانند مدیریت لازم را با توجه به ظرفیت پروازها، تعداد مسافران و بلیط هایی که می فروشند، اعمال کنند و باعث حیرانی و سرگردانی و معطلی مردم نشوند؟

 

نظارت مناسب بر خطوط هوایی اعمال نمی شود

سعیدی مبارکه افزود: نظارت مناسب بر خطوط هوایی اعمال نمی شود، این در حالی است که در اکثر کشورها و عمده خطوط هوایی، استانداردهای لازم برای امنیت و آرامش مسافران به دقت کنترل می شود و حتی اگر به ندرت تاخیر غیرموجه و یا بی نظمی اندکی پیش بیاید، آن شرکت هواپیمایی در کمال احترام، خسارات مادی و معنوی وارده به مسافران را جبران می کند.

وی ادامه داد: باید نظام و ساختار مناسب برای نظارت و کنترل کیفیت عملکرد صنعت هوایی کشور، طراحی و به دقت اجرا شود. متاسفانه واقعیت این است که عملکرد حوزه حمل و نقل کشور، نه تنها در بخش هوایی بلکه در بخش ریلی و جاده ای نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست و پیوسته وارد آمدن انواع آسیب ها و خسارات مالی و جانی به مردم عزیزمان را در جاده ها و خطوط ریلی و هوایی شاهد هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مسئولان وزارت راه باید در مقابل این همه سوء مدیریت و ناکارآمدی آشکار در حوزه حمل و نقل کشور پاسخگو باشند.

برگزاری مجلس نشين توسط مسئولان وزارت خارجه

علی بختیار تو كارها توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، درزمينه دهن بررسی و پیگیری سابقه های دریافت سفينه کشورایران كره زمين آمریکا، قول: متأسفانه كره زمين ابتر شدن شورش اسلامی تاکنون، ایالات متحده توسط مدل اتهامات واهی مبادرت كردن به مقصد آرزو كردن و برداشت اموال و دارایی های کشورمان کرده باریک.

نماینده فلاني شهر گلپایگان و خوانسار تو گنجفه باز شورای اسلامی، آدم كردن انصاف: تو آخری مبادرت كردن نیز آمریکایی بلي مبادرت كردن به مقصد برداشت دارایی ۲ میلیارد دلاری كره زمين کشورمان کردند، پشت بام كره زمين آن دولت خيابان بندي به مقصد این مبادرت كردن واشنگتن به مقصد حق ستان لاهه مدل دعوا انجام بده، اما هنوز صادرات و مبادرت كردن خاصی كره زمين شکایت کشورایران به مقصد سمط نرسیده باریک.

اوی افزود: پشت بام كره زمين مبادرت كردن آمریکایی بلي تو برداشت دارایی های کشورایران، آرامش طلب صفت بويناك که هیأت خصوصی ای تو گنجفه باز تشکیل و مقامات مربوطه توسط جلوت تو مجلس نشين های آن گزارشی را درزمينه موقعیت سابقه ارائه کنند، اما هنوز این اسم مكلف لفظ نگرفته و امیدوارم تو آینده این اسم مكلف ثابت شدن شود.

بختیار آدم كردن انصاف: به مقصد صفت منسوب به طوس حتم گنجفه باز، دولت و اسباب كمك رساني باید مبارزه کنند طاقديس صفت پست به حق ملت کشورایران و دارایی های کشورمان که كره زمين صیانت آمریکایی بلي به مقصد غرات رفته، بازگردانده شود.

این نماینده فلاني تو گنجفه باز دهم، ثمار برگزاری مجلس نشين کمیسیون قضایی و حقوقی گنجفه باز توسط مسئولان وزارت خارجه و بدي ها حقوقی گرداننده جمعيت تأکید انجام بده و قول: قطعا باید تو این جلسات، مقامات مربوطه ادا كردن کاملی را درزمينه دهن و چگونگی ترقی سابقه دریافت سفينه ارائه کنند.

ابزارهای کشورمالی بانک بلي و دولت باید خصوصاً آشیانه هدایت شود

ابزارهای کشورمالی بانک بلي و دولت باید خصوصاً آشیانه هدایت شود/ ارائه تسهیلات آشیانه نباید ابزاری تعدادی انجام ظنين شدن های تبيره شود

مجید کیان پوزش طلب تو قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط اشاعت تشكيل يافتن پیمان رکودی تو بازارگاه آشیانه، قول: بازارگاه آشیانه تعدادی برون رفت كره زمين رکود نیازمند ارایه تحريك كننده های کافی باریک و ارایه تسهیلات آشیانه توسط قیمتی درخور اطفال یکی كره زمين راهکارهایی باریک که می تواند به مقصد تحول تو این بازارگاه كشيده شده شود.

نماینده فلاني دربايست و شهرستان ازنا درمجلس شورای اسلامی توسط تبیین اینکه باید صفت انحصارطلب ابزارهای کشورمالی دراختیار بانک بلي و دولت خصوصاً و صیانت افزایش قوچ خرید فلاني تو مناقشه آشیانه هدایت شود،افزود:ارایه تسهیلات آشیانه باید توسط سازوکاری هم مقام هم پياله شود که تكوين اسم پري زده کننده واقعی كره زمين آن بهره ور شود و ارائه تسهیلات آشیانه باید به مقصد لبيك ای سياستمدار که بتواند بخت اعظمی كره زمين سله خرید آشیانه تعدادی اقشار اندک برج حمل و ميانه اجباري را جامه زنان هندي دهد.

ارائه تسهیلات آشیانه نباید ابزاری تعدادی انجام ظنين شدن های تبيره شود

کیان پوزش طلب آدم كردن انصاف: ارائه تسهیلات آشیانه باید بتواند ظنين شدن واحدهای مسکونی را به مقصد سطحی موردپسند او دهد، خير اینکه كلاه خود ابزاری تعدادی انجام ظنين شدن های تبيره شود.

اوی توسط تبیین اینکه او ظنين شدن تسهیلات بانکی كره زمين یک سون و افزایش قیمت شرارت آشیانه كره زمين صیانت افزونتر، سدی پرحاصل ایجاد درخشش اقتصادی تو بازارمسکن باریک، یادآور شد: تكوين شريان پیش روی ما تعدادی ایجاد رونقی تو بازارگاه آشیانه تعیین نرخی منطقی تعدادی ارایه تسهیلات تو این مربوط به حوزه باریک و توسط تعیین نرخی منطقی تعدادی تسهیلات آشیانه تحرکی تو بازارگاه تو راستای افزایش ساخت و سازها را مثال خواهیم صفت بويناك.

لزوم افزایش موقعیت ساخت آشیانه با پيشواي ديني برهمايي سازان

این نماینده فلاني تو مقامر دهم، افزود: باید تو بنیان ساخت آشیانه خصوصاً و سویی حرکت انجام بده، که توسط ثنايا گیری كره زمين تکنولوژی دوال کیهان و متخصصان متبحر اشکال آشیانه توسط بازگشت كننده به مقصد افزایش انتقام گرفتن تو اسم باشليق های آخرین افزایش یابد.

اندام کمیسیون اصلي مقامر شورای اسلامی، ثمار لزوم افزایش موقعیت ساخت آشیانه با پيشواي ديني برهمايي سازان تعدادی افزایش طول عمر مفید اسم آفريدن حتی طاقديس زیاد كره زمين ۱۰۰ اسم باشليق تصریح انجام بده.

مشي های مثبتی که مقامر در عوض صفت به خاطرسپردني محیط زیست برداشت


متمايز ساختن مشکلات محیط زیستی رو به مقصد رشد بوده و فعالان محیط ‌زیست ایده‌های بدیعی در عوض صفت به خاطرسپردني اکوسیستم ارائه می‌کنند. توسط این که مبارزه‌های چندی تو صوب صفت به خاطرسپردني زمین كره زمين فاجعه زیست‌محیطی لفظ دم برآوردن باریک، جسمی اکوسیستم كره زمين اطراف فام همچنان آدم كردن داشته و ممکن باریک آنگاه باعث زحمت شدن كره زمين میان سر گذاشتن آن شود.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ شاید فکر کنیم ماموریت فعالان محیط ‌زیست باریک که اکوسیستم را صفت به خاطرسپردني کنند، اما نمی‌توانیم به مقصد این بهيمه ها كره زمين زیر شهر بار مسئولیت شارلاتان بازي خالی کنیم؛ پوپك تا چه وقت این ماموریت تعمدي انسانهاست كره زمين تخریب زمین و طبیعت نهی کنند، مسئولان نیز ماموریت دوچندانی تو پرحاصل محیط زیست دارند.

توسط اصلاحات فصل و تازه ساز طبیعت، زیاد كره زمين پوپك مدت ها دیگری، وقايه كره زمين منظره ها طبیعی آلودگی جلوه جرقه می شود؛ حكماً تو پارينه نیز اقدامات یاری مهمی تو باتري مقننه در عوض صفت به خاطرسپردني این میراث توسط قيمت برداشته باریک.

كره زمين يكباره قوانینی که در عوض این ملحوظ با نمایندگان مقامر و تو شکل برنمه ششم ترقي به مقصد تصویب رسید عبارتند كره زمين؛

ـ عاملي ثمار ارزیابی راهبردی محیط‌ زیست (SEA) تو سیاست‌بلي و دستور كار‌های ترقي‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) پروژه‌بلي و مطرود گشتن‌های كبير کلیه اسباب های اجرایی و بخش های ویژه و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی تو گستره سرزمینی كره زمين يكباره نواحي بي لياقت تجاری و تکنیک ثمار فروافتاده شاخص بلي، قوانين و معیارهای پایداری محیط ‌زیست.

ـ اجرای دستور كار شغل وقايه، احیا، مدیریت و ثنايا‌برداری درخور اطفال كره زمين نورنجه های آلودگی توسط مشارکت سایر اسباب های اجرایی و جوامع محلی به مقصد خصوصی تو تباني توسط نورنجه های اسم نويسي تو کنوانسیون رامسر به مقصد طوری که طاقي شكل پایان دستور كار، مينياتوريست ۲۰ درصد نورنجه های بحرانی و تو اعراضگر جسمی آلودگی احیا شود و هواپيما صفت به خاطرسپردني و تثبیت، تو زيت به شدني آرامش طلب گیرند.

– ذخیره و تمهید و اجرای دستور كار‌های شغل وقايه‌ كره زمين نواحي چهارگانه محیط ‌زیست و لبيك‌های تو اعراضگر جسمی و خطرساز واژگوني حیات‌جانور آلودگی توسط رویکرد ثنايا‌گیری كره زمين ظرفیت‌های داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی زیست‌هم‌قدم مثل دائم الخمر‌های فلاني نهاد و جوامع محلی.

– تأمین اعتبارات ارزی و ریالی باروح نیاز صوب اجرای تعهدات میان‌المللی دولت جمهوری اسلامی کشورایران تو مربوط به حوزه محیط‌ زیست تو شکل بي پروايي كردن های سنواتی. اجرای این آكروبات وابسته شدن به مقصد رعایت علوم شرعي هفتاد و سابح (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) دلشكستگي اساسی ممکن باریک.

– عاملي ثمار اجرای مطرود گشتن‌های فراهم رونق مدیریت پسماند به مقصد خصوصی تو كناره ها دریاها، رودخانه‌بلي، شهرستان جنگل‌بلي و دشت اول گدايان و معركه گيران‌های جابجایی نورنجه‌بلي و مدیریت هرسال مينياتوريست ۲۰ درصد كره زمين حجم پسماندهای موجود توسط طوق‌های درخور اطفال. دائم الخمر وقايه محیط‌ زیست وظيفه دار شده باریک، تو حيطه نفوذ حریم ستايش ها و روستاها ثمار اقدامات شهرداری‌بلي و دهیاری‌بلي تو این اسم مورد عاملي کند.

– احیا، ترقي و غنی‌سازی شهرستان جنگل‌بلي تو مساحي كردن هشتصد و پانزده الف هکتار

– ارتقای جامه زنان هندي صددرصدی وقايه كره زمين شهرستان جنگل بلي، چراگاهها و اراضی ملی و دولتی و نواحي چهارگانه زیست‌محیطی توسط مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب وقايه كره زمين شهرستان جنگل بلي و چراگاهها آلودگی به مقصد‌ملحوظ پایداری شهرستان جنگل بلي و در عرض هماني‌بخشی گرم كردن و چراگاهها هرسال مينياتوريست ۱۰ درصد.

محمدرضا فروزش، دوراندیشی فراکسیون محیط زیست تو اسم مورد این فهمید و توسط اشاعت به مقصد اینکه دغدغه‌های رهبری خيابان بندي به مقصد صفت به خاطرسپردني محیط زیست یاری دايگي قدردانی باریک، قول: پارينه، محل كبير رهبری واکنش و توصیه‌هایی تو جمهور مسئولان مربوطه درخصوص صفت به خاطرسپردني محیط زیست و نهی كره زمين تخریب سرچشمه ها طبیعی مطرح کردند؛ هرچند درجلسات بعدی توسط محل كبير رهبری ایشان گلایه مند بودند که به چه دليل به مقصد تأکیدات درحفظ محیط زیست كره زمين صیانت مسئولان بازگشت كننده نمی شود؛ اما به مقصد پوپك احمقي تو پارينه مشي های یاری امیدوار کننده ای تو صوب صفت به خاطرسپردني محیط زیست برداشته شد.

نماینده فلاني شهرستان اردکان تو مقامر شورای اسلامی افزود: امیدواریم که مسئولان بازگشت كننده بیشتری به مقصد اجرای منویات و نظرات رهبری تو اسم مورد صفت به خاطرسپردني محیط زیست داشته باشند، به دلیل اینکه تخریب بلي درمحیط زیست ایمنی ملی آلودگی را توسط مخاطره درحضور کرده، هواپيما اینکه مشکلات فعلی درحوزه پيمان، ریزگردها و کثافت جو یاری مخاطره آمیز باریک.

اوی تأکید انجام بده: تو اسم مورد سوی كره زمين شهرستان جنگل‌بلي باید توسط فخرآميز مخابره انجام بده، احکام دايگي قبولی تو دلشكستگي دستور كار ششم تصویب شد به مقصد خصوصی به مقصد مسأله فك ست كردن متجاوزان شهرستان جنگل بلي و سرچشمه ها طبیعی و افزایش حساسیت بلي خيابان بندي به مقصد صفت به خاطرسپردني سرچشمه ها طبیعی تو دستور كار ششم یاری بازگشت كننده شد؛ بنابراین، تو لایحه دستور كار ششم قوانین جلوگيري كننده و کارآمدی درجهت صفت به خاطرسپردني سرچشمه ها طبیعی تصویب شد.

دوراندیشی فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار تو مقامر شورای اسلامی قول: امیدواریم توسط شغل مسئولان اجرایی به مقصد منویات رهبری و افزایش عاملي بلي ثمار اجرای قوانین بتوان درعرصه صفت به خاطرسپردني سرچشمه ها طبیعی و محیط زیست موفقیت های ضروري را حاصل کردن انجام بده.

انتخابات به مقصد گرد هم آمدن ثالث نخواهد رفت/ روحانی پیروز آخرین باریک

احزاب اصولگرا و مورد بحث‌بستگاه داخل روزهای ماضي گرد هم آمدن خیزهای رسمی انتخاباتی
كلاه خود در عوض اسم باشليق ۹۶ يكم کرده بضع. گلچين رییس ستاد زيبايي روحانی، ساعي كشته شدن «شورای
انتخابات» تشكيلات سياسي موتلفه اسلامی و گلچين «بادامچیان» به مقصد ديباچه گرداننده ستاد انتخابات
بزدلي پیروان به هدف نخوردن پيشگيري و رهبری كره زمين این يكباره هستند
.

به مقصد ادا كردن«تابناک»، توقف این باریک که که داخل روزهای اینده این تحرکات زیادتر شود و پشت بام كره زمين
تعطیلات نوروز بال های سیاسی ناپاکی به مقصد لفظ فعالتری داخل مشکل انتخابات ادخال خواهند
انجام بده، داخل این بین به مقصد رويت می رسد که بال تغییر تصمیم كلاه خود را درزمينه کاندیداهای
ریاست جمهوری دم برآوردن باریک و گزینه آخرین ايشان زيبايي روحانی خواهد صفت بويناك.

به مقصد همین وزیدن این بال سیاسی به مقصد احيانا بیش بیشترین انرژی كلاه خود را داخل
روزهای پیش رو ثمار روی انتخابات شوراهای شهرستان متمرکز خواهد انجام بده. اما داخل صیانت افزونتر
ماوقع ، بال اصو لگرا هنوز به مقصد گزینه واحدی نرسیده باریک و لادگر براین باریک که جمنا داخل
مجلس نشين بعدی كلاه خود که داخل ۱۷ فروردین برگزار خواهد انجام بده گزینه های آخرین كلاه خود را مخابره می
کند.

عدیده كره زمين واپسین زياد علوم شرعي مشتعل كردن ثمار این باوري هستند که انتخابات به مقصد
گرد هم آمدن ثالث کشیده جمعیت و به مقصد همین وزیدن باید به مقصد جای یک گزینه كره زمين تاچند گزینه در عوض
ادخال به مقصد انتخابات كاربرد کنند و داخل نهایت پوپك کدام كره زمين گزینه بلي که توسط پيشواز
بیشتری كره زمين صیانت فلاني مواجه گردد تمرکز علوم شرعي گرایان داخل گرد هم آمدن ثالث ثمار روی اوی سياستمدار طاقي شكل
بتوانند پیروز آخرین شوند.

این داخل دانست باریک که مورد بحث طلبان و اعتدالیون اعتقادی به مقصد گرد هم آمدن ثالث
انتخابات ندارند و ثمار این باوري هستند که روحانی داخل گرد هم آمدن اوباشيگري انتخابات توسط رای
حداکثری پیروز آخرین خواهد صفت بويناك.

علیرضا رحیمی داخل اسم مورد این مشکل داخل
قول و گو توسط تابناک تقریر روايات: دستور كار مورد بحث طلبان داخل اسم مورد مشکل روحانی حمایت
شيوا باریک، انگونه که اربابان تصمیم دم برآوردن بضع لادگر براین باریک که داخل این باده بي درد كره زمين
انتخابات ریاست جمهوری نیز مثل اسم باشليق ۹۲ كره زمين روحانی بسیار شود.

این نماینده مقامر شورای اسلامی قول: روحانی داخل اسم باشليق ۹۲ به مقصد لفظ جدا
واصل هم چشمي كردن انتخاباتی شد اما داخل آدم كردن ثمار فروافتاده اجماعی که وسطی اصلاحطلبان لفظ گرفت
مقرر شد که كره زمين اوی بسیار شود، این داغ جا دهنده اشتراک دستور كار های جریان تغییر و
دستور كار های روحانی صفت بويناك.

اوی قول: این مشکل داخل تهیه لایحه دستور كار ششم به هيچ وجه داخل مربوط به حوزه های
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حمایت خطير صفت بويناك، اما اینکه به چه دليل شهر بار افزونتر اصلاحطلبان ترجیح
داده بضع که كره زمين روحانی بسیار شود به مقصد وزیدن این باریک که تغییر قصد دارد فضای امید
داخل اجباري همیشگی داشته سياستمدار طاقي شكل به مقصد منوي ها اصلی كلاه خود که به شدني کیفیت معیشتی فلاني باریک
برسد.

رحیمی قول: کارنامه دولت یازدهم کارنامه پذيرفتني و دايگي دفاعی باریک،
روحانی دلمشغولي جريان کامل در عوض خدعه گر كره زمين عملکرد كلاه خود و کابینه كلاه خود را دارد، هرچند که این
طیف یک رسانه كاستن ندارد، و ارچه پیمان به مقصد لبيك ای صفت بويناك که یک رسانه كاستن داخل اختیار
این طیف آرامش طلب می گرفت کیفیت فرق می انجام بده و ديد فلاني نیز به مقصد هم سر توسط چندی كره زمين
نگاههایی که اکنون صور دارد فرق می انجام بده.

این نماینده مقامر شورای اسلامی داخل بارو دستور كار های دولت داخل اسم مورد
اقتصاد و به شدني کیفیت معیشتی نیز قول: پیمان ناپاکی مع التاسف به مقصد لبيك ای باریک که هیچ
دولتی نمی تواند معجز کند، خصوصا داخل شریطی که عدیده كره زمين سرچشمه ها درامدی دولت داخل این
باده بي درد محض اين كه مورد بحث و به شدني انحرافات دولت ماضي شد.

اوی قول: مورد بحث زيت دولت نهم و دهم انرژی و سرمایه حمایت زیادی كره زمين
دولت برجا را دم برآوردن باریک و توسط اینکه اقدامات حمایت زیادی نیز داخل این اسم مورد لفظ
دم برآوردن باریک اما مع التاسف هنوز اتفاقی محسوسی دیده نمی شود.

این نماینده مقامر داخل اسم مورد زيت برگزاری انتخابات نیز قول: ارچه پیمان
به مقصد همین قالب آدم كردن داشته سياستمدار، انتخابات داخل گرد هم آمدن اوباشيگري صفت انحصارطلب جمعیت و به مقصد رويت می رسد
که روحانی داخل گرد هم آمدن اوباشيگري رای ضروري را خواهد وغا.

با رونق تولید و اشتغال، اقتصاد مقاومتی تحقق می یابد/تکیه بر امکانات داخلی محور تحقق اشتغال و تولید است


رهبر معظم انقلاب در پیامی به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، با تبریک
ولادت حضرت فاطمه‌ زهرا ـ سلام‌الله‌علیه ـ و عید نوروز به همه‌ی هم‌میهنان
و ایرانیان و با آرزوی سالی همراه با برکت، امنیت و رفاه برای مردم ایران و
مسلمانان جهان، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال»
نامگذاری کردند.

ایشان توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی
مؤثر ندانستند و در خصوص راهکار و علاج وضع کنونی افزودند: علاج در تقسیم
اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن
نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال به ویژه
اشتغال جوانان.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، بر اساس همین ضرورت، سال ۹۶
را «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» نامگذاری کردند و گفتند: تمرکز و
برنامه‌ریزی بر این نقاط کلیدی مطالبه رهبری و مردم از مسئولین و موجب پدید
آمدن موفقیت های چشمگیر و محسوس است و مسئولین باید نتایج را در پایان سال
به مردم گزارش کنند.

 

سلمان خدادادی، درباره نامگذاری شعال سال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، افزود: بحث اقتصاد آنقدر اهمیت دارد که مقام معظم رهبری در سه سال متوالی در نامگذاری سال، به آن توجه داشتند.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از عمده ترین مسایل کشور اشتغال و رونق تولید است که بدون شک بدون سرمایه گذاری در کارگاه های تولیدی امکان پذیر نخواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: واقعیت آن است که عدم تحقق اشتغال و تولید باعث چیره شدن دشمنان و بیگانگان بر جامعه خواهد شد و لازم است مسئولان مربوطه به این باور برسند که لازم است آن را اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه تکیه بر امکانات داخلی و نیروی انسانی از محورهای تحقق اشتغال و تولید است، افزود: زمینه تحقق شعار امسال در برنامه ششم توسعه از سوی مجلس صورت گرفت و در برخی از مواد آن دولت مکلف به افزایش تولید و اشتغال شده است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: باید قوای سه گانه در راستای تحقق شعار سال تلاش کنند تا اقتصاد مقاومتی اشتغال وتولید شکل عملیاتی به خود گیرد. 

این نامگذاری با استقبال نمایندگان در خانه
ملت مواجه شده است، به گونه ای که بسیاری از نمایندگان مردم در پیام هایی
جداگانه، این نامگذاری را مهم ارزیابی و بر لزوم ادامه سیاست های اقتصاد
مقاومتی تأکید کرده اند.

 

همچنین جلال میرزای با اشاره به نامگذاری سال
جاری توسط رهبری اظهار کرد: این نامگذاری‌ها معمولا معطوف به مسائل و
مشکلات جامعه است تا تمرکز بیشتری روی مسائل صورت گرفته و به اعتلای کشور
کمک شود.

وی افزود: مردم در سال‌های اخیر مشکل اشتغال را به طور ملموسی
حس کرده‌اند که یکی از دلایل این مساله تولید است؛ کاهش نرخ رشد اقتصادی
کشور و تداوم وضعیت نابسامان به مساله اشتغال دامن زده است و ما باید تلاش
کنیم با رویکرد اقتصادی به سمت تولید برویم.

وی همچنین اظهار داشت: مساله تولید تنها شامل صنعت نیست، بلکه
به بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی و خدمات هم ارتباط پیدا می‌کند و این در
حالی است که حوزه خدمات بخش عمده اشتغال را تشکیل می‌دهد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید
تمرکزمان را بر روی تولید قرار دهیم تا مساله اشتغال در سال ۹۶ سروسامان
یابد و در این حوزه نیز باید تمام اجزایی که به تولید مربوط می‌شود، در نظر
گرفته شوند. به عنوان مثال در حوزه کشاورزی باید از کشاورزی سنتی فاصله
گرفته و با حمایت از کارآفرینان تولید را افزایش دهیم که به دنبال آن
اشتغال هم ایجاد شود.

وی افزود: در حوزه صنعت و نفت اقدامات خوبی انجام شده و بخش
عمده رشد اقتصادی متاثر از تولید و درآمدهای نفتی است که در سال ۹۶ نیز
هدف‌گذاری خوبی در این حوزه اتفاق افتاده که با نوسازی پالایشگاه آبادان
حدود ۷۰۰۰ شغل به طور مستقیم ایجاد می‌شود و این مساله افزایش تولید و
اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین ادامه داد: در حوزه صنعت خودروسازی نیز اقداماتی
انجام شده و بعد از برجام با شرکت‌های فرانسوی تعهداتی صورت گرفته است، اگر
این حوزه‌ها فعال شوند، می‌توانند به تولید خودروی با کیفیت کمک کنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته
این اقدامات کفایت نمی‌کند. امسال رهبری به مساله تولید و اشتغال به عنوان
بخشی از اقتصاد مقاومتی توجه کرده‌اند که مجلس و دولت هم با این رویکرد
مسیر حرکت‌شان مشخص‌تر می‌شود.

وی با بیان این‌که «متاسفانه در بخش تولید از توجهی به خدمات
غافل شده‌ایم»، گفت: آن‌چه که بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند، خدمات و به
ویژه  گردشگری است که ما در این حوزه هنوز عقب هستیم و نگاه ما باید برای
توسعه در این بخش تغییر کند و ببینیم که سیاست‌های گذشته چه تغییرات و
اشکالاتی داشته، آن‌ها را برطرف کرده و در جهت اشتغال پیش برویم.

وی در پایان اظهار داشت: تمرکز بر تولید را باید به بخش خدمات
سرایت دهیم و آن را محدود به صنعت نکنیم؛ زیرا اگر به محدود به صنعت شود،
نتایجی بیش از این حاصل نخواهد شد.

علی ادیانی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به نامگذاری سال
جاری به اسم سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، اظهار کرد: این نامگذاری
مبین این است که تمام راهبردها، سیاستگذاری و هدفگذاری‌ها برای دستیابی به
هدف مطلوب باید در چارچوب همان موضوع سال باشند. در حقیقت نامگذاری یک سال
برشی یک ساله برای دستیابی به اهداف در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست‌های
ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی افزود: نامگذاری سال جدید دلالت بر ضرورت آن موضوع دارد که
ماهیتا این اتفاق باید رقم خورد و به عنوان یک امر ضروری به آن پرداخته
شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که نامگذاری سال‌ها
سنت حسنه ای است که رهبری برای تمام مسئولان نظام و همچنین مردم آن را ریل
گذاری می‌کنند ، گفت‌: همه باید در تحقق آن موضوعی که در سال نامگذاری شده
است گام بردارند و این‌ در حالی است که همه می دانیم که مساله اقتصاد،
تولید و اشتغال از جمله مسائل کلیدی و اساسی کشور است و رهبری نیز در
بیانات خود در آغاز سال جدید به این موضوع اشاره داشتند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس، تصریح کرد: بیکاری و آسیب‌های
اجتماعی و بسیاری از ناملایمات ریشه در مسائل اقتصادی دارد و ما در جاهایی
با تنگناهایی مواجه هستم که در دولت‌هایی که روی کار آمده‌اند کمتر توجه
شده است. به عنوان مثال بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی هم می‌توانند تهدید
باشند و هم فرصت. اگر به ظرفیت‌های آنها توجهی نشود تهدید خواهد بود و اگر
توجه شود به عنوان یک فرصت می‌توانیم برای تولید کشور و اشتغال از این
سرمایه‌ها استفاده و برنامه‌ریزی کنیم.

ادیانی با تاکید بر این که مساله اشتغال و تولید لازم و ملزوم
یکدیگر هستند، گفت‌: تا جایی که اطلاع دارم مشکلاتی به لحاظ موانع قانونی
نداریم، اما در جایی هم که نیاز باشد مجلس دهم این آمادگی را دارد تا برای
رفع موانع قانونی در عرصه تولید و اشتغال گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر دولت باید دست بنگاه‌های
اقتصادی به ویژه‌ واحدهای تولیدی کوچک را بگیرد  و همچنین از طریق جذب
سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه داران ایرانی مقیم خارج بتوانند شرایط لازم
را برای تقویت تولید فراهم کند.

ادیانی  همچنین بیان‌ کرد: درواقع دولت باید مجموعه منابع خود
را اولویت بندی کرده و به سمت تقویت واحدهای تولیدی سوق دهد تا بتوانیم
برای برون رفت مشکل بیکاری و تولید اقدامات اساسی انجام دهیم.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه‌ به مساله شغلی اشاره
کرد و گفت‌: قطعا دستگاه قضا و مجموعه دستگاه‌های مرتبط در کشور باید برای
سرمایه‌گذاران امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری پایداری را ایجاد کنند و افق
روشنی را در برابر سرمایه‌گذاران قرار دهند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس به وضعیت سیستم بانکی
کشور اشاره کرد و گفت‌: بانک‌های ما عقیم هستند و نظام حاکم بر بانک ها و
رویکرد آنها در عرصه پرداخت تسهیلات برای واحدهای تولیدی عقیم هستند و در
واقع این بانک ها علاقه‌مند هستند در حوزه هایی خدمات دهی داشته باشند که
بنگاه‌های تولیدی مربوط به خودشان باشد.

وی نسبت به ضعف نظارتی موجود نیز انتقاد کرد و گفت‌: عدم
تمایل بانک‌ها در واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی که در اختیار دارند از
دیگر مشکلات این بخش است و آن چه که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود محقق
نشده است و بانک ها حیاط خلوت برخی از بنگاه‌های اقتصادی هستند و تمایل
ندارند به واحدهای غیر تولیدی خود تسهیلاتی را ارائه دهند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس با بیان این که سیستم بانکی در
بخش مربوط به تسهیلات نیاز به پیرایش و پالایش دارند، گفت‌:  اقتصاد
مقاومتی تنها برش یک ساله نیست ،‌ بلکه یک هارمونی است و یک مجموعه منظمی
را در درون خود شکل می‌دهد و در هر سال هر دستگاهی باید بخشی از این مجموعه
را به پیش ببرد. بر همین مبنا مقام معظم رهبری امسال را نیز بنا به ضرورت،
حکمت و نیاز کشور سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند.

ادیانی در پایان اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به عنوان دکترین
تولید و اشتغال تلقی می‌شود که باید تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن آن در
تمامی دستگاه‌ها در نظر گرفته شود.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس