قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

ساختارگرايي سیاسی اداری کثافت باید اجازه افزایش اختیار استانداران را بدهد

سوراخ الله رجبی داخل كسب ها توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، درخصوص افزایش اختیار نماینده خیر دولت داخل مدیر‌بلي، تقریر روايات: پوپك تعرض بتوان كره زمين افزایش اختیار استانداران داخل صوب تمرکز زدایی كاربرد انجام بده، افضل باریک، به دلیل اینکه توسط توزیع اختیارات داخل مدیر‌بلي تندرو کارها زیادتر انجام خواهد شد.

نماینده فلاني شیراز داخل مقامر شورای اسلامی تعبیر انجام بده: اختیارات باید داخل مدیر‌بلي به مقصد نماینده خیر دولت تفویض شود، اما این فهمید به مقصد خودی كلاه خود نمی‌تواند موجر به شدني موقعیت فعلی شود، بلکه لوازمی نیاز دارد طاقي شكل اثرگذاری مثبتی داشته سياستمدار.

اوی توسط تعبیر اینکه اجرای این فهمید را نمی‌جريان به مقصد لفظ شخصی و سلیقه‌ای ثابت شدن ساخت، بلکه باید ساختارگرايي سیاسی اداری کثافت اجازه این فریضه را بدهد افزود: یکی كره زمين دلایلی که شاهراه‌های منتهی به مقصد تمرکز زدایی محصول شده، این بوده که ساختارگرايي سیاسی و اداری اجازه تمرکز زدایی را نمی‌دهد و باید این ديد به مقصد لفظ ساختاری اصلاحات کند.

رجبی توسط تعبیر اینکه سیستم فدرالی داخل قبيله درجه ها سیاسی را در عوض مدیر‌بلي تعیین نکرده‌ایم، متذکر شد: سکانداری كلكسيون اسباب‌های مدیر، داخل احمقي يگان نظامي متولی مشخصی ندارد طاقي شكل سایر اسباب‌بلي نیز دستور كار‌های كلاه خود را ثمار ساقط آن پیشبینی کنند و داخل توزیع اعتبارات نیز دارالحكومه واحدی صور ندارد، بلکه پوپك کدام كره زمين اسباب‌بلي قسمتی كره زمين فریضه كلاه خود را به مقصد مدیر‌بلي تخصیص می‌دهند.

اندام کمیسیون اصلي مقامر شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه دولت ارچه باوري به مقصد افزایش اختیارات استانداران دارد، باید به مقصد بازبینی داخل ساختارگرايي سیاسی اداری مدیر و پایگاه بازگشت كننده داشته سياستمدار و سیستم‌های محلی را تقویت کند، قول: پيوندها میان مدیران شهربان‌ای توسط استاندار را باید تعریف کنند طاقي شكل بتوان داخل این شاهراه مرادمند شود به دلیل اینکه غير آن توفیقی نتيجه نمی‌شود.

وزارت فریضه بخشنامه پاك جامه مادران کارگر شیرده را تلفظشده کند

سیده‌فاطمه ذوالقدر داخل پایان جلسه علنی پسفردا مقامر داخل تذکری، قول: ثمار فتاده ذات ۲۱ دلشكستگي اساسی، دولت مهلت به مقصد صفت به خاطرسپردني صفت پست نسوان توسط رعایت موازین اسلامی و احیای صفت پست مادی و معنوی ايشان و ایضاً بسیار كره زمين مادران و کودکان بی‌مدير باریک.

اوی افزود: علیرغم صور این دلشكستگي، بخشنامه وزارت فریضه درزمينه پاك جامه مادران کارگر شیرده طاقي شكل پایان خيز سالگی فرزندانشان مغایر دلشكستگي فریضه و سیاست‌های کلی خواهد شد باریک آن دلمشغولي داخل شرایطی که سيني این سیاست‌بلي باید تسهیلات درخور اطفال در عوض مادران به مقصد خصوصی داخل دوران شیردهی اختصاص یابد.

نماینده فلاني شهرستان تهران داخل پایان قول که وزارت فریضه باید بازنگری جدی در عوض تلفظشده این بخشنامه اعمال دهد.

خبرنگاران شأن نمایندگان را رعایت کنند

خبرنگاران شأن نمایندگان را رعایت کنند
عز الله یوسفیان ملا

یوسفیان ملا تقریر انجام بده: خبرنگاران شأن نمایندگان را رعایت کنند. بعضا نمایندگان پس ازآن كره زمين ۱۰ ساق دست وظیفه متمادی و معطلی توسط خستگی به مقصد حياط گنجفه باز می‌آیند و خبرنگاران غير توبه گر به مقصد این نکات تكوين اعمال نماینده را منعکس می‌کنند.

به مقصد ادا كردن ایسنا، نماینده فلاني شهر آمل داخل گنجفه باز شورای اسلامی طی تذکر شفاهی كلاه خود داخل جلسه علنی جرم بخش به مقصد به ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی، قول: داخل فصل جدید کشاورزی و داخل فصل جاری باید توبه گر خصوصی به مقصد مشکلات کشاورزان شود.

اوی داخل تذکر دیگری توسط اشارت به مقصد فهمید كالاي ممنوع محصوله، به يادماندني انجام بده: كالاي ممنوع محصوله داخل پرحاصل اقتصاد مقاومتی ایستاده و عام به مقصد این فهمید اذعان دارند اما هیچ اقدامی داخل این تجزیه لفظ نمی‌گیرد.

كره زمين اینکه نتايج تاچند دورويي كره زمين همکارانم پُست گرفتند مضطرب شدم

گرداننده فراکسیون اناث و نماینده شهرستان تهران قول: وقتی فرزاندان تاچند دورويي كره زمين همکارانم داخل پست هایی مسئولیت گرفتند مضطرب شدم و یاد بحرها های دانشگاه عزیز و خواب آلود نصیر افتادم که تعرض توانمند هستند وسیله به مقصد وزیدن بیکاری وادار به مقصد نهوض می‌شوند. بنابراین باید توسط پدیده آقازادگی و چندشغله بلي به مقصد ديباچه یک پدیده نامبارک صف آرايي و تلاش کنیم.

پرنيان سلحشوری داخل مشاغل توسط «گلچين» درزمينه مناقشه آقازادگی و امتیاز خوگرفتن چندی نمایندگان كره زمين وزرا و ایضاً برگماري بازپسین نتايج دونفر كره زمين نمایندگان به مقصد ديباچه شهردار چندی دیار بلي تقریر انجام بده: اين سو و آن سو رفتن توسط مسئولیت خوگرفتن نزدیکان نمایندگان و وزرا يابس به مقصد ديباچه شهردار یا داخل پوپك پست دیگری ملايم نیستم. خودم به مقصد ديباچه یک نماینده ارچه بدانم غیر كره زمين پسرفت اين سو و آن سو رفتن كس دیگری نیست که فلان مسئولیت را بپذیرد تعدادی کاهیده کاری اعمال می دهم و داخل غیر اینصورت ارچه به مقصد این قطعیت نرسم و بدانم اختلاف دیگری شایستگی جلوت داخل آن مسئولیت را دارند تعدادی کاهیده کاری اعمال نمی دهم.

گرداننده فراکسیون اناث مقامر دهم افزود: هنگامی عاطل می کنم آسیب بلي دوجانبه باریک و مهجور توانمندی به مقصد وزیدن نسبتی که توسط یک وظيفه مند دارد كره زمين حق مسلمان و توانمندی های كلاه خود همچنين می ماند، داخل دانست که معتقدم باید خیر سالاری سياستمدار و کسانی که توانمند هستند گلچين شوند.

کاهیده افزود: پدیده آقازادگی عواقب بدی دارد و فلاني می گویند به چه علت ما كره زمين امکانات نارسيده هستیم و کسی که دارای کیفیت شغلی باریک فرزندانش را داخل پست های پسندیده سرگرم كردن به مقصد فریضه می کند و نتايج ما كره زمين این کیفیت و امکانات نارسيده هستند.

این نماینده مورد بحث بستگاه مقامر تاکید انجام بده: به مقصد شخصه وقتی فرزاندان تاچند دورويي كره زمين همکارانم داخل پست هایی مسئولیت گرفتند مضطرب شدم و یاد بحرها های دانشگاه عزیز و خواب آلود نصیر افتادم که تعرض توانمند هستند و نیاز به مقصد عمل دارند وسیله وادار به مقصد نهوض می‌شوند.

سلحشوری ایضاً خيابان بندي به مقصد معضل تاچند شغله وجود داشتن لغاز انجام بده و قول: فردی را می شناسم که توسط فخرآميز می گوید ۱۲۰ عمل دارد. دريوزه گري اینجاست که توسط کدامین موازین شرعی و منطقی و جريان دشواری یک مهجور می تواند ۱۲۰ عمل را سازمان کند؟ به مقصد نظرم ارچه آرامش طلب باریک توسط پدیده اقازادگی صف آرايي کنیم باید توسط تاچند شغله بلي دلمشغولي صف آرايي کنیم.

این نماینده فلاني شهرستان تهران داخل مقامر تصریح انجام بده: تاچند شغله بلي جوانان و اختلاف توانمند را كره زمين حقشان نارسيده کرده بضع و پدیده هایی هستند که فردا رایج شده بضع وسیله به مقصد صفت منسوب به طوس فك و یقین باید توسط این پدیده مصابرت و نامبارک تلاش کنیم.

تبدیل کمیسیون ذات ۹۰ به مقصد دیوان كره زمين نحو بيرون شد

محمدعلی پورمختار داخل قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط اشاعت به مقصد مطرود گشتن تبدیل کمیسیون ذات ۹۰ به مقصد دیوان تقریر احاديث: نمایندگان به مقصد بعداز اصلاحات ساختاری این کمیسیون توسط صفت به خاطرسپردني اختیارات بودند اما كره زمين آنجایی که اصلاحات این ساختارگرايي توسط تنقیح موردها افزونتر داخل آیین طومار داخلی مطرح صفت بويناك و داخل کمیسیون ذخیره آیین طومار مناسبت ها تكذيب شد، افزونتر تبدیل کمیسیون ذات ۹۰ به مقصد دیوان مطرح نیست.

نماینده فلاني نوبهار و کبودرآهنگ داخل مقامر دهم شورای اسلامی توسط اشاعت به مقصد آیین طومار داخلی مقامر قول: كره زمين آنجایی که ارچه طرحی داخل کمیسیون بلي تكذيب شود مجال مطرود گشتن مكرر آن طاقديس ۶ قمچي نخواهد صفت بويناك، بنابراین در حال حاضر تبدیل کمیسیون ذات ۹۰ به مقصد دیوان كره زمين نحو مقامر بيرون شده باریک.

اوی  توسط تصریح ثمار جبان اصلاحات ساختارگرايي کمیسیون ذات ۹۰ عقبنشینی انصاف: ارچه تبدیل کمیسیون ذات ۹۰ به مقصد دیوان داخل مقامر تصویب شود می تواند فعالتر و اثرگذارتر شغل کند، ازچه که داخل احمقي يگان نظامي ساختارگرايي کمیسیون ضعیف باریک.

اداره کننده پيش نويس کمیسیون ذات ۹۰ داخل مقامر نهم شورای اسلامی قول: کمیسیون ذات ۹۰ به مقصد پرسنل مطلع و معاونینی متعددی نیاز دارد حتی باوري دارم که باید داخل مدیر بلي دفاتری صوب تيزپر بخشی به مقصد بررسی شکایت بلي نیز داخل رويت دم برآوردن شود.

اندام کمیسیون قضایی و حقوقی درمجلس شورای اسلامی تقریر احاديث:ارچه کمیسیون ذات ۹۰ به مقصد دیوان تبدیل شود به‌تمامی جدی و اساسی داخل امر عاملي مقامر رخ خواهد انصاف.

مستقلان مقامر شناسنامه دار می‌شوند/ شرایط ما توسط امیدی‌بلي طاقديس حجامت گر داخل مقامر صفت بويناك/ فراکسیون‌های افزونتر غيرماذون اختلاف كلاه خود را منتشر کنند

با این طرح، یک نفر هم صاحب خانه نمی شودسرگذشت عهدشکنی داخل مقامر، ماجرایی باریک که نخستین شهرستان بار كلاه خود را قريب الوقوع یک اسم باشليق پیش و پشت بام كره زمين انتخابات ۹۴ ثمار نهفتني انتخابات هیأت رئیسه مقامر اثر داغ انصاف، به مقصد لبيك ای که شماری نمایندگان عصاي قلندر به مقصد لیست امید، توسط وا كشته شدن كره زمين حامیان كلاه خود، فراکسیون مستقلی را داخل مقامر قالب دادند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ شهرستان بار افزونتر این رنجبر کهنه داخل رأی اعتماد به مقصد وزرای پیشنهادی نهفتني نيرنگ ساز انجام بده و توسط رأی گروهي اعتماد نمایندگان به مقصد به ‌دست آوردن پیشنهادی نیرو، شريكي اتهام را به ويژه فراکسیون مستقلان نقطه دار گرفت. شماری كره زمين نمایندگان جریان تغییر داخل مقامر ثمار این باوري هستند که کاسته كره زمين اختلاف عصاي قلندر به مقصد فراکسیون امید، ثمار پيمان كلاه خود پایبند نیستند و داخل بزنگاه بلي، فلاني كلاه خود را اصلاحات می دهند.

اما داخل صیانت افزونتر ماوقع، نمایندگان جدا مقامر ثمار این باورند، هیچ تعهدی به مقصد جریان های سیاسی ندارند و تصمیماتشان تكوين ثمار زیرساخت منطق و منفعل ملی باریک و توسط اینکه شماری كره زمين ايشان توسط زیرا شماری لیست های خاص واصل مقامر شده بضع، تعهدی به مقصد آن ندارند.
 
فراکسیون مستقلان، قوی ترین فراکسیون مقامر باریک

غلامعلی جعفرزاده ایمن کن داخل كسب ها توسط تابناک تقریر روايات: دلمشغولي اکنون فراکسیون مستقلان مقامر شورای اسلامی، قوی ترین فراکسیون مقامر به مقصد حساب می رود و پوپك دوال که می گذرد، ثمار شمارشان مضاعف می شود.

اوی قول: ما دهن ماموریت فراکسیون و عملکرد جوارح داخل جریان رأی اعتماد را ارزیابی کردیم و به مقصد این صادرات رسیدیم که به مقصد خيابان بندي افزونتر فراکسیون‌بلي افضل شغل کردیم. فراکسیون مستقلین تكوين فراکسیونی صفت بويناك که داخل جریان رأی اعتماد بیانیه انصاف و رویکرد كلاه خود را زلال مخابره انجام بده.

این نماینده مقامر افزود: قوچ این فراکسیون داخل ديرش رأی گیری درزمينه وزرای پیشنهادی روحانی نیز به مقصد روشنی ثمار عام معين شد و کسانی که داخل این فراکسیون رأی آورند، توانستند به مقصد وزارت برسند، به مقصد لبيك ای که داخل رأی گیری داخلی که داخل فراکسیون لفظ گرفت، ثلاث به ‌دست آوردن آخركار داخل رأی گیری ما به مقصد تدوین رتبه ۱۵-۱۶ و۱۷ را به مقصد ست كردن آوردند.

اوی داخل آدم كردن یادآور شد: صادرات رأی مقامر به مقصد وزرای پیشنهادی دولت حمایت نزدیک به مقصد ارزیابی‌های لفظ دم برآوردن داخل فراکسیون مستقلین صفت بويناك و اثر داغ می‌دهد، این فراکسیون توسط تمركزفكر، ماموریت كلاه خود را بعداز می‌کند.

این نماینده مقامر درزمينه سازوکار این فراکسیون نیز قول: فراکسیون مستقلان مقامر، یک فراکسیون شناسنامه دار باریک و برعکس چیزی که گردوخاک كلام می شد، نیست. عام اعضای این فراکسیون کارت شناسایی دریافت خواهند انجام بده و تكوين می توانند داخل فراکسیون مستقلان مخابره رأی نمایند.

فراکسیون مستقلین ۱۳۰ رأی دارد

اوی قول: دلمشغولي اکنون مبنا اعضای فراکسیون مستقلان رسما ۱۰۴ پريان باریک؛ اما ما داخل حياط زیاد كره زمين ۱۳۰ رأی داریم، شايعه سازي كردن شماری كره زمين نمایندگان به مقصد وزیدن شماری معذورات نمی توانند رسما مخابره موضع کنند و كره زمين فراکسیون هایی که به مقصد آن عصاي قلندر هستند، وا شوند.

جعفرزاده درزمينه شماری ادعاهای نمایندگان داخل اسم مورد عهدشکنان لیست امید نیز قول: عهده داري ما به مقصد لیست امید طاقديس داخل مقامر صفت بويناك و پس ازآن كره زمين انتخابات، پوپك نماینده ای در عوض كلاه خود جدا باریک و می تواند مسیر كلاه خود را تعیین کند.

اوی قول: انتخابات اسم باشليق ۹۴ انتخابات حزبی نيستي و ما هیچ کدام اندام یک تشكيلات سياسي نبوده ایم. داخل سرانجام، وفاقی قالب گرفت و شماری كره زمين افرادی که عاطل می شد، به مقصد روحانی و جریان بهان هطلبي نزدیک هستند داخل این لیست بلي جای گرفتند؛ اما ما هیچ تعهدی به مقصد کسی نداده ایم که طاقديس آخركار ثمار نهفتني این ماوقع بمانیم.

اوی به يادماندني انجام بده: اکنون ما توسط قوچ داخل مقامر به مقصد وطن اختيار كردن ادخال کرده ایم و وعاء تعیین کننده ای نیز داخل مناسبات سایسی داریم، به مقصد طوری که حتی ثلاث به ‌دست آوردن دولت یازدهم را دلمشغولي ما خلاص دادیم؛ بنابراین، ارچه فراکسیون مستقلان مقامر كره زمين به ‌دست آوردن آموزش و پرورش، به ‌دست آوردن فرمايش و به ‌دست آوردن وزنه بردار خدعه گر نمی انجام بده، ايشان نمی توانستند داخل مقامر رأی بیاورند.

نایب اداره کننده فراکسیون مستقلان مقامر در عرض آدم كردن انصاف: درزمينه وزرای پیشنهادی دلمشغولي موقعیت به مقصد همین قالب صفت بويناك. داخل فراکسیون های افزونتر، چنین که وزرا را فراخواني می کردند، جلسات توسط سبع طاقديس ده نماینده تشکیل می شد، اما داخل فراکسیون مستقلان همیشه زیاد كره زمين ۷۰ نماینده جلوت داشتند که به مقصد مناقشه و مبادي نگرش توسط وزرا می پرداختند، که این مرکز سیاسی فراکسیون ما را داخل مقامر اثر داغ می دهد.

پوپك فراکسیون ادعایی دارد، غيرماذون اعضای كلاه خود را منتشر کند

اوی قول: توسط حرفه ها و انصاف و بیداد نمی شود ادعا انجام بده. پوپك فراکسیونی ادعایی دارد، اسامی اعضای كلاه خود را مندرج کند و داخل اختیار رسانه بلي گذارد طاقديس ايقاع پوپك یک معين شود. ارچه صاف می گویند که تأثیرگذارند، این ماموریت را اعمال دهند.

اوی افزود: فراکسیون مستقلین مقامر به مقصد زودی لیست اختلاف كلاه خود را منتشر خواهد انجام بده، حكماً این مشکل به مقصد عام اختلاف اندام دلمشغولي كلام شده و میثاق طومار و فتاده طومار فراکسیون نیز با جوارح به مقصد آمار رسیده باریک. احمقي ارچه فراکسیون های افزونتر دلمشغولي جرأت این ماموریت را دارند، اعمال دهند طاقديس ايقاع فراکسیون بلي معين شود.

مشي يگانه دلشكستگي دستور كار ششم ترقي داخل بسیار كره زمين هنرمندان

يگانه آزادی‌يابس داخل قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت توسط اشاعت به مقصد موقعیت محال معیشت هنرمندان پیشکسوت به مقصد جبان اجرای دستور كار‌ای گردآوري شده در عوض اصلاحات داخل پیمان آن‌بلي كره زمين صیانت به ‌دست آوردن جدید فرمايش و هدايت اسلامی تصریح انجام بده و قول: اجباري هنرمندان به مقصد خصوصی پیشکسوتان این اظهاروجود سرمایه معنوی پوپك کشوری شمرده شمرده می‌شوند و یکی كره زمين عوامل رشد فرهنگی کثافت صور هنرمندانی باریک که به مقصد گرد هم آمدن كره زمين هیاهو حرکات‌های فرهنگی كلاه خود را اعمال می‌دهند و به مقصد گیتی نیز تاثیرگذار هستند علي حده بسیار مادی و معنوی كره زمين این قشر علاوه ثمار اینکه فریضه دولت و حاکمیت باریک به مقصد معنای بسیار كره زمين رشد فرمايش کثافت باریک.  

نماینده فلاني شهرستان ملایر داخل مقامر شورای اسلامی جامه زنان هندي بیمه‌ای و دخل مکفی و ارائه امکانات رفاهی را فریضه حاکمیت حالی و آدم كردن انصاف: باید پوپك چاه زودتر در عوض اصلاحات این پیمان فکری اساسی انجام بده چراکه ارچه این قشر ایمنی شغلی نداشته باشند پویایی و شادابی كره زمين اجباري رحل خواهد مفردات.

اوی توسط تبیین اینکه توقف می‌رود به ‌دست آوردن جدید وزارت فرمايش هنرمندان را باروح بسیار مينياتوركار های معیشتی آرامش طلب دهد، افزود: مقامر كره زمين وزیدن دستور كار ششم ترقي موردها قانونی فراهم رونق و کاملی را داخل اخبار توسط بیمه و معیشت هنرمندان و پیشکسوتان داخل رويت نفس كشيدن باریک اما اجرای آن نیاز به مقصد بيحالي مسئولان دارد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مقامر توسط تبیین اینکه بسیار كره زمين هنرمندان باید جزو اولویت‌های کاری دولت و اسباب‌های فرهنگی آرامش طلب گیرد طاقديس افزونتر مثال سن‌های غیرقابل تحملی همچون هم رنگ كردن‌فروشی آن‌بلي داخل خیابان‌بلي نباشیم، افزود: دولت باید كره زمين هنرمندانی که در عوض شورش زحمات بیاندازه کشده‌بضع اما به مقصد طریق سیاست‌های غلط ملزم به مقصد دستفروشی شدند دلجویی کند.

به مقصد ادا كردن خبرگزاری كاشانه ملت، به مقصد تازگی دستفروشی یکی كره زمين نقاشان پیشکسوت سینما داخل خیابان‌بلي باروح توبه گر رسانه‌بلي آرامش طلب نفس كشيدن باریک.

تعامل فرهنگی چشم گرداندن پیش‌روی مربوط به حوزه فرمايش را شيوا خواهد انجام بده

فاطمه ذوالقدر داخل قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت توسط اشارت به مقصد رأی بالای گنجفه باز به مقصد سیدعباس صالحی به ‌دست آوردن فرمايش و هدايت اسلامی قول: این رأی بالای نمایندگان می‌تواند پی سه تار پویایی وزارت فرمايش و هدايت اسلامی را مهيا کند.

نماینده فلاني شهر تهران، ری، شمرانات، اسلامشهر و شهر پردیس داخل گنجفه باز شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه به ‌دست آوردن جدید فرمايش و هدايت اسلامی تباني حمایت معمرين‌ای توسط سایر نهادهای فرهنگی ناپاکی كره زمين يكباره مربوط به حوزه علمیه قم، دائم الخمر تبلیغات شورش اسلامی و مابقی نهادهای تأثیرگذار فرهنگی دارد، تاکید انجام بده: كره زمين صیانت افزونتر به ‌دست آوردن فرمايش و هدايت اسلامی این توانایی را دارد طاقي شكل توسط دمسازان كمال و فرمايش نیز تعامل و تباني نیکی برپا کند و دستاورد این تعاملات معمرين می‌تواند وزارت فرمايش و هدايت اسلامی را داخل مربوط به حوزه مدیریت فرهنگی ناپاکی به مقصد توفیق بی خرابكاري‌ای برساند.

اوی توسط تأکید ثمار اینکه ضروري باریک كره زمين عام نهادهای رئيس ديوان نگرش داخل مربوط به حوزه فرمايش نظرخواهی شيخ ها گرفت، افزود: پوشيدگي باید تصمیم بازپسین داخل مربوط به حوزه فرمايش را وزارت فرمايش و هدايت اسلامی اتخاذ کند.

نایب رییس فراکسیون اناث گنجفه باز آدم كردن انصاف: آشتی فرهنگی می‌تواند مشي حمایت واحد وزن معادل و رو به مقصد جلویی تعدادی مربوط به حوزه فرهنگی ناپاکی سياستمدار و قطعا به مقصد پویایی مربوط به حوزه فرهنگی ناپاکی به دلیل اینکه خواهد انجام بده و كره زمين تنش‌هایی که پیش كره زمين این كره زمين مربوط به حوزه فرمايش به مقصد اجباري کشیده می‌شد، قطعا کم‌شده جمعیت.

اندام کمیسیون فرهنگی گنجفه باز چشم گرداندن پیش روی موقعیت فرهنگی ناپاکی را شيوا خواند و تقریر صاحبدیوان انجام بده که مينياتوريست داخل مرور four ساله پیش روی دولت دوازدهم گواهي نامه تنش‌ داخل مربوط به حوزه فرمايش به مقصد خصوصی رويارويي دمسازان كمال توسط حاکمیت نباشیم.

نحو رییس كمك رساني تعدادی شناسایی دارایی های شماری موسسات

مسعود پزشکیان داخل كسب ها توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، توسط اشاعت به مقصد مخابره اخباری مبنی ثمار کاهیده سود بانکی به مقصد ١۵ درصد اسم بزرگواري ابلاغیه بانک مرکزی، قول: ارچه بانک مرکزی این ظنين شدن را مخابره کرده تمامی بانکها باید كره زمين این ابلاغیه تبعیت کنند، چراکه مشکلاتی که اکنون داخل شعب متعدد بانکی ایجاد شده به مقصد طریق گروهي تبعیت كره زمين سیاست‌های بانک مرکزی بوده که این مشکلات فراوان را تعدادی فلاني، دولت و کثافت ایجاد کرده باریک.

 نماینده فلاني شهرستان تبریز، شهر اسکو و شهرستان آذرشهر داخل گنجفه باز شورتی اسلامی، توسط تبیین اینکه شماری بانکها سودهایی مخابره می‌کنند که قادر به مقصد وام گذاري آن نیستند، افزود: این بانک بلي به مقصد طریق گروهي توانایی وام گذاري سود بانکی، ملزم می شوند که توسط اعداد بازی کنند و  صادرات آن ضایع كشته شدن حق و صفت پست بخشی كره زمين فلاني می شود که پشت بام كره زمين آن افزونتر باید  بانک مرکزی فهمید ايشان را گدازش کند، علي حده تمامی بانکها باید كره زمين ابلاغیه بانک مرکزی تبعیت کنند.

ارچه فلاني سرمایه كلاه خود را به مقصد بخش کلبه تبرئه دهند سرمایه كلاه خود را گمشده داده بضع

پزشکیان آدم كردن انصاف: ارچه فلاني سرمایه كلاه خود را به مقصد بخش کلبه تبرئه دهند سرمایه كلاه خود را گمشده داده بضع ازچه که بغایت كره زمين واحدهای مسکونی دلمشغولي اکنون خالی كره زمين سکنه هستند و ارچه به مقصد کلبه های خالی مالیات علاقه بگیرد سرمایه گذاران به مقصد جای این که این ۱۵ درصد سود بانکی را نیز بگیرند، ١۵ درصد نیز كره زمين هم خوان كردن می دهند.

اوی توسط تبیین اینکه ارچه بانک مرکزی كامل عاملي کرده و كره زمين دارایی های راکد به مقصد درستی مالیات بگیرد پيسه كره زمين بانک بلي به مقصد بخش های افزونتر ظرفيت دار نمی شود، یادآور شد: ظنين شدن سود بانکی باید توسط ظنين شدن تورم همخوانی داشته سياستمدار، علي حده بانک مرکزی سودهای ٢٠ طاقي شكل ٢۵ درصدی را به مقصد ١۵ درصد کاهیده داده طاقي شكل کمی توسط ظنين شدن تورم همسو سياستمدار و به مقصد تدریج نیز باید به مقصد ظنين شدن واقعی تورم نزدیک شود.

گزارشات پیگیری هم سر آغازگر کاسپین به مقصد رییس گنجفه باز ارائه می شود

 این نماینده فلاني داخل گنجفه باز دهم، افزود:قريب الوقوع ١٠ دوال فراپيش و پیش كره زمين رای اعتماد نشستی مدت با آیت الله آملی لاریجانی رییس باتري قضاییه تعدادی پیگیری مشکلات سپره گذاران کاسپین، شناسایی اموال آغازگر برگزار شدتا بتوان  مشکلات وديعه گذاران را رفع  و حق و صفت پست فلاني را وام گذاري انجام بده که بنده نیز به مقصد ديباچه یکی كره زمين نمایندگان گنجفه باز داخل این مجلس نشين جلوت داشتم.

نایب رییس گنجفه باز شورای اسلامی، تاکید انجام بده:قداره آیت الله آملی لاریجانی یک کارگروه خصوصی داخل باتري قضاییه تعدادی پیگیری اموال و دارایی بلي تشکیل شد طاقي شكل دارایی های موجود شناسایی و مطالبات فلاني به مقصد لفظ کامل وام گذاري شود، حكماً گزارشات پیگیری بلي به مقصد دکتر لاریجانی رییس گنجفه باز شورای اسلامی نیز ارائه می شود.

خبرنگاران و عکاسان پارلمانی توسط جسارت به مقصد وظیفه كلاه خود آدم كردن دهند/


بهروز نعمتی تو قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت درزمينه مدل محدودیت جلوت خبرنگاران تو گنجفه باز شورای اسلامی هزیمت انصاف: نمایندگان و هیأت رییسه گنجفه باز قطعا توسط زمانی طرحی پرخيده هستند.

نماینده فلاني شهر تهران، ری، شمرانات، اسلامشهر و شهر پردیس تو گنجفه باز شورای اسلامی افزود: هیچ مبنایی ندارد که فعالیت عکاسان و خبرنگارانی که به مقصد وظایف كلاه خود شغل می‌‎کنند، مسدود شوند و قطعا گنجفه باز خيابان بندي به مقصد مدل زمانی مسائلی نگرش منفی دارد.

اوی توسط تبیین اینکه ما باوري داریم خبرنگاران آیینه جمعناتمام نمای مسئولان هستند، آدم كردن انصاف: ارچه ایرادی صور دارد نمایندگان باید كلاه خود را تنقیح کند خير اینکه عکاس و خبرنگار مسدود شود.

نعمتی هم تراز و هم سان مطرح شده تو اسم مورد عکاسان و خبرنگاران را آزارپيشه به مقصد آنان حالی و تقریر انجام بده: به مقصد ديباچه ناظر فرهنگی هیأت گنجفه باز مخابره می‌کنم عکاسان و خبرنگاران باید توسط جسارت  به مقصد وظیفه كلاه خود آدم كردن دهند به دلیل اینکه هیچ محدودیتی در عوض آنان تو نگرش دم برآوردن نشده باریک.

اوی تو جواب به مقصد این كديه دريوزه که آیا طرحی مبنی ثمار محدودیت جلوت عکاسان و خبرنگاران تو مجلس نشين‌های علنی كره زمين صیانت چندی نمایندگان به مقصد هیأت رییسه ارائه شده باریک یا پسندیده، قول: تو این اسم مورد رمه‌مندی‌هایی كره زمين صیانت مبنا معدودی كره زمين نمایندگان مطرح شده باریک وسیله طاقي شكل این لمحه هنوز هیچ طرحی در عوض محدودیت جلوت خبرنگاران و عکاسان پیشکش هیأت رییسه نشده باریک.

اندام فراکسیون مستقلین ولایی تأکید انجام بده: عکاسان خبری مسولیت دارند که كره زمين ثانیه‌بلي و لمحه تصویربرداری کنند و آن‌بلي “نامويه لحظات” هستند؛ به مقصد همین طریق هنگامی تأثیر یک عکس كره زمين مبهوت مجلس نشين و سخنرانی زیادتر باریک.

كليل و ناظر فرهنگی هیأت رییسه گنجفه باز شورای اسلامی تاکید انجام بده: قطعا ارچه نمایندگانی نظری ثمار خلاف ما داشته باشند كره زمين فلاني هیأت رییسه و اندام ناظر فرهنگی تو هیأت رییسه توسط آن‌بلي واصل مذاکره و قول‌وگو می‌شویم و به مقصد آن‌بلي هزیمت خواهیم انصاف که خویشتن‌داری بیشتری كره زمين  كلاه خود داغ جا دهند.

مقامر كره زمين هیچ تلاشی در عوض بسیار كره زمين فعالان اظهاروجود پاافزار دریغ نخواهد انجام بده

مسعود پزشکیان تو پانویس واگشايي این نمایشگاه و تو دیدار توسط دوراندیشی پیشگاه ملی پاافزار کشورایران قول: توسط توبه گر به مقصد اینکه بازارگه نمایش پاافزار تو کیهان مسدود باریک باید مبارزه شود طاقديس در عوض افزایش نتیجه پاافزار ایرانی بازارهای جدیدی ایجاد شود.

نایب دوراندیشی مقامر شورای اسلامی هواپيما تأکید ثمار اینکه نمایندگان خانه محقر ملت كره زمين هیچ تلاشی در عوض بسیار كره زمين فعالان و تولیدکنندگان صنعت پاافزار دریغ نخواهند انجام بده، تاکید انجام بده: تو این راستا ارچه تهي قانونی صور داشته سياستمدار می جريان توسط ارائه اظهار نظر كره زمين صیانت مسئولان و متولیان این اظهاروجود مشکلات و دغدغه های آن را رفع انجام بده.

کارگر: کاهیده ۳۰۰ میلیون دلاری نتیجه پاافزار تو اسم باشليق به مقصد طریق تحریم‌بلي

در عرض کارگر، دوراندیشی پیشگاه ملی پاافزار کشورایران توسط اشاعت به مقصد اینکه جمیع تقاضای بازارگه جهانی تو مربوط به حوزه پاافزار قريب الوقوع یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار باریک، قول: خوشبختانه کشورایران اسلامی تو تعمدي مرور بلي تو رأس کشورهای تولیدکننده پاافزار بوده و کشورهایی مباشرت هندوستان، کشورپاکستان، کشورافغانستان، کشورترکیه، کشورنپال و کشورچین تو رتبه های بعدی آرامش طلب داشته بضع.

دوراندیشی پیشگاه ملی پاافزار کشورایران توسط اشاعت به مقصد اینکه تو هزل گويي ۸۰ به مقصد پس ازآن ميانه نتیجه سالیانه کشورمان تو مربوط به حوزه پاافزار قريب الوقوع ۵۰۰ میلیون دلار بوده باریک، تقریر انجام بده: متأسفانه به مقصد طریق تحریم های متعددی که كره زمين صیانت آمریکا لفظ گرفت و در عرض نوسانات ظنين شدن سعر، افزایش قیمت موردها اولیه، مشکلات داخلی کشورهای عربی و رکود اقتصادی کشورهای اروپایی موجر شد طاقديس ميانه سالیانه نتیجه پاافزار به مقصد ۳۰۰ میلیون دلار کاهیده یابد.

وعاء برجام تو افزایش نتیجه پاافزار

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه توسط مبارزه های لفظ دم برآوردن كره زمين ژانویه ۲۰۱۶ و مصادف توسط مخابره برجام و ملغا تحریم پاافزار کشورمان نتیجه پاافزار مجددا توسط رشد مواجه شده باریک، افزود: خوشبختانه معیار نتیجه تو اسم باشليق ۹۵ به مقصد ۳۵۰ میلیون دلار افزایش یافته و این رشد تو four قمچي در‌آغاز اسم باشليق جاری نیز آدم كردن دارد.

کارگر توسط اشاعت به مقصد اینکه نمایشگاه پاافزار دستباف کشورایران تو فضایی كبير ثمار ۳۰ الف اسم هم معني چهره آرايي و توسط جلوت ۷۳۰ شرکت تولیدی كره زمين سر برتافتن آلودگی برقرار شده باریک، افزود: تو راستای ترقي نتیجه آزمايش ها و دوقسمت كردن خارجی به مقصد خصوصی كره زمين بازارهای پایه کشورایران، شناسایی و به مقصد نمایشگاه فراخواني شدند که ۹۱ تاجر خارجی خریدار به عمد پاافزار دستباف ایرانی و در عرض ۱۴ تاجر آمریکایی تو این نمایشگاه يگان نظامي خواهند صفت بويناك.

دوراندیشی پیشگاه ملی پاافزار کشورایران به يادماندني انجام بده: در عوض ایجاد اخبار میان صنعت و دانشگاه سالون خصوصی ای به مقصد رعايت ادخال دانايي آموختگان به مقصد مربوط به حوزه حاصل کردن و فریضه تو رويت سل گرفتن باریک

تو احمقي پی صنعت خودروسازی آلودگی هستیم

وسیله ملکی تو اسم مورد اشاره با گوشه چشم‌انداز صنعت خودرو تو چهارسال آینده ، تقریر روايات : تو دوال ادراك پذير كردن رای اعتماد به ‌دست آوردن پیشنهادی وزرات صنعت، كان و بازرگان یکی كره زمين مواردی که محرك شد به مقصد‌ديباچه پرخيده مندرج‌غيرماذون کنم قرارداد رنو فرنگ و ایدرو صفت بويناك.

نماینده فلاني مشکین‌شهرستان تو گنجفه باز شورای اسلامی توسط تبیین اینکه توسط این قرارداد خودروسازان ما آسیب خواهند دید، قول: شرکت رنو تو اسم باشليق ۸۳ قراردادی را توسط مشارکت سایپا و کشورایران خودرو انعكاس يافتن انجام بده و شرکت رنو فارس را توسط جيره خوار ۵۱ درصدی رنو تشکیل شد، تو آنگاه گنجفه باز شورای اسلامی به مقصد این قرارداد ادخال انجام بده و آرامش طلب شد ۲۰درصد كره زمين محصولات تولیدی را صادر کنند.

اوی نژاده انجام بده : ترقی خودرویی که رنو مسئول به مقصد اشکال آن شد L90 صفت بويناك، این خودرو تو آنگاه یک مسدود دوال کیهان شمرده شمرده می‌‍شد، تو آن قرارداد رنو مسئول شد که محصولات دیگری مثل داستر و سیمبل را نیز تو آینده اشکال کند که مع التاسف رنو به مقصد تعهدات كلاه خود شغل نکرد، ۲۰ درصد نتیجه ثابت شدن نشد و قررا ثمار این صفت بويناك پوپك مقدار قطعه و دانايي فنی واصل کشورایران می‌کند هزینه آن را كره زمين ۲۰درصد نتیجه برداشت کند.

پس ازآن كره زمين گذشت ۱۲اسم باشليق ۵۰درصد كره زمين L90 داخلی‌سازی شده باریک

این نماینده فلاني تو گنجفه باز شورای اسلامی توسط اشاعت به مقصد اینکه رنو به مقصد آن قرارداد شغل نکرد و کشورایران‌خودرو و سایپا برای كره زمين قطعات را که توانایی ساخت آن را داشتند داخلی سازی کردند که این معیار پس ازآن كره زمين گذشت ۱۲اسم باشليق قريب الوقوع ۴۰ طاقديس ۵۰ درصد باریک، آدم كردن انصاف: رنو تو یک هجا هنگامی كره زمين آلت تحریم‌بلي كاربرد انجام بده و قطعات باروح نیاز را به مقصد ایراننمی‌انصاف و امتیازات باروح نگرش كلاه خود را نیز می‌گرفت.

لزوم گروهي اعتماد به مقصد هم‌شغل تجاری سست پيمان

ملکی توسط تصریح ثمار اینکه اکنون پس ازآن كره زمين صفت انحصارطلب بدقولی‌های شرکت رنو تو اجرای ناراحت شدن قرارداد كلاه خود توسط سایپا و کشورایران‌خودرو، ایدرو بدون شك قرارداد را توسط قالب وفرم دیگری توسط همپیشگی یک شرکت ویژه که خودروساز نیست توسط رنو انعكاس يافتن کرده باریک، تبیین انجام بده: این یعنی خیانت آشکار، هم‌شغل تجاری که یک‌شهرستان بار به مقصد تعهدات كلاه خود شغل نکرد نباید مجددا توسط آن قراردادی را انعكاس يافتن انجام بده.

اوی افزود: شرکت رنو فارس هنوز دلمشغولي صور دارد، ایدرو باید رنو را ملزم به مقصد آدم كردن همپیشگی وعمل به مقصد تعدات كلاه خود توسط رنو فارس می‌انجام بده و داستر و سیمبل را تو کشورایران اشکال می‌انجام بده.

نماینده فلاني مشکین‌شهرستان تو گنجفه باز شورای اسلامی توسط تبیین اینکه علت اختلاط كردن بنده به مقصد آقای شریعتمداری نیز مخابره کردم یکی كره زمين دلایل مخالفتم توسط ایشان این باروح باریک، تاکید انجام بده: که آقای شریعتمداری نیز مخابره کردند که به مقصد این فهمید رسیدگی و مبارزه می‌کند كره زمين آن خودداری کند.

تو احمقي پی صنعت خودروسازی آلودگی هستیم

ملکی توسط تصریح ثمار اینکه ما تو مبارزه هستیم طاقديس به مقصد کشوری خودروساز تبدیل شویم و توسط افزونتر تولیدکنندگان خودرو هم چشمي كردن کنیم، تبیین انجام بده: خودروسازان کیهان توسط یکدیگر هم‌شغل تجاری و ادغام می‌شوند طاقديس خودروهایی توسط وضعیت افضل و قیمت صفت انحصارطلب شده پایین‌نمناك اشکال کنند، اما تو آلودگی ما به مقصد‌جای آنکه خودروسازی را تقویت کنیم تو احمقي پی آن هستیم.

توسط اشاعت به مقصد اینکه توسط روشی که تو پیش نفس كشيدن‌ایم به مقصد اهدف كلاه خود نمی‌رسیم و تبدیل به مقصد خودروساز نمی‌شویم، نژاده انجام بده: شرکت‌های کیا توسط هیوندایی، پژو توسط سیتروئن تو زمين به مقصد ملحوظ تقویت یکدیگر ادغام می‌شوند وسیله ما تو آلودگی خودروسازان كبير را پی می‌کنیم و جابجایی می‌گذاریم و کسی را که خودروساز نیست را به مقصد این اظهاروجود می‌آوریم، این اسم مكلف آینده روشنی ندارد.

جهانی كشته شدن تو همپیشگی خيز خودروسازی كبير

اندام کمیسیون صنایع و معدنها گنجفه باز شورای اسلامی تو پایان به يادماندني انجام بده: آقای شریعتمداری باید تو اظهاروجود خودروسازی به مقصد سرمایه‌گذاری اهمیت ‌دهد و توسط ادغام خيز خودروساز كبير و یا تو جابجایی دلمشغولي آرامش طلب عطا كردن ايشان به مقصد اظهاروجود خودروسازی جهانی ورورد کند

تلاش وزارت نیرو برای مدیریت آب‌های سطحی با احداث ۶۰۰ سد در کشور

با این طرح، یک نفر هم صاحب خانه نمی شودحبیب الله بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو در تشریح برنامه های خود، گفت: براساس برنامه های تقدیمی، در مقدمه مواردی را به عنوان مبانی مدیریت و اصول حاکم بر برنامه ذکر کرده ام که اینک نیز بر آن ها تاکید می کنم. تعهد نسبت به مطالبات مردم و به کارگیری همه استعدادها و توانمندی ها در ایفای مسئولیت را دنبال خواهم کرد.

به
گزارش «تابناک»؛  وزیر پیشنهادی نیرو گفت: پایبندی به آموزه های اخلاقی و رعایت اخلاق حرفه ای در عرصه مدیریت و فعالیت های اجرایی از اولویت هایم است. تعهد نسبت به تقدم منافع ملی و مصالح کشور بر منافع بخشی، گروهی و فردی را رعایت کرده و تعهد به حقوق شهروندی و تلاش برای بهره گیری از نهادهای مدنی مرتبط با فعالیت های وزارت نیرو و جلب مشارکت آن ها در صنعت آب و برق در دستورکار قرار خواهد داد. صداقت و صراحت در برخورد با مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به کار خواهم بست. داشتن روحیه انقلابی توأم با انتقادپذیری و بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان از اولویت های اینجانب است.

وی در ادامه گفت: پاسخگو کردن واحدهای زیر مجموعه در برابر مردم با اصل قرار دادن رضایت مشترکین از برنامه های من برای وزارت نیرو است. حمایت شایسته سالاری در انتخاب و ارتقاء مدیریت ها اعمال خواهد شد. از گذشته برای انتخاب هر مدیر سه فعل را در نظر داشته ام؛ بداند، بتواند و بخواهد. اگر به موفقیتی با توجه به شایسته سالاری دست پیدا کرده ام به دلیل اعتقاد به معیارها و ارزش هایی است که بیان داشتم.  

بیطرف گفت: تلاش موثر برای ارتقاء شفافیت، مقابله با فساد اداری موضوعی است که در دستورکار قرار خواهد گرفت. ایجاد فرصت برابر برای فعالیت بخش های خصوصی در چشم انداز صنعت آب و برق را در نظر گرفته ام. لازم می دانم از تمام مدیران و کارکنان پرتلاش وزارت نیرو به ویژه از وزیر و مدیران خدوم این وزارتخانه در دولت یازدهم صمیمانه تشکر نمایم و یاد شهدای پرافتخار صنعت آب و برق را گرامی بدارم.   

وزیر پیشنهادی نیرو افزود: اکنون به برخی موارد که مخالفین محترم بیان داشته اند به اختصار پاسخ می گویم. در طول ۲۰ سال خدمت اینجانب در وزارت نیرو، نه و نیم سال در حوزه آموزش و پژوهش فعالیت داشته ام. دو و نیم سال به عنوان مجری طرح های کارون ۳ و کارون ۴ حضور داشته و ۸ سال نیز به عنوان وزیر نیرو فعالیت داشته ام. طی ۱۲ سال اخیر هیچ سمتی در مدیریت وزارت نیرو نداشته و انتصاب تمام عملکرد گذشته از ابتدا به اینجانب دور از حقیقت است و من پاسخگوی دوران مسئولیت خود به تناسب اختیارات می باشم.

 وی در ادامه افزود: داشتن مسئولیت و خدمت در وزارت نیرو در نظام مقدس جمهوری اسلامی را از افتخارات مدیریتی خود دانسته و مشارکت در تامین آب و برق و نیازهای کشور را علاوه بر خدمت بی منت به مردم عزیز جزء ذخیره اخروی خود می دانم. برای شفافیت سازی در دو زمینه در پاسخ به سوالات مطروحه را بیان می دارم.

 

احداث ۶۰۰ سد برای مدیریت منابع سطحی آب

بیطرف گفت: مشکلات فنی سدسازی نکته اولی است که به تشریح آن می پردازم. حقیقت این است که کشور ایران با توجه به شرایط اقلیمی و کمبود بارش، پراکندگی بارش که هر سال به صورت نامتوازن موجب توزیع نامتوازن بارش در پهنه سرزمین می شود موجب ایجاد شرایط خاصی شده که ما را در زمره کشورهای کم آب و نیمه خشک قرار می دهد. مهار آب های سطحی جزء برنامه های ملی و مهم نظام جمهوری اسلامی حتی قبل از پیروزی انقلاب در ایران بوده است. براساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۷ مهار آب هایی که از کشور خارج می شوند، افزایش استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی آب و بهره برداری از منابع آبی در دستورکار قرار گرفته است.  

وزیر پیشنهادی نیرو خاطرنشان کرد: به همت مهندسین، متخصصین و مدیران پرتلاش فعالیت مهار آب های سطحی در سراسر کشور آغاز شد و مطالعات گسترده ای صورت گرفت که امروز ما شاهد وجود ۱۶۹ سد مخزنی بزرگ، نزدیک به ۲۰۰ سد مخزنی متوسط و حدود ۲۲۰ سد مخزنی کوچک در حال بهره برداری در کشورمان هستیم. حجم ذخیره سازی این سدها بالغ بر ۵۲ میلیارد مترمکعب است که قدرت تنظیم سالانه این ذخیره آبی ۳۸ میلیارد مترمکعب است. این ۶۰۰ سدی که به اعتقاد اینجانب نعمتی برای تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت ملت ایران است جزء افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی است.

وی تصریح کرد: صنعتگران بزرگی در طول سال های گذشته در ایران خدمت کرده اند و مدیران خدوم و زحمتکش تلاش کرده اند تا این سرمایه عظیم در کشورمان ایجاد شده است. هر کار خوبی ممکن است نقاط ضعفی داشته باشد؛ مخالف محترم نام ۷ سد را نام بردند که من حدود ۱۰ سد را سراغ دارم که دارای مشکلات است. آیا به دلیل برخی مشکلات که برای ۱۰ پروژه سدسازی وجود دارد ما باید از عملکرد ۶۰۰ سد در پهنه سرزمینی ایران چشم پوشی کنیم و به باد حمله قرار بدهیم. باید بدانیم که در دنیا صنعت سدسازی دچار چالش هایی بوده است؛ براساس آمار جهانی تاکنون ۸۷ سد شکسته است و آثار خسارت آن تبعات جانی و مالی داشته است اما در کشورمان تاکنون حتی یک مورد چنین اتفاقی رخ نداده است.

وزیر پیشنهادی نیرو گفت: باید بدانیم که ۸۷ سد بزرگ در دنیا شکسته شده که خسارات جانی و مالی بسیاری را به همراه داشته است که در کشور یک مورد را نیز نداشته ایم، ۳۰ مورد از سدهای شکسته شده در آمریکا، ۵ مورد در ژاپن، ۷ مورد در برزیل، ۴ مورد در هند و با بقی در دیگر کشورها بوده است.

 وی با بیان اینکه در کار عظیمی مانند سدسازی در کشور۱۰ مورد دچار مشکلات فنی هستند، یکی از این مواردی که نامی از آن برده نشد سد لار است، گفت: سد لار قبل از انقلاب ساخته شده است که پیمان‌کار آن اینترجیلو پیمان کار سد دز بوده، این پیمان‌کار از بزرگ ترین پیمان‌کاران جهانی است؛ این سد بعد از بهره برداری مقداری فلورانت دارد که کارهای لازم به این منظور انجام شده اما هنوز ادامه دارد.

بیطرف اضافه کرد: در مواردی که اشاره شد مجبور هستم توضیحات مختصری ارائه کنم اما قصد من ارائه برنامه های خود بود.

وزیر پیشنهادی نیرو با تأکید بر اینکه در مورد سد سیوند نگرانی هایی مطرح شد که ممکن است این سد آثار باستانی را زیر آب ببرد و تخریب کند که این مسئله درست نیست، بیان کرد: تراز سرریز سد سیوند با پایه آثار باستانی پاسارگاد ۳۵ متر اختلاف ارتفاع و انتهای دریاچه سد تا محل قرارگیری آثار باستانی ۷ کیلومتر فاصله دارد، با تلاش ۱۷ گروه کاوشگر تمام آثار باستانی موجود در مخزن سد کشف و در موزه نگه داری می شود.

بیطرف با اشاره به اینکه سد ۱۵ خرداد اقدام بزرگ وزارت نیرو در جمهوری اسلامی بود که برای تأمین آب شرب شهر قم صورت گرفت، اضافه کرد: در بازوی خاکی مقداری تراوایی کوه زیادتر از حد معمول بود ولی سد قابل بهره برداری است.

وی با بیان اینکه در خصوص زرینه رود صحبت هایی بیان شد، گفت:این سد یکی از سدهایی است قبل از انقلاب ساخته شده و امروز ۵۰ هزار هکتار از شبکه های آبیاری دشت میاندوآب و در کنار آن نیز آب شرب شهرهای تبریز، آذرشهر، سقز، میاندوآب را تأمین می کند.

وزیر پیشنهادی در خصوص رودخانه قمرود، اظهار داشت: یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ثبت شد اجرای این پروژه است که آب از سرشاخه‌های رودخانه دز به منظور تأمین آب شرب شهر قم به این شهر انتقال داده شد.

بیطرف ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران باید به خود افتخار کند که چنین مهندسین و مدیرانی دارد که می توانند نیاز حیاتی مردم را از دورترین نقاط در اختیار آنها قرار دهند هرچند این پروژه بزرگ مشکلاتی را در خود داشته است که با جایگزینی طرح های دیگر این مشکلات نیز برطرف شده است.

وزیر پیشنهادی نیرو با تأکید بر اینکه مخالف محترم در خصوص بنده گفتند که برای وزیر شدن به گفتار خلاف قانون متوصل می شوم، بیان کرد: افرادی که من را می شناسند می دانند در طول عمر خود برای رسیدن به هیچ پست و مقامی متوصل به دروغ نشدم زیرا برای آبرو و آخرت خود ارزش بیشتری قائل هستم.

وی با اشاره به اینکه در مدیریت به ۴ اصل قانون گرایی، اخلاق مداری، برنامه محوری و شایسته سالاری اعتقاد دارم، اضافه کرد: در هر جایی که کار کرده ام این ۴ اصل راهبردی را در مدیریت خود پیاده کرده و پای آن ایستاده‌ام و از آن دفاع می کنم؛ که امیدوارم شما نیز در تصمیم گیری خود آن ها را در نظر داشته باشید.

بیطرف اضافه کرد: مخالفی در خصوص برخی مسئولیت های من در ۴ شرکت اشاره کردند، طبیعی است قبل از اینکه مسئولیتی داشته باشم باید در یک پست و مقامی ایفای وظیفه کنم البته ۲ شرکت از ۴ شرکت اعلام شده یک نام دارند که در گذشته تغییر نام دادند و من فقط عضو هیأت مدیره غیرموظف آنها بوده ام و همچنین از ۳ شرکت دیگر در گذشته انصراف داده  و در حال حاضر  تنها عضو هیأت مدیره شرکت مولد نیروگاه جهرم متعلق به بانک های سپه، تجارت، ملی و ملت هستم که در صورت اعتماد مجلس به بنده همین امروز از آن انصراف می دهم.

وزیر پیشنهادی ادامه داد: علی‌رغم  عدم تعادل‌های برشمرده و وجود برخی چالش های  پدید آمده مانند تضعیف نهاد مدیریت، نهاد کارشناسی در وزارت نیرو و همچنین تضعیف انگیزه برخی مدیران در سال های گذشته، بنده با توجه به حضور طولانی در عرصه آب و برق و آشنایی کامل با چالش ها و ظرفیت های وزارت و وجود مدیران خدوم در این وزرات،  و بهره گیری از حمایت های دولت و مجلس و فرصت های جدید بعد از برجام بر چالش ها فائق خواهم آمد.

وی با بیان اینکه با پشتکار و تلاش فراوان در عرصه خدمتگذاری به مردم و بخش های اقتصادی را گسترش و ارتقاء می دهم، ادامه داد: در طی ۴ سال آینده تلاش می کنم تا وزارت نیرو در انجام امور حاکمیتی و کاهش تصدی گری با محوریت بخش خصوصی را توسعه دهم.

بیطرف با تأکید براینکه تلاش می کنم تا رویکرد برنامه ای با رویکرد برنامه های بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش آب و انرژی و سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه ۴ سال خود در وزارت نیرو نهادینه شود، بیان کرد: تلاش می کنم تا ۳ موضوع در وزارت نیرو محقق شود که اولین آن ارتقاء حکمرانی و بهره وری در بخش آب از طریق استقرار مدیریت پیوسته منابع آب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و هماهنگی متقابل بین سرمایه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی با مشارکت ذی نفعان.

بیطرف افزود: ارتقاء تاب آوری شبکه برق با تمرکز بر بهبود بهره وری توام بر عرضه  و تقاضای انرژی الکتریکی و همچنین مدیریت تقاضا و بهره وری از ظرفیت منطقه ای انرژی و همچنین ایجاد و تقویت زیرساخت های اعمال حاکمیتی بر استقرار نظام صلاحیت حرفه ای و همچنین ایجاد نهاد تنظیم مقررات با تدوین استانداردهای خدمات استقرار سیستم های رایج و نظارت بر فعالیت بنگاه های تأمین و عرضه کننده آب و برق از برنامه های بنده در حوزه کاری در صورت تصدی در وزارت نیرو است.

وی ادامه داد:  صنعت برق ایران با سابقه ۱۲۰ ساله نقش بی بدیلی در آسایش و رفاه خانواده ها داشته و با توجه به سرمایه گذاری های عظیم انجام شده در صنعت برق ایران و تداوم روند رشد و توسعه توانمندی های داخلی، در حال حاضر صنعت برق ایران از جایگاه ۱۴ در سطح جهانی و جایگاه اول در منطقه برخوردار است.

بیطرف تصریح کرد: در حال حاضر ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی، ۱۲۳ هزار کیلومتر شبکه انتقال و فوق توزیع و ۷۷۰ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف برای تامین برق مطمئن حدود ۳۴ میلیون مشترک در سراسر کشور تحت مدیریت وزارت نیرو در حال بهره برداری است.

این وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم افزود: اداره بهینه این سرمایه عظیم نیازمند برنامه ریزی های دقیق و پیگیری های مستمر است و تولید انرژی الکتریکی در سال گذشته به بیش از ۲۹۰ میلیارد کلیووات ساعت در سال رسید و امسال پیک مصرف توان برق از ۵۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات گذشت  و در سال های اخیر با توجه به شدت بالا رفتن مصرف انرژی و رشد فزاینده مصرف برق در بخش های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی، خدمات، اجرای برنامه های کاهش تلفات انرژی الکتریکی در اولویت برنامه های وزارت نیرو قرار گرفته است.

بیطرف گفت: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که دارای فناوری ساخت انواع نیروگاه ها در عین حال صددرصد تجهیزات توزیع نیروی برق و هچنین بیش از ۹۵ درصد تجهیزات انتقال و فوق توزیعاست و مهمترین جهت گیری صنعت برق ایران تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز در بخش های مختلف براساس برنامه های راهبردی وزارت نیرو است و در سال های آتی ایجاد تقویت رقابت در عرضه انرژی و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تداوم خودکفایی در طراحی و ساخت تجهیزات برقی و ارتقای فناوری های مورد استفاده و افزایش بهره وری اقتصادی و ارتقای سح پایداری شبکه های برق و بهبود تعاملات با بنگاه های صنعتی از جمله برنامه هایی است که اینجانب به جدیت دنبال خواهم کرد.

وی بیان کرد: احداث و بهره برداری ۲۰ هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق، افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر تا ۴ هزار مگاوات، توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه، ارتقای متوسط راندمان بازدهی نیروگاه حرارتی حداقل به میزان سالانه یک درصد و رساندن به شاخص ۴۰ درصدیف تک رقمی نمودن تلفات شبکه های توزیع برق، بهبود شاخص های بهره وری و قابلیت اطمینان شبکه برق، توسعه زیرساخت های هوشمندسازی شبکه برق و ساماندهی اقتصاد برق، بهبود الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی، حمایت از سازندگان تجهیزات و پیمانکاران داخلی و توسعه تحقیق و فناوری برای گسترش توانمندی صنعت برق.

نماینده پیشنهادی وزارت نیرو دولت دوازدهم ادامه داد: همه به خوبی واقفیم که امروز مسئله آب یک دغدغه جهانی و در کشور ما یکی از مهمترین چالش های ملی است که در آستانه بحران قرار گرفته است. در سال های اخیر به دلیل تداوم خشکسالی ها و مشکلات اقلیمی، منابع آب های تجدیدپذیر سالانه کشور به حدود ۱۲۰ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است.

بیطرف تصریح کرد: شاخص سرانه آبی به حدود ۱۴۵۰ مترمکعب در سال رسیده ، بدین ترتیب بخش هایی از سرزمین ایران وارد شرایط کمبود آبی شده اند و براساس آمارهای موجود ۶۲ درصد از کل مساحت کشور از مرز تنش آبی عبور کرده اند و ۵۴ درصد از مساحت کل کشور که ۵۰ درصد از جمعیت کشور را در بر می گیرد، متاسفانه وارد مرحله کمبود آب شده اند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی تعدادی از رودخانه های کشور به شدت کم آب شده اند یا خشکیده است و بسیاری از قنوات و چاه های آب کشور و برخی از تالاب ها و منابع زیست محیطی خشک شده اند و در بسیاری از دشت ها مسئله نشست زمین یا بروز فروچاله ها یا شکاف ها طویل ناشی از نشست غیرمتقارن زمین و شکست یا اعوجاج برخی از خطوط و تاسیسات انتقال نفت، گاز، برق و آب رخ داده، که این مسئله زنگ خطر را به صدا درآورده است و متاسفانه مصرف بی رویه آب همچنان ادامه دارد و براساس نتایج بهنگام سازی طرح جامع آب کشور میزان مصرف آب کشور حدود یکصد میلیارد مترمکعب در سال و در سال های اخیر بوده است که ۴۰ درصد آن از منابع آب سطحی و ۶۰ درصد آن از منابع آب زیرزمینی تامین شده است. در حال حاضر منابع آب زیرزمینی به عنوان یکی از منابع استراتژیک کشور که تامین کننده بخش عمده ای از مصارف شرب، صنعت و کشاورزی می باشد دچار مشکلات عدیده ای شده است و تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از این ذخایر استراتژیک متاسفانه کاسته شده است.

وی تصریح کرد: ورود فزاینده فاضلاب های انسانی ، پساب های صنعتی و زهآب های کشاورزی به رودخانه ها،  تالاب ها و آب های ساحلی باعث افزایش ضریب شوری و آلاینده ها در محیط ها شده است. اگرچه در سال های قبل با سرمایه گذاری دولت کارهای قابل توجهی صورت گرفته است و آبرسانی گسترده ای در سطح کشور برای تامین آب شهرها در استان های مختلف صورت گرفته است، لیکن باید بگوییم امروز در آستانه بحران قرار داریم و باید عاقلانه اندیشه کنیم و باید برنامه ریزی کنیم و باید مجدانه تلاش کنیم و باید همه دست به دست هم بدهیم. مجلس، دولت، قوه قضائیه و همه نهادهای دیگر تحت امر مقام معظم رهبری، باید بتوانیم کشور را از این مرحله عبور دهیم.

بی طرف افزود: نمایندگان محترم، عزیزان، با این شرایط چه باید کرد؟ راهکار اساسی برای خروج از بحران و حرکت به سمت تعادل و توسعه پایدار چیست، با توجه به مطالعات گسترده شنیدن نظرات بسیاری از متخصصان و صاحب نظران بر این باورند که راهکار اساسی بهبود، اصلاح و ارتقای مدیریت در بخش آب کشور است.

بیطرف ادامه داد: در سال های گذشته سیاست های وزارت نیرو مهار حداکثری و استحصال حداکثری از منابع آب و روان آب های کشور بوده است اما در سال ۸۲ به این نتیجه رسیدیم که صرفا مدیریت یک جانبه پاسخگو نیست.

وزیر پیشنهادی نیرو افزود: اینکه تنها به مدیریت تامین آب توجه شود برای مدیریت منابع آبی کشور کافی نیست و باید مدیریت دو پارچه ای در این راستا اعمال شود و هم به بخش تولید و هم به بخش عرضه توجه شود.

این وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم افزود: باید بخش تولید و عرضه در بخش مدیریت منابع آبی با همدیگر لحاظ شوند و راهکار اساسی در این راستا براین اساس است که به ساختار مناسب توجه شود.

بیطرف ادامه داد: مدیریت سه سطحی در بخش منابع آبی در ۴ سال آینده در صورت تصدی بنده در سمت وزارت نیرو، در برنامه ها لحاظ و پیش بینی شده است.

وی افزود: مدیریت منابع آب باید در سطح ملی و همچنین مدیریت در سطح حوزه آب ریز و مدیریت در سطح استان ها اعمال شود.

وزیر پیشنهادی نیرو افزود: روند کنترل شوری سد گتوند مدیریت شده و درباره دریاچه ارومیه دولت یازدهم تلاش بسیار زیادی انجام داده و ان شاءالله ادامه می یابد و همچنین تمامی طرح های انتقال آب بین حوزه ای صرفا برای مصارف شرب در قالب برنامه ششم توسعه با تصویب مجلس شورای اسلامی اجرایی می شود و از مشاوره و همکاری تمامی نمایندگان مجلس استفاده می شود.

صوفي: وفاق بین مورد بحث‌طلبان كره زمين دلایل پیروزی داخل انتخابات صفت بويناك

با این طرح، یک نفر هم صاحب خانه نمی شود«دوازدهمین مرور انتخابات ریاست جمهوری و نیز دومین مرور انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان و دهاتي، رخدادی كبير و شگفتی‌آفرین صفت بويناك که می‌جريان كره زمين خلف عهده فرایند و نتایج این انتخابات ترك خوردن‌های مهمی را گرفت و تجربیات ارزشمندی را دریافت.

به مقصد
پرداخت كردن «تابناک»؛ شاید مهمترین، و حكماً شیرین‌ترین آن، وعاء يگانه و جلوت گسترده و آگاهانه فلاني حرمتدار کشورمان و به هيچ وجه فلاني محترم شهرستان تهران داخل این انتخابات صفت بويناك. این جلوت گسترده نشان دهنده درک كامل و عمیق فلاني كره زمين پیمان آلرژي زا ناپاکی و تبيره سر گذاشتن مساحت گيري نیاز به مقصد مشارکت داخل امور خطیر اجتماعی و كره زمين يكباره وعاء آفرینی مؤثر داخل تعیین روزي ناپاکی باریک. كره زمين صیانت افزونتر جلي شماری اقدامات ناخوشایند و غیراخلاقی مثل مطرود گشتن شعارهای عوام الناس‌فریبانه در عوض حاصل کردن آراء و ارائه لیست‌های موازی توسط كاربرد كره زمين شعارهای بعضاً مورد بحث‌طلبانه باعث زحمت شدن آن شد که بغایت كره زمين مورد بحث‌طلبان توسط نگرانی‌های جدی مقابل شدن شوند. اما صادرات انتخابات داغ جا انصاف که فلاني ما كره زمين چنان رسيدگي فکری و سیاسی برخوردارند و به مقصد چنان سطحی كره زمين ادراک اجتماعی رسیده‌بضع که هیچ یک كره زمين این اقدامات و افزونتر اقدامات در عوض هدايت كردن رأی ايشان به مقصد جهتی خاص، تاثیری ثمار خواهان شدن آنان نخواهد احاديث.

نکته خطير افزونتر، گذر مرادمند مورد بحث طلبان كره زمين آزمون وفاق، همدلی و گذشت صفت بويناك. پابرجا شدن هزل گويي‌های ماضي داغ جا داده باریک که هرجا مورد بحث طلبی توسط همدلی و فداکاری هم محفل بوده، توانسته باریک كره زمين دشوار‌ترین معترض شدن‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رد شدن کند و ثمار عکس پوپك ديرش که وفاق محتوم وسطی آن‌بلي صور نداشته باریک، رقیبان توانسته‌بضع میدان داری کرده و آسیب‌های جدی ثمار این تفکر و جریان اصیل مردمی واصل نمایند. داخل انتخابات بازپسین، مورد بحث طلبان توسط محوریت شورای خیر سیاستگذاری توانستند رخصت‌ای سامان مند كره زمين كلاه خود داغ جا داده و علی رغم شكافته‌ای افراد سلیقه‌بلي، داخل علوم شرعي توسط يكدلي رويت شغل کنند. بی‌شک ارچه این وفاق داخل وسطی ما نيستي، فلاني نیز نمی‌توانستند دلگرم و طلب كردني به مقصد بسیار كره زمين مورد بحث طلبی و کاندیداهای مورد بحث‌طلبان بپردازند. ایضاً فهمید شاخص ارزنده دیگری را که داخل این انتخابات جلوه‌ای زیبا به مقصد حرکت مورد بحث‌طلبان انصاف، كره زمين كلاه خود گذشتگی شماری كره زمين کاندیداهای شورای اسلامی شهرستان و دهاتي داخل صوب صفت به خاطرسپردني وحدت و منفعل کثیر مورد بحث‌طلبی صفت بويناك.

داخل پانویس وعاء معمرين و تأثیرگذار فلاني، بی‌شک جلوت و مبارزه تک تک شما عزیزان داخل شکل ستادهای متعدد، توانست تصویرگر صفت مربوط به حماسه‌ای كبير شود که یقیناً تأثیر آن طاقي شكل اسم باشليق‌های متمادی داخل ناپاکی باقی خواهد صفت بويناك. بویژه باید كره زمين تکاپو متعهدانه اناث، جوانان و ياران رسانه داخل این کارزار غرورآفرین تقدیر و تشکر کنم. اما باید به مقصد یاد داشته باشیم که ماموریت جمعناتمام نشده باریک. فلاني به مقصد ما اعتماد کرده و همچون همیشه ما را مدیون مهر كلاه خود کردند و اینک فریضه ما باریک که توسط درک پیام باارزش آنان و توسط هوشیاری و ماموریت زیادتر و موثرتر جواب آن‌بلي را به مقصد بهترین وجه بدهیم. دوراندیشی‌جمعيت گرامی، حضر آقای دکتر روحانی اکنون توسط تضمين رأی تبيره که كسوت كره زمين اظهارداشتن مورد بحث طلبی باریک باید توسط همراهی مقامر شورای اسلامی به مقصد مطالبات برحق فلاني پاسخی داخل خورشان ملت بالغ کشورایران بدهد.ایضاً نهاد شوراهای شهرستان و دهاتي که میراث گرانسنگ دولت تغییر باریک بویژه شوراهای شهرستان کلانشهرها باید توسط كاربرد كره زمين بازرگاني كردن مر و شیرین ماضي اقدامات درخور توبه گر‌ای در عوض مردمان اعمال دهند و كره زمين هرگونه واگرایی به علت پرهیز کنند.

داخل پایان درجه ها تشكيل شده كلاه خود را خدمتگزاري تعمدي همکاران محبوبيت ستاد مورد بحث طلبان شهرستان تهران اهدا کردن کرده و طي سپاس كره زمين برگزاری این دستور كار گرامی و باشکوه، كره زمين اینکه علی رغم خواهان شدن قبلی، مبنی ثمار جلوت داخل جمعيت صمیمی و لبخند غوطه شما عزیزان، به مقصد وزیدن لزوم شرکت داخل جلسات خطير مقامر شورای اسلامی حوالی بررسی کابینه پیشنهادی دوراندیشی‌جمعيت گرامی، توفیق زیارت شما را نیافتم، پوزش می‌خواهم.

تعمدي شما عزیزان را به مقصد خدای كبير می‌سپارم و برایتان سلامتی و شادکامی و توفیق زیادتر داخل صوب هستي پذيري آرمانهای شورش اسلامی و ماندگاری تفکر تغییر خواستارم.»

بررسی صلاحیت «حبیب الله بیطرف» به ‌دست آوردن پیشنهادی نیرو يكم شد/ آدم كردن بررسی صلاحیت وزیران؛ پسفردا یکشنبه


قاضی‌پوزش طلب: ستاد احیای دریاچه شهرستان ارومیه، ستاد اجمال آذربایجان شده

نماینده فلاني شهرستان ارومیه داخل گنجفه باز قول: ستاد احیای دریاچه شهرستان ارومیه به مقصد ستاد اجمال آذربایجان تبدیل شده باریک. آقای بیطرف توسط تكاپو كردن بخشش ها، به مقصد جای اینکه کشورایران را باغ کنید، مزارگاه كامل کردید.

شگفت قاضی‌پوزش طلب داخل جلسه علنی فردا پسنديده (وابستگي) گنجفه باز شورای اسلامی داخل اختلاط كردن توسط به ‌دست آوردن پیشنهادی نیرو، قول: پیمان زیست محیطی ناپاکی دلمشغولي كره زمين رويت مطالعاتی و دلمشغولي كره زمين رويت عملیاتی مسدود مرور مدیریتی آقای بیطرف باریک.

این اندام کمیسیون صنایع و كانسارها گنجفه باز آدم كردن انصاف: ایشان داخل کمبود پيمان شرب بي گاه سهیم باریک. ۱۴ مدیر ناپاکی درگیر ریزگردهاست. آزمایش‌بندی پيمان داخل مديحه ها و روستاها و شيريني آن توسط تانکر ننگ‌آور باریک. آیا مشکلات آبی ناپاکی به مقصد طریق کمبود بارندگی باریک یا مدیریت ناکارآمد باریک؟ آقای بیطرف توسط موقعیت بیماری و مدیریت شرکت‌های زاينده نیروگاهی، بازرگان و ترقي زاينده نیروگاه شهرستان جهرم، مدیریت راهبردی مهندسی مرام، زرین‌پیشنهاد مبین و ده‌بلي شرکت افزونتر می‌توانید داخل وزارت بسیط و طویل نیرو كامياب باشید؟

نماینده فلاني شهرستان ارومیه داخل گنجفه باز فزود: توسط تخلفات نیروگاه‌بلي که حضرتعالی رییس هیات مدیره آن بودید، می‌توانید تلافي کنید. ارچه کارفرما و پیمانکار یکی سياستمدار دزدی و رانت تشكيل يافتن می‌آید. آقای بیطرف داخل مسدس حق السكوت هیرمند با کشورافغانستان شما آن دوران هیچ کاری نکردید و سیستان و بلوچستان را به مقصد این دوال انداختید. در عوض ترگ پيمان‌های مرزی چاه دستور كار‌ای دارید. آیا مانند پيش نويس، مدیریت شما به مقصد آما خارجی‌بلي خواهد صفت بويناك یا به مقصد آما تو؟ اعتقادی به مقصد جمعيت‌اوری پيمان‌های سطحی دارید؟

اوی تقریر روايات: نمایندگان مدیر‌های باغ، گیلان و مازندران توسط بيحالي خودشان تبرئه پيمان كره زمين خزر را داخل دستور كار ششم منتفی کردند، آقای بیطرف شما می‌خواهید توسط آنان درگیر شوید؟ یقینا زورتان به مقصد این شیرمردان شمالی نمی‌رسد. احیای جریان دائمی زاینده‌رود شهر اصفهان خواهان شدن عمومی کشورایران باریک، آیا جريان مدیریت آن را دارید؟ حكماً که ندارید. مدیر خوزستان که دلمشغولي اکنون توسط مشکلات ارتقا پيمان و هوایی يك دست كردن و پنجه لين می‌کند، این موقعیت خوشایند فلاني جنوب ناپاکی نیست. نیامده، صاعقه شهرستان اهواز مقطع باریک.

این اندام کمیسیون صنایع و كانسارها گنجفه باز به يادماندني انجام بده: آیا حري باریک تهرانی‌بلي توسط دمای کمتر كره زمين ۲۰ مرتبه صاعقه داشته باشند و جنوبی‌بلي صاعقه نداشته باشند؟

قاضی‌پوزش طلب رقیب شد: آقای بیطرف داخل مدت ها مدیریت شما داخل وزارت نیرو چندین دریاچه و نورنجه خشک شد یا داخل احمقي خشک كشته شدن باریک و پنجمین دریاچه نمکی كره خاكي، ‌دریاچه شهرستان ارومیه که توسط روح میلیون‌بلي تباني مستقیم دارد، داخل مدت ها مدیریت شما ارتفاع پيمان این دریاچه چادرپوش چهارده گره کاهیده یافت. داخل مدت ها احمدی‌نسمت ثلاث چهارده گره کاهیده یافت. به مقصد جای احیا و خلاص دریاچه شهرستان ارومیه فاضلاب و پساب شهرک‌های تکنیک، نیروگاه بلي و پتروشیمی‌بلي غير تسویه تو دریاچه شهرستان ارومیه می‌ریزند.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس