قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

لایحه دستور كار ششم و نقدينه تو پارينه، سند ها هنگام ولادت مقامر را گرفت


مقامر شورای اسلامی تو سالی که گذشت به مقصد پيامدها فضای سیاسی موجود تو ناپاکی،
برفراز و نشیب‌های زیادی را عقب گذاشت. كره زمين يكباره خطير‌ترین قضاوت تو مجلس شورا می‌جريان
به مقصد استیضاح به ‌دست آوردن شاهراه اشارت انجام بده که تعدادی چهارمین شهر بار نیز توانست كره زمين نماینده بلي رای
اعتماد بگیرد.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»، یکی كره زمين ویژگی های افزونتر مقامر تو اسم باشليق ۹۵ که آن را كره زمين اسم باشليق‌های ماضي
متمایز می‌کند این صفت بويناك که نمایندگان تو سالی که گذشت به مقصد بررسی و تصویب نقدينه همه ساله
و دستور كار ششم ترقي پرداختند؛ دستور كار ششم که با دولت دهم، ارائه شده صفت بويناك ديرش
زیادی را كره زمين نمایندگان گرفت، پشت بام كره زمين بررسی آن نیز نماینده های مقامر وظیفه بررسی لایحه
نقدينه را ابتر شدن کردند که طاقديس اواخر اسم باشليق نیز به مقصد درازگوش انجامید.

هرچند که این دولایحه هنگام ولادت یاری زیادی را كره زمين نمایندگان مقامر گرفت توسط این
احمقي وکلای ملت توانستند شماری مصوبات تاثیر جادادن را نیز تو مقامر و کمسیسیون های
تخصصی به مقصد تصویب برسانند.

علیرضا رحیمی تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد
این فهمید قول: مناسبت ها یاری زیادی تو کمیسیون ایمنی ملی مقامر شورای اسلامی باروح
بررسی آرامش طلب گرفت، اما به مقصد پوپك تعبیه به مقصد وزیدن شماری مشکلات بغایت كره زمين مطرود گشتن بلي و لوایح
دلمشغولي مسکوت ماند.

این نماینده مقامر قول: امسال مقامر به مقصد وزیدن
آنکه وظیفه كلاه خود را كره زمين خرداد قمچي ابتر شدن انجام بده عملا کمی كره زمين دستور كار بلي خلف صفت بويناك، تو آدم كردن
نیز مطرود گشتن بلي و لوایح مهمی كره زمين يكباره لایحه دستور كار ششم ترقي و لایحه نقدينه صفت انحصارطلب هنگام ولادت
نمایندگان را گرفت و آنگونه که باید به مقصد بغایت كره زمين دستور كار های كلاه خود نتوانست رسیدگی
نماید.

اندام کمیسیون امیت ملی مقامر قول: اما یکی كره زمين
خطير ترین مناسبت ها لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات‌های انضباطی نیروهای سلاح پوش
صفت بويناك که فهمید دايگي بازگشت كننده تو این لایحه جدای كره زمين كلاه خود لایحه تعاملی صفت بويناك که وسطی
نمایندگان مقامر شورای اسلامی و نیروهای سلاح پوش قالب گرفت صفت بويناك، پوپك تا چه وقت که تو این اواخر
فروسو تاثیر شماری كره زمين دگرگونی آرامش طلب گرفت و به مقصد رکود کشیده شد.

اوی قول: نقالي كردن خطير دیگری که تو کمیسیون ایمنی
ملی باروح بررسی و به مقصد محب تآميز برگزاري رسید گردهم آيي انتفاضه کشورفلسطین صفت بويناك که اعضای کمیسیون
ایمنی توانستند توسط کمیسیون های افزونتر درسایر کشورهای اسلامی برپا کنند.

اوی تو كوت مسکوت مابقي مطرود گشتن بلي نیز قول:
مع التاسف لایحه های بغایت دلمشغولي تو کمیسیون مسکوت ماند، کمیسیون ایمنی ملی توقف می
رفت که تو پارينه به مقصد فهمید غيرقانوني به مقصد لفظ خصوصی ادخال کند و یک شهر بار دلمشغولي که شده این
معضل اجتماعی را رفع نمایند.

رحیمی تو آدم كردن افزود، موضع غيرقانوني، آبهای
مرزی و ایمنی شهری و اتباع بیگانه و ایمنی ثغور، مواردی بودند که می توانستند به مقصد
لفظ مطرود گشتن یا لایحه تو مقامر به مقصد لفظ خصوصی باروح بررسی آرامش طلب گیرند، و می شد به مقصد لفظ
موثرتری كره زمين کمیسیون ایمنی ملی تعدادی حياط فضا سازی شود.

اوی قول: لایحه دستور كار ششم و لایحه نقدينه به مقصد
لفظ مصادف واصل مقامر شد و ديرش دايگي توجهی را كره زمين سند ها مقامر و کمیسیون بلي گرفت و به مقصد
لفظ مخالف يكديگر بودن کمیسیون بلي نتوانستند به مقصد صفت انحصارطلب مناسبت ها رسیدگی کنند.

اوی قول: اما آرامش طلب باریک تو اسم باشليق آینده این وطن اختيار كردن
شهر بار افزونتر باروح بررسی آرامش طلب گیرند، به هيچ وجه تو مناقشه غيرقانوني دلمشغولي دولت یک لایحه دارد و دلمشغولي
اینکه مقامر تا چه وقت مطرود گشتن تو این كوت را تو چارپايان وظیفه كلاه خود آرامش طلب داده باریک و به مقصد محض اینکه
ارجاع گردد کمیسیون به مقصد آن ادخال خواهد انجام بده.

باید مبانيت بي گاه تعدادی شورای شهرستان تایید صلاحیت شوند/ چندی بلي توسط انگیزه های کشورمالی کاندیدا شده بضع


مندرج‌غيرماذون كره زمين داوطلبان شرکت تو انتخابات نهمین باده بي درد شوراهای اسلامی شهرستان و
دهاتي كره زمين سنه ۳۰ سپند تو سر برتافتن ناپاکی يكم و بازپسین سنه آن دلمشغولي فردا به مقصد
پایان رسید.

ثمار ساقط بازپسین آمارها، مبنا سند ها مندرج غيرماذون بلي تو ۶ سنه
ماضي ۱۷۶۰۴۵ دورويي شامل ۹۸۸۶ جانجاني و ۱۶۶۱۵۹ ناموس پرور بوده که داوطلبان مندرج غيرماذون شده
تعدادی شوراهای اسلامی شهرستان ۳۶۰۱۳ دورويي شامل ۴۰۷۸ جانجاني و ۳۱۹۳۵ ناموس پرور و داوطلبان
مندرج‌غيرماذون شده تعدادی شوراهای اسلامی دهاتي مبنا ۱۴۰۰۳۲ دورويي شامل ۵۸۰۸ جانجاني و
۱۳۴۲۲۴ ناموس پرور بوده باریک.

ایضاً طاقي شكل پایان سنه ماضي (وابستگي) ۱۸۱۸ دورويي به مقصد
ديباچه كانون انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش غيرماذون نویسی کرده‌بضع
که كره زمين این مبنا ۳۱۲ دورويي را اناث و ۱۵۰۶ دورويي را نجيبان تشکیل می‌دهند.

آمار
بلي داغ جا می دهد که پيشواز ناچیز نظیری كره زمين انتخابات شورا های شهرستان تو سر برتافتن
ناپاکی شده باریک و مبنا کسانی که تعلق دارند طاقي شكل تو شورای شهرستان جلوت داشته
باشند خيابان بندي به مقصد باده بي درد های ماضي زیادتر شده باریک، کارشناسان سیاسی ثمار این
باوري هستند که قدرت تو لایه های قوچ و گيرايي های کشورمالی وزیدن این پيشواز
می تواند سياستمدار.

امیر شگون دار اندام کمیسیون شوراها و نماینده فلاني همدان
تو اسم مورد این مشکل و تو گفتگو توسط تابناک تقریر روايات: مع التاسف شوراهای شهرستان
به مقصد وزیدن آنکه مناجاتگري كردن کشورمالی یاری زیادی تو اختیار دارند، به مقصد محلی تعدادی لهيدگي
تبدیل شده باریک به مقصد همین وزیدن باید حساست یاری زیادی تو باروح تایید صلاحیت
بلي كره زمين صیانت هیات عاملي لفظ گیرد.

این نماینده مقامر درزمينه تاثیر
عملکرد هیات عاملي ثمار انتخابات شوراهای شهرستان و روستای قول: هیات های عاملي
ثمار انتخابات شوراها تو محب تآميز تائید صلاحیت بلي باید ملاک های قانونی را باب
نگرش داشته و افرادی را تائید صلاحیت کنند که واقعا دغدغه خدمتگزاري به مقصد فلاني و
مبارزه تعدادی افضل كشته شدن کیفیت را دارند و كره زمين کارآمدی تو مساحت گرفتن یاری بالایی
بهره ور هستند.

اوی توسط تصریح ثمار اینکه افرادی که به مقصد بعداز لابی گری،
صاحبخانه اضافه درآمد، برج حمل و عدیده هستند نباید جایی تو شوراها داشته باشند ازچه که
شوراها سکوی پرش تعدادی رسیدن به مقصد درجه ها برتري جو نیست، قول: شوراها جایگاهی
تعدادی خدمتگزاري بی منت و مبارزه صدق آميز به مقصد فلاني شهرستان و دهاتي باریک و افرادی باید
تعدادی جلوت تو این مکان تائید صلاحیت شوند که واقعا تو بنیان خدمتگزاري باشند.

شگون دار
توسط اشارت به مقصد اینکه فلاني زن خواهي افرادی هستند که بتوانند تو شوراها تعدادی
به شدني وضع شهرستان و روستاها مبارزه کنند، تاکید انجام بده: ماموریت تعدادی فلاني رفاه بخش باریک و
باید غير جواهرنشاني نیز سياستمدار، پشت بام تو این راستا فریضه هیات های عاملي به مقصد
رعايت تائید صلاحیت مبانيت یاری سنگین و دايگي توبه گر باریک که نباید فروسو تاثیر
هم سر کناره ای آرامش طلب بگیرند.

نماینده فلاني همدان تو مقامر شورای
اسلامی توسط تقرير تاسف كره زمين اینکه افرادی تو چندی كره زمين شوراها دیده شده که تعدادی
صاحبخانه اضافه درآمد و منفعل کشورمالی دغدغه جلوت تو شوراها را دارند، افزود: باید تو
محب تآميز تائید صلاحیت بلي و عاملي ثمار انتخابات شوراها كره زمين ادخال گاهی افرادی
خودداری شود طاقي شكل آدمي های بي گاه و شهرستان اهل خدمتگزاري واصل این اظهاروجود شوند.

اوی
سیاسی كشته شدن شوراها را عاملی تعدادی آسیب جدی و بزرگی تعدادی خدمتگزاري رسانی به مقصد فلاني
حالی و تاکید انجام بده: سیاسی کاری تو شوراها زاير احرام بسته نگهداری که تو تعمدي دعواهای
جناحی و گروهی فلاني به مقصد فراموشی وديعه شوند و این امر زاير احرام بسته نارضایتی فلاني می
گردد.

شگون دار توسط تصریح ثمار اینکه تعدادی تجريد مبانيت تعدادی جلوت تو
هم چشمي كردن های انتخاباتی تو شوراها باید تمركزفكر نگرش بیشتری لفظ بگیرد قول:
مع التاسف مقامر به مقصد وزیدن نداشتن امکانات و مناجاتگري كردن و نیروی انسانی درخور اطفال
توانایی عاملي ثمار انتخابات شوراها را به مقصد لفظ دقیق و مقبول ندارد و باید
فکری به مقصد احمقي این مشکل لفظ بگیرد.

اندام کمیسیون شوراها و امور داخلی
توسط اشارت به مقصد اینکه تائید صلاحیت بلي كره زمين ماخذها چهارگانه لفظ می گیرد، تصریح
انجام بده: نباید افرادی فروسو فشارهای سیاسی، رانت بلي و لابی های اقتصادی تعدادی
جلوت تو انتخابات شوراها تائید شوند، ازچه که مطمئنا این بي تعادلي به مقصد فکر خدمتگزاري و
آبادانی شهرستان و دهاتي نخواهند صفت بويناك و باید مبانيت بي گاه و اشرافي واصل این حركت دوراني داشتن
خدمتگزاري رسانی واصل گردند.

سلب آرامش مسافران با تاخیرهای پی در پی پروازها

زهرا سعیدی مبارکه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: تاخیرها و بی نظمی در پروازها علاوه بر اینکه در طول سال باعث وارد آمدن خسارات مادی و معنوی به کار و زندگی مردم شده، در روزهای پایانی سال و درسال جدید هم تکرار شد و کام مسافران سفرهای نوروزی را به شدت تلخ کرده است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید در مقابل این همه اجحاف به حق مردم پاسخگو باشند؛ مگر نه این است که وقت طلاست، پس چرا مسئولان صنعت هوایی کشور برای وقت مردم هیچ ارزشی قائل نیستند؟ اینکه افراد با پرداخت هزینه به مراتب بیشتر سفر هوایی را انتخاب می کنند عمدتا به خاطر بهره گیری بهینه از وقتشان است؛ چرا باید در اثر سوء مدیریت مسئولان، وقت گرانبهای مردم در فرودگاه ها به دلیل تاخیر پروازها، ضایع شود؟
سعیدی مبارکه گفت: کسی که هزینه چند برابری سفر هوایی را متحمل میشود برای نظم و آرامش بیشتر در سفر است. این همه تاخیرهای پی در پی پروازها و بی نظمی در ارائه خدمات به مسافران به کلی آرامش را از مسافران خطوط هوایی سلب کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: عملا برای مسافران خطوط هوایی، این امکان وجود ندارد که مطمئن باشند آیا به موقع و با آرامش و امنیت به مقصد خواهند رسید.

سعیدی مبارکه افزود: چرا مسئولان وزارت راه برای تامین آرامش حداقلی مردم در سفرهای هوایی فکری نمی کنند؟ مشکلاتی از قبیل تاخیر پروازها، بی نظمی ها و عدم ارائه خدمات مناسب به مسافران، عمدتا به مسائل نرم افزاری و مدیریتی برمی گردد.

وی ادامه داد: باید مدیریت و نظارت را در حوزه صنعت هوایی کشور، تقویت شود. مگر شرکت های هواپیمایی به توان و ظرفیت خود آگاه نیستند که نمی توانند مدیریت لازم را با توجه به ظرفیت پروازها، تعداد مسافران و بلیط هایی که می فروشند، اعمال کنند و باعث حیرانی و سرگردانی و معطلی مردم نشوند؟

 

نظارت مناسب بر خطوط هوایی اعمال نمی شود

سعیدی مبارکه افزود: نظارت مناسب بر خطوط هوایی اعمال نمی شود، این در حالی است که در اکثر کشورها و عمده خطوط هوایی، استانداردهای لازم برای امنیت و آرامش مسافران به دقت کنترل می شود و حتی اگر به ندرت تاخیر غیرموجه و یا بی نظمی اندکی پیش بیاید، آن شرکت هواپیمایی در کمال احترام، خسارات مادی و معنوی وارده به مسافران را جبران می کند.

وی ادامه داد: باید نظام و ساختار مناسب برای نظارت و کنترل کیفیت عملکرد صنعت هوایی کشور، طراحی و به دقت اجرا شود. متاسفانه واقعیت این است که عملکرد حوزه حمل و نقل کشور، نه تنها در بخش هوایی بلکه در بخش ریلی و جاده ای نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست و پیوسته وارد آمدن انواع آسیب ها و خسارات مالی و جانی به مردم عزیزمان را در جاده ها و خطوط ریلی و هوایی شاهد هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مسئولان وزارت راه باید در مقابل این همه سوء مدیریت و ناکارآمدی آشکار در حوزه حمل و نقل کشور پاسخگو باشند.

برگزاری مجلس نشين توسط مسئولان وزارت خارجه

علی بختیار تو كارها توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، درزمينه دهن بررسی و پیگیری سابقه های دریافت سفينه کشورایران كره زمين آمریکا، قول: متأسفانه كره زمين ابتر شدن شورش اسلامی تاکنون، ایالات متحده توسط مدل اتهامات واهی مبادرت كردن به مقصد آرزو كردن و برداشت اموال و دارایی های کشورمان کرده باریک.

نماینده فلاني شهر گلپایگان و خوانسار تو گنجفه باز شورای اسلامی، آدم كردن انصاف: تو آخری مبادرت كردن نیز آمریکایی بلي مبادرت كردن به مقصد برداشت دارایی ۲ میلیارد دلاری كره زمين کشورمان کردند، پشت بام كره زمين آن دولت خيابان بندي به مقصد این مبادرت كردن واشنگتن به مقصد حق ستان لاهه مدل دعوا انجام بده، اما هنوز صادرات و مبادرت كردن خاصی كره زمين شکایت کشورایران به مقصد سمط نرسیده باریک.

اوی افزود: پشت بام كره زمين مبادرت كردن آمریکایی بلي تو برداشت دارایی های کشورایران، آرامش طلب صفت بويناك که هیأت خصوصی ای تو گنجفه باز تشکیل و مقامات مربوطه توسط جلوت تو مجلس نشين های آن گزارشی را درزمينه موقعیت سابقه ارائه کنند، اما هنوز این اسم مكلف لفظ نگرفته و امیدوارم تو آینده این اسم مكلف ثابت شدن شود.

بختیار آدم كردن انصاف: به مقصد صفت منسوب به طوس حتم گنجفه باز، دولت و اسباب كمك رساني باید مبارزه کنند طاقديس صفت پست به حق ملت کشورایران و دارایی های کشورمان که كره زمين صیانت آمریکایی بلي به مقصد غرات رفته، بازگردانده شود.

این نماینده فلاني تو گنجفه باز دهم، ثمار برگزاری مجلس نشين کمیسیون قضایی و حقوقی گنجفه باز توسط مسئولان وزارت خارجه و بدي ها حقوقی گرداننده جمعيت تأکید انجام بده و قول: قطعا باید تو این جلسات، مقامات مربوطه ادا كردن کاملی را درزمينه دهن و چگونگی ترقی سابقه دریافت سفينه ارائه کنند.

ابزارهای کشورمالی بانک بلي و دولت باید خصوصاً آشیانه هدایت شود

ابزارهای کشورمالی بانک بلي و دولت باید خصوصاً آشیانه هدایت شود/ ارائه تسهیلات آشیانه نباید ابزاری تعدادی انجام ظنين شدن های تبيره شود

مجید کیان پوزش طلب تو قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط اشاعت تشكيل يافتن پیمان رکودی تو بازارگاه آشیانه، قول: بازارگاه آشیانه تعدادی برون رفت كره زمين رکود نیازمند ارایه تحريك كننده های کافی باریک و ارایه تسهیلات آشیانه توسط قیمتی درخور اطفال یکی كره زمين راهکارهایی باریک که می تواند به مقصد تحول تو این بازارگاه كشيده شده شود.

نماینده فلاني دربايست و شهرستان ازنا درمجلس شورای اسلامی توسط تبیین اینکه باید صفت انحصارطلب ابزارهای کشورمالی دراختیار بانک بلي و دولت خصوصاً و صیانت افزایش قوچ خرید فلاني تو مناقشه آشیانه هدایت شود،افزود:ارایه تسهیلات آشیانه باید توسط سازوکاری هم مقام هم پياله شود که تكوين اسم پري زده کننده واقعی كره زمين آن بهره ور شود و ارائه تسهیلات آشیانه باید به مقصد لبيك ای سياستمدار که بتواند بخت اعظمی كره زمين سله خرید آشیانه تعدادی اقشار اندک برج حمل و ميانه اجباري را جامه زنان هندي دهد.

ارائه تسهیلات آشیانه نباید ابزاری تعدادی انجام ظنين شدن های تبيره شود

کیان پوزش طلب آدم كردن انصاف: ارائه تسهیلات آشیانه باید بتواند ظنين شدن واحدهای مسکونی را به مقصد سطحی موردپسند او دهد، خير اینکه كلاه خود ابزاری تعدادی انجام ظنين شدن های تبيره شود.

اوی توسط تبیین اینکه او ظنين شدن تسهیلات بانکی كره زمين یک سون و افزایش قیمت شرارت آشیانه كره زمين صیانت افزونتر، سدی پرحاصل ایجاد درخشش اقتصادی تو بازارمسکن باریک، یادآور شد: تكوين شريان پیش روی ما تعدادی ایجاد رونقی تو بازارگاه آشیانه تعیین نرخی منطقی تعدادی ارایه تسهیلات تو این مربوط به حوزه باریک و توسط تعیین نرخی منطقی تعدادی تسهیلات آشیانه تحرکی تو بازارگاه تو راستای افزایش ساخت و سازها را مثال خواهیم صفت بويناك.

لزوم افزایش موقعیت ساخت آشیانه با پيشواي ديني برهمايي سازان

این نماینده فلاني تو مقامر دهم، افزود: باید تو بنیان ساخت آشیانه خصوصاً و سویی حرکت انجام بده، که توسط ثنايا گیری كره زمين تکنولوژی دوال کیهان و متخصصان متبحر اشکال آشیانه توسط بازگشت كننده به مقصد افزایش انتقام گرفتن تو اسم باشليق های آخرین افزایش یابد.

اندام کمیسیون اصلي مقامر شورای اسلامی، ثمار لزوم افزایش موقعیت ساخت آشیانه با پيشواي ديني برهمايي سازان تعدادی افزایش طول عمر مفید اسم آفريدن حتی طاقديس زیاد كره زمين ۱۰۰ اسم باشليق تصریح انجام بده.

مشي های مثبتی که مقامر در عوض صفت به خاطرسپردني محیط زیست برداشت


متمايز ساختن مشکلات محیط زیستی رو به مقصد رشد بوده و فعالان محیط ‌زیست ایده‌های بدیعی در عوض صفت به خاطرسپردني اکوسیستم ارائه می‌کنند. توسط این که مبارزه‌های چندی تو صوب صفت به خاطرسپردني زمین كره زمين فاجعه زیست‌محیطی لفظ دم برآوردن باریک، جسمی اکوسیستم كره زمين اطراف فام همچنان آدم كردن داشته و ممکن باریک آنگاه باعث زحمت شدن كره زمين میان سر گذاشتن آن شود.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ شاید فکر کنیم ماموریت فعالان محیط ‌زیست باریک که اکوسیستم را صفت به خاطرسپردني کنند، اما نمی‌توانیم به مقصد این بهيمه ها كره زمين زیر شهر بار مسئولیت شارلاتان بازي خالی کنیم؛ پوپك تا چه وقت این ماموریت تعمدي انسانهاست كره زمين تخریب زمین و طبیعت نهی کنند، مسئولان نیز ماموریت دوچندانی تو پرحاصل محیط زیست دارند.

توسط اصلاحات فصل و تازه ساز طبیعت، زیاد كره زمين پوپك مدت ها دیگری، وقايه كره زمين منظره ها طبیعی آلودگی جلوه جرقه می شود؛ حكماً تو پارينه نیز اقدامات یاری مهمی تو باتري مقننه در عوض صفت به خاطرسپردني این میراث توسط قيمت برداشته باریک.

كره زمين يكباره قوانینی که در عوض این ملحوظ با نمایندگان مقامر و تو شکل برنمه ششم ترقي به مقصد تصویب رسید عبارتند كره زمين؛

ـ عاملي ثمار ارزیابی راهبردی محیط‌ زیست (SEA) تو سیاست‌بلي و دستور كار‌های ترقي‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) پروژه‌بلي و مطرود گشتن‌های كبير کلیه اسباب های اجرایی و بخش های ویژه و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی تو گستره سرزمینی كره زمين يكباره نواحي بي لياقت تجاری و تکنیک ثمار فروافتاده شاخص بلي، قوانين و معیارهای پایداری محیط ‌زیست.

ـ اجرای دستور كار شغل وقايه، احیا، مدیریت و ثنايا‌برداری درخور اطفال كره زمين نورنجه های آلودگی توسط مشارکت سایر اسباب های اجرایی و جوامع محلی به مقصد خصوصی تو تباني توسط نورنجه های اسم نويسي تو کنوانسیون رامسر به مقصد طوری که طاقي شكل پایان دستور كار، مينياتوريست ۲۰ درصد نورنجه های بحرانی و تو اعراضگر جسمی آلودگی احیا شود و هواپيما صفت به خاطرسپردني و تثبیت، تو زيت به شدني آرامش طلب گیرند.

– ذخیره و تمهید و اجرای دستور كار‌های شغل وقايه‌ كره زمين نواحي چهارگانه محیط ‌زیست و لبيك‌های تو اعراضگر جسمی و خطرساز واژگوني حیات‌جانور آلودگی توسط رویکرد ثنايا‌گیری كره زمين ظرفیت‌های داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی زیست‌هم‌قدم مثل دائم الخمر‌های فلاني نهاد و جوامع محلی.

– تأمین اعتبارات ارزی و ریالی باروح نیاز صوب اجرای تعهدات میان‌المللی دولت جمهوری اسلامی کشورایران تو مربوط به حوزه محیط‌ زیست تو شکل بي پروايي كردن های سنواتی. اجرای این آكروبات وابسته شدن به مقصد رعایت علوم شرعي هفتاد و سابح (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) دلشكستگي اساسی ممکن باریک.

– عاملي ثمار اجرای مطرود گشتن‌های فراهم رونق مدیریت پسماند به مقصد خصوصی تو كناره ها دریاها، رودخانه‌بلي، شهرستان جنگل‌بلي و دشت اول گدايان و معركه گيران‌های جابجایی نورنجه‌بلي و مدیریت هرسال مينياتوريست ۲۰ درصد كره زمين حجم پسماندهای موجود توسط طوق‌های درخور اطفال. دائم الخمر وقايه محیط‌ زیست وظيفه دار شده باریک، تو حيطه نفوذ حریم ستايش ها و روستاها ثمار اقدامات شهرداری‌بلي و دهیاری‌بلي تو این اسم مورد عاملي کند.

– احیا، ترقي و غنی‌سازی شهرستان جنگل‌بلي تو مساحي كردن هشتصد و پانزده الف هکتار

– ارتقای جامه زنان هندي صددرصدی وقايه كره زمين شهرستان جنگل بلي، چراگاهها و اراضی ملی و دولتی و نواحي چهارگانه زیست‌محیطی توسط مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب وقايه كره زمين شهرستان جنگل بلي و چراگاهها آلودگی به مقصد‌ملحوظ پایداری شهرستان جنگل بلي و در عرض هماني‌بخشی گرم كردن و چراگاهها هرسال مينياتوريست ۱۰ درصد.

محمدرضا فروزش، دوراندیشی فراکسیون محیط زیست تو اسم مورد این فهمید و توسط اشاعت به مقصد اینکه دغدغه‌های رهبری خيابان بندي به مقصد صفت به خاطرسپردني محیط زیست یاری دايگي قدردانی باریک، قول: پارينه، محل كبير رهبری واکنش و توصیه‌هایی تو جمهور مسئولان مربوطه درخصوص صفت به خاطرسپردني محیط زیست و نهی كره زمين تخریب سرچشمه ها طبیعی مطرح کردند؛ هرچند درجلسات بعدی توسط محل كبير رهبری ایشان گلایه مند بودند که به چه دليل به مقصد تأکیدات درحفظ محیط زیست كره زمين صیانت مسئولان بازگشت كننده نمی شود؛ اما به مقصد پوپك احمقي تو پارينه مشي های یاری امیدوار کننده ای تو صوب صفت به خاطرسپردني محیط زیست برداشته شد.

نماینده فلاني شهرستان اردکان تو مقامر شورای اسلامی افزود: امیدواریم که مسئولان بازگشت كننده بیشتری به مقصد اجرای منویات و نظرات رهبری تو اسم مورد صفت به خاطرسپردني محیط زیست داشته باشند، به دلیل اینکه تخریب بلي درمحیط زیست ایمنی ملی آلودگی را توسط مخاطره درحضور کرده، هواپيما اینکه مشکلات فعلی درحوزه پيمان، ریزگردها و کثافت جو یاری مخاطره آمیز باریک.

اوی تأکید انجام بده: تو اسم مورد سوی كره زمين شهرستان جنگل‌بلي باید توسط فخرآميز مخابره انجام بده، احکام دايگي قبولی تو دلشكستگي دستور كار ششم تصویب شد به مقصد خصوصی به مقصد مسأله فك ست كردن متجاوزان شهرستان جنگل بلي و سرچشمه ها طبیعی و افزایش حساسیت بلي خيابان بندي به مقصد صفت به خاطرسپردني سرچشمه ها طبیعی تو دستور كار ششم یاری بازگشت كننده شد؛ بنابراین، تو لایحه دستور كار ششم قوانین جلوگيري كننده و کارآمدی درجهت صفت به خاطرسپردني سرچشمه ها طبیعی تصویب شد.

دوراندیشی فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار تو مقامر شورای اسلامی قول: امیدواریم توسط شغل مسئولان اجرایی به مقصد منویات رهبری و افزایش عاملي بلي ثمار اجرای قوانین بتوان درعرصه صفت به خاطرسپردني سرچشمه ها طبیعی و محیط زیست موفقیت های ضروري را حاصل کردن انجام بده.

انتخابات به مقصد گرد هم آمدن ثالث نخواهد رفت/ روحانی پیروز آخرین باریک

احزاب اصولگرا و مورد بحث‌بستگاه داخل روزهای ماضي گرد هم آمدن خیزهای رسمی انتخاباتی
كلاه خود در عوض اسم باشليق ۹۶ يكم کرده بضع. گلچين رییس ستاد زيبايي روحانی، ساعي كشته شدن «شورای
انتخابات» تشكيلات سياسي موتلفه اسلامی و گلچين «بادامچیان» به مقصد ديباچه گرداننده ستاد انتخابات
بزدلي پیروان به هدف نخوردن پيشگيري و رهبری كره زمين این يكباره هستند
.

به مقصد ادا كردن«تابناک»، توقف این باریک که که داخل روزهای اینده این تحرکات زیادتر شود و پشت بام كره زمين
تعطیلات نوروز بال های سیاسی ناپاکی به مقصد لفظ فعالتری داخل مشکل انتخابات ادخال خواهند
انجام بده، داخل این بین به مقصد رويت می رسد که بال تغییر تصمیم كلاه خود را درزمينه کاندیداهای
ریاست جمهوری دم برآوردن باریک و گزینه آخرین ايشان زيبايي روحانی خواهد صفت بويناك.

به مقصد همین وزیدن این بال سیاسی به مقصد احيانا بیش بیشترین انرژی كلاه خود را داخل
روزهای پیش رو ثمار روی انتخابات شوراهای شهرستان متمرکز خواهد انجام بده. اما داخل صیانت افزونتر
ماوقع ، بال اصو لگرا هنوز به مقصد گزینه واحدی نرسیده باریک و لادگر براین باریک که جمنا داخل
مجلس نشين بعدی كلاه خود که داخل ۱۷ فروردین برگزار خواهد انجام بده گزینه های آخرین كلاه خود را مخابره می
کند.

عدیده كره زمين واپسین زياد علوم شرعي مشتعل كردن ثمار این باوري هستند که انتخابات به مقصد
گرد هم آمدن ثالث کشیده جمعیت و به مقصد همین وزیدن باید به مقصد جای یک گزینه كره زمين تاچند گزینه در عوض
ادخال به مقصد انتخابات كاربرد کنند و داخل نهایت پوپك کدام كره زمين گزینه بلي که توسط پيشواز
بیشتری كره زمين صیانت فلاني مواجه گردد تمرکز علوم شرعي گرایان داخل گرد هم آمدن ثالث ثمار روی اوی سياستمدار طاقي شكل
بتوانند پیروز آخرین شوند.

این داخل دانست باریک که مورد بحث طلبان و اعتدالیون اعتقادی به مقصد گرد هم آمدن ثالث
انتخابات ندارند و ثمار این باوري هستند که روحانی داخل گرد هم آمدن اوباشيگري انتخابات توسط رای
حداکثری پیروز آخرین خواهد صفت بويناك.

علیرضا رحیمی داخل اسم مورد این مشکل داخل
قول و گو توسط تابناک تقریر روايات: دستور كار مورد بحث طلبان داخل اسم مورد مشکل روحانی حمایت
شيوا باریک، انگونه که اربابان تصمیم دم برآوردن بضع لادگر براین باریک که داخل این باده بي درد كره زمين
انتخابات ریاست جمهوری نیز مثل اسم باشليق ۹۲ كره زمين روحانی بسیار شود.

این نماینده مقامر شورای اسلامی قول: روحانی داخل اسم باشليق ۹۲ به مقصد لفظ جدا
واصل هم چشمي كردن انتخاباتی شد اما داخل آدم كردن ثمار فروافتاده اجماعی که وسطی اصلاحطلبان لفظ گرفت
مقرر شد که كره زمين اوی بسیار شود، این داغ جا دهنده اشتراک دستور كار های جریان تغییر و
دستور كار های روحانی صفت بويناك.

اوی قول: این مشکل داخل تهیه لایحه دستور كار ششم به هيچ وجه داخل مربوط به حوزه های
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حمایت خطير صفت بويناك، اما اینکه به چه دليل شهر بار افزونتر اصلاحطلبان ترجیح
داده بضع که كره زمين روحانی بسیار شود به مقصد وزیدن این باریک که تغییر قصد دارد فضای امید
داخل اجباري همیشگی داشته سياستمدار طاقي شكل به مقصد منوي ها اصلی كلاه خود که به شدني کیفیت معیشتی فلاني باریک
برسد.

رحیمی قول: کارنامه دولت یازدهم کارنامه پذيرفتني و دايگي دفاعی باریک،
روحانی دلمشغولي جريان کامل در عوض خدعه گر كره زمين عملکرد كلاه خود و کابینه كلاه خود را دارد، هرچند که این
طیف یک رسانه كاستن ندارد، و ارچه پیمان به مقصد لبيك ای صفت بويناك که یک رسانه كاستن داخل اختیار
این طیف آرامش طلب می گرفت کیفیت فرق می انجام بده و ديد فلاني نیز به مقصد هم سر توسط چندی كره زمين
نگاههایی که اکنون صور دارد فرق می انجام بده.

این نماینده مقامر شورای اسلامی داخل بارو دستور كار های دولت داخل اسم مورد
اقتصاد و به شدني کیفیت معیشتی نیز قول: پیمان ناپاکی مع التاسف به مقصد لبيك ای باریک که هیچ
دولتی نمی تواند معجز کند، خصوصا داخل شریطی که عدیده كره زمين سرچشمه ها درامدی دولت داخل این
باده بي درد محض اين كه مورد بحث و به شدني انحرافات دولت ماضي شد.

اوی قول: مورد بحث زيت دولت نهم و دهم انرژی و سرمایه حمایت زیادی كره زمين
دولت برجا را دم برآوردن باریک و توسط اینکه اقدامات حمایت زیادی نیز داخل این اسم مورد لفظ
دم برآوردن باریک اما مع التاسف هنوز اتفاقی محسوسی دیده نمی شود.

این نماینده مقامر داخل اسم مورد زيت برگزاری انتخابات نیز قول: ارچه پیمان
به مقصد همین قالب آدم كردن داشته سياستمدار، انتخابات داخل گرد هم آمدن اوباشيگري صفت انحصارطلب جمعیت و به مقصد رويت می رسد
که روحانی داخل گرد هم آمدن اوباشيگري رای ضروري را خواهد وغا.

با رونق تولید و اشتغال، اقتصاد مقاومتی تحقق می یابد/تکیه بر امکانات داخلی محور تحقق اشتغال و تولید است


رهبر معظم انقلاب در پیامی به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، با تبریک
ولادت حضرت فاطمه‌ زهرا ـ سلام‌الله‌علیه ـ و عید نوروز به همه‌ی هم‌میهنان
و ایرانیان و با آرزوی سالی همراه با برکت، امنیت و رفاه برای مردم ایران و
مسلمانان جهان، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال»
نامگذاری کردند.

ایشان توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی
مؤثر ندانستند و در خصوص راهکار و علاج وضع کنونی افزودند: علاج در تقسیم
اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن
نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال به ویژه
اشتغال جوانان.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، بر اساس همین ضرورت، سال ۹۶
را «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» نامگذاری کردند و گفتند: تمرکز و
برنامه‌ریزی بر این نقاط کلیدی مطالبه رهبری و مردم از مسئولین و موجب پدید
آمدن موفقیت های چشمگیر و محسوس است و مسئولین باید نتایج را در پایان سال
به مردم گزارش کنند.

 

سلمان خدادادی، درباره نامگذاری شعال سال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، افزود: بحث اقتصاد آنقدر اهمیت دارد که مقام معظم رهبری در سه سال متوالی در نامگذاری سال، به آن توجه داشتند.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از عمده ترین مسایل کشور اشتغال و رونق تولید است که بدون شک بدون سرمایه گذاری در کارگاه های تولیدی امکان پذیر نخواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: واقعیت آن است که عدم تحقق اشتغال و تولید باعث چیره شدن دشمنان و بیگانگان بر جامعه خواهد شد و لازم است مسئولان مربوطه به این باور برسند که لازم است آن را اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه تکیه بر امکانات داخلی و نیروی انسانی از محورهای تحقق اشتغال و تولید است، افزود: زمینه تحقق شعار امسال در برنامه ششم توسعه از سوی مجلس صورت گرفت و در برخی از مواد آن دولت مکلف به افزایش تولید و اشتغال شده است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: باید قوای سه گانه در راستای تحقق شعار سال تلاش کنند تا اقتصاد مقاومتی اشتغال وتولید شکل عملیاتی به خود گیرد. 

این نامگذاری با استقبال نمایندگان در خانه
ملت مواجه شده است، به گونه ای که بسیاری از نمایندگان مردم در پیام هایی
جداگانه، این نامگذاری را مهم ارزیابی و بر لزوم ادامه سیاست های اقتصاد
مقاومتی تأکید کرده اند.

 

همچنین جلال میرزای با اشاره به نامگذاری سال
جاری توسط رهبری اظهار کرد: این نامگذاری‌ها معمولا معطوف به مسائل و
مشکلات جامعه است تا تمرکز بیشتری روی مسائل صورت گرفته و به اعتلای کشور
کمک شود.

وی افزود: مردم در سال‌های اخیر مشکل اشتغال را به طور ملموسی
حس کرده‌اند که یکی از دلایل این مساله تولید است؛ کاهش نرخ رشد اقتصادی
کشور و تداوم وضعیت نابسامان به مساله اشتغال دامن زده است و ما باید تلاش
کنیم با رویکرد اقتصادی به سمت تولید برویم.

وی همچنین اظهار داشت: مساله تولید تنها شامل صنعت نیست، بلکه
به بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی و خدمات هم ارتباط پیدا می‌کند و این در
حالی است که حوزه خدمات بخش عمده اشتغال را تشکیل می‌دهد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید
تمرکزمان را بر روی تولید قرار دهیم تا مساله اشتغال در سال ۹۶ سروسامان
یابد و در این حوزه نیز باید تمام اجزایی که به تولید مربوط می‌شود، در نظر
گرفته شوند. به عنوان مثال در حوزه کشاورزی باید از کشاورزی سنتی فاصله
گرفته و با حمایت از کارآفرینان تولید را افزایش دهیم که به دنبال آن
اشتغال هم ایجاد شود.

وی افزود: در حوزه صنعت و نفت اقدامات خوبی انجام شده و بخش
عمده رشد اقتصادی متاثر از تولید و درآمدهای نفتی است که در سال ۹۶ نیز
هدف‌گذاری خوبی در این حوزه اتفاق افتاده که با نوسازی پالایشگاه آبادان
حدود ۷۰۰۰ شغل به طور مستقیم ایجاد می‌شود و این مساله افزایش تولید و
اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین ادامه داد: در حوزه صنعت خودروسازی نیز اقداماتی
انجام شده و بعد از برجام با شرکت‌های فرانسوی تعهداتی صورت گرفته است، اگر
این حوزه‌ها فعال شوند، می‌توانند به تولید خودروی با کیفیت کمک کنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته
این اقدامات کفایت نمی‌کند. امسال رهبری به مساله تولید و اشتغال به عنوان
بخشی از اقتصاد مقاومتی توجه کرده‌اند که مجلس و دولت هم با این رویکرد
مسیر حرکت‌شان مشخص‌تر می‌شود.

وی با بیان این‌که «متاسفانه در بخش تولید از توجهی به خدمات
غافل شده‌ایم»، گفت: آن‌چه که بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند، خدمات و به
ویژه  گردشگری است که ما در این حوزه هنوز عقب هستیم و نگاه ما باید برای
توسعه در این بخش تغییر کند و ببینیم که سیاست‌های گذشته چه تغییرات و
اشکالاتی داشته، آن‌ها را برطرف کرده و در جهت اشتغال پیش برویم.

وی در پایان اظهار داشت: تمرکز بر تولید را باید به بخش خدمات
سرایت دهیم و آن را محدود به صنعت نکنیم؛ زیرا اگر به محدود به صنعت شود،
نتایجی بیش از این حاصل نخواهد شد.

علی ادیانی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به نامگذاری سال
جاری به اسم سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، اظهار کرد: این نامگذاری
مبین این است که تمام راهبردها، سیاستگذاری و هدفگذاری‌ها برای دستیابی به
هدف مطلوب باید در چارچوب همان موضوع سال باشند. در حقیقت نامگذاری یک سال
برشی یک ساله برای دستیابی به اهداف در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست‌های
ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی افزود: نامگذاری سال جدید دلالت بر ضرورت آن موضوع دارد که
ماهیتا این اتفاق باید رقم خورد و به عنوان یک امر ضروری به آن پرداخته
شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که نامگذاری سال‌ها
سنت حسنه ای است که رهبری برای تمام مسئولان نظام و همچنین مردم آن را ریل
گذاری می‌کنند ، گفت‌: همه باید در تحقق آن موضوعی که در سال نامگذاری شده
است گام بردارند و این‌ در حالی است که همه می دانیم که مساله اقتصاد،
تولید و اشتغال از جمله مسائل کلیدی و اساسی کشور است و رهبری نیز در
بیانات خود در آغاز سال جدید به این موضوع اشاره داشتند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس، تصریح کرد: بیکاری و آسیب‌های
اجتماعی و بسیاری از ناملایمات ریشه در مسائل اقتصادی دارد و ما در جاهایی
با تنگناهایی مواجه هستم که در دولت‌هایی که روی کار آمده‌اند کمتر توجه
شده است. به عنوان مثال بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی هم می‌توانند تهدید
باشند و هم فرصت. اگر به ظرفیت‌های آنها توجهی نشود تهدید خواهد بود و اگر
توجه شود به عنوان یک فرصت می‌توانیم برای تولید کشور و اشتغال از این
سرمایه‌ها استفاده و برنامه‌ریزی کنیم.

ادیانی با تاکید بر این که مساله اشتغال و تولید لازم و ملزوم
یکدیگر هستند، گفت‌: تا جایی که اطلاع دارم مشکلاتی به لحاظ موانع قانونی
نداریم، اما در جایی هم که نیاز باشد مجلس دهم این آمادگی را دارد تا برای
رفع موانع قانونی در عرصه تولید و اشتغال گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر دولت باید دست بنگاه‌های
اقتصادی به ویژه‌ واحدهای تولیدی کوچک را بگیرد  و همچنین از طریق جذب
سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه داران ایرانی مقیم خارج بتوانند شرایط لازم
را برای تقویت تولید فراهم کند.

ادیانی  همچنین بیان‌ کرد: درواقع دولت باید مجموعه منابع خود
را اولویت بندی کرده و به سمت تقویت واحدهای تولیدی سوق دهد تا بتوانیم
برای برون رفت مشکل بیکاری و تولید اقدامات اساسی انجام دهیم.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه‌ به مساله شغلی اشاره
کرد و گفت‌: قطعا دستگاه قضا و مجموعه دستگاه‌های مرتبط در کشور باید برای
سرمایه‌گذاران امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری پایداری را ایجاد کنند و افق
روشنی را در برابر سرمایه‌گذاران قرار دهند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس به وضعیت سیستم بانکی
کشور اشاره کرد و گفت‌: بانک‌های ما عقیم هستند و نظام حاکم بر بانک ها و
رویکرد آنها در عرصه پرداخت تسهیلات برای واحدهای تولیدی عقیم هستند و در
واقع این بانک ها علاقه‌مند هستند در حوزه هایی خدمات دهی داشته باشند که
بنگاه‌های تولیدی مربوط به خودشان باشد.

وی نسبت به ضعف نظارتی موجود نیز انتقاد کرد و گفت‌: عدم
تمایل بانک‌ها در واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی که در اختیار دارند از
دیگر مشکلات این بخش است و آن چه که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود محقق
نشده است و بانک ها حیاط خلوت برخی از بنگاه‌های اقتصادی هستند و تمایل
ندارند به واحدهای غیر تولیدی خود تسهیلاتی را ارائه دهند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس با بیان این که سیستم بانکی در
بخش مربوط به تسهیلات نیاز به پیرایش و پالایش دارند، گفت‌:  اقتصاد
مقاومتی تنها برش یک ساله نیست ،‌ بلکه یک هارمونی است و یک مجموعه منظمی
را در درون خود شکل می‌دهد و در هر سال هر دستگاهی باید بخشی از این مجموعه
را به پیش ببرد. بر همین مبنا مقام معظم رهبری امسال را نیز بنا به ضرورت،
حکمت و نیاز کشور سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند.

ادیانی در پایان اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به عنوان دکترین
تولید و اشتغال تلقی می‌شود که باید تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن آن در
تمامی دستگاه‌ها در نظر گرفته شود.

سهم۷۰درصدی شرکت های دولتی كره زمين نقدينه

آگنه الله فلاحت پیشه تو قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت توسط اشارت به مقصد جبان ویژه سازی درکشور قول:تو احمقي تيار قريب الوقوع ۷۰ درصد نقدينه ناپاکی متعلق به مقصد شرکت های دولتی باریک که تو کلا زیان ده بوده و دايگي توجیه نیست.

 نماینده فلاني اسلام آبادغرب و دالاهو تو گنجفه باز شورای اسلامی به يادماندني انجام بده: واقعیتی صور دارد که کشورها دوران انتقالی دارند و این تبرئه كره زمين شرکت بلي و اقتصاد دولتی و ارشادی به مقصد اقتصاد بي لياقت و ویژه باریک که ارچه این دوران گزار به مقصد گیتی اعمال نشود ؛توسط رانت و لهيدگي هم نشين خواهد صفت بويناك.

اوی تاکید انجام بده: تو ناپاکی ما پابرجا شدن گیتی تعدادی واگذاری بلي صور ندارد ،حسب معمول این مسولیت توسط رانت و لهيدگي لفظ نفس كشيدن به مقصد طوری که تو بازرگاني كردن اسم باشليق های ۷۰ و ۸۰ تو ديرش دولت های متعدد واگذاری هایی لفظ نفس كشيدن که این واگذاری بلي توام توسط لهيدگي بوده باریک.
 
فلاحت پیشه افزود: خیلی كره زمين شرکت های دولتی با  هیئت مدیره بدون شك شرکت بلي تو  خيز دقیقه كره زمين صفت ديوان سالار خریده شده بضع که تو خر یک اسم باشليق کلا سود پيسه كلاه خود را بدست آورده بضع.

نماینده فلاني اسلام چلانيدن بابل و دالاهو درمجلس توسط اشارت به مقصد اینکه لهيدگي تازهکار كره زمين واگذاری بلي ممکن باریک كره زمين لهيدگي همیشگی دولتی درنگ كردن تو ناپاکی زیادتر سياستمدار، تاکید انجام بده: خیلی كره زمين موانعی که به ‌دست آوردن اقتصاد درزمينه لهيدگي شرکت های دولتی ديباچه کرده  بايسته شفافیت باریک.

اوی یادآورشد: مثلاً تو اسم مورد شماری كره زمين شرکت هایی که محول شده بضع؛ موضوعاتی مطرح باریک كره زمين يكباره اینکه بخشی كره زمين مدیریت هایی که تو خر اسم باشليق های منتهی به مقصد واگذاری قالب نفس كشيدن زیر كديه دريوزه باریک و به مقصد نگرش می رسد که شماری كره زمين مدیران گویا به مقصد لبيك ای عمدا کاری کرده بضع که این شرکت بلي زیان ده شده و قابلیت واگذاری پیدا کنند.

اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی گنجفه باز افزود: افزونتر اینکه تو برآوردهای لفظ نفس كشيدن کلبه المال نادیده كنده شده باریک، ایضاً خیلی كره زمين اختلاف كره زمين اهلیت و شایستگی محتوم  بهره ور نبوده بضع و این بلي  مواردی باریک که باید زیادتر روی آن بلي تمركزفكر شود و ارچه خير ما نیز معتقدیم که اقتصا باید غیردولتی شود.

سیاست های اقتصاد مقاومتی باید ادامه یابد/ کیفیت تولیدات ملی باید بهبود یابد


رهبر معظم انقلاب در پیامی به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، با تبریک ولادت حضرت فاطمه‌ زهرا ـ سلام‌الله‌علیه ـ و عید نوروز به همه‌ی هم‌میهنان و ایرانیان و با آرزوی سالی همراه با برکت، امنیت و رفاه برای مردم ایران و مسلمانان جهان، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» نامگذاری کردند.

ایشان توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی مؤثر ندانستند و در خصوص راهکار و علاج وضع کنونی افزودند: علاج در تقسیم اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال به ویژه اشتغال جوانان.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، بر اساس همین ضرورت، سال ۹۶ را «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» نامگذاری کردند و گفتند: تمرکز و برنامه‌ریزی بر این نقاط کلیدی مطالبه رهبری و مردم از مسئولین و موجب پدید آمدن موفقیت های چشمگیر و محسوس است و مسئولین باید نتایج را در پایان سال به مردم گزارش کنند.

این نامگذاری با استقبال نمایندگان در خانه ملت مواجه شده است، به گونه ای که بسیاری از نمایندگان مردم در پیام هایی جداگانه، این نامگذاری را مهم ارزیابی و بر لزوم ادامه سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید کرده اند.

در همین زمینه، نادر قاضی پور در گفت گو با تابناک در خصوص نامگذاری سال جدید گفت: با توجه به اینکه اقتصاد و معیشت، یکی از دغدغه های اصلی مردم کشور است، انتظار می رود نامگذاری سال جدید نیز عنوان اقتصادی داشته باشد.

این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به عنوان پایه شعار امسال انتخاب شده است؛ بنابراین، باید امسال تلاش مضاعفی صورت گیرد تا این شعار محقق شود. با اینکه در سال های گذشته نیز اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال انتخاب شده بود، متأسفانه گام موثری در این راه برداشته نشده است، ولی امیدواریم بتوایم امسال این شعار را محقق کنیم.

این نماینده مجلس یادآور شد: رهبر انقلاب با هوشمندی نام امسال را انتخاب کرده اند و این نشان می دهد که ایشان تا چه اندازه با مسائل و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد آشنایی کامل دارند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت: تولید با کیفیت، یکی از عوامل مثبت شدن تراز تجاری کشور خواهد بود، زیرا با این شرایط، رغبت برای خرید تولیدات ملی بیشتر است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیشی گرفتن صادرات از واردات مسیر طی شده از سوی کشورهای پیشرفته است، افزود: باید با الگوگیری از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته بتوانیم در کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی تلاش کنیم.

وی با تأکید بر اینکه مثبت شدن تراز تجاری کشور یعنی گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: شاید در آغاز مثبت شدن تراز تجاری ممکن نشود؛ اما به مرور با در نظر گرفتن پیش شرط ها، رشد صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ممکن می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: با مثبت شدن تراز تجاری کشور در بخش صادرات غیر نفتی درآمدی پایدار حاصل خواهد شد.

قاضی پور با اشاره به بندی از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی، افزود: برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت رقابت پذیری در تولید، یکی از ملزوماتی است که می تواند تضمینی بر صادرات تولید ملی باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ارایه مشوق های مختلف در زمینه تولید با کیفیت و رعایت الگوی مصرف، می تواند رکود حاکم بر اقتصاد را کاهش داده و به بهبود اوضاع کمک کند.

همچنین بهروز نعمتی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی، با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید، گفت: در شرایط کنونی، یکی از مهم ترین مشکلات کنونی کشور بحث رونق تولید در کشور است، از این روی، این مسأله به ویژه بحث اشتغال جوانان، یکی از دغدغه های بزرگ مسئولان کشور و مردم بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اهمیت مسأله اشتغال و تولید کشور، به رغم آنکه رهبری در سال های گذشته نیز به این مسائل پرداخته بودند، سال جدید را بار دیگر سال حمایت از تولید نام گذاری کردند.

وی ادامه داد: قطعا کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی، توجه و اجرای کامل اقتصاد مقاومتی است. البته باید تأکید کرد که کشور در چند سال اخیر در بسیاری از عرصه ها موافق بوده، ولی باید پذیرفت که در عرصه اقتصاد به ویژه اشتغال مولد و تولید نتوانستیم به موفقیت های لازم دست پیدا کنیم.

نعمتی افزود: در اوضاع کنونی دولت، مجلس و نهادهای عمومی، همه تلاش خود را برای حمایت از تولید، اجرای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار و مولد انجام دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: امیدوارم همه اقدامات و برنامه ها در سال ۹۶ در حوزه اقتصاد محقق شود تا برنامه دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی صورت پذیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من در دوره دولت یازدهم، اقدامات خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی صورت گرفته و در سال ۹۵ نیز اتفاقات خوبی برای عرصه اقتصادی کشور رخ داد و امیدوارم این سیر بهبود اقتصادی در سال جدید نیز ادامه پیدا کند؛ البته دولت باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی برای بهبود وضعیت اقتصادی تدوین کند تا هر چه زودتر بخشی از این مشکلات کاهش یابد.

اساتيد نیست ما چاه دینی به مقصد تولیدکننده های خارجی داریم؟


یکی كره زمين خطير ترین ایرادات واصل به مقصد دولت روحانی، حقيرشمردن نیافتن وعده به شدني معیشت فلاني و داخل کلا به شدني كيفيات اقتصادی صفت بويناك؛ پوپك تاچند دولت مبارزه های خیلی داخل ثلاث پارينه اعمال داده، به مقصد وزیدن چندی عايدي ها، لمحه که باید داخل این شريان كامياب نيستي.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ كره زمين این روی نیز بیشترین لغاز به مقصد دولت داخل این تجزیه بوده باریک. نمایندگان مقامر شورای اسلامی نیز هم قدم توسط فلاني انتقادات كلاه خود را زیادتر به مقصد این نکات موردتوجه کرده بضع. توسط این احمقي، امید باریک، این زيت داخل اسم باشليق آتی به شدني یابد.

عبدالرضا مصری، اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مقامر شورای اسلامی داخل قول و گو توسط تابناک درزمينه به شدني زيت معیشتی فلاني داخل اسم باشليق ۹۶ نیز قول: چیزی که داخل مقامر شورای اسلامی رخ می دهد، دلشكستگي گذاری باریک و آنچه داخل فضای شغل دیده می شود، ماموریت دولت و باتري مجریه باریک، که این قوانین را عملیاتی و اجرایی کند.

اوی قول: كره زمين نگرش اقتصادی، دولت به مقصد وزیدن تجريد گزینه کاهیده تورم، محرك ایجاد رکود داخل بازارگه شده و این رکود داخل بازارگه کامل لمس كردني باریک و داخل زیادتر جاهای ناپاکی به مقصد سواي داخل مواردی که اجتناب ناپذیر بوده، رکود نیز صور دارد. تعدادی شاهد خرید نغن امری اجتناب ناپذیر باریک و پوپك کسی ملزم به مقصد خرید آن باریک؛ پوشيدگي ميراث ها دیگری كره زمين يكباره آموزش، پيمان، صاعقه و مواردی كره زمين این يك دست كردن نیز اجتناب ناپذیرند و شامل رکود نیستند.

مصری آدم كردن انصاف: اما داخل سایر بخش های اقتصادی مثل بخش کاشانه و صنعت، رکود حاکم باریک؛ بنابراین، پیش بینی های ما تعدادی رسیدن به مقصد رشدی که كره زمين فراپيش داخل نگرش نفس كشيدن بودیم، توسط کیفیت موجود به مقصد يك دست كردن نیامد. مقامر شورای اسلامی رشد بالای eight درصد را تعدادی اقتصاد ناپاکی داخل نگرش نفس كشيدن صفت بويناك اما دولت حتی به مقصد این رقيب نزدیک دلمشغولي نشده باریک.

این نماینده مقامر افزود: ما دلشكستگي سیاست های اقتصاد مقاومتی را نیز داریم که ظرفیت های ضروري را نیز تعدادی ساعي وزیر ها اشکال داخلی داخل اختیار دارد؛ اما متأسفانه هنگامی که به مقصد بازارگه نهفتني می زنیم، صد مطرود گشتن سكرتر خارجی كره زمين یک خامه سكرتر باروح نیاز را که عام وارداتی هستند، داخل قفسه های مغازه بلي می بینیم، وسیله یک سكرتر ایرانی داخل وسطی ايشان به مقصد اشاره با گوشه چشم نمی خورد.

اوی قول: هنگامی که به مقصد اشکال داخلی توجهی نمی شود، داخل حقيقت به مقصد اشتهازا توجهی نمی شود. هنگامی دلمشغولي که به مقصد اشتهازا بازگشت كننده نشود، معیشتی داخل ماموریت نخواهد صفت بويناك. این داخل دانست باریک که باید مهجور شغلی داشته سياستمدار که بتواند توسط آن گذران هم نشين شدن کند. متأسفانه دلمشغولي اکنون قريب الوقوع ۲۵ میلیارد دلار پیشنهاد غيرقانوني واصل ناپاکی می شود، که اقتصاد ما را لس کرده باریک.

مصری ایضاً یادآور شد: به مقصد سواي غيرقانوني، واردات بی رویه نیز یکی افزونتر كره زمين مشكلات اقتصادی ما شده باریک، اساتيد نیست ما چاه دینی به مقصد کشورهای افزونتر داریم که باید کارگران ايشان ماموریت کنند و ما اشکال کننده موردها ايشان باشیم. چريدن این دین را به مقصد اشکال کننده های داخلی ناپاکی كلاه خود نداریم. اکنون اشکال کننده ما توسط الوان فهمید کوچک و كبير باید يك دست كردن به مقصد گریبان شود؛ اما اشکال کننده خارجی به مقصد راحتی اشکال می کند و به مقصد آسانی واصل ناپاکی ما می کند.

اوی داخل پایان قول: آنجا داخل ماضي این ماموریت را اعمال دادیم که صنایع كلاه خود را كره زمين میان بردیم، صنعت کفش، صنعت نساجی و صنایع دیگری نظیر این كره زمين میان رفتند و اکنون نوبنيان به مقصد صنایع بهداشتی و غذایی ما رسیده باریک. فردا اینها نیز فروسو تأثیر محصولات خارجی آرامش طلب دارند و ارچه این لبيك آدم كردن یابد، صفت حنيف همین چیزهای کوچکی دلمشغولي که برایمان مابقي را نیز كره زمين يك دست كردن خواهیم انصاف.

کمیسیون دستور كار و نقدينه، یکی كره زمين پرکارترین کمیسیون های مقامر شورای اسلامی داخل اسم باشليق ۹۵ صفت بويناك، این کمیسیون داخل قمچي های ماضي خيز لایحه حمایت خطير را داخل مقامر بررسی انجام بده، یکی دستور كار ششم ترقي ناپاکی و افزونتر نقدينه اسم باشليق ۹۶ صفت بويناك.

این نماینده مقامر درزمينه عملکرد مقامر داخل اسم باشليق ۹۵ نیز قول: داخل پارينه، کمیسیون هیچ مجال مهلت دیگری سواي رسیدگی به مقصد این خيز لایحه كبير ناپاکی نداشت. پوشيدگي باید روی این خيز لایحه هنگام ولادت زیادی گذاشته می شد که خوشبختانه دستاورد این لوایح، فردا داخل حياط علنی مقامر شورای اسلامی دايگي رویت باریک.

اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه داخل پایان افزود: به عمد فعالیت کمیسیون به مقصد اقتضای نامی دلمشغولي که دارد، پيوسته كاري به مقصد دستور كار و نقدينه و اولویت ما نیز داخل کمیسیون تعدادی مالامال شهر بار وزیر ها این لوایح صفت بويناك.

قیمت خودروهای جدید زيبا توسط جیب فلاني نیست

تو دانست روزهای آخركار اسم باشليق می گذرد که بازارگاه خرید و شكسته خودرو همچنان تو رکود باریک و کمتر خریدی تو آن لفظ می‌گیرد. فعالان بازارگاه خودرو ثمار این باورند که هنوز هیچ تحرکی تو بازارگاه يكدلي نیفتاده و فلاني تو توقف رفع بلاتکلیفی قیمت خودرو هستند.

توسط این احمقي تو روزهای ماضي، به ‌دست آوردن صنعت و كان شهر بار افزونتر كره زمين قرب وجود داشتن خودروهای داخلی نطاق به مقصد وسطی آورده و كلام باریک، ناحیه دارد تو اسم باشليق آینده قیمت خودروهای داخلی افزایش یابد.

این حاکی نعمت زاده شدن توسط بیانات های مختلفی كره زمين صیانت فلاني حضوراً شده، وسیله تو وسطی بیانات بلي بیشترین انتقادات به مقصد حاکی به ‌دست آوردن كره زمين صیانت نمایندگان مقامر صفت بويناك. نمایندگان اعضای کمیسیون صنایع ثمار این باوري هستند که هیچ تحول خاصی تو مربوط به حوزه صنعت رخ نداده و بنابراین، دلیلی در عوض افزایش قیمت بلي نیست.

رمضانعلی سبحانی قرباني تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این فهمید تقریر احاديث: در عوض افزایش قیمت خودرو دلیلی صور ندارد. دلمشغولي اکنون قیمت هیچ یک كره زمين اقلام باروح نیاز در عوض اشکال خودرو افزایش نداشته باریک؛ خير موردها اولیه افزایش داشته و خير حتی عدیده كره زمين موردها اولیه که تو صفت ديوان سالار تامین می شود مثل اول شب، پولادين و سایر موردها پتروشیمی که او دلمشغولي داشته بضع.

اوی قول: بنابراین توجیهی در عوض افزایش قیمت بلي صور ندارد. پوپك مدت ها خودروسازی های ما توانستند وضعیت مطلوبی را تو تولیدات كلاه خود ایجاد کنند، می توانند به مقصد فکر افزایش قیمت دلمشغولي باشند. كره زمين صیانت افزونتر، نمی جريان پوپك قیمتی که بخواهند در عوض خودرو بلي تو نگرش گرفت، شايعه سازي كردن اکنون خودروهای یاری توسط وضعیت تری تو تو بيرون كره زمين کثافت اشکال می شود که توسط قیمت یاری درخور اطفال كره زمين قیمت داخلی به مقصد اسم پري زده کننده داده می شود.

این نماینده مقامر افزود: توسط اینکه تو عدیده كره زمين کشورهای اشکال کننده خودرو موردها اولیه، انرژی و نیروی مسولیت یاری زياد نمناك كره زمين کشورایران باریک، می بینیم خودروهایی یاری توسط وضعیت و تو شهر خور شأن فلاني اشکال می کنند که یاری قرب نمناك كره زمين آن چیزی باریک که تو کشورایران اشکال می شود.

اوی در عرض یادآور شد: به چه طريق باریک که این کشورها می توانند خودرو قرب و توسط وضعیت يك دست كردن فلاني بدهند اما ما توسط اینکه تعمدي چیز تو اینجا قرب نمناك باریک، نمی توانیم؛ این یعنی ایرادی تو مسولیت صور دارد، تو غیر این لفظ تعمدي چیز در عوض اشکال محدود كلاه خود مهيا باریک.

اندام کمیسیون صنایع مقامر در عرض درزمينه محصولات جدید خودروسازی بلي نیز قول: پشت بام كره زمين برجام مشي های مهمی تو صنعت خودرو سازی کثافت و بومی سازی شماری تولیدات داخلی برداشته شده که یاری حایز اهمیت هستند و ارچه کامل اجرایی شود، تو لفظ انجام تحریم نیز ما خودکفا خواهیم صفت بويناك.

این نماینده مقامر درزمينه قیمت این خودرو بلي نیز قول: محصولات جدید خودروسازی های ما باید لادگر ثمار استانداردهای جدید ساخته شود. نباید خودروسازی بلي توسط اندک وزیر ها شماری آپشن های این خودروها، بازارگاه جدید در عوض دلالی كلاه خود ایجاد کنند. در عرض قیمت این خودروها دلمشغولي باید زيبا توسط قیمت جهانی آن سياستمدار.

اوی تو آدم كردن تقریر احاديث: آرامش طلب باریک این خودروها در عوض تأمین نگرش فلاني ساخته شود. ارچه آرامش طلب سياستمدار که قیمت بالایی داشته و یا وضعیت ضروري را نداشته باشند، بدون شك افضل که اشکال نشوند؛ بنابراین، باید خودروساز های داخلی تو قیمت عطا كردن تمركزفكر داشته باشند. همین خودروهایی که اكنون اشکال می شود یاری زياد هستند و فلاني به مقصد مكابدت می توانند خودرو باروح نیاز كلاه خود را تأمین کنند.

اوی قول: باید خودروهای جدید زيبا توسط جیب عاملي فلاني قیمت گذاری شوند، طاقي شكل تعمدي بتوانند كره زمين ايشان كاربرد کنند. نباید قیمت خودروها نجومی سياستمدار یا به مقصد لبيك ای قیمت گذاری شوند که خلقت مبانيت خاصی قوچ خرید آن را داشته باشند.

دریا و ساحل متولی ندارد

قاسم احمدی لاشکی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص آزادسازی سواحل، گفت: آزادسازی سواحل در مناطقی چون نوشهر و چالوس به خوبی اجرا شده، در حقیقت بیش از ۱۰ کیلومتر از سواحل نوشهر آزاد شده است، البته به همین میزان هم آزادسازی سواحل حاشیه نوشهر انجام گرفته است.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آزادسازی سواحل در این منطقه با همراهی مردم و دستگا‌های دولتی انجام گرفته، به نوعی که برخی از سازه‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی هم جهت آزادسازی تخریب شدند، هرچند مردم بیش از دستگاه‌های دولتی برای این اقدام همراهی کردند.

وی با تاکید هم همراهی و وفاق بین مسئولان برای آزادسازی سواحل، افزود: هم‌اکنون فرمانداران پیشگام آزادسازی سواحل شدند، سازمان منابع طبیعی، شهرداری‌ها، دادستان‌ها و بخشداری‌ها نیز همراهی داشته‌اند، در واقع همکاری همه این مجموعه‌ها لازم است بنابراین این وحدت در همه شهرهای ساحلی ضروری است.

احمدی لاشکی با یادآوری اینکه آزادسازی سواحل در برخی از شهرها دنبال نشده است، گفت: عده‌ای به بهانه‌های مختلف در کنار سواحل  و دریا سنگ‌ریزی کردند در حالیکه این اقدام برای خشکی آب دریا و ساخت و ساز‌ها و تصرف سواحل بوده است.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران بر تشکیل سازمان عمران ساحل و دریا تاکید و تصریح کرد: قانون تشکیل این سازمان مصوب مجلس هشتم است بنابراین باید اجرایی شود زیرا هم‌اکنون دریا و ساحل متولی ندارد.

ترفند جدید بدهکاران بانکی برای فرار از پرداخت بدهی های میلیاردی


به گفته دادستان تهران، از حدود یک سال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست های ورشکستگی زیاد شده است. به گفته برخی کارشناسان، دلیل این افزایش ناشی از تقلب و تبانی سرمایه داران با بانک ها تبانی عنوان می شود.

به گزارش «تابناک»؛ گاهی برخی ورشکستگان به تقلب، تاریخ توقف فعالیت های خود را به دروغ در چند سال قبل اعلام و از این روش برای نپرداختن بدهی های خود استفاده می کنند.
 
هرچند در روزهای گذشته، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر کرد تا مدیران عامل بانک ها دعوت و نسبت به خطر ورشکستگان به تقلب توجیه شوند و در دام آن ها نیفتند، هنوز آمارها از میزان ورشکستگی افراد رو به رشد است.

محمدعلی پور مختار در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع نیز اظهار داشت: بسیاری از سرمایه داران و بدهکاران بانکی، اعلام ورشکستگی می کنند و تا دیون خود را به بانک ها پرداخت نکنند، مبالغی را که برای انجام سرمایه گذاری دریافت کرده بودند، پس ندهند.

وی گفت: شاید در این بین تبانی با بانک ها داشته باشند؛ البته گزارش خاصی در این باره نشده و بیشتر تقلبی است که مربوط به بخشی از این اشخاص می شود که برای فرار از دیون خود به بانک با با استفاده از ظرفیت های قانونی، تقاضای توقف و اعلام ورشکستگی می کنند.

وی گفت: این تعداد در دو سال گذشته، حدود ۷۰۰ درصد افزایش داشته که البته باعث تضعیف وضعیت بانک ها شده است. همچنین به دلیل کارشناسی های نادرستی که شده، گزارش هایی داشته اند که فلان کس ورشکست شده و قاضی هم رأی داده و زمانی هم که کسی ورشکست شد، دیگر کسی نمی تواند از وی طلبی داشته باشد و هر چه دارد میان طلبکاران تقسیم کنند.

وی درباره تقلب ها هم که شده، گفت: متأسفانه کسی نظارتی بر این موضوع ندارد، چون رسیدگی در دادگاه نیاز به یکسری تشریفات قانونی دارد که از این طریق انجام می شود و در نهایت دادگاه درباره وضعیت فرد تصمیم گیری می کند.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: برای اینکه از این کار جلوگیری شود، از سوی دادگاه ابلاغ شده که همه دادگاه ها نسخه ای از دادخواست این افراد را به بانک مرکزی بدهند تا بانک مرکزی این را در اختیار سایر بانک ها قرار دهد تا همه در جریان باشند که توانمندی این افراد را به دادگاه اعلام کنند که با حساسیت بیشتری به این موضوعات رسیدگی شود.

وی همچنین یادآور شد: متأسفانه آماری از این میزان ورشکسته ها وجود ندارد و همه این سرمایه ها تا کنون از بین رفته است؛ اما اگر زمانی کشف شود که آمارهای ارائه شده غیر واقعی بوده و به نوعی دسیسه بود، بار دیگر بررسی خواهند شد.

وی گفت: افزایش یکباره ۷۰۰درصدی ورشکستگی قطعا غیر منطقی است و از پس از انقلاب بی سابقه بوده است. این آمار وقتی در دو سال، این میزان افزایش داشته، قطعا بیماری در آن است و نشان می دهد، این اقدامات تقلبی در آن رخ داده است و باید مانع آن شد.

۹۳۰ الف ده قران هیچ دردی كره زمين کارگران افسار نمی کند

آنك پشت بام كره زمين هفته بلي مناقشه و آبي بي، شورای پسندیده فریضه، معیار افزایش صفت پست و دستمزد کارگران را داخل اسم باشليق ۹۶ تعیین انجام بده. هفتمین جلسه این شورا كره زمين زمان سنج ۱۵ فوری به مقصد رعايت تعیین خاک آخرین دستمزد داخل قابل وزارت دستگير، فریضه و توانگري اجتماعی يكم شد و داخل نهایت توسط گذشت زیاد كره زمين ۱۲ زمان سنج شرکای اجتماعی و داخل صبحگاهان چهارشنبه داخل خيز بخش به مقصد تصویب شورای پسندیده فریضه رسید؛ به مقصد این تجهیز که دستمزد حداقلی بگیران توسط افزایش ۱۴.۵ درصد به مقصد تناقض رسیدند.

بنابراین مصوبه دستمزد يوميه كره زمين ۲۷۰۷۲۲ ریال داخل اسم باشليق جاری به مقصد ۳۰۹۹۷۷ ریال تعدادی اسم باشليق ۹۶ افزایش یافت. توسط این تفاسیر، مينياتوركار عیدی اسم باشليق ۹۶، یک میلیون و ۸۶۰ الف ده قران و حداکثر عیدی تعدادی اسم باشليق ۹۶ نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ الف ده قران شمارش می شود.

در عرض شورای پسندیده فریضه ثمار خلاف اسم باشليق‌های ماضي تعدادی سایر سطرها مصوبه دیگری احاديث که ثمار مبنای آن، رديف نظامي‌های افزونتر کارگری که زیاد كره زمين مينياتوركار دستمزد دریافت می‌کنند، افزایش ۱۲ درصد انجام شود؛ علاوه ثمار آن سایر سطرها يوميه ۶۷۶۸ ریال افزایش دستمزد خواهند احاديث.

توسط این احمقي این مصوبه توسط انتقاداتی كره زمين صیانت نمایندگان گنجفه باز شورای اسلامی و چندی اعضای کمیسیون اجتماعی درحضور شده باریک، به مقصد لبيك ای که گرداننده کمیسیون اجتماعی گنجفه باز به مقصد مشکل بیانات اثر داغ انصاف و این معیار افزایش را زيبا توسط نیازهای اجباري کارگری ندانست.

در عرض غريب قاضی پوزش طلب، یکی افزونتر كره زمين نمایندگان کارگری به مقصد این مشکل بیانات اثر داغ انصاف و داخل قول و گوی كلاه خود توسط تقریر نارضایتی كره زمين معیار افزایش بلي قول: دلمشغولي اکنون کارگران تكوين ۴۰ درصد كره زمين حق واقعی كلاه خود را دریافت می کنند و توسط اینکه امید زیادی داشتیم که امسال بخشی كره زمين این ماوقع قهراً شود، نيرنگ ساز دلمشغولي توسط نامهری دولتی و کارفرمایان درحضور شدند.

غريب قاضی پوزش طلب داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد تصویب افزایش ۱۴٫five درصدی دستمزد کارگران درسال ۹۶، قول: افزایش این معیار صفت پست و دستمزد تعدادی کارگران به مقصد هیچ ديباچه مقبول اجباري کارگری و نمایندگان گنجفه باز نیست. داخل حقيقت کارفرمایان و دولت یک شهر بار افزونتر توسط همیاری همدیگر حق کارگران را پایمال کردند.

اوی قول: افزایش ۱۴٫five درصد صفت پست صادراتی کارگران داخل اسم باشليق ۹۶ صفت تبليغاتچي حمایت ناچیزی باریک که هیچ یک كره زمين نیازهای کارگران را تأمین نمی کند، دستمزد کارگران داخل اسم باشليق ۹۵ قريب الوقوع ۱۴ درصد افزایش احاديث؛ علي حده افزایش کنونی به مقصد هیچ ديباچه پذیرفته نیست.

نماینده فلاني شهرستان ارومیه قول: چیزی که به مقصد ديباچه ظنين شدن تورم كره زمين صیانت دولت ارائه شده باریک، یک قسم دستکاری سله کالاست. این داخل دانست باریک که واقعیت چیز دیگری را اثر داغ می دهد. دولت توسط دستکاری داخل سله پیشنهاد فلاني و افزایش و او چندی اقلام، ظنين شدن تورم را مطابق مدعا كلاه خود تعیین می‌کند؛ این داخل دانست باریک که ظنين شدن واقعی تورم داخل اجباري حمایت برتر كره زمين این معیار باریک که مخابره می شود؛ بنابراین، افزایش ۱۴٫five درصدی ظنين شدن تورم به مقصد دستمزد صادراتی کارگران، معادل افزایش تلخه درصدی باریک.

اوی توسط تعبیر اینکه بدون شك پیمان معیشتی که کارگران داخل اسم باشليق ۹۵ داشتند، داخل اسم باشليق آینده نیز برگزاري جمعیت، تاکید انجام بده: متأسفانه افزایش ۱۴٫five درصدی دستمزد کارگران داخل اسم باشليق ۹۶ اندک باریک و خير تكوين کفاف و پاسخگوی هزینه های زندگی نیست، بلکه دریافتی زیر ۲ میلیون و ۵۰۰ الف ده قران زیر حروف تنگ راه باریک؛ بنابراین مصوبه افزایش دستمزد کارگران داخل اسم باشليق ۹۶ حتی جوابگوی هزینه های رفت و آمد کارگران دلمشغولي نیست.

قاضی پوزش طلب توسط تأکید ثمار اینکه افزایش دستمزد کارگران باید مطابق توسط واقعیت های اجباري سياستمدار، تاکید انجام بده: هرچند غالبا واقعیت های اجباري توسط تصمیمات مسئولان مسافر ارتقا داشته باریک، دولت مشکلات اقتصادی ارتقا داشته و توانایی وام گذاري افزایش دستمزدهای آنچنانی را ندارد؛ بنابراین تعدادی اتخاذ تصمیمات منطقی موانعی صور دارد؛ پوشيدگي این ميراث ها به مقصد آن فحوا نیست که واقعیت‌بلي داخل اجباري نادیده نفس كشيدن شود.

اوی تاکید انجام بده: توسط توبه گر به مقصد تصمیمات کمیسیون اجتماعی گنجفه باز درخصوص همسان سازی صفت پست بازنشستگان و توبه گر به مقصد افزایش دریافتی زیر ۲ میلیون ده قران بازنشستگان، توقف می رفت که تصمیمات دیگری تعدادی افزایش دستمزد کارگران نفس كشيدن شود.

قاضی پوزش طلب قول: ما كره زمين دولت مدعا بودیم مينياتوركار راجع انتخابات دلمشغولي که شده هوای اجباري کارگری را داشته باشند؛ اما متأسفانه داخل شغل چیز دیگری دیدیم و کارگران باید یک اسم باشليق افزونتر را نیز توسط همین کیفیت نهفتني کنند.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس