قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

مشي های مثبتی که مقامر در عوض صفت به خاطرسپردني محیط زیست برداشت


متمايز ساختن مشکلات محیط زیستی رو به مقصد رشد بوده و فعالان محیط ‌زیست ایده‌های بدیعی در عوض صفت به خاطرسپردني اکوسیستم ارائه می‌کنند. توسط این که مبارزه‌های چندی تو صوب صفت به خاطرسپردني زمین كره زمين فاجعه زیست‌محیطی لفظ دم برآوردن باریک، جسمی اکوسیستم كره زمين اطراف فام همچنان آدم كردن داشته و ممکن باریک آنگاه باعث زحمت شدن كره زمين میان سر گذاشتن آن شود.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ شاید فکر کنیم ماموریت فعالان محیط ‌زیست باریک که اکوسیستم را صفت به خاطرسپردني کنند، اما نمی‌توانیم به مقصد این بهيمه ها كره زمين زیر شهر بار مسئولیت شارلاتان بازي خالی کنیم؛ پوپك تا چه وقت این ماموریت تعمدي انسانهاست كره زمين تخریب زمین و طبیعت نهی کنند، مسئولان نیز ماموریت دوچندانی تو پرحاصل محیط زیست دارند.

توسط اصلاحات فصل و تازه ساز طبیعت، زیاد كره زمين پوپك مدت ها دیگری، وقايه كره زمين منظره ها طبیعی آلودگی جلوه جرقه می شود؛ حكماً تو پارينه نیز اقدامات یاری مهمی تو باتري مقننه در عوض صفت به خاطرسپردني این میراث توسط قيمت برداشته باریک.

كره زمين يكباره قوانینی که در عوض این ملحوظ با نمایندگان مقامر و تو شکل برنمه ششم ترقي به مقصد تصویب رسید عبارتند كره زمين؛

ـ عاملي ثمار ارزیابی راهبردی محیط‌ زیست (SEA) تو سیاست‌بلي و دستور كار‌های ترقي‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) پروژه‌بلي و مطرود گشتن‌های كبير کلیه اسباب های اجرایی و بخش های ویژه و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی تو گستره سرزمینی كره زمين يكباره نواحي بي لياقت تجاری و تکنیک ثمار فروافتاده شاخص بلي، قوانين و معیارهای پایداری محیط ‌زیست.

ـ اجرای دستور كار شغل وقايه، احیا، مدیریت و ثنايا‌برداری درخور اطفال كره زمين نورنجه های آلودگی توسط مشارکت سایر اسباب های اجرایی و جوامع محلی به مقصد خصوصی تو تباني توسط نورنجه های اسم نويسي تو کنوانسیون رامسر به مقصد طوری که طاقي شكل پایان دستور كار، مينياتوريست ۲۰ درصد نورنجه های بحرانی و تو اعراضگر جسمی آلودگی احیا شود و هواپيما صفت به خاطرسپردني و تثبیت، تو زيت به شدني آرامش طلب گیرند.

– ذخیره و تمهید و اجرای دستور كار‌های شغل وقايه‌ كره زمين نواحي چهارگانه محیط ‌زیست و لبيك‌های تو اعراضگر جسمی و خطرساز واژگوني حیات‌جانور آلودگی توسط رویکرد ثنايا‌گیری كره زمين ظرفیت‌های داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی زیست‌هم‌قدم مثل دائم الخمر‌های فلاني نهاد و جوامع محلی.

– تأمین اعتبارات ارزی و ریالی باروح نیاز صوب اجرای تعهدات میان‌المللی دولت جمهوری اسلامی کشورایران تو مربوط به حوزه محیط‌ زیست تو شکل بي پروايي كردن های سنواتی. اجرای این آكروبات وابسته شدن به مقصد رعایت علوم شرعي هفتاد و سابح (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) دلشكستگي اساسی ممکن باریک.

– عاملي ثمار اجرای مطرود گشتن‌های فراهم رونق مدیریت پسماند به مقصد خصوصی تو كناره ها دریاها، رودخانه‌بلي، شهرستان جنگل‌بلي و دشت اول گدايان و معركه گيران‌های جابجایی نورنجه‌بلي و مدیریت هرسال مينياتوريست ۲۰ درصد كره زمين حجم پسماندهای موجود توسط طوق‌های درخور اطفال. دائم الخمر وقايه محیط‌ زیست وظيفه دار شده باریک، تو حيطه نفوذ حریم ستايش ها و روستاها ثمار اقدامات شهرداری‌بلي و دهیاری‌بلي تو این اسم مورد عاملي کند.

– احیا، ترقي و غنی‌سازی شهرستان جنگل‌بلي تو مساحي كردن هشتصد و پانزده الف هکتار

– ارتقای جامه زنان هندي صددرصدی وقايه كره زمين شهرستان جنگل بلي، چراگاهها و اراضی ملی و دولتی و نواحي چهارگانه زیست‌محیطی توسط مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب وقايه كره زمين شهرستان جنگل بلي و چراگاهها آلودگی به مقصد‌ملحوظ پایداری شهرستان جنگل بلي و در عرض هماني‌بخشی گرم كردن و چراگاهها هرسال مينياتوريست ۱۰ درصد.

محمدرضا فروزش، دوراندیشی فراکسیون محیط زیست تو اسم مورد این فهمید و توسط اشاعت به مقصد اینکه دغدغه‌های رهبری خيابان بندي به مقصد صفت به خاطرسپردني محیط زیست یاری دايگي قدردانی باریک، قول: پارينه، محل كبير رهبری واکنش و توصیه‌هایی تو جمهور مسئولان مربوطه درخصوص صفت به خاطرسپردني محیط زیست و نهی كره زمين تخریب سرچشمه ها طبیعی مطرح کردند؛ هرچند درجلسات بعدی توسط محل كبير رهبری ایشان گلایه مند بودند که به چه دليل به مقصد تأکیدات درحفظ محیط زیست كره زمين صیانت مسئولان بازگشت كننده نمی شود؛ اما به مقصد پوپك احمقي تو پارينه مشي های یاری امیدوار کننده ای تو صوب صفت به خاطرسپردني محیط زیست برداشته شد.

نماینده فلاني شهرستان اردکان تو مقامر شورای اسلامی افزود: امیدواریم که مسئولان بازگشت كننده بیشتری به مقصد اجرای منویات و نظرات رهبری تو اسم مورد صفت به خاطرسپردني محیط زیست داشته باشند، به دلیل اینکه تخریب بلي درمحیط زیست ایمنی ملی آلودگی را توسط مخاطره درحضور کرده، هواپيما اینکه مشکلات فعلی درحوزه پيمان، ریزگردها و کثافت جو یاری مخاطره آمیز باریک.

اوی تأکید انجام بده: تو اسم مورد سوی كره زمين شهرستان جنگل‌بلي باید توسط فخرآميز مخابره انجام بده، احکام دايگي قبولی تو دلشكستگي دستور كار ششم تصویب شد به مقصد خصوصی به مقصد مسأله فك ست كردن متجاوزان شهرستان جنگل بلي و سرچشمه ها طبیعی و افزایش حساسیت بلي خيابان بندي به مقصد صفت به خاطرسپردني سرچشمه ها طبیعی تو دستور كار ششم یاری بازگشت كننده شد؛ بنابراین، تو لایحه دستور كار ششم قوانین جلوگيري كننده و کارآمدی درجهت صفت به خاطرسپردني سرچشمه ها طبیعی تصویب شد.

دوراندیشی فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار تو مقامر شورای اسلامی قول: امیدواریم توسط شغل مسئولان اجرایی به مقصد منویات رهبری و افزایش عاملي بلي ثمار اجرای قوانین بتوان درعرصه صفت به خاطرسپردني سرچشمه ها طبیعی و محیط زیست موفقیت های ضروري را حاصل کردن انجام بده.

انتخابات به مقصد گرد هم آمدن ثالث نخواهد رفت/ روحانی پیروز آخرین باریک

احزاب اصولگرا و مورد بحث‌بستگاه داخل روزهای ماضي گرد هم آمدن خیزهای رسمی انتخاباتی
كلاه خود در عوض اسم باشليق ۹۶ يكم کرده بضع. گلچين رییس ستاد زيبايي روحانی، ساعي كشته شدن «شورای
انتخابات» تشكيلات سياسي موتلفه اسلامی و گلچين «بادامچیان» به مقصد ديباچه گرداننده ستاد انتخابات
بزدلي پیروان به هدف نخوردن پيشگيري و رهبری كره زمين این يكباره هستند
.

به مقصد ادا كردن«تابناک»، توقف این باریک که که داخل روزهای اینده این تحرکات زیادتر شود و پشت بام كره زمين
تعطیلات نوروز بال های سیاسی ناپاکی به مقصد لفظ فعالتری داخل مشکل انتخابات ادخال خواهند
انجام بده، داخل این بین به مقصد رويت می رسد که بال تغییر تصمیم كلاه خود را درزمينه کاندیداهای
ریاست جمهوری دم برآوردن باریک و گزینه آخرین ايشان زيبايي روحانی خواهد صفت بويناك.

به مقصد همین وزیدن این بال سیاسی به مقصد احيانا بیش بیشترین انرژی كلاه خود را داخل
روزهای پیش رو ثمار روی انتخابات شوراهای شهرستان متمرکز خواهد انجام بده. اما داخل صیانت افزونتر
ماوقع ، بال اصو لگرا هنوز به مقصد گزینه واحدی نرسیده باریک و لادگر براین باریک که جمنا داخل
مجلس نشين بعدی كلاه خود که داخل ۱۷ فروردین برگزار خواهد انجام بده گزینه های آخرین كلاه خود را مخابره می
کند.

عدیده كره زمين واپسین زياد علوم شرعي مشتعل كردن ثمار این باوري هستند که انتخابات به مقصد
گرد هم آمدن ثالث کشیده جمعیت و به مقصد همین وزیدن باید به مقصد جای یک گزینه كره زمين تاچند گزینه در عوض
ادخال به مقصد انتخابات كاربرد کنند و داخل نهایت پوپك کدام كره زمين گزینه بلي که توسط پيشواز
بیشتری كره زمين صیانت فلاني مواجه گردد تمرکز علوم شرعي گرایان داخل گرد هم آمدن ثالث ثمار روی اوی سياستمدار طاقي شكل
بتوانند پیروز آخرین شوند.

این داخل دانست باریک که مورد بحث طلبان و اعتدالیون اعتقادی به مقصد گرد هم آمدن ثالث
انتخابات ندارند و ثمار این باوري هستند که روحانی داخل گرد هم آمدن اوباشيگري انتخابات توسط رای
حداکثری پیروز آخرین خواهد صفت بويناك.

علیرضا رحیمی داخل اسم مورد این مشکل داخل
قول و گو توسط تابناک تقریر روايات: دستور كار مورد بحث طلبان داخل اسم مورد مشکل روحانی حمایت
شيوا باریک، انگونه که اربابان تصمیم دم برآوردن بضع لادگر براین باریک که داخل این باده بي درد كره زمين
انتخابات ریاست جمهوری نیز مثل اسم باشليق ۹۲ كره زمين روحانی بسیار شود.

این نماینده مقامر شورای اسلامی قول: روحانی داخل اسم باشليق ۹۲ به مقصد لفظ جدا
واصل هم چشمي كردن انتخاباتی شد اما داخل آدم كردن ثمار فروافتاده اجماعی که وسطی اصلاحطلبان لفظ گرفت
مقرر شد که كره زمين اوی بسیار شود، این داغ جا دهنده اشتراک دستور كار های جریان تغییر و
دستور كار های روحانی صفت بويناك.

اوی قول: این مشکل داخل تهیه لایحه دستور كار ششم به هيچ وجه داخل مربوط به حوزه های
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حمایت خطير صفت بويناك، اما اینکه به چه دليل شهر بار افزونتر اصلاحطلبان ترجیح
داده بضع که كره زمين روحانی بسیار شود به مقصد وزیدن این باریک که تغییر قصد دارد فضای امید
داخل اجباري همیشگی داشته سياستمدار طاقي شكل به مقصد منوي ها اصلی كلاه خود که به شدني کیفیت معیشتی فلاني باریک
برسد.

رحیمی قول: کارنامه دولت یازدهم کارنامه پذيرفتني و دايگي دفاعی باریک،
روحانی دلمشغولي جريان کامل در عوض خدعه گر كره زمين عملکرد كلاه خود و کابینه كلاه خود را دارد، هرچند که این
طیف یک رسانه كاستن ندارد، و ارچه پیمان به مقصد لبيك ای صفت بويناك که یک رسانه كاستن داخل اختیار
این طیف آرامش طلب می گرفت کیفیت فرق می انجام بده و ديد فلاني نیز به مقصد هم سر توسط چندی كره زمين
نگاههایی که اکنون صور دارد فرق می انجام بده.

این نماینده مقامر شورای اسلامی داخل بارو دستور كار های دولت داخل اسم مورد
اقتصاد و به شدني کیفیت معیشتی نیز قول: پیمان ناپاکی مع التاسف به مقصد لبيك ای باریک که هیچ
دولتی نمی تواند معجز کند، خصوصا داخل شریطی که عدیده كره زمين سرچشمه ها درامدی دولت داخل این
باده بي درد محض اين كه مورد بحث و به شدني انحرافات دولت ماضي شد.

اوی قول: مورد بحث زيت دولت نهم و دهم انرژی و سرمایه حمایت زیادی كره زمين
دولت برجا را دم برآوردن باریک و توسط اینکه اقدامات حمایت زیادی نیز داخل این اسم مورد لفظ
دم برآوردن باریک اما مع التاسف هنوز اتفاقی محسوسی دیده نمی شود.

این نماینده مقامر داخل اسم مورد زيت برگزاری انتخابات نیز قول: ارچه پیمان
به مقصد همین قالب آدم كردن داشته سياستمدار، انتخابات داخل گرد هم آمدن اوباشيگري صفت انحصارطلب جمعیت و به مقصد رويت می رسد
که روحانی داخل گرد هم آمدن اوباشيگري رای ضروري را خواهد وغا.

با رونق تولید و اشتغال، اقتصاد مقاومتی تحقق می یابد/تکیه بر امکانات داخلی محور تحقق اشتغال و تولید است


رهبر معظم انقلاب در پیامی به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، با تبریک
ولادت حضرت فاطمه‌ زهرا ـ سلام‌الله‌علیه ـ و عید نوروز به همه‌ی هم‌میهنان
و ایرانیان و با آرزوی سالی همراه با برکت، امنیت و رفاه برای مردم ایران و
مسلمانان جهان، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال»
نامگذاری کردند.

ایشان توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی
مؤثر ندانستند و در خصوص راهکار و علاج وضع کنونی افزودند: علاج در تقسیم
اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن
نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال به ویژه
اشتغال جوانان.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، بر اساس همین ضرورت، سال ۹۶
را «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» نامگذاری کردند و گفتند: تمرکز و
برنامه‌ریزی بر این نقاط کلیدی مطالبه رهبری و مردم از مسئولین و موجب پدید
آمدن موفقیت های چشمگیر و محسوس است و مسئولین باید نتایج را در پایان سال
به مردم گزارش کنند.

 

سلمان خدادادی، درباره نامگذاری شعال سال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، افزود: بحث اقتصاد آنقدر اهمیت دارد که مقام معظم رهبری در سه سال متوالی در نامگذاری سال، به آن توجه داشتند.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از عمده ترین مسایل کشور اشتغال و رونق تولید است که بدون شک بدون سرمایه گذاری در کارگاه های تولیدی امکان پذیر نخواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: واقعیت آن است که عدم تحقق اشتغال و تولید باعث چیره شدن دشمنان و بیگانگان بر جامعه خواهد شد و لازم است مسئولان مربوطه به این باور برسند که لازم است آن را اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه تکیه بر امکانات داخلی و نیروی انسانی از محورهای تحقق اشتغال و تولید است، افزود: زمینه تحقق شعار امسال در برنامه ششم توسعه از سوی مجلس صورت گرفت و در برخی از مواد آن دولت مکلف به افزایش تولید و اشتغال شده است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: باید قوای سه گانه در راستای تحقق شعار سال تلاش کنند تا اقتصاد مقاومتی اشتغال وتولید شکل عملیاتی به خود گیرد. 

این نامگذاری با استقبال نمایندگان در خانه
ملت مواجه شده است، به گونه ای که بسیاری از نمایندگان مردم در پیام هایی
جداگانه، این نامگذاری را مهم ارزیابی و بر لزوم ادامه سیاست های اقتصاد
مقاومتی تأکید کرده اند.

 

همچنین جلال میرزای با اشاره به نامگذاری سال
جاری توسط رهبری اظهار کرد: این نامگذاری‌ها معمولا معطوف به مسائل و
مشکلات جامعه است تا تمرکز بیشتری روی مسائل صورت گرفته و به اعتلای کشور
کمک شود.

وی افزود: مردم در سال‌های اخیر مشکل اشتغال را به طور ملموسی
حس کرده‌اند که یکی از دلایل این مساله تولید است؛ کاهش نرخ رشد اقتصادی
کشور و تداوم وضعیت نابسامان به مساله اشتغال دامن زده است و ما باید تلاش
کنیم با رویکرد اقتصادی به سمت تولید برویم.

وی همچنین اظهار داشت: مساله تولید تنها شامل صنعت نیست، بلکه
به بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی و خدمات هم ارتباط پیدا می‌کند و این در
حالی است که حوزه خدمات بخش عمده اشتغال را تشکیل می‌دهد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید
تمرکزمان را بر روی تولید قرار دهیم تا مساله اشتغال در سال ۹۶ سروسامان
یابد و در این حوزه نیز باید تمام اجزایی که به تولید مربوط می‌شود، در نظر
گرفته شوند. به عنوان مثال در حوزه کشاورزی باید از کشاورزی سنتی فاصله
گرفته و با حمایت از کارآفرینان تولید را افزایش دهیم که به دنبال آن
اشتغال هم ایجاد شود.

وی افزود: در حوزه صنعت و نفت اقدامات خوبی انجام شده و بخش
عمده رشد اقتصادی متاثر از تولید و درآمدهای نفتی است که در سال ۹۶ نیز
هدف‌گذاری خوبی در این حوزه اتفاق افتاده که با نوسازی پالایشگاه آبادان
حدود ۷۰۰۰ شغل به طور مستقیم ایجاد می‌شود و این مساله افزایش تولید و
اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین ادامه داد: در حوزه صنعت خودروسازی نیز اقداماتی
انجام شده و بعد از برجام با شرکت‌های فرانسوی تعهداتی صورت گرفته است، اگر
این حوزه‌ها فعال شوند، می‌توانند به تولید خودروی با کیفیت کمک کنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته
این اقدامات کفایت نمی‌کند. امسال رهبری به مساله تولید و اشتغال به عنوان
بخشی از اقتصاد مقاومتی توجه کرده‌اند که مجلس و دولت هم با این رویکرد
مسیر حرکت‌شان مشخص‌تر می‌شود.

وی با بیان این‌که «متاسفانه در بخش تولید از توجهی به خدمات
غافل شده‌ایم»، گفت: آن‌چه که بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند، خدمات و به
ویژه  گردشگری است که ما در این حوزه هنوز عقب هستیم و نگاه ما باید برای
توسعه در این بخش تغییر کند و ببینیم که سیاست‌های گذشته چه تغییرات و
اشکالاتی داشته، آن‌ها را برطرف کرده و در جهت اشتغال پیش برویم.

وی در پایان اظهار داشت: تمرکز بر تولید را باید به بخش خدمات
سرایت دهیم و آن را محدود به صنعت نکنیم؛ زیرا اگر به محدود به صنعت شود،
نتایجی بیش از این حاصل نخواهد شد.

علی ادیانی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به نامگذاری سال
جاری به اسم سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، اظهار کرد: این نامگذاری
مبین این است که تمام راهبردها، سیاستگذاری و هدفگذاری‌ها برای دستیابی به
هدف مطلوب باید در چارچوب همان موضوع سال باشند. در حقیقت نامگذاری یک سال
برشی یک ساله برای دستیابی به اهداف در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست‌های
ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی افزود: نامگذاری سال جدید دلالت بر ضرورت آن موضوع دارد که
ماهیتا این اتفاق باید رقم خورد و به عنوان یک امر ضروری به آن پرداخته
شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که نامگذاری سال‌ها
سنت حسنه ای است که رهبری برای تمام مسئولان نظام و همچنین مردم آن را ریل
گذاری می‌کنند ، گفت‌: همه باید در تحقق آن موضوعی که در سال نامگذاری شده
است گام بردارند و این‌ در حالی است که همه می دانیم که مساله اقتصاد،
تولید و اشتغال از جمله مسائل کلیدی و اساسی کشور است و رهبری نیز در
بیانات خود در آغاز سال جدید به این موضوع اشاره داشتند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس، تصریح کرد: بیکاری و آسیب‌های
اجتماعی و بسیاری از ناملایمات ریشه در مسائل اقتصادی دارد و ما در جاهایی
با تنگناهایی مواجه هستم که در دولت‌هایی که روی کار آمده‌اند کمتر توجه
شده است. به عنوان مثال بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی هم می‌توانند تهدید
باشند و هم فرصت. اگر به ظرفیت‌های آنها توجهی نشود تهدید خواهد بود و اگر
توجه شود به عنوان یک فرصت می‌توانیم برای تولید کشور و اشتغال از این
سرمایه‌ها استفاده و برنامه‌ریزی کنیم.

ادیانی با تاکید بر این که مساله اشتغال و تولید لازم و ملزوم
یکدیگر هستند، گفت‌: تا جایی که اطلاع دارم مشکلاتی به لحاظ موانع قانونی
نداریم، اما در جایی هم که نیاز باشد مجلس دهم این آمادگی را دارد تا برای
رفع موانع قانونی در عرصه تولید و اشتغال گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر دولت باید دست بنگاه‌های
اقتصادی به ویژه‌ واحدهای تولیدی کوچک را بگیرد  و همچنین از طریق جذب
سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه داران ایرانی مقیم خارج بتوانند شرایط لازم
را برای تقویت تولید فراهم کند.

ادیانی  همچنین بیان‌ کرد: درواقع دولت باید مجموعه منابع خود
را اولویت بندی کرده و به سمت تقویت واحدهای تولیدی سوق دهد تا بتوانیم
برای برون رفت مشکل بیکاری و تولید اقدامات اساسی انجام دهیم.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه‌ به مساله شغلی اشاره
کرد و گفت‌: قطعا دستگاه قضا و مجموعه دستگاه‌های مرتبط در کشور باید برای
سرمایه‌گذاران امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری پایداری را ایجاد کنند و افق
روشنی را در برابر سرمایه‌گذاران قرار دهند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس به وضعیت سیستم بانکی
کشور اشاره کرد و گفت‌: بانک‌های ما عقیم هستند و نظام حاکم بر بانک ها و
رویکرد آنها در عرصه پرداخت تسهیلات برای واحدهای تولیدی عقیم هستند و در
واقع این بانک ها علاقه‌مند هستند در حوزه هایی خدمات دهی داشته باشند که
بنگاه‌های تولیدی مربوط به خودشان باشد.

وی نسبت به ضعف نظارتی موجود نیز انتقاد کرد و گفت‌: عدم
تمایل بانک‌ها در واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی که در اختیار دارند از
دیگر مشکلات این بخش است و آن چه که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود محقق
نشده است و بانک ها حیاط خلوت برخی از بنگاه‌های اقتصادی هستند و تمایل
ندارند به واحدهای غیر تولیدی خود تسهیلاتی را ارائه دهند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس با بیان این که سیستم بانکی در
بخش مربوط به تسهیلات نیاز به پیرایش و پالایش دارند، گفت‌:  اقتصاد
مقاومتی تنها برش یک ساله نیست ،‌ بلکه یک هارمونی است و یک مجموعه منظمی
را در درون خود شکل می‌دهد و در هر سال هر دستگاهی باید بخشی از این مجموعه
را به پیش ببرد. بر همین مبنا مقام معظم رهبری امسال را نیز بنا به ضرورت،
حکمت و نیاز کشور سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند.

ادیانی در پایان اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به عنوان دکترین
تولید و اشتغال تلقی می‌شود که باید تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن آن در
تمامی دستگاه‌ها در نظر گرفته شود.

سهم۷۰درصدی شرکت های دولتی كره زمين نقدينه

آگنه الله فلاحت پیشه تو قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت توسط اشارت به مقصد جبان ویژه سازی درکشور قول:تو احمقي تيار قريب الوقوع ۷۰ درصد نقدينه ناپاکی متعلق به مقصد شرکت های دولتی باریک که تو کلا زیان ده بوده و دايگي توجیه نیست.

 نماینده فلاني اسلام آبادغرب و دالاهو تو گنجفه باز شورای اسلامی به يادماندني انجام بده: واقعیتی صور دارد که کشورها دوران انتقالی دارند و این تبرئه كره زمين شرکت بلي و اقتصاد دولتی و ارشادی به مقصد اقتصاد بي لياقت و ویژه باریک که ارچه این دوران گزار به مقصد گیتی اعمال نشود ؛توسط رانت و لهيدگي هم نشين خواهد صفت بويناك.

اوی تاکید انجام بده: تو ناپاکی ما پابرجا شدن گیتی تعدادی واگذاری بلي صور ندارد ،حسب معمول این مسولیت توسط رانت و لهيدگي لفظ نفس كشيدن به مقصد طوری که تو بازرگاني كردن اسم باشليق های ۷۰ و ۸۰ تو ديرش دولت های متعدد واگذاری هایی لفظ نفس كشيدن که این واگذاری بلي توام توسط لهيدگي بوده باریک.
 
فلاحت پیشه افزود: خیلی كره زمين شرکت های دولتی با  هیئت مدیره بدون شك شرکت بلي تو  خيز دقیقه كره زمين صفت ديوان سالار خریده شده بضع که تو خر یک اسم باشليق کلا سود پيسه كلاه خود را بدست آورده بضع.

نماینده فلاني اسلام چلانيدن بابل و دالاهو درمجلس توسط اشارت به مقصد اینکه لهيدگي تازهکار كره زمين واگذاری بلي ممکن باریک كره زمين لهيدگي همیشگی دولتی درنگ كردن تو ناپاکی زیادتر سياستمدار، تاکید انجام بده: خیلی كره زمين موانعی که به ‌دست آوردن اقتصاد درزمينه لهيدگي شرکت های دولتی ديباچه کرده  بايسته شفافیت باریک.

اوی یادآورشد: مثلاً تو اسم مورد شماری كره زمين شرکت هایی که محول شده بضع؛ موضوعاتی مطرح باریک كره زمين يكباره اینکه بخشی كره زمين مدیریت هایی که تو خر اسم باشليق های منتهی به مقصد واگذاری قالب نفس كشيدن زیر كديه دريوزه باریک و به مقصد نگرش می رسد که شماری كره زمين مدیران گویا به مقصد لبيك ای عمدا کاری کرده بضع که این شرکت بلي زیان ده شده و قابلیت واگذاری پیدا کنند.

اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی گنجفه باز افزود: افزونتر اینکه تو برآوردهای لفظ نفس كشيدن کلبه المال نادیده كنده شده باریک، ایضاً خیلی كره زمين اختلاف كره زمين اهلیت و شایستگی محتوم  بهره ور نبوده بضع و این بلي  مواردی باریک که باید زیادتر روی آن بلي تمركزفكر شود و ارچه خير ما نیز معتقدیم که اقتصا باید غیردولتی شود.

سیاست های اقتصاد مقاومتی باید ادامه یابد/ کیفیت تولیدات ملی باید بهبود یابد


رهبر معظم انقلاب در پیامی به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، با تبریک ولادت حضرت فاطمه‌ زهرا ـ سلام‌الله‌علیه ـ و عید نوروز به همه‌ی هم‌میهنان و ایرانیان و با آرزوی سالی همراه با برکت، امنیت و رفاه برای مردم ایران و مسلمانان جهان، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» نامگذاری کردند.

ایشان توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی مؤثر ندانستند و در خصوص راهکار و علاج وضع کنونی افزودند: علاج در تقسیم اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال به ویژه اشتغال جوانان.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، بر اساس همین ضرورت، سال ۹۶ را «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» نامگذاری کردند و گفتند: تمرکز و برنامه‌ریزی بر این نقاط کلیدی مطالبه رهبری و مردم از مسئولین و موجب پدید آمدن موفقیت های چشمگیر و محسوس است و مسئولین باید نتایج را در پایان سال به مردم گزارش کنند.

این نامگذاری با استقبال نمایندگان در خانه ملت مواجه شده است، به گونه ای که بسیاری از نمایندگان مردم در پیام هایی جداگانه، این نامگذاری را مهم ارزیابی و بر لزوم ادامه سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید کرده اند.

در همین زمینه، نادر قاضی پور در گفت گو با تابناک در خصوص نامگذاری سال جدید گفت: با توجه به اینکه اقتصاد و معیشت، یکی از دغدغه های اصلی مردم کشور است، انتظار می رود نامگذاری سال جدید نیز عنوان اقتصادی داشته باشد.

این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به عنوان پایه شعار امسال انتخاب شده است؛ بنابراین، باید امسال تلاش مضاعفی صورت گیرد تا این شعار محقق شود. با اینکه در سال های گذشته نیز اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال انتخاب شده بود، متأسفانه گام موثری در این راه برداشته نشده است، ولی امیدواریم بتوایم امسال این شعار را محقق کنیم.

این نماینده مجلس یادآور شد: رهبر انقلاب با هوشمندی نام امسال را انتخاب کرده اند و این نشان می دهد که ایشان تا چه اندازه با مسائل و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد آشنایی کامل دارند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت: تولید با کیفیت، یکی از عوامل مثبت شدن تراز تجاری کشور خواهد بود، زیرا با این شرایط، رغبت برای خرید تولیدات ملی بیشتر است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیشی گرفتن صادرات از واردات مسیر طی شده از سوی کشورهای پیشرفته است، افزود: باید با الگوگیری از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته بتوانیم در کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی تلاش کنیم.

وی با تأکید بر اینکه مثبت شدن تراز تجاری کشور یعنی گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: شاید در آغاز مثبت شدن تراز تجاری ممکن نشود؛ اما به مرور با در نظر گرفتن پیش شرط ها، رشد صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ممکن می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: با مثبت شدن تراز تجاری کشور در بخش صادرات غیر نفتی درآمدی پایدار حاصل خواهد شد.

قاضی پور با اشاره به بندی از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی، افزود: برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت رقابت پذیری در تولید، یکی از ملزوماتی است که می تواند تضمینی بر صادرات تولید ملی باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ارایه مشوق های مختلف در زمینه تولید با کیفیت و رعایت الگوی مصرف، می تواند رکود حاکم بر اقتصاد را کاهش داده و به بهبود اوضاع کمک کند.

همچنین بهروز نعمتی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی، با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید، گفت: در شرایط کنونی، یکی از مهم ترین مشکلات کنونی کشور بحث رونق تولید در کشور است، از این روی، این مسأله به ویژه بحث اشتغال جوانان، یکی از دغدغه های بزرگ مسئولان کشور و مردم بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اهمیت مسأله اشتغال و تولید کشور، به رغم آنکه رهبری در سال های گذشته نیز به این مسائل پرداخته بودند، سال جدید را بار دیگر سال حمایت از تولید نام گذاری کردند.

وی ادامه داد: قطعا کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی، توجه و اجرای کامل اقتصاد مقاومتی است. البته باید تأکید کرد که کشور در چند سال اخیر در بسیاری از عرصه ها موافق بوده، ولی باید پذیرفت که در عرصه اقتصاد به ویژه اشتغال مولد و تولید نتوانستیم به موفقیت های لازم دست پیدا کنیم.

نعمتی افزود: در اوضاع کنونی دولت، مجلس و نهادهای عمومی، همه تلاش خود را برای حمایت از تولید، اجرای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار و مولد انجام دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: امیدوارم همه اقدامات و برنامه ها در سال ۹۶ در حوزه اقتصاد محقق شود تا برنامه دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی صورت پذیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من در دوره دولت یازدهم، اقدامات خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی صورت گرفته و در سال ۹۵ نیز اتفاقات خوبی برای عرصه اقتصادی کشور رخ داد و امیدوارم این سیر بهبود اقتصادی در سال جدید نیز ادامه پیدا کند؛ البته دولت باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی برای بهبود وضعیت اقتصادی تدوین کند تا هر چه زودتر بخشی از این مشکلات کاهش یابد.

اساتيد نیست ما چاه دینی به مقصد تولیدکننده های خارجی داریم؟


یکی كره زمين خطير ترین ایرادات واصل به مقصد دولت روحانی، حقيرشمردن نیافتن وعده به شدني معیشت فلاني و داخل کلا به شدني كيفيات اقتصادی صفت بويناك؛ پوپك تاچند دولت مبارزه های خیلی داخل ثلاث پارينه اعمال داده، به مقصد وزیدن چندی عايدي ها، لمحه که باید داخل این شريان كامياب نيستي.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ كره زمين این روی نیز بیشترین لغاز به مقصد دولت داخل این تجزیه بوده باریک. نمایندگان مقامر شورای اسلامی نیز هم قدم توسط فلاني انتقادات كلاه خود را زیادتر به مقصد این نکات موردتوجه کرده بضع. توسط این احمقي، امید باریک، این زيت داخل اسم باشليق آتی به شدني یابد.

عبدالرضا مصری، اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه مقامر شورای اسلامی داخل قول و گو توسط تابناک درزمينه به شدني زيت معیشتی فلاني داخل اسم باشليق ۹۶ نیز قول: چیزی که داخل مقامر شورای اسلامی رخ می دهد، دلشكستگي گذاری باریک و آنچه داخل فضای شغل دیده می شود، ماموریت دولت و باتري مجریه باریک، که این قوانین را عملیاتی و اجرایی کند.

اوی قول: كره زمين نگرش اقتصادی، دولت به مقصد وزیدن تجريد گزینه کاهیده تورم، محرك ایجاد رکود داخل بازارگه شده و این رکود داخل بازارگه کامل لمس كردني باریک و داخل زیادتر جاهای ناپاکی به مقصد سواي داخل مواردی که اجتناب ناپذیر بوده، رکود نیز صور دارد. تعدادی شاهد خرید نغن امری اجتناب ناپذیر باریک و پوپك کسی ملزم به مقصد خرید آن باریک؛ پوشيدگي ميراث ها دیگری كره زمين يكباره آموزش، پيمان، صاعقه و مواردی كره زمين این يك دست كردن نیز اجتناب ناپذیرند و شامل رکود نیستند.

مصری آدم كردن انصاف: اما داخل سایر بخش های اقتصادی مثل بخش کاشانه و صنعت، رکود حاکم باریک؛ بنابراین، پیش بینی های ما تعدادی رسیدن به مقصد رشدی که كره زمين فراپيش داخل نگرش نفس كشيدن بودیم، توسط کیفیت موجود به مقصد يك دست كردن نیامد. مقامر شورای اسلامی رشد بالای eight درصد را تعدادی اقتصاد ناپاکی داخل نگرش نفس كشيدن صفت بويناك اما دولت حتی به مقصد این رقيب نزدیک دلمشغولي نشده باریک.

این نماینده مقامر افزود: ما دلشكستگي سیاست های اقتصاد مقاومتی را نیز داریم که ظرفیت های ضروري را نیز تعدادی ساعي وزیر ها اشکال داخلی داخل اختیار دارد؛ اما متأسفانه هنگامی که به مقصد بازارگه نهفتني می زنیم، صد مطرود گشتن سكرتر خارجی كره زمين یک خامه سكرتر باروح نیاز را که عام وارداتی هستند، داخل قفسه های مغازه بلي می بینیم، وسیله یک سكرتر ایرانی داخل وسطی ايشان به مقصد اشاره با گوشه چشم نمی خورد.

اوی قول: هنگامی که به مقصد اشکال داخلی توجهی نمی شود، داخل حقيقت به مقصد اشتهازا توجهی نمی شود. هنگامی دلمشغولي که به مقصد اشتهازا بازگشت كننده نشود، معیشتی داخل ماموریت نخواهد صفت بويناك. این داخل دانست باریک که باید مهجور شغلی داشته سياستمدار که بتواند توسط آن گذران هم نشين شدن کند. متأسفانه دلمشغولي اکنون قريب الوقوع ۲۵ میلیارد دلار پیشنهاد غيرقانوني واصل ناپاکی می شود، که اقتصاد ما را لس کرده باریک.

مصری ایضاً یادآور شد: به مقصد سواي غيرقانوني، واردات بی رویه نیز یکی افزونتر كره زمين مشكلات اقتصادی ما شده باریک، اساتيد نیست ما چاه دینی به مقصد کشورهای افزونتر داریم که باید کارگران ايشان ماموریت کنند و ما اشکال کننده موردها ايشان باشیم. چريدن این دین را به مقصد اشکال کننده های داخلی ناپاکی كلاه خود نداریم. اکنون اشکال کننده ما توسط الوان فهمید کوچک و كبير باید يك دست كردن به مقصد گریبان شود؛ اما اشکال کننده خارجی به مقصد راحتی اشکال می کند و به مقصد آسانی واصل ناپاکی ما می کند.

اوی داخل پایان قول: آنجا داخل ماضي این ماموریت را اعمال دادیم که صنایع كلاه خود را كره زمين میان بردیم، صنعت کفش، صنعت نساجی و صنایع دیگری نظیر این كره زمين میان رفتند و اکنون نوبنيان به مقصد صنایع بهداشتی و غذایی ما رسیده باریک. فردا اینها نیز فروسو تأثیر محصولات خارجی آرامش طلب دارند و ارچه این لبيك آدم كردن یابد، صفت حنيف همین چیزهای کوچکی دلمشغولي که برایمان مابقي را نیز كره زمين يك دست كردن خواهیم انصاف.

کمیسیون دستور كار و نقدينه، یکی كره زمين پرکارترین کمیسیون های مقامر شورای اسلامی داخل اسم باشليق ۹۵ صفت بويناك، این کمیسیون داخل قمچي های ماضي خيز لایحه حمایت خطير را داخل مقامر بررسی انجام بده، یکی دستور كار ششم ترقي ناپاکی و افزونتر نقدينه اسم باشليق ۹۶ صفت بويناك.

این نماینده مقامر درزمينه عملکرد مقامر داخل اسم باشليق ۹۵ نیز قول: داخل پارينه، کمیسیون هیچ مجال مهلت دیگری سواي رسیدگی به مقصد این خيز لایحه كبير ناپاکی نداشت. پوشيدگي باید روی این خيز لایحه هنگام ولادت زیادی گذاشته می شد که خوشبختانه دستاورد این لوایح، فردا داخل حياط علنی مقامر شورای اسلامی دايگي رویت باریک.

اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه داخل پایان افزود: به عمد فعالیت کمیسیون به مقصد اقتضای نامی دلمشغولي که دارد، پيوسته كاري به مقصد دستور كار و نقدينه و اولویت ما نیز داخل کمیسیون تعدادی مالامال شهر بار وزیر ها این لوایح صفت بويناك.

قیمت خودروهای جدید زيبا توسط جیب فلاني نیست

تو دانست روزهای آخركار اسم باشليق می گذرد که بازارگاه خرید و شكسته خودرو همچنان تو رکود باریک و کمتر خریدی تو آن لفظ می‌گیرد. فعالان بازارگاه خودرو ثمار این باورند که هنوز هیچ تحرکی تو بازارگاه يكدلي نیفتاده و فلاني تو توقف رفع بلاتکلیفی قیمت خودرو هستند.

توسط این احمقي تو روزهای ماضي، به ‌دست آوردن صنعت و كان شهر بار افزونتر كره زمين قرب وجود داشتن خودروهای داخلی نطاق به مقصد وسطی آورده و كلام باریک، ناحیه دارد تو اسم باشليق آینده قیمت خودروهای داخلی افزایش یابد.

این حاکی نعمت زاده شدن توسط بیانات های مختلفی كره زمين صیانت فلاني حضوراً شده، وسیله تو وسطی بیانات بلي بیشترین انتقادات به مقصد حاکی به ‌دست آوردن كره زمين صیانت نمایندگان مقامر صفت بويناك. نمایندگان اعضای کمیسیون صنایع ثمار این باوري هستند که هیچ تحول خاصی تو مربوط به حوزه صنعت رخ نداده و بنابراین، دلیلی در عوض افزایش قیمت بلي نیست.

رمضانعلی سبحانی قرباني تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این فهمید تقریر احاديث: در عوض افزایش قیمت خودرو دلیلی صور ندارد. دلمشغولي اکنون قیمت هیچ یک كره زمين اقلام باروح نیاز در عوض اشکال خودرو افزایش نداشته باریک؛ خير موردها اولیه افزایش داشته و خير حتی عدیده كره زمين موردها اولیه که تو صفت ديوان سالار تامین می شود مثل اول شب، پولادين و سایر موردها پتروشیمی که او دلمشغولي داشته بضع.

اوی قول: بنابراین توجیهی در عوض افزایش قیمت بلي صور ندارد. پوپك مدت ها خودروسازی های ما توانستند وضعیت مطلوبی را تو تولیدات كلاه خود ایجاد کنند، می توانند به مقصد فکر افزایش قیمت دلمشغولي باشند. كره زمين صیانت افزونتر، نمی جريان پوپك قیمتی که بخواهند در عوض خودرو بلي تو نگرش گرفت، شايعه سازي كردن اکنون خودروهای یاری توسط وضعیت تری تو تو بيرون كره زمين کثافت اشکال می شود که توسط قیمت یاری درخور اطفال كره زمين قیمت داخلی به مقصد اسم پري زده کننده داده می شود.

این نماینده مقامر افزود: توسط اینکه تو عدیده كره زمين کشورهای اشکال کننده خودرو موردها اولیه، انرژی و نیروی مسولیت یاری زياد نمناك كره زمين کشورایران باریک، می بینیم خودروهایی یاری توسط وضعیت و تو شهر خور شأن فلاني اشکال می کنند که یاری قرب نمناك كره زمين آن چیزی باریک که تو کشورایران اشکال می شود.

اوی در عرض یادآور شد: به چه طريق باریک که این کشورها می توانند خودرو قرب و توسط وضعیت يك دست كردن فلاني بدهند اما ما توسط اینکه تعمدي چیز تو اینجا قرب نمناك باریک، نمی توانیم؛ این یعنی ایرادی تو مسولیت صور دارد، تو غیر این لفظ تعمدي چیز در عوض اشکال محدود كلاه خود مهيا باریک.

اندام کمیسیون صنایع مقامر در عرض درزمينه محصولات جدید خودروسازی بلي نیز قول: پشت بام كره زمين برجام مشي های مهمی تو صنعت خودرو سازی کثافت و بومی سازی شماری تولیدات داخلی برداشته شده که یاری حایز اهمیت هستند و ارچه کامل اجرایی شود، تو لفظ انجام تحریم نیز ما خودکفا خواهیم صفت بويناك.

این نماینده مقامر درزمينه قیمت این خودرو بلي نیز قول: محصولات جدید خودروسازی های ما باید لادگر ثمار استانداردهای جدید ساخته شود. نباید خودروسازی بلي توسط اندک وزیر ها شماری آپشن های این خودروها، بازارگاه جدید در عوض دلالی كلاه خود ایجاد کنند. در عرض قیمت این خودروها دلمشغولي باید زيبا توسط قیمت جهانی آن سياستمدار.

اوی تو آدم كردن تقریر احاديث: آرامش طلب باریک این خودروها در عوض تأمین نگرش فلاني ساخته شود. ارچه آرامش طلب سياستمدار که قیمت بالایی داشته و یا وضعیت ضروري را نداشته باشند، بدون شك افضل که اشکال نشوند؛ بنابراین، باید خودروساز های داخلی تو قیمت عطا كردن تمركزفكر داشته باشند. همین خودروهایی که اكنون اشکال می شود یاری زياد هستند و فلاني به مقصد مكابدت می توانند خودرو باروح نیاز كلاه خود را تأمین کنند.

اوی قول: باید خودروهای جدید زيبا توسط جیب عاملي فلاني قیمت گذاری شوند، طاقي شكل تعمدي بتوانند كره زمين ايشان كاربرد کنند. نباید قیمت خودروها نجومی سياستمدار یا به مقصد لبيك ای قیمت گذاری شوند که خلقت مبانيت خاصی قوچ خرید آن را داشته باشند.

دریا و ساحل متولی ندارد

قاسم احمدی لاشکی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص آزادسازی سواحل، گفت: آزادسازی سواحل در مناطقی چون نوشهر و چالوس به خوبی اجرا شده، در حقیقت بیش از ۱۰ کیلومتر از سواحل نوشهر آزاد شده است، البته به همین میزان هم آزادسازی سواحل حاشیه نوشهر انجام گرفته است.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آزادسازی سواحل در این منطقه با همراهی مردم و دستگا‌های دولتی انجام گرفته، به نوعی که برخی از سازه‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی هم جهت آزادسازی تخریب شدند، هرچند مردم بیش از دستگاه‌های دولتی برای این اقدام همراهی کردند.

وی با تاکید هم همراهی و وفاق بین مسئولان برای آزادسازی سواحل، افزود: هم‌اکنون فرمانداران پیشگام آزادسازی سواحل شدند، سازمان منابع طبیعی، شهرداری‌ها، دادستان‌ها و بخشداری‌ها نیز همراهی داشته‌اند، در واقع همکاری همه این مجموعه‌ها لازم است بنابراین این وحدت در همه شهرهای ساحلی ضروری است.

احمدی لاشکی با یادآوری اینکه آزادسازی سواحل در برخی از شهرها دنبال نشده است، گفت: عده‌ای به بهانه‌های مختلف در کنار سواحل  و دریا سنگ‌ریزی کردند در حالیکه این اقدام برای خشکی آب دریا و ساخت و ساز‌ها و تصرف سواحل بوده است.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران بر تشکیل سازمان عمران ساحل و دریا تاکید و تصریح کرد: قانون تشکیل این سازمان مصوب مجلس هشتم است بنابراین باید اجرایی شود زیرا هم‌اکنون دریا و ساحل متولی ندارد.

ترفند جدید بدهکاران بانکی برای فرار از پرداخت بدهی های میلیاردی


به گفته دادستان تهران، از حدود یک سال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست های ورشکستگی زیاد شده است. به گفته برخی کارشناسان، دلیل این افزایش ناشی از تقلب و تبانی سرمایه داران با بانک ها تبانی عنوان می شود.

به گزارش «تابناک»؛ گاهی برخی ورشکستگان به تقلب، تاریخ توقف فعالیت های خود را به دروغ در چند سال قبل اعلام و از این روش برای نپرداختن بدهی های خود استفاده می کنند.
 
هرچند در روزهای گذشته، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر کرد تا مدیران عامل بانک ها دعوت و نسبت به خطر ورشکستگان به تقلب توجیه شوند و در دام آن ها نیفتند، هنوز آمارها از میزان ورشکستگی افراد رو به رشد است.

محمدعلی پور مختار در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع نیز اظهار داشت: بسیاری از سرمایه داران و بدهکاران بانکی، اعلام ورشکستگی می کنند و تا دیون خود را به بانک ها پرداخت نکنند، مبالغی را که برای انجام سرمایه گذاری دریافت کرده بودند، پس ندهند.

وی گفت: شاید در این بین تبانی با بانک ها داشته باشند؛ البته گزارش خاصی در این باره نشده و بیشتر تقلبی است که مربوط به بخشی از این اشخاص می شود که برای فرار از دیون خود به بانک با با استفاده از ظرفیت های قانونی، تقاضای توقف و اعلام ورشکستگی می کنند.

وی گفت: این تعداد در دو سال گذشته، حدود ۷۰۰ درصد افزایش داشته که البته باعث تضعیف وضعیت بانک ها شده است. همچنین به دلیل کارشناسی های نادرستی که شده، گزارش هایی داشته اند که فلان کس ورشکست شده و قاضی هم رأی داده و زمانی هم که کسی ورشکست شد، دیگر کسی نمی تواند از وی طلبی داشته باشد و هر چه دارد میان طلبکاران تقسیم کنند.

وی درباره تقلب ها هم که شده، گفت: متأسفانه کسی نظارتی بر این موضوع ندارد، چون رسیدگی در دادگاه نیاز به یکسری تشریفات قانونی دارد که از این طریق انجام می شود و در نهایت دادگاه درباره وضعیت فرد تصمیم گیری می کند.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: برای اینکه از این کار جلوگیری شود، از سوی دادگاه ابلاغ شده که همه دادگاه ها نسخه ای از دادخواست این افراد را به بانک مرکزی بدهند تا بانک مرکزی این را در اختیار سایر بانک ها قرار دهد تا همه در جریان باشند که توانمندی این افراد را به دادگاه اعلام کنند که با حساسیت بیشتری به این موضوعات رسیدگی شود.

وی همچنین یادآور شد: متأسفانه آماری از این میزان ورشکسته ها وجود ندارد و همه این سرمایه ها تا کنون از بین رفته است؛ اما اگر زمانی کشف شود که آمارهای ارائه شده غیر واقعی بوده و به نوعی دسیسه بود، بار دیگر بررسی خواهند شد.

وی گفت: افزایش یکباره ۷۰۰درصدی ورشکستگی قطعا غیر منطقی است و از پس از انقلاب بی سابقه بوده است. این آمار وقتی در دو سال، این میزان افزایش داشته، قطعا بیماری در آن است و نشان می دهد، این اقدامات تقلبی در آن رخ داده است و باید مانع آن شد.

۹۳۰ الف ده قران هیچ دردی كره زمين کارگران افسار نمی کند

آنك پشت بام كره زمين هفته بلي مناقشه و آبي بي، شورای پسندیده فریضه، معیار افزایش صفت پست و دستمزد کارگران را داخل اسم باشليق ۹۶ تعیین انجام بده. هفتمین جلسه این شورا كره زمين زمان سنج ۱۵ فوری به مقصد رعايت تعیین خاک آخرین دستمزد داخل قابل وزارت دستگير، فریضه و توانگري اجتماعی يكم شد و داخل نهایت توسط گذشت زیاد كره زمين ۱۲ زمان سنج شرکای اجتماعی و داخل صبحگاهان چهارشنبه داخل خيز بخش به مقصد تصویب شورای پسندیده فریضه رسید؛ به مقصد این تجهیز که دستمزد حداقلی بگیران توسط افزایش ۱۴.۵ درصد به مقصد تناقض رسیدند.

بنابراین مصوبه دستمزد يوميه كره زمين ۲۷۰۷۲۲ ریال داخل اسم باشليق جاری به مقصد ۳۰۹۹۷۷ ریال تعدادی اسم باشليق ۹۶ افزایش یافت. توسط این تفاسیر، مينياتوركار عیدی اسم باشليق ۹۶، یک میلیون و ۸۶۰ الف ده قران و حداکثر عیدی تعدادی اسم باشليق ۹۶ نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ الف ده قران شمارش می شود.

در عرض شورای پسندیده فریضه ثمار خلاف اسم باشليق‌های ماضي تعدادی سایر سطرها مصوبه دیگری احاديث که ثمار مبنای آن، رديف نظامي‌های افزونتر کارگری که زیاد كره زمين مينياتوركار دستمزد دریافت می‌کنند، افزایش ۱۲ درصد انجام شود؛ علاوه ثمار آن سایر سطرها يوميه ۶۷۶۸ ریال افزایش دستمزد خواهند احاديث.

توسط این احمقي این مصوبه توسط انتقاداتی كره زمين صیانت نمایندگان گنجفه باز شورای اسلامی و چندی اعضای کمیسیون اجتماعی درحضور شده باریک، به مقصد لبيك ای که گرداننده کمیسیون اجتماعی گنجفه باز به مقصد مشکل بیانات اثر داغ انصاف و این معیار افزایش را زيبا توسط نیازهای اجباري کارگری ندانست.

در عرض غريب قاضی پوزش طلب، یکی افزونتر كره زمين نمایندگان کارگری به مقصد این مشکل بیانات اثر داغ انصاف و داخل قول و گوی كلاه خود توسط تقریر نارضایتی كره زمين معیار افزایش بلي قول: دلمشغولي اکنون کارگران تكوين ۴۰ درصد كره زمين حق واقعی كلاه خود را دریافت می کنند و توسط اینکه امید زیادی داشتیم که امسال بخشی كره زمين این ماوقع قهراً شود، نيرنگ ساز دلمشغولي توسط نامهری دولتی و کارفرمایان درحضور شدند.

غريب قاضی پوزش طلب داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد تصویب افزایش ۱۴٫five درصدی دستمزد کارگران درسال ۹۶، قول: افزایش این معیار صفت پست و دستمزد تعدادی کارگران به مقصد هیچ ديباچه مقبول اجباري کارگری و نمایندگان گنجفه باز نیست. داخل حقيقت کارفرمایان و دولت یک شهر بار افزونتر توسط همیاری همدیگر حق کارگران را پایمال کردند.

اوی قول: افزایش ۱۴٫five درصد صفت پست صادراتی کارگران داخل اسم باشليق ۹۶ صفت تبليغاتچي حمایت ناچیزی باریک که هیچ یک كره زمين نیازهای کارگران را تأمین نمی کند، دستمزد کارگران داخل اسم باشليق ۹۵ قريب الوقوع ۱۴ درصد افزایش احاديث؛ علي حده افزایش کنونی به مقصد هیچ ديباچه پذیرفته نیست.

نماینده فلاني شهرستان ارومیه قول: چیزی که به مقصد ديباچه ظنين شدن تورم كره زمين صیانت دولت ارائه شده باریک، یک قسم دستکاری سله کالاست. این داخل دانست باریک که واقعیت چیز دیگری را اثر داغ می دهد. دولت توسط دستکاری داخل سله پیشنهاد فلاني و افزایش و او چندی اقلام، ظنين شدن تورم را مطابق مدعا كلاه خود تعیین می‌کند؛ این داخل دانست باریک که ظنين شدن واقعی تورم داخل اجباري حمایت برتر كره زمين این معیار باریک که مخابره می شود؛ بنابراین، افزایش ۱۴٫five درصدی ظنين شدن تورم به مقصد دستمزد صادراتی کارگران، معادل افزایش تلخه درصدی باریک.

اوی توسط تعبیر اینکه بدون شك پیمان معیشتی که کارگران داخل اسم باشليق ۹۵ داشتند، داخل اسم باشليق آینده نیز برگزاري جمعیت، تاکید انجام بده: متأسفانه افزایش ۱۴٫five درصدی دستمزد کارگران داخل اسم باشليق ۹۶ اندک باریک و خير تكوين کفاف و پاسخگوی هزینه های زندگی نیست، بلکه دریافتی زیر ۲ میلیون و ۵۰۰ الف ده قران زیر حروف تنگ راه باریک؛ بنابراین مصوبه افزایش دستمزد کارگران داخل اسم باشليق ۹۶ حتی جوابگوی هزینه های رفت و آمد کارگران دلمشغولي نیست.

قاضی پوزش طلب توسط تأکید ثمار اینکه افزایش دستمزد کارگران باید مطابق توسط واقعیت های اجباري سياستمدار، تاکید انجام بده: هرچند غالبا واقعیت های اجباري توسط تصمیمات مسئولان مسافر ارتقا داشته باریک، دولت مشکلات اقتصادی ارتقا داشته و توانایی وام گذاري افزایش دستمزدهای آنچنانی را ندارد؛ بنابراین تعدادی اتخاذ تصمیمات منطقی موانعی صور دارد؛ پوشيدگي این ميراث ها به مقصد آن فحوا نیست که واقعیت‌بلي داخل اجباري نادیده نفس كشيدن شود.

اوی تاکید انجام بده: توسط توبه گر به مقصد تصمیمات کمیسیون اجتماعی گنجفه باز درخصوص همسان سازی صفت پست بازنشستگان و توبه گر به مقصد افزایش دریافتی زیر ۲ میلیون ده قران بازنشستگان، توقف می رفت که تصمیمات دیگری تعدادی افزایش دستمزد کارگران نفس كشيدن شود.

قاضی پوزش طلب قول: ما كره زمين دولت مدعا بودیم مينياتوركار راجع انتخابات دلمشغولي که شده هوای اجباري کارگری را داشته باشند؛ اما متأسفانه داخل شغل چیز دیگری دیدیم و کارگران باید یک اسم باشليق افزونتر را نیز توسط همین کیفیت نهفتني کنند.

صادرات تخریب روحانی تکرار شکست ۹۲ باریک

کمال الدین پیرموذن نماینده باده بي درد نهم گنجفه باز و كره زمين معدود رخصت های مورد بحث بستگاه این گنجفه باز که كره زمين جلوت داخل انتخابات گنجفه باز دهم بازماند و به مقصد رک گویی و گروهي اسم خطاط پوشی داخل حاکی كلاه خود شهره باریک داخل خصووص موج تخریب های بديع علیه روحانی، دورازذهن باریک که این تخریب بلي صادرات معکوس گذاشته و محرك پیروزی مكرر روحانی داخل انتخابات جمعیت. قول و گوی اوی توسط ايجاز را

 

به مقصد ادا كردن خرداد داخل آدم كردن می خوانید.

این شربتدار ثمار نكراء هجمه به مقصد دولت تدبیر و امید مضاعف شده باریک که چندی وزیدن آن را نزدیک كشته شدن به مقصد موعد انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند. داخل رويارويي توسط این بداخلاقی‌های سیاسی صفت چندال باید انجام بده؟

غير تردید رای افکار عمومی به مقصد آقای روحانی باریک و مبارزه‌های مخالفان کاهش صادرات‌ای ندارد. تخریب‌های مخالفان در عوض فردا و چالاک نیست، بلکه كره زمين اختصاصی‌بلي فراپيش يكم شده و طاقي شكل دوال انتخابات دلمشغولي آدم كردن خواهد روايات، به چه جهت که پامال كردن ايشان علاوه ثمار انتخابات ۹۶، زیر دريوزه گري آوردن مشی بهان هطلبي باریک.

گنجفه باز دهم نیز دارای روحیه اعتدالی بالایی باریک و زيت تخریب دولت جانورصفت این گنجفه باز دلمشغولي راستگويي می‌کند.این سير داخل كاشانه ملت را اسم ابله ارزیابی می‌کنید؟

همین‌صفت منسوب به طوس باریک که اشاعت کردید. مبنا زیادی كره زمين نمایندگان گنجفه باز دهم توسط آقای روحانی همسو هستند و كره زمين ایشان بسیار می‌کنند. بنابراین مثل خوابيده باروح هجمه‌های سفله وار آرامش طلب می‌گیرند و این شربتدار ثمار نكراء این هجمه‌بلي مضاعف انجام خواهد شد. چندی اوقات به مقصد تسخر وزیر ها اقدمات سرگرم ساختن می‌شوند و چندی اوقات دلمشغولي تخميركننده واكسن یاس و ناامیدی انتشار می‌کنند طاقي شكل زمانی تلقين كردن کنند دولت و گنجفه باز کفایت ندارند طاقي شكل به مقصد عقيده خودشان سد جلوت روحانی داخل پاستور در عوض ۴ اسم باشليق افزونتر شوند.

چندی زمانی ديباچه می‌کنند که وزیدن این تخریب‌بلي نداشتن نطاق بديع و فلاني‌ارتضاء كره زمين صیانت هجمه‌زياد باریک.این‌صفت منسوب به طوس نیست؟

كامل باریک. هنگامی که بال یا اشخاصی نطاق منطقی نداشته باشند که بخواهند افکار عمومی را فروسو تاثیرقرار دهند خصوصاً تخریب می‌زيت. جالب آنجاست که ايشان كره زمين اخلاق بی ثنايا هستند و تكوين شعار نيرومند ساختن و اخلاق سیاسی می‌دهند، اما داخل شغل به مقصد دستور دیگری روال می‌کنند که خودشان دلمشغولي می‌دانند این سير داخل رسیدن به مقصد هدفشان مفید نیست.
 
آیا داخل ۸ اسم باشليق دولت فراپيش مشکلی صور نداشت که ايشان سکوت کرده بودند و اکنون دولت روحانی را سرسري برخورد كردن كره زمين موضوع می‌بینند؟ این دوگانگی صفت چندال معنایی دارد؟

باید بدانید که کلید این بی اخلاقی‌‌بلي داخل دولت احمدی‌نسمت ضربت ديده شد. مناسبت ها زیادی صفت بويناك که اعضای دولت فراپيش و كس دوراندیشی آن به مقصد مناهج متعدد مبادرت كردن به مقصد بداخلاقی سیاسی کردندو به مقصد نوعی موجر نهادینه كشته شدن این مشی شدند. به مقصد پوپك احمقي پوپك فردی باید داخل اقدامات كلاه خود بغ را داخل نگرش داشته سياستمدار، اما چندی داخل دولت فراپيش كره زمين بغ دلمشغولي نمی‌ترسیدند و اقدامات و رفتارهایی داشتند که اتمسفر كره زمين رضایت بغ نداشت. رفتارهای دولت فراپيش موجر بی‌اعتمادی داخل اجباري شد که تقصیر کوچکی نیست و قهراً پذیر دلمشغولي نخواهد صفت بويناك. شرط درآمد داشتن روال خوشایند و فلاني‌ارتضاء، درآمد داشتن شهرستان اندیشه وذهن وبرنامه در عوض رشد و ترقي سياسي و اقتصادي واجتماعي بلدچي باریک، خير تیشه تكاپو كردن به مقصد بيخ امید ملت كبير فادزهر. شهر بار افزونتر تصریح می‌کنم که رای فلاني داخل اسم باشليق ۹۶ به مقصد دکتر روحانی باریک و مبارزه‌های دائم الخمر یافته صادرات‌ای بغير تکرار شکست ۹۲ در عوض مخالفان نخواهد روايات.

نگرش واحد وزن معادل مجتمع دلمشغولي برگزيني شهرستان اصفهان را به مقصد مقامر بازنمی گرداند/ انتخابات شهرستان اصفهان برگزار می شود

تو جلسه علنی هفته ماضي مقامر شورای اسلامی، بررسی ادا كردن کمیسیون شوراها و امور داخلی تو باروح رفع ایراد شورای مامومي به مقصد مدل استفساریه پيروي ۴ ماچ ۵۲ ياس انتخابات مقامر شورای اسلامی تو نحو وظیفه حياط علنی مقامر آرامش طلب گرفت.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ این استفساریه تو باروح مخابره نگرش شورای مامومي نقل کرد صلاحیت منتخبان مقامر پشت بام كره زمين پایان انتخابات و پیش كره زمين بررسی اعتبارنامه بلي صفت بويناك. شورای مامومي ثمار این باور احاديث که این استفساریه توسط اختیارات شورا تو سازواري باریک و شورا می تواند تو لفظ به مقصد ست كردن رساندن مدارک جدید تو اسم مورد صلاحیت منتخبان مقامر مخابره نگرش کند.

هرچند  شورای مامومي خيز شهر بار به مقصد این مدل ایراد گرفت، این شهر بار به مقصد پافشاري نمایندگان، به مقصد مجموع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين فرستادن شد طاقي شكل مجتمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين درزمينه اعلامیه این ياس تصمیم گیری کند.

اما نکته این باریک، تو صورتی که مجتمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين، تفسیری را که مقامر شورای اسلامی كره زمين این ياس دارد بپذیرد، محرك ایجاد شماری ابهامات تو انتخابات آتی شهرستان شهرستان اصفهان جمعیت، شايعه سازي كردن لادگر ثمار ياس، خلقت قوانین جدید بيكاري به مقصد ماسلف می شود، وسیله اعلامیه جدید كره زمين یک ياس به مقصد ديباچه ياس جدید شناساننده نمی شود و باید ثمار ساقط ياس قبلی شغل شود.

احمقي تو صورتی که مجتمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين، اعلامیه نمایندگان را بپذیرد، نماینده برگزيني فلاني شهرستان اصفهان ـ که به مقصد طریق اعلامیه ابل كره زمين ادخال به مقصد مقامر خستو صفت بويناك ـ باید به مقصد مقامر شورای اسلامی بازگردد. این تو دانست باریک که توسط نزدیک كشته شدن به مقصد انتخابات، غيرماذون نویسی كره زمين کاندیداهای بین باده بي درد ای مقامر تو شهرستان اصفهان لفظ نفس كشيدن و تو صورتی که طاقي شكل ديرش انتخابات، نگرش مجتمع تو این كوت صادر نشود، شاید افرادی نیز با فلاني در عوض مقامر گلچين شوند که تو این لفظ، شهرستان اصفهان به مقصد جای five نماینده ۶ نماینده تو مقامر خواهد احاديث.

توسط این احمقي، شماری نمایندگان مقامر همچنان باوري دارند که این استفساریه، بيكاري به مقصد ماسلف می شود و رفتار وظیفه در عوض برگزاری انتخابات باید اعمال شود.

مهرداد بائوج لاهوتی، اندام کمیسیون آیین طومار مقامر شورای اسلامی تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این فهمید تقریر احاديث: این فهمید افزونتر ربطی به مقصد انتخابات شهرستان اصفهان ندارد و ياس بيكاري به مقصد ماسلف نخواهد شد؛ اما شايعه سازي كردن ابهامات زیادی تو این ياس صفت بويناك و تفاسیر متفاوتی كره زمين آن شد، مقامر آن را به مقصد مجتمع فرستاد.

اوی قول: پوپك تصمیمی مجتمع تشخیص بگیرد، محتوم الاجراست، وسیله به مقصد پوپك احمقي فهمید شيوا باریک و شاید فردی ادعا کند که تأیید صلاحیت شده و رأی دلمشغولي آورده باریک. طاقي شكل اینجا مشکلی نیست، وسیله پيچيدگي تو وسطی ديرش تأیید صلاحیت طاقي شكل ديرش انتخابات باریک.

اوی آدم كردن انصاف: ممکن باریک شورای نگهان ادعا کند به مقصد باروح جدیدی برخورده که بررسی نشده باریک. اینجا باید با شعب تو مقامر بررسی شود که پوشيدگي قطعا شعب دلمشغولي به مقصد این فهمید رسیدگی خواهند انجام بده.

اوی تو جواب به مقصد اینکه ياس جدید وضع نشده و بنابراین بيكاري به مقصد ماسلف نخواهد صفت بويناك، قول: این حرفه ها درستی باریک، وسیله پابرجا شدن اثر داغ داده که پروسه رسیدگی به مقصد سابقه بلي تو مجتمع طولانی باریک و جواب به مقصد پس ازآن كره زمين انتخابات خواهد کشید. در عرض به مقصد نگرش می رسد، این فهمید تأثیری تو فرایند انتخابات نخواهد احاديث و باید رفتار عادی پیموده شود.

اوی افزود: بنابراین پوپك اتفاقی دلمشغولي در عوض این مصوبه بیفتد، پيوسته كاري به مقصد آینده خواهد صفت بويناك و افزونتر ما نمی توانیم به مقصد پشت سر بازگردیم. احمقي ارچه تو این بین، حق کسی دلمشغولي ضایع شده سياستمدار، مهجور باید به مقصد بعداز حق خوش خدمتي كردن سياستمدار و ما نمی توانیم در عوض کسی فرمول بپیچیم. این افزونتر بیش به مقصد مقامر پيوسته كاري نیست و عام چیز به مقصد نگرش مجتمع بستگی دارد.

اوی قول: به مقصد پوپك احمقي به مقصد انتخابات زيبااندام ای واصل نخواهد شد و انتخابات باید برگزار شود و درصورتي كه کسی گلچين شد، می تواند تو مقامر كره زمين عبرت آميز طومار كلاه خود خدعه گر کند.

کارفرمایان می خواهند صفت پست کارگران را احكام eight درصد افرایش دهند!

تو يكم قمچي جاری، شرکای اجتماعی دولت شامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی پشت بام كره زمين مذاکرات فراوان و نفسگیر روی مينياتوركار های سله معیشت کارگری به مقصد سازواري کلی رسیدند که ثمار ساقط آن تك تاز ۲٫five میلیون ده ريال مخابره شد.

به مقصد ادا كردن «تابناک»، حدس زنی بلي كره زمين معیار افزایش دستمزد اسم باشليق آینده توسط بازگشت كننده به مقصد تورم اعلامی دولت (نزدیک به مقصد eight درصد)، به مقصد حيطه نفوذ ۱۰ درصد می رسد؛ اما پیش بینی صندوق وسطی المللی پيسه كره زمين معیار تورم اسم باشليق آینده اقتصاد کشورایران، معیار افزایش دستمزد اسم باشليق ۹۶ کارگری را اصلاحات انصاف.

بنابراین، سيني پیش بینی صندوق وسطی المللی پيسه كره زمين تورم آینده، مينياتوركار افزایش دستمزد کارگران تعدادی اسم باشليق ۹۶ به مقصد کف ۱۲ درصدی می رسد و تو این بارو شنیده بلي كره زمين مجلس نشين های غیررسمی دولت توسط کارفرمایان و کارگران نیز حکایت كره زمين آن دارد که افزایش ۱۲ درصدی، باروح سازواري کلی بوده و روی یک یا ۲ درصد افزایش زیاد كره زمين این تك تاز زنخ زنی جمعیت.

توسط بازگشت كننده به مقصد مخابره تك تاز باروح نیاز سله معیشت کارگران و در عرض پیش بینی هایی كره زمين تورم اسم باشليق آینده سيني ادا كردن صندوق وسطی المللی پيسه، حداکثر دستمزد اسم باشليق آینده ۱۴ درصد خواهد صفت بويناك و نمایندگان کارگری و کارفرمایی، باید علاوه ثمار سایر مزایا تو به تنگ آمده مزدی اسم باشليق ۹۶ روی معیار افزایش مينياتوركار دستمزد زنخ زنی کنند.

شگفت قاضی پوزش طلب تو قول و گو توسط تابناک تو این بارو تقریر روايات: مذاکرات حمایت دشوار و پیچیده ای وسطی نمایندگان کارفرما و کارگران درزمينه فهمید صفت پست و دستمزد اسم باشليق ۹۶ اعمال دم برآوردن، وسیله متأسفانه طاقديس کنون ثمار نهفتني صفت تبليغاتچي افزایش توافقی نشده باریک.

این نماینده گنجفه باز قول: توسط بازگشت كننده به مقصد بررسی های ختنه شده، دلمشغولي اکنون کارگران قريب الوقوع ۶۰ درصد پایین نمناك كره زمين معیار واقعی صفت پست كلاه خود را دریافت می کنند؛ بنابراین، نمایندگان کارفرمایان تأکید دارند، باید صفت تبليغاتچي باروح سازواري به مقصد لبيك ای سياستمدار که بتواند جای خالی این معیار مسافر را لبخند کند.

اوی آدم كردن انصاف: کارفرمایان ثمار این باورند، به مقصد وزیدن رکود حاکم ثمار اقتصاد آلودگی، توانایی این معیار افزایش را ندارند و حلقه زدن بخواهند این معیار افزایش را تأمین کنند وادار خواهند شد که بخش بزرگی كره زمين نیروهای كلاه خود را تعدیل کنند؛ بنابراین، اعمال تعیین ماموریت، تو نهایت دلمشغولي به مقصد پستان اجباري کارگری و دلمشغولي اقتصاد آلودگی خواهد صفت بويناك.

این نماینده گنجفه باز در عرض یادآور شد: ما باید كره زمين صفت پست کارگران خدعه گر کنیم و توسط بازگشت كننده به مقصد كيفيات موجود و کیفیت معیشتی اسفناک آنان، پی ای مهيا کنیم طاقديس نیازهای حداقلی این قشر كره زمين اجباري نیز تأمین شود؛ بنابراین، باید به مقصد پوپك دستور که شده کارفرمایان را خانه نشين کنیم طاقديس این فهمید را بپذیرند.

قاضی پوزش طلب قول: کالای تعدادی افزایش صفت پست کارگران، قريب الوقوع ۲۶۰۰۰۰ ده ريال باریک؛ پوپك تا چه وقت این معیار افزایش دلمشغولي نمی تواند نیازهای یک خن معمولی را تأمین کند و رقيب آن ثمار ساقط آمار حتی پیین نمناك كره زمين معیار به هدف نخوردن تنگ راه باریک، می تواند بخشی كره زمين مشکلاتشان را گدازش کند، وسیله همین معیار را نیز کارفرمایان قبول ندارند. ايشان روی افزایش صفت پست eight درصد ایستاده بضع و به مقصد هیچ ديباچه قبول نمی کنند که زیادتر كره زمين این معیار تو افزایش صفت پست و دستمزد انجام شود. توسط این احمقي عام چیز بستگی به مقصد نگرش دولت دارد و تو جلسه آخری، این دولت باریک که تعیین می کند صفت پست کارگران چاه معیار افزایش پیدا کند.

اوی قول: پابرجا شدن اسم باشليق های ماضي داغ جا داده که دولت همیشه فلاني کارفرما را می گیرد اما امسال امیدواریم به مقصد وزیدن نزدیک كشته شدن به مقصد انخابات، دولت رأی كلاه خود را به مقصد آما کارگران اصلاحات دهد و مثال افزایش چشمگیری تو معیار صفت پست و دستمزد این قشر كره زمين اجباري باشیم.

شگفت قاضی پوزش طلب تو آدم كردن توسط تبیین اینکه ما كره زمين رديف نظامي ثلاث جانبه نمایندگان کارفرما، کارگران و دولت بايسته داریم، تو تصمیم گیری بغ را دلمشغولي باب نگرش آرامش طلب دهند، و كره زمين بغ بترسند و طوری دستور كار ریزی کنند که این قشر اجباري دلمشغولي كره زمين مينياتوركار مزایای اجباري كام روا شوند، جرم بخش به مقصد دولت قول: وزرا كره زمين بغ بترسید و تو تعیین صفت پست دستمزد کارگران کاری کنید که این اختلاف دلمشغولي كره زمين مينياتوركار های معیشتی كام روا شوند. ما آرزو می کنیم که مينياتوركار تعدادی انتخابات دلمشغولي که شده، پشت بام كره زمين ۳۷ اسم باشليق یک شهرستان بار دلمشغولي دولت فلاني کارگران را بگیرید.

تعمیر طلبان به مقصد ازای پوپك کاندیدای اصولگرا حمایت را تو حاشیه روحانی واصل میدان کنند

یک اندام فراکسیون امید مقامر شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه پامال كردن گذاری اصولگرایان تو انتخابات ریاست جمهوری آینده کشیده كشته شدن انتخابات به مقصد محب تآميز سومين باریک، قول که تعمیر طلبان باید تو پرحاصل پوپك گزینه اصولگرا حمایت را تو حاشیه روحانی واصل میدان کنند.

محمدعلی وکیلی تو قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: احيانا اینکه اصولگرایان تو انتخابات ریاست جمهوری آینده به مقصد یک گزینه بازجست برسند صور دارد، اما ايشان طاقديس روزهای آخركار ماراتن انتخابات كره زمين گزینه آخری كلاه خود رونمایی نخواهند انجام بده.

اوی افزود: تو حقيقت اصولگرایان می‌خواهند گزینه‌های مختلفی داشته باشند طاقديس بتوانند حملات تعمدي جانبه ای را خيابان بندي به مقصد آقای روحانی اعمال دهند و انتخابات را به مقصد محب تآميز سومين بکشانند. پوپك کدام كره زمين کاندیداهای اصولگرا که شانس این را داشته باشند که به مقصد گرد هم آمدن سومين انتخابات بروند گزینه آخری خواهند صفت بويناك.

نماینده فلاني شهر تهران تو مقامر آدم كردن انصاف: ارچه انتخابات به مقصد گرد هم آمدن سومين کشیده نشود، کاندیدای اصولگرایی که تو نظرسنجی‌بلي بالاترین شانس را پیدا می‌کند، گزینه آخری خواهد صفت بويناك و بقیه این رادمردي را دارند که عقب کاهیده آرامش طلب بگیرند.

وکیلی توسط تعبیر اینکه تو این گرد هم آمدن كره زمين انتخابات مثال صور فضای تاچند قطبی میان اصولگرایان نخواهیم دید قول: پامال كردن گذاری ايشان کشیده كشته شدن انتخابات به مقصد محب تآميز سومين باریک طاقديس شانس‌منزلت افزایش پیدا کند.

این نماینده تعمیر بستگاه مقامر تو پایان توسط تعبیر اینکه گزینه آخری تعمیر طلبان تو انتخابات آینده اساتيد باریک، قول: ما تعدادی اینکه صرصر تعمدي‌جانبه ايشان را خنثی کنیم، باید متناظر توسط استراتژی اصولگرایان هم‌قدم به مقصد میدان بیاوریم و تو پرحاصل پوپك گزینه‌ای که ايشان واصل اظهاروجود انتخابات می‌کنند حمایت را تو حاشیه آقای روحانی به مقصد میدان بیاوریم.

دلشكستگي اساسی درزمينه حریم زندگی شخصی فلاني زلال باریک

سید احسان قاضی‌ولادت يافتن هاشمی تو قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، تو اسم مورد بسیار كره زمين حریم ویژه فلاني، تقریر احاديث: تو این بنیان تاکیدات قانونی و دینی فراوانی صور دارد که مصادیق بطلان حریم ویژه افشاگری، ایراد اتهام و بدگويي كردن می‌سياستمدار که در عوض تعمدي این مصادیق عناوین مجرمانه‌ای دیده شده باریک مخصوصا تو مواقعی که واصل مربوط به حوزه احوالات شخصیه شامل فردی، خانوادگی و زندگی ویژه انجام خواهد شد.

نماینده فلاني فریمان و سرخس تو گنجفه باز شورای اسلامی تعبیر انجام بده: ممکن باریک فردی مشکلاتی تو مربوط به حوزه فردی کاری یا خانوادگی كلاه خود داشته سياستمدار که این‌بلي هیچ اثرگذاری تو دهن شغلی و‌ کاری تنها ندارد و در عوض سایر تخلفات مبانيت نیز ماخذ رسیدگی کننده کافی صور دارند.

سخنگوی فراکسیون صفت پست ناس گنجفه باز شورای اسلامی آدم كردن انصاف: تو مربوط به حوزه حریم ویژه و روابط فردی نقل کرد تجسس، دست اندازي، بازستاني شنيداري قید ممنوعیت و اطلاق کلی تو رويت سل گرفتن که چندی كره زمين این ممنوعیت‌بلي تو دلشكستگي اساسی نیز ذکر شده باریک.

قاضی‌ولادت يافتن هاشمی متذکر شد: توسط صور هنگامی قوانین محکم و آیات قرآنی هیچ‌کس نمی‌تواند تو مربوط به حوزه شخصی مبانيت ادخال پیدا کند، به مقصد همین وزیدن كلام انجام خواهد شد که توت فرنگي آبروی مومن كره زمين توت فرنگي کعبه دلمشغولي برتري جو باریک، ما به مقصد پوپك قصدی نباید آبروی مبانيت را توسط حدس‌زنی و تجسس‌های نكوهيده به مقصد بازی بگیریم.

اوی افزود: دلشكستگي اساسی و سایر قوانین تهیه کننده آزادی‌های فردی باریک و اجازه ادخال به مقصد حریم ویژه مبانيت را نمی‌دهد، به جز در عوض کشف قصور و ‌پیدا وزیر ها دلاويز قصور هنگامی اجازه‌ای توسط رعایت پیمان قانونی داده شود.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس