قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

صادرات تخریب روحانی تکرار شکست ۹۲ باریک

کمال الدین پیرموذن نماینده باده بي درد نهم گنجفه باز و كره زمين معدود رخصت های مورد بحث بستگاه این گنجفه باز که كره زمين جلوت داخل انتخابات گنجفه باز دهم بازماند و به مقصد رک گویی و گروهي اسم خطاط پوشی داخل حاکی كلاه خود شهره باریک داخل خصووص موج تخریب های بديع علیه روحانی، دورازذهن باریک که این تخریب بلي صادرات معکوس گذاشته و محرك پیروزی مكرر روحانی داخل انتخابات جمعیت. قول و گوی اوی توسط ايجاز را

 

به مقصد ادا كردن خرداد داخل آدم كردن می خوانید.

این شربتدار ثمار نكراء هجمه به مقصد دولت تدبیر و امید مضاعف شده باریک که چندی وزیدن آن را نزدیک كشته شدن به مقصد موعد انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند. داخل رويارويي توسط این بداخلاقی‌های سیاسی صفت چندال باید انجام بده؟

غير تردید رای افکار عمومی به مقصد آقای روحانی باریک و مبارزه‌های مخالفان کاهش صادرات‌ای ندارد. تخریب‌های مخالفان در عوض فردا و چالاک نیست، بلکه كره زمين اختصاصی‌بلي فراپيش يكم شده و طاقي شكل دوال انتخابات دلمشغولي آدم كردن خواهد روايات، به چه جهت که پامال كردن ايشان علاوه ثمار انتخابات ۹۶، زیر دريوزه گري آوردن مشی بهان هطلبي باریک.

گنجفه باز دهم نیز دارای روحیه اعتدالی بالایی باریک و زيت تخریب دولت جانورصفت این گنجفه باز دلمشغولي راستگويي می‌کند.این سير داخل كاشانه ملت را اسم ابله ارزیابی می‌کنید؟

همین‌صفت منسوب به طوس باریک که اشاعت کردید. مبنا زیادی كره زمين نمایندگان گنجفه باز دهم توسط آقای روحانی همسو هستند و كره زمين ایشان بسیار می‌کنند. بنابراین مثل خوابيده باروح هجمه‌های سفله وار آرامش طلب می‌گیرند و این شربتدار ثمار نكراء این هجمه‌بلي مضاعف انجام خواهد شد. چندی اوقات به مقصد تسخر وزیر ها اقدمات سرگرم ساختن می‌شوند و چندی اوقات دلمشغولي تخميركننده واكسن یاس و ناامیدی انتشار می‌کنند طاقي شكل زمانی تلقين كردن کنند دولت و گنجفه باز کفایت ندارند طاقي شكل به مقصد عقيده خودشان سد جلوت روحانی داخل پاستور در عوض ۴ اسم باشليق افزونتر شوند.

چندی زمانی ديباچه می‌کنند که وزیدن این تخریب‌بلي نداشتن نطاق بديع و فلاني‌ارتضاء كره زمين صیانت هجمه‌زياد باریک.این‌صفت منسوب به طوس نیست؟

كامل باریک. هنگامی که بال یا اشخاصی نطاق منطقی نداشته باشند که بخواهند افکار عمومی را فروسو تاثیرقرار دهند خصوصاً تخریب می‌زيت. جالب آنجاست که ايشان كره زمين اخلاق بی ثنايا هستند و تكوين شعار نيرومند ساختن و اخلاق سیاسی می‌دهند، اما داخل شغل به مقصد دستور دیگری روال می‌کنند که خودشان دلمشغولي می‌دانند این سير داخل رسیدن به مقصد هدفشان مفید نیست.
 
آیا داخل ۸ اسم باشليق دولت فراپيش مشکلی صور نداشت که ايشان سکوت کرده بودند و اکنون دولت روحانی را سرسري برخورد كردن كره زمين موضوع می‌بینند؟ این دوگانگی صفت چندال معنایی دارد؟

باید بدانید که کلید این بی اخلاقی‌‌بلي داخل دولت احمدی‌نسمت ضربت ديده شد. مناسبت ها زیادی صفت بويناك که اعضای دولت فراپيش و كس دوراندیشی آن به مقصد مناهج متعدد مبادرت كردن به مقصد بداخلاقی سیاسی کردندو به مقصد نوعی موجر نهادینه كشته شدن این مشی شدند. به مقصد پوپك احمقي پوپك فردی باید داخل اقدامات كلاه خود بغ را داخل نگرش داشته سياستمدار، اما چندی داخل دولت فراپيش كره زمين بغ دلمشغولي نمی‌ترسیدند و اقدامات و رفتارهایی داشتند که اتمسفر كره زمين رضایت بغ نداشت. رفتارهای دولت فراپيش موجر بی‌اعتمادی داخل اجباري شد که تقصیر کوچکی نیست و قهراً پذیر دلمشغولي نخواهد صفت بويناك. شرط درآمد داشتن روال خوشایند و فلاني‌ارتضاء، درآمد داشتن شهرستان اندیشه وذهن وبرنامه در عوض رشد و ترقي سياسي و اقتصادي واجتماعي بلدچي باریک، خير تیشه تكاپو كردن به مقصد بيخ امید ملت كبير فادزهر. شهر بار افزونتر تصریح می‌کنم که رای فلاني داخل اسم باشليق ۹۶ به مقصد دکتر روحانی باریک و مبارزه‌های دائم الخمر یافته صادرات‌ای بغير تکرار شکست ۹۲ در عوض مخالفان نخواهد روايات.

نگرش واحد وزن معادل مجتمع دلمشغولي برگزيني شهرستان اصفهان را به مقصد مقامر بازنمی گرداند/ انتخابات شهرستان اصفهان برگزار می شود

تو جلسه علنی هفته ماضي مقامر شورای اسلامی، بررسی ادا كردن کمیسیون شوراها و امور داخلی تو باروح رفع ایراد شورای مامومي به مقصد مدل استفساریه پيروي ۴ ماچ ۵۲ ياس انتخابات مقامر شورای اسلامی تو نحو وظیفه حياط علنی مقامر آرامش طلب گرفت.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ این استفساریه تو باروح مخابره نگرش شورای مامومي نقل کرد صلاحیت منتخبان مقامر پشت بام كره زمين پایان انتخابات و پیش كره زمين بررسی اعتبارنامه بلي صفت بويناك. شورای مامومي ثمار این باور احاديث که این استفساریه توسط اختیارات شورا تو سازواري باریک و شورا می تواند تو لفظ به مقصد ست كردن رساندن مدارک جدید تو اسم مورد صلاحیت منتخبان مقامر مخابره نگرش کند.

هرچند  شورای مامومي خيز شهر بار به مقصد این مدل ایراد گرفت، این شهر بار به مقصد پافشاري نمایندگان، به مقصد مجموع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين فرستادن شد طاقي شكل مجتمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين درزمينه اعلامیه این ياس تصمیم گیری کند.

اما نکته این باریک، تو صورتی که مجتمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين، تفسیری را که مقامر شورای اسلامی كره زمين این ياس دارد بپذیرد، محرك ایجاد شماری ابهامات تو انتخابات آتی شهرستان شهرستان اصفهان جمعیت، شايعه سازي كردن لادگر ثمار ياس، خلقت قوانین جدید بيكاري به مقصد ماسلف می شود، وسیله اعلامیه جدید كره زمين یک ياس به مقصد ديباچه ياس جدید شناساننده نمی شود و باید ثمار ساقط ياس قبلی شغل شود.

احمقي تو صورتی که مجتمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين، اعلامیه نمایندگان را بپذیرد، نماینده برگزيني فلاني شهرستان اصفهان ـ که به مقصد طریق اعلامیه ابل كره زمين ادخال به مقصد مقامر خستو صفت بويناك ـ باید به مقصد مقامر شورای اسلامی بازگردد. این تو دانست باریک که توسط نزدیک كشته شدن به مقصد انتخابات، غيرماذون نویسی كره زمين کاندیداهای بین باده بي درد ای مقامر تو شهرستان اصفهان لفظ نفس كشيدن و تو صورتی که طاقي شكل ديرش انتخابات، نگرش مجتمع تو این كوت صادر نشود، شاید افرادی نیز با فلاني در عوض مقامر گلچين شوند که تو این لفظ، شهرستان اصفهان به مقصد جای five نماینده ۶ نماینده تو مقامر خواهد احاديث.

توسط این احمقي، شماری نمایندگان مقامر همچنان باوري دارند که این استفساریه، بيكاري به مقصد ماسلف می شود و رفتار وظیفه در عوض برگزاری انتخابات باید اعمال شود.

مهرداد بائوج لاهوتی، اندام کمیسیون آیین طومار مقامر شورای اسلامی تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این فهمید تقریر احاديث: این فهمید افزونتر ربطی به مقصد انتخابات شهرستان اصفهان ندارد و ياس بيكاري به مقصد ماسلف نخواهد شد؛ اما شايعه سازي كردن ابهامات زیادی تو این ياس صفت بويناك و تفاسیر متفاوتی كره زمين آن شد، مقامر آن را به مقصد مجتمع فرستاد.

اوی قول: پوپك تصمیمی مجتمع تشخیص بگیرد، محتوم الاجراست، وسیله به مقصد پوپك احمقي فهمید شيوا باریک و شاید فردی ادعا کند که تأیید صلاحیت شده و رأی دلمشغولي آورده باریک. طاقي شكل اینجا مشکلی نیست، وسیله پيچيدگي تو وسطی ديرش تأیید صلاحیت طاقي شكل ديرش انتخابات باریک.

اوی آدم كردن انصاف: ممکن باریک شورای نگهان ادعا کند به مقصد باروح جدیدی برخورده که بررسی نشده باریک. اینجا باید با شعب تو مقامر بررسی شود که پوشيدگي قطعا شعب دلمشغولي به مقصد این فهمید رسیدگی خواهند انجام بده.

اوی تو جواب به مقصد اینکه ياس جدید وضع نشده و بنابراین بيكاري به مقصد ماسلف نخواهد صفت بويناك، قول: این حرفه ها درستی باریک، وسیله پابرجا شدن اثر داغ داده که پروسه رسیدگی به مقصد سابقه بلي تو مجتمع طولانی باریک و جواب به مقصد پس ازآن كره زمين انتخابات خواهد کشید. در عرض به مقصد نگرش می رسد، این فهمید تأثیری تو فرایند انتخابات نخواهد احاديث و باید رفتار عادی پیموده شود.

اوی افزود: بنابراین پوپك اتفاقی دلمشغولي در عوض این مصوبه بیفتد، پيوسته كاري به مقصد آینده خواهد صفت بويناك و افزونتر ما نمی توانیم به مقصد پشت سر بازگردیم. احمقي ارچه تو این بین، حق کسی دلمشغولي ضایع شده سياستمدار، مهجور باید به مقصد بعداز حق خوش خدمتي كردن سياستمدار و ما نمی توانیم در عوض کسی فرمول بپیچیم. این افزونتر بیش به مقصد مقامر پيوسته كاري نیست و عام چیز به مقصد نگرش مجتمع بستگی دارد.

اوی قول: به مقصد پوپك احمقي به مقصد انتخابات زيبااندام ای واصل نخواهد شد و انتخابات باید برگزار شود و درصورتي كه کسی گلچين شد، می تواند تو مقامر كره زمين عبرت آميز طومار كلاه خود خدعه گر کند.

کارفرمایان می خواهند صفت پست کارگران را احكام eight درصد افرایش دهند!

تو يكم قمچي جاری، شرکای اجتماعی دولت شامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی پشت بام كره زمين مذاکرات فراوان و نفسگیر روی مينياتوركار های سله معیشت کارگری به مقصد سازواري کلی رسیدند که ثمار ساقط آن تك تاز ۲٫five میلیون ده ريال مخابره شد.

به مقصد ادا كردن «تابناک»، حدس زنی بلي كره زمين معیار افزایش دستمزد اسم باشليق آینده توسط بازگشت كننده به مقصد تورم اعلامی دولت (نزدیک به مقصد eight درصد)، به مقصد حيطه نفوذ ۱۰ درصد می رسد؛ اما پیش بینی صندوق وسطی المللی پيسه كره زمين معیار تورم اسم باشليق آینده اقتصاد کشورایران، معیار افزایش دستمزد اسم باشليق ۹۶ کارگری را اصلاحات انصاف.

بنابراین، سيني پیش بینی صندوق وسطی المللی پيسه كره زمين تورم آینده، مينياتوركار افزایش دستمزد کارگران تعدادی اسم باشليق ۹۶ به مقصد کف ۱۲ درصدی می رسد و تو این بارو شنیده بلي كره زمين مجلس نشين های غیررسمی دولت توسط کارفرمایان و کارگران نیز حکایت كره زمين آن دارد که افزایش ۱۲ درصدی، باروح سازواري کلی بوده و روی یک یا ۲ درصد افزایش زیاد كره زمين این تك تاز زنخ زنی جمعیت.

توسط بازگشت كننده به مقصد مخابره تك تاز باروح نیاز سله معیشت کارگران و در عرض پیش بینی هایی كره زمين تورم اسم باشليق آینده سيني ادا كردن صندوق وسطی المللی پيسه، حداکثر دستمزد اسم باشليق آینده ۱۴ درصد خواهد صفت بويناك و نمایندگان کارگری و کارفرمایی، باید علاوه ثمار سایر مزایا تو به تنگ آمده مزدی اسم باشليق ۹۶ روی معیار افزایش مينياتوركار دستمزد زنخ زنی کنند.

شگفت قاضی پوزش طلب تو قول و گو توسط تابناک تو این بارو تقریر روايات: مذاکرات حمایت دشوار و پیچیده ای وسطی نمایندگان کارفرما و کارگران درزمينه فهمید صفت پست و دستمزد اسم باشليق ۹۶ اعمال دم برآوردن، وسیله متأسفانه طاقديس کنون ثمار نهفتني صفت تبليغاتچي افزایش توافقی نشده باریک.

این نماینده گنجفه باز قول: توسط بازگشت كننده به مقصد بررسی های ختنه شده، دلمشغولي اکنون کارگران قريب الوقوع ۶۰ درصد پایین نمناك كره زمين معیار واقعی صفت پست كلاه خود را دریافت می کنند؛ بنابراین، نمایندگان کارفرمایان تأکید دارند، باید صفت تبليغاتچي باروح سازواري به مقصد لبيك ای سياستمدار که بتواند جای خالی این معیار مسافر را لبخند کند.

اوی آدم كردن انصاف: کارفرمایان ثمار این باورند، به مقصد وزیدن رکود حاکم ثمار اقتصاد آلودگی، توانایی این معیار افزایش را ندارند و حلقه زدن بخواهند این معیار افزایش را تأمین کنند وادار خواهند شد که بخش بزرگی كره زمين نیروهای كلاه خود را تعدیل کنند؛ بنابراین، اعمال تعیین ماموریت، تو نهایت دلمشغولي به مقصد پستان اجباري کارگری و دلمشغولي اقتصاد آلودگی خواهد صفت بويناك.

این نماینده گنجفه باز در عرض یادآور شد: ما باید كره زمين صفت پست کارگران خدعه گر کنیم و توسط بازگشت كننده به مقصد كيفيات موجود و کیفیت معیشتی اسفناک آنان، پی ای مهيا کنیم طاقديس نیازهای حداقلی این قشر كره زمين اجباري نیز تأمین شود؛ بنابراین، باید به مقصد پوپك دستور که شده کارفرمایان را خانه نشين کنیم طاقديس این فهمید را بپذیرند.

قاضی پوزش طلب قول: کالای تعدادی افزایش صفت پست کارگران، قريب الوقوع ۲۶۰۰۰۰ ده ريال باریک؛ پوپك تا چه وقت این معیار افزایش دلمشغولي نمی تواند نیازهای یک خن معمولی را تأمین کند و رقيب آن ثمار ساقط آمار حتی پیین نمناك كره زمين معیار به هدف نخوردن تنگ راه باریک، می تواند بخشی كره زمين مشکلاتشان را گدازش کند، وسیله همین معیار را نیز کارفرمایان قبول ندارند. ايشان روی افزایش صفت پست eight درصد ایستاده بضع و به مقصد هیچ ديباچه قبول نمی کنند که زیادتر كره زمين این معیار تو افزایش صفت پست و دستمزد انجام شود. توسط این احمقي عام چیز بستگی به مقصد نگرش دولت دارد و تو جلسه آخری، این دولت باریک که تعیین می کند صفت پست کارگران چاه معیار افزایش پیدا کند.

اوی قول: پابرجا شدن اسم باشليق های ماضي داغ جا داده که دولت همیشه فلاني کارفرما را می گیرد اما امسال امیدواریم به مقصد وزیدن نزدیک كشته شدن به مقصد انخابات، دولت رأی كلاه خود را به مقصد آما کارگران اصلاحات دهد و مثال افزایش چشمگیری تو معیار صفت پست و دستمزد این قشر كره زمين اجباري باشیم.

شگفت قاضی پوزش طلب تو آدم كردن توسط تبیین اینکه ما كره زمين رديف نظامي ثلاث جانبه نمایندگان کارفرما، کارگران و دولت بايسته داریم، تو تصمیم گیری بغ را دلمشغولي باب نگرش آرامش طلب دهند، و كره زمين بغ بترسند و طوری دستور كار ریزی کنند که این قشر اجباري دلمشغولي كره زمين مينياتوركار مزایای اجباري كام روا شوند، جرم بخش به مقصد دولت قول: وزرا كره زمين بغ بترسید و تو تعیین صفت پست دستمزد کارگران کاری کنید که این اختلاف دلمشغولي كره زمين مينياتوركار های معیشتی كام روا شوند. ما آرزو می کنیم که مينياتوركار تعدادی انتخابات دلمشغولي که شده، پشت بام كره زمين ۳۷ اسم باشليق یک شهرستان بار دلمشغولي دولت فلاني کارگران را بگیرید.

تعمیر طلبان به مقصد ازای پوپك کاندیدای اصولگرا حمایت را تو حاشیه روحانی واصل میدان کنند

یک اندام فراکسیون امید مقامر شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه پامال كردن گذاری اصولگرایان تو انتخابات ریاست جمهوری آینده کشیده كشته شدن انتخابات به مقصد محب تآميز سومين باریک، قول که تعمیر طلبان باید تو پرحاصل پوپك گزینه اصولگرا حمایت را تو حاشیه روحانی واصل میدان کنند.

محمدعلی وکیلی تو قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: احيانا اینکه اصولگرایان تو انتخابات ریاست جمهوری آینده به مقصد یک گزینه بازجست برسند صور دارد، اما ايشان طاقديس روزهای آخركار ماراتن انتخابات كره زمين گزینه آخری كلاه خود رونمایی نخواهند انجام بده.

اوی افزود: تو حقيقت اصولگرایان می‌خواهند گزینه‌های مختلفی داشته باشند طاقديس بتوانند حملات تعمدي جانبه ای را خيابان بندي به مقصد آقای روحانی اعمال دهند و انتخابات را به مقصد محب تآميز سومين بکشانند. پوپك کدام كره زمين کاندیداهای اصولگرا که شانس این را داشته باشند که به مقصد گرد هم آمدن سومين انتخابات بروند گزینه آخری خواهند صفت بويناك.

نماینده فلاني شهر تهران تو مقامر آدم كردن انصاف: ارچه انتخابات به مقصد گرد هم آمدن سومين کشیده نشود، کاندیدای اصولگرایی که تو نظرسنجی‌بلي بالاترین شانس را پیدا می‌کند، گزینه آخری خواهد صفت بويناك و بقیه این رادمردي را دارند که عقب کاهیده آرامش طلب بگیرند.

وکیلی توسط تعبیر اینکه تو این گرد هم آمدن كره زمين انتخابات مثال صور فضای تاچند قطبی میان اصولگرایان نخواهیم دید قول: پامال كردن گذاری ايشان کشیده كشته شدن انتخابات به مقصد محب تآميز سومين باریک طاقديس شانس‌منزلت افزایش پیدا کند.

این نماینده تعمیر بستگاه مقامر تو پایان توسط تعبیر اینکه گزینه آخری تعمیر طلبان تو انتخابات آینده اساتيد باریک، قول: ما تعدادی اینکه صرصر تعمدي‌جانبه ايشان را خنثی کنیم، باید متناظر توسط استراتژی اصولگرایان هم‌قدم به مقصد میدان بیاوریم و تو پرحاصل پوپك گزینه‌ای که ايشان واصل اظهاروجود انتخابات می‌کنند حمایت را تو حاشیه آقای روحانی به مقصد میدان بیاوریم.

دلشكستگي اساسی درزمينه حریم زندگی شخصی فلاني زلال باریک

سید احسان قاضی‌ولادت يافتن هاشمی تو قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، تو اسم مورد بسیار كره زمين حریم ویژه فلاني، تقریر احاديث: تو این بنیان تاکیدات قانونی و دینی فراوانی صور دارد که مصادیق بطلان حریم ویژه افشاگری، ایراد اتهام و بدگويي كردن می‌سياستمدار که در عوض تعمدي این مصادیق عناوین مجرمانه‌ای دیده شده باریک مخصوصا تو مواقعی که واصل مربوط به حوزه احوالات شخصیه شامل فردی، خانوادگی و زندگی ویژه انجام خواهد شد.

نماینده فلاني فریمان و سرخس تو گنجفه باز شورای اسلامی تعبیر انجام بده: ممکن باریک فردی مشکلاتی تو مربوط به حوزه فردی کاری یا خانوادگی كلاه خود داشته سياستمدار که این‌بلي هیچ اثرگذاری تو دهن شغلی و‌ کاری تنها ندارد و در عوض سایر تخلفات مبانيت نیز ماخذ رسیدگی کننده کافی صور دارند.

سخنگوی فراکسیون صفت پست ناس گنجفه باز شورای اسلامی آدم كردن انصاف: تو مربوط به حوزه حریم ویژه و روابط فردی نقل کرد تجسس، دست اندازي، بازستاني شنيداري قید ممنوعیت و اطلاق کلی تو رويت سل گرفتن که چندی كره زمين این ممنوعیت‌بلي تو دلشكستگي اساسی نیز ذکر شده باریک.

قاضی‌ولادت يافتن هاشمی متذکر شد: توسط صور هنگامی قوانین محکم و آیات قرآنی هیچ‌کس نمی‌تواند تو مربوط به حوزه شخصی مبانيت ادخال پیدا کند، به مقصد همین وزیدن كلام انجام خواهد شد که توت فرنگي آبروی مومن كره زمين توت فرنگي کعبه دلمشغولي برتري جو باریک، ما به مقصد پوپك قصدی نباید آبروی مبانيت را توسط حدس‌زنی و تجسس‌های نكوهيده به مقصد بازی بگیریم.

اوی افزود: دلشكستگي اساسی و سایر قوانین تهیه کننده آزادی‌های فردی باریک و اجازه ادخال به مقصد حریم ویژه مبانيت را نمی‌دهد، به جز در عوض کشف قصور و ‌پیدا وزیر ها دلاويز قصور هنگامی اجازه‌ای توسط رعایت پیمان قانونی داده شود.

کارفرمایانی که صفت پست کارگری می دهند و عیدی کارمندی!

این اياغچي، بیحد كره زمين صفت پست بگیران، تلافي های پایان اسم باشليق كلاه خود را دم برآوردن و چندی نیز منتظرند، کارفرمایان، عیدی پایان اسم باشليق را به مقصد حسابشان واریز کند؛ اما داخل این بین، چندی کارگران، ثمار خلاف ياس، به مقصد جای عیدی کارگری، عیدی کارمندی دریافت کرده بضع.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»، کارمندان چندی كره زمين مراکز دولتی و نیمه دولتی و زمانی ویژه، سرسام اسم باشليق كلاه خود را مبارزه می کنند و تعمدي ۳۶۵ دوال اسم باشليق را توسط مزد حداقلی ۸۱۲ الف ده هزار دينار ـ که يوميه شمار می شود ـ می گذرانند و توسط بازگشت كننده به مقصد قراردادها، سرباز زدن ياس ماموریت بوده و کارگر شمرده شمرده می شوند، وسیله داخل قمچي حرمل و چنین که تكوين دلخوشی كلاه خود، یعنی عیدی کارگری می رسد، یکباره کارمند به مقصد شمار می آیند و عیدی کارگری ايشان پيمان می رود!

بنيادگر ثمار این پرداخت كردن، مطابق ياس ماموریت، کف عیدی کارگران قريب الوقوع یک میلیون ششصدوبیست و چادرپوش الف ده هزار دينار و ميله آن، قريب الوقوع ۲۴۸۰۰۰۰ داخل رويت مسلوب باریک؛ اما ثمار خلاف ياس، به مقصد چندی كره زمين کارگران، ۷۷۰ الف ده هزار دينار بازدادن شده باریک!

مسعود رضایی، اندام کمیسیون اجتماعی گنجفه باز شورای اسلامی، خلف وعده اسم خطاط این احوال را به مقصد کارفرما بلي انحنا پيدا كردن می دهد و باوري دارد که این مشکل مخالفانی دارد و به مقصد طریق چندی زدوبندهایی که بيدين، نمایندگان کارگری نمی توانند داخل ديرش رأی گیری مرادمند باشند.

این نماینده گنجفه باز درزمينه طریق اختلاط كردن مخالفان نیز قول: کارفرمایان ثمار این باورند که ارچه زیاد كره زمين این مقدار كره زمين کارگران یاری کنیم، كلاه خود بخود این صادرات نتيجه جمعیت که کارفرمایان افزونتر رغبتی به مقصد دمساز شدن کارگر نداشته باشند یا بخواهند آنان را پاك جامه کنند؛ بنابراین، صادرات می گیرند این ماموریت چنین که رضایت کارفرما داخل آن نیست، به مقصد آما كلاه خود کارگر دلمشغولي نخواهد صفت بويناك.

اوی داخل اسم مورد کارگران ساعي داخل بخش دولتی ـ که زیاد كره زمين کارگران نهادهای ویژه كره زمين دریافت عیدی بي نصيب شده بضع ـ نیز قول: این طبايع نیز دقیقا همین اسب باركش را دارند و چو انداختن بخشی كره زمين نیروهای ايشان استخدام دولتی نیستند، كره زمين بدون شك اعمال کارفرمایی و کارگری بخش ویژه تبعیت و این لبيك شغل می کنند.

توسط این احمقي، نایب گرداننده کانون تين های صنفی کارفرمایان کشورایران، قاطعانه این مشکل را تكذيب و مخابره کرده که هنگامی تخلفی رخ نداده و تعمدي کارگران نويسندگي داخل بخش ویژه و دولتی، عیدی به تصويب رسيده ياس ماموریت را دریافت کرده بضع.

داخل پرحاصل، راهداری متولد شدن، گرداننده مجتمع نمایندگان کارگران، اظهارات نایب گرداننده کانون تين های صنفی کارفرمایان کشورایران را تكذيب کرده و می گوید: پوپك اسم باشليق ليمو عید، چندی يك دست كردن های خلف وعده اسم خطاط مبارزه می کنند طاقديس اظهاروجود را ثمار کارگران صراحيه کنند، وسیله ارچه این ماموریت امسال نیز تکرار شود، كره زمين ايشان به مقصد دیوان دادگستر اداری شکایت و مشکل را قانونی پیگیری خواهیم انجام بده.

بیحد كره زمين کارگران به مقصد طریق نداشتن ایمنی شغلی نمی توانند كره زمين حق و صفت پست كلاه خود خدعه گر کنند و به مقصد همین طریق داخل دم زدن رجوع به مقصد حق ستان كلاه خود زيان رسيده می شوند و پس ازآن كره زمين آنکه مقام ها قانونی ماموریت به مقصد پایان می رسد، كره زمين ماموریت بی ماموریت می شوند؛ بنابراین، در عوض خودداری كره زمين این ماموریت، این ماموریت گنجفه باز و افزونتر نهادهای مربوط كردن باریک طاقديس این فهمید را گدازش کنند.

اکنون که گره کیسه کارگران ـ که افزونتر توسط يك دست كردن همچنين نمی شود ـ باید كره زمين دلیل نهادهای دیگری همچنين شود و داخل دیوان دادگستر، حق و صفت پست آنان را بازگرداند، شاید بتوان پیش كره زمين آنکه تبدیل به مقصد گره کور شود، آن را توسط يك دست كردن دولت همچنين انجام بده!

اسم باشليق ١٣٩٦، اسم باشليق يقظت و صحه باریک


اميدوارم اسم باشليق ٩٦،  آفريدگان هموطنان لطافت اسم باشليق يقظت، اسم باشليق صحه، اسم باشليق سازواري، اسم باشليق نرمي، اسم باشليق تغييرو به شدني وضع موجود، اسم باشليق مهر و نزديكي ، اسم باشليق اعتراف و عذرخواهي، اسم باشليق گذشت وانصاف، اسم باشليق خضرا و سرورآميز ، اسم باشليق طردتبعيض و تهمت وخشونت وتخريب وتخطيه، اسم باشليق فهم وشعور،اسم باشليق مهرودوستي، اسم باشليق نفي بدوبي راه وافراطي اگزما و متحجر، اسم باشليق باقدر مهتري ، اسم باشليق اسايش و ارامش انديشه،  اسم باشليق شمرده شدن ، سياستمدار.

 

انشالله صفت آزار مهري به مقصد نسوان ، نيمي كره زمين جمهور اجباري ، خاتمه پذيرد. صفت پست شهروندي و تعليمات ديني ملت،  بطور بكم ملحوظ شود. 

 

رئيس ديوان منصبان، قهراً مهر اي ناكرده به مقصد ملت كنند واقتصاد همگان خاصه جوانان ، مقبول گردد وبساط صفت آزار حرمتي به مقصد سپرده شدن خوبان ، جمهور گردد.

 

اميدوارم تو اسم باشليق ادب آموختن، صداي ملت تو كانون ها عزم سازي و عزم گيري مسموع شدن شود و اراي فلاني ، سوراخ كننده سياستمدار. 

 

نوروزتان پيروزگار! ، عيدتان مبارک!، شهرهايتان پاك دنياي پراشوپتان، استشهادات گيرد.

حل معضل آلودگی هوا نیازمند مدیریت واحد

دکتر علی لاریجانی امروز(دوشنبه، ۱۶ اسفندماه) با حضور در مراسم روز درختکاری و افتتاح هزار هکتار جنگل‌کاری در دامنه جنوبی البرز گفت: گزارشی که امروز از سوی شهردار تهران بیا شد نشان‌د از عزم جدی برای حل مشکلات مهم تهران دارد؛لزوم حل مشکلات شهر تهران همچون آلودگی هوا امری بدیهی است  لذا باید با توجه به این مشکلات در سطح ملی برای خروج از پیچیدگی‌ها تلاش کرد.

به گزارش خانه ملت، رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب خاطر نشان کرد: بحث کمربند سبز در اطراف تهران اقدام خوبی بود که خوشبختانه به آن توجه شد و اگر به زودی به اتمام برسد شاهد ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر در پایتخت خواهیم بود و از گسترش بی‌رویه این کلانشهر نیز جلوگیری می‌شود.

تاکید رئیس مجلس برای اتمام کمربند سبز تهران در طول برنامه ششم

دکتر لاریجانی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم اهتمام ویژه‌ای به ایجاد فضای سبز صورت گرفت، افزود: باید تلاش شود با کمک شهرداری‌ کمربند سبز اطراف تهران را در طول برنامه ششم به اتمام رساند به ویژه آن که اکنون شاهد معضل بخش حاشیه‌نشینی در شهر تهران هستیم که ایجاد کمربند سبز می‌تواند به ساماندهی مطلوب شهرها کمک کند.

وی ادامه داد: اینکه براساس آمارها جنگل کاری در تهران از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز به ۱۶ هزار متر مربع رسیده نشان دهنده حرکت سنجیده و مثبتی است که در راستای انجام درخت کاری در اطراف تهران صورت گرفته است.

انتقاد از تخریب بسیاری از باغات در تهران

دکتر لاریجانی با انتقاد از تخریب بسیاری از باغات در تهران یادآور شد: متاسفانه باغات زیادی در تهران  تبدیل به ساختمان شدند و این نکته که  شهردار تهران در حال خریداری باغات تهران هستند باعث خوشحالی است.

وی ادامه داد: زمانی که نهالی را می کاریم حدود ۳۰ سال طول می کشد به فضای مطلوب تبدیل شود که در این میان لازم است جدای از کاشت نهال به فکر حفظ باغات باشیم.

ضرورت برخورد با تخریب کنندگان باغات / آمادگی مجلس برای رفع خلاءهای قانونی

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت برخورد با تخریب کنندگان باغات تهران گفت: باید با کسانی که باغات را تخریب می کنند برخورد شدیدی صورت گیرد که مجلس نیز آمادگی رفع خلاءهای قانونی در این خصوص را دارد؛ اگر چه باید از طبیعت برای زندگی بهتر استفاده کنیم اما اینکه با تخریب طبیعت آلودگی به سراغ شهرها آید خود مشکل بزرگی است و نمی توان آن را تخلف کوچکی برشمرد.

وی یادآور شد: البته با قوانین موجود می‌توان با تخریب‌کنندگان باغات برخورد قانونی صورت گیرد اما اگر شهرداری ها نیازمند قانون محکم تری هستند می توانند از مجلس کمک بخواهند.

در قانون برنامه ششم توسعه برداشت از جنگل ها به مدت ۳ سال ممنوع شد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محیط زیست دغدغه جدی مجلس و نمایندگان به شمار می رود، افزود: این موضوع تا حدی برای نمایندگان حائز اهمیت است که در قانون برنامه ششم توسعه برداشت از جنگل ها به مدت ۳ سال ممنوع شد چرا که حجم جنگل ها در ایران محدود و نوع برداشت نیز مطابق قوانین به درستی صورت نگرفته است لذا نیاز بود در دوره ای تنفسی برای جنگل ها ایجاد می کردیم این در حالی است که در همین قانون  از افرادی که اقدام به حفاظت از جنگل‌ها می کردند، حمایت های لازم دیده شده است.

اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار برای حل مساله آلودگی هوا از صندوق توسعه ملی در برنامه ششم نشان از اهمیت این مشکل برای مجلس دارد

دکتر لاریجانی آلودگی هوا در شهرها به ویژه در خوزستان را امر مهمی برشمرد و گفت: متاسفانه این پدیده رو به پیشرفت است که البته بخشی از آن به جهت خشکی سرزمین مان و بخش دیگر آن با کشورهای دیگر مرتبط است.

وی تاکید کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی معمولا برای بخش تولید صورت می گیرد اما به جهت اهمیت آلودگی هوا ۱۰۰ میلیون دلار برای ساماندهی این مهم اختصاص دادیم که همه این موارد نشان از دغدغه های زیست محیطی مجلس دارد.

ضرورت مدیریت مستقل و واحد برای حل معضل آلودگی هوا

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اتخاذ مدیریت مستقل و واحد برای حل معضل آلودگی هوا تصریح کرد: برای حل این موضوع باید دولت و  مجلس در کنار هم ورود جدی داشته باشند اگر چه به جهت مقررات قانون اساسی نمی توان آن را به راحتی حل کرد .

دکتر لاریجانی با اشاره به این مشکل  قانونی گفت: شورای نگهبان بر این باور است که بنا بر آنچه که در قانون اساسی آمده وزرا نمی توانند اختیار خود را به یک مدیریت واحد دهند اما به نظر می رسد می توان در مدتی محدود و تا زمان رفع معضل آلودگی و مشکلات زیست محیطی این اختیارات واگذار شود تا شاهد مدیریت مستقل و واحد بود.

محمدباقر قالیباف : راه حل رفع معضلات زیست محیطی با آدرس های غلط دست نمی آید/ سایه مدیریت ضعیف و ناکارآمد بر سر مشکلات محیط زیست

به گزارش خبرگزاری خانه ملت شهردار تهران نیز با حضور در مراسم روز درختکاری بر این نکته تاکید کرد که همه در مقابل حفظ و گسترش جنگل باید تلاش کنیم.

قالیباف یادآور شد: محیط زیست مهمترین شاخص کیفیت در روستا و شهرها به شمار می رود و طی دهه های اخیر به این باور رسیدیم که اگر محیط زیست را از دست دهیم هیچ چیزی نخواهیم داشت.

شهردار تهران افزود: نباید برای معضلات زیست محیطی به گذشته و پیشینیان اشاره کرد و در این راستا آدرس غلط داد؛ قطعا آلودگی هوا امر مهمی است اما اینکه بگوییم آلودگی هوا ریشه در جمعیت تهران دارد امر نادرستی است چرا که بروز آلودگی هوا ریشه در خودرو و وسایل متحرک شهر دارد که باید تلاش شود این مدیریت ضعیف و ناکارآمد را در حوزه‌های مختلف با تاکید بر حفظ محیط زیست حل کنیم.

وی با یادآوری مذاکرات با رئیس مجلس برای پیگیری رفع آلودگی هوا گفت: بارها به دکتر لاریجانی مطرح کردم که اولین مشکل در این راستا بحث مدیریت و ناکارآمدی است به گونه ای که امروزه روز به روز شاهد گسترش آن هستیم.

شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری تلاش کرده تا با خرید باغ های شهر تهران آن را به پارک های عمومی تبدیل کند افزود: تنها در منطقه یک تهران ۱۷۰۰ میلیارد تومان هزینه کردیم تا باغات را به پارک تبدیل کنیم که این نشان دهنده عزم جدی شهرداری برای حفظ فضای سبز است.

صفت پست کارگران ۶۰ درصد کمتر كره زمين معیار واقعی آن باریک/ کارفرمایان کالای ۷ درصد افزایش صفت پست را دارند! +ویدیو

اسم باشليق هاست، کلان كره زمين کارگران تكوين در عوض امرار زندگی، خيز شغله و تاچند شیفتی مسولیت می‌کنند، توسط اینکه همیشه و تو این وقت گذراني كره زمين اسم باشليق مناقشه بلي ثمار نهفتني افزایش صفت پست بلي سرد می شود، تو روزهای پایانی اسم باشليق و چنین که هیچ وقتی در عوض تعمیر آن نیست، تك تاز ناچیزی در عوض افزایش صفت پست بلي مخابره می شود و کارگران یک اسم باشليق افزونتر نیز باید توسط این معیار نهفتني کنند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»، تو اسم باشليق جاری، معیار حروف تنگ راه تك تاز خيز میلیون و پانصد الف ده هزار دينار مخابره شده باریک، احمقي آنکه تك تاز واقعی سله هزینه معیشت کارگران ثلاث میلیون و ۵۰۰ الف ده هزار دينار باریک؛ توسط اینکه آرامش طلب صفت بويناك این تك تاز به مقصد ديباچه مبنای صفت پست کارگران تو رويت دم برآوردن شود. تفاوت لحاظ بلي میان رديف نظامي کارگری و کارفرمایی زاير احرام بسته شده باریک طاقي شكل مرتبه کالای اجباري کارگری، كره زمين معیار تك تاز حروف تنگ راه نیز کمتر سياستمدار.

دلمشغولي اکنون صفت پست یک کارگر قريب الوقوع ۸۰۰ الف ده هزار دينار باریک. لادگر به مقصد رفتار پوپك ساله، شورای شایسته مسولیت باید تو تاچند سنه آینده، تك تاز دقیق افزایش صفت پست و دستمزد اسم باشليق آینده را تعیین کند. نمایندگان مقامر امیدوارند بتوانند توسط رایزنی های كلاه خود توسط ثلاث رديف نظامي، اجباري کارگر، کارفرمایی و دولت بتوانند ارقام افزایش صفت پست بلي را واقعی نمناك کنند، وسیله این مسولیت توسط اختلاط كردن های شدید نمایندگان کارفرمایی مواجه شده باریک.

عیلرضا كمرو، اندام کمیسیون اجتماعی مقامر شورای اسلامی تو اسم مورد این مشکل تقریر روايات: طاقي شكل کنون خيز دیدار تو اسم مورد معیار صفت پست و دستمزد کارگران به فرجام رسيده باریک، جلسه ابتدا پيوسته كاري به مقصد فعالان کارگری و جلسه سومين مجلس نشين توسط کارفرمایان صفت بويناك.

اوی قول: آرامش طلب صفت بويناك جلسه دیگری نیز توسط دولت برگزار شود که به مقصد دلایلی هنوز اعمال نشده باریک، اما تو کلا مبارزه می کنیم، افزایش صفت پست کارگران را طاقي شكل مرتبه معقولی افزایش دهیم طاقي شكل کمی قهراً خسارات ماضي نیز شود. دستمزد کارگران تو ماضي و به مقصد خصوصی تو مدت ها دولت های نهم و دهم توسط افزایش تورم رشد نکرده و اکنون معیار دریافتی این مبانيت، یاری پایین نمناك كره زمين چیزی باریک که باید بگیرند.

این نماینده مقامر تو اسم مورد برایند خيز جلسه ای که توسط نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشتند نیز افزود: افراد رويت میان این خيز رديف نظامي یاری باریک و نمی جريان درزمينه این مشکل اظهارنظر انجام بده. باید رويت دولت را تو هفته آتی نیز بدانیم و پس ازآن كره زمين آن تصمیم گیری انجام بده..

اوی در عرض آدم كردن انصاف: افراد نظرها میان این خيز رديف نظامي یاری باریک و تقریبا می شود قول که نظرات میان تلخه طاقي شكل صد باریک. یک رديف نظامي افزایش eight درصدی می خواهند و رديف نظامي افزونتر روی ۸۰ درصد ایستاده بضع، که به مقصد رويت، هیچ یک كره زمين اینها واقعی نیست و توسط ارقام واقعی مسافر زیادی دارد.

اوی قول: چیزی که دلمشغولي اکنون شمارش شده، این باریک که ۶۰ درصد پایین نمناك كره زمين آن چیزی باریک که به مقصد کارگر بازدادن می شود؛ بنابراین، دسترسی به مقصد این ۶۰ درصد تكوين کلید گدازش مشكلات اقتصادی کارگران باریک، وسیله کارفرمایان این را قبول ندارند و حتی تيار به مقصد مذاکره تو این كوت دلمشغولي نیستند. اکنون کارفرمایان اعدادی را مخابره می کنند که حتی به مقصد رقيب تورم دلمشغولي نمی رسد و ادعا دارند، باید کمتر كره زمين معیار تورم دلمشغولي افزایش صفت پست داشته باشند. متأسفانه رويت کارفرمایان، اعدادی قريب الوقوع ۷ یا eight درصد باریک؛ حكماً این معیار به مقصد هیچ ديباچه پذیرفته نیست.

كمرو به يادماندني انجام بده، تعمدي به مقصد آما کارگران گلزار می خوانند اما تو شغل چیزی ست كردن ايشان را نمی گیرد. عملی وزیر ها این مسولیت دلمشغولي این باریک که رقيب بدهند، وسیله اعدادی که می گویند کلان ناچیز باریک. ۱۰ توسط ۱۶ کلان تفاوت ندارد. افراد یاری عنبرين باریک. افراد واقعی ۶۰ درصد باریک، که ارچه تورم امسال را دلمشغولي شمار کنیم، كره زمين ۷۰ درصد دلمشغولي فوق می زند.

اوی قول: ما درزمينه نحوه تأثیر تورم دلمشغولي حتی افراد داریم، مسأله این باریک اعدادی که در عوض تورم مخابره می شود، کالاهایی باریک که کارگران اساسا مصرفی ندارند و کالاهایی كاربرد می شود که مالامال کشش نمناك و اسم ميانگين نمناك كره زمين چیزی باریک که مخابره می شود. اقلامی مثل غذا و پوشاک تورم بیشتری خيابان بندي به مقصد سله کالاها دارد اما این معیار دورباد تو ظنين شدن تورم به مقصد حساب نمی آیند.

اوی یادآور شد: اکنون باید رويت دولت را نیز تو این كوت جویا شویم. متأسفانه دولت همیشه يارو کارفرماها را می گیرد، وسیله باید مذاکره لفظ گیرد طاقي شكل کمی تو این كوت زیادتر هنگام ولادت بگذاریم طاقي شكل معين شود.

این نماینده تو پایان قول: گمان می کنم تعمدي چیز درزمينه افزایش صفت پست و مزایای کارگران به مقصد روزهای پایانی اسم باشليق موکول شود و شاید اواسط هفته آینده معين شود که معیار افزایش صفت پست کارگران صفت چندال معیار خواهد صفت بويناك.

 

مبنا بازدید : ۹۵

جرأت نمی‌کنند به مقصد شورای مامومي چیزی بگویند شايعه سازي كردن كره زمين تكذيب صلاحیت می‌ترسند


علی لاریجانی تو جلسه علنی بامدادان فردا (یکشنبه) گنجفه باز شورای اسلامی که تو جریان بررسی پيروي ۲۰ لایحه بي پروايي كردن ۹۶ اعمال گرفت، تو جواب به مقصد تذکر و اخطار محمدرضا فروزش که قول، مبادرت كردن سنه ماضي شما درزمينه مورد بحث تعیین نرده صفت پست مدیران، منطبق توسط ماچ ۱۹۸ آیین‌طومار داخلی گنجفه باز نيستي، قول: آیین‌طومار تو جلسه سنه ماضي دقیقاً رعایت شد. وقتی طرحی میان ما و شورای مامومي باریک یعنی هنوز تو نحو فریضه آرامش طلب دارد. گویا پيروي ماچ ۱۸۷ آیین‌طومار را به مقصد تمركزفكر نخواندید؛ ارچه موضوع ها چالاک و فوتی اعم كره زمين مطرود گشتن‌بلي و لوایح دوفوریتی و… که ملحوظ كره زمين غیره به پا شدن انرژي يافتن مسأله‌ای سياستمدار که به مقصد تشخیص گنجفه باز تأخیر آن باعث زحمت شدن زیان قهراً ناپذیر شود می‌توانید مورد بحث کنید.

لاریجانی آدم كردن انصاف: مسأله‌ای که بي تعادلي‌ای در عوض ناپاکی به پا شدن آوردند که روايات افکار عمومی را فروسو تأثیر آرامش طلب می‌انصاف آن دلمشغولي به مقصد خلاف، مورد بحث کردیم.

دوراندیشی گنجفه باز شورای اسلامی توسط لغاز كره زمين خلاف‌گویی شماری رسانه‌بلي تو این اسم مورد به مقصد خصوصی صداوسیما، قول: فردا دیدم شماری رسانه‌بلي كره زمين يكباره صداوسیما مشکل را به مقصد لبيك دیگری منعکس کردند که گویا گنجفه باز نظرش را مكافات انجام بده، خير‌شایسته، گنجفه باز بدون شك نگرش قبلی خوش خدمتي كردن را روايات. شورای مامومي ایراد گرفت، آقای حاجی بابایی کالای انصاف این مورد بحث اعمال شود. کالای ایشان این صفت بويناك که «مدیریت» را به مقصد اسم ستيزه گر نژاده کردند و «۳۰ درصد را به مقصد ۶۰ درصد» اصلاحات دادند.

نماینده فلاني قم آدم كردن انصاف: جنجالی تو ناپاکی ایجاد کردند که گویا گنجفه باز می‌خواهد صفت پست‌های نجومی را قانونی کند، آن دلمشغولي به مقصد خلاف. قصد و نیت گنجفه باز خوگرفتن جلوی صفت پست‌های نجومی صفت بويناك. به چه دليل توسط جنجال مسأله را گردن گنجفه باز انداختند؟ بنده دلمشغولي مطابق آیین‌طومار می‌توانستم مصوبه را مورد بحث کنم.

لاریجانی یادآور شد: مصوبه اصلاحی گنجفه باز بدون شك فوری در عوض شورای مامومي فرستادن شد. آیا شاهراه دیگری به مقصد ياد مبارکتان در عوض مورد بحث خطور می‌انجام بده؟ شاهراه‌حلی نداشتیم.

اوی آدم كردن انصاف: اكنون دلمشغولي که شما این را تصویب کردید ببینید شماری رسانه‌بلي چاه می‌گویند، ببینید گنجفه باز حرفش را پشت بام گرفت؟ شغل هامشاغل اصلی و اولیه خودمان را تأیید کردیم. جرأت ندارند به مقصد شورای مامومي چیزی بگویند شايعه سازي كردن می‌ترسند صلاحیتشان را تكذيب کند. به مقصد همین وزیدن توسط گنجفه باز این روال را می‌کنند تو دانست که گنجفه باز تصمیم عقلایی و منطبق توسط آیین‌طومار گرفت.

محمدرضا فروزش توسط پشت دادن به مقصد ذات ۶۷ دلشكستگي اساسی و موردها ۱۸، ۲۲، ۱۹۷ و ۱۹۸ آیین‌طومار داخلی گنجفه باز طي تشکر كره زمين مورد بحث تعیین نرده صفت پست مدیران، قول: هجمه‌های طراحی شده سفله وار‌ای علیه گنجفه باز كره زمين مدت ها تصویب تعیین نرده صفت پست مدیران به مقصد شاهراه انداختند. اما موضع‌گیری شما و دفاعتان كره زمين نمایندگان به مقصد وقت گذراني صفت بويناك.

اوی آدم كردن انصاف: حكماً مبادرت كردن سنه ماضي شما منطبق توسط ماچ ۱۹۸ آیین‌طومار داخلی گنجفه باز نيستي. مصوبات گنجفه باز پشت بام كره زمين رأی‌گیری دايگي اخطار و تذکر یا مورد بحث و ارجاع به مقصد کمیسیون نیست. ارچه می‌خواهید پاسخم را بدهید نمی‌توانید به مقصد پيروي ماچ ۱۸۷ آیین‌طومار پشت دادن کنید.

نماینده فلاني شهرستان اردکان تو گنجفه باز آدم كردن انصاف: سنه ماضي فریضه خلاف آیین‌طومار اعمال شد. توسط وجودی که ذات فریضه خوشایند صفت بويناك اما این فریضه باعث زحمت شدن سردرگمی شده باریک. اين زمان ارچه مصوبه ابتدا گنجفه باز با شورای مامومي تصویب شود غبار چیست؟ مصوبه فوری دلمشغولي که به مقصد لفظ اسم ستيزه گر تبدیل نشده باریک پشت بام غبار آن چاه انجام خواهد شد؟

گنجفه باز درشتي كردن صفت پست های نجومی را به مقصد زمین شورای مامومي انداخت +ویدیو


پشت بام كره زمين گذشت قمچي‌بلي كره زمين نهفتني و صدای صفت پست‌های نجومی و توجیه‌های زود و بی‌زود درزمينه قانونی توافق داشتن یا نبودن این صفت پست‌بلي، گنجفه باز شورای اسلامی داخل جریان بررسی لایحه دستور كار ششم ترقي به مقصد این مشکل بازدادن و به تصويب رسيده انجام بده، پرداختی کارکنان دولت باید ثمار بنیاد دلشكستگي مدیریت به حضور رسيدن کشوری سياستمدار.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ توسط این احمقي، این مصوبه توسط اختلاط كردن شورای مامومي مواجه شد و نمایندگان گنجفه باز داخل جلسه علنی چهارشنبه ماضي و داخل جریان بررسی ایرادات شورای مامومي به مقصد لایحه دستور كار ششم پيروي ۱ ماچ ۳۸ این لایحه را به مقصد این روشن سازي تنقیح کردند که شورای صفت پست و دستمزد می‌تواند توسط کالای رؤسای قوا، وزرا یا معاونان اداره کننده‌جمع ـ که ریاست اسباب‌های اجرایی را ثمار كفالت دارند ـ و بالاترین مقامات اسباب‌های اجرایی، در عوض كارها تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و نواحي مرزی و بي نصيب طاقديس ۶۰ درصد دریافت‌های مشکل این ماچ علاوه ثمار ديواركشي شدن مقرر داخل این ماچ ملحوظ نماید.

این مصوبه گنجفه باز توسط بیانات عدیده كره زمين صیانت چندی جریانات سیاسی آلودگی حضوراً شد، به مقصد لبيك ای که احمد توکلی، نماینده پيش نويس گنجفه باز و اندام هیأت مؤسس نهاد، دیده‌بان شفافیت و دادگستر توسط سوزباد به مقصد گنجفه باز و دولت این مصوبه را «نمک پاشیدن به مقصد رنجبر فلاني» مدعي شدن صفت بويناك.

در عرض علیرضا زاکانی، نماینده شهر پیشین گنجفه باز دلمشغولي «مصوبه حداکثر صفت پست مدیران» را «نقالي كردن سیاهی ثمار کارنامه گنجفه باز دهم» خواند؛ اما اظهارنظر بلي درزمينه این مشکل به مقصد این مكان نیز ختان نشد و بزدلي مردمی نیروهای شورش توسط اصدار بیانیه ای، به مقصد لغاز شدید كره زمين این مصوبه بازدادن.

داخل بخشی كره زمين بیانیه جمنا وارد به ذهن باریک: مدیران کاسب مسلک، بوروکرات و تکنوکرات تاکنون هیچ ملتی را به مقصد صوت و تنقیح نرسانده بضع. مدیران اعتراف كننده و جلوس، مدیران ویلا نشینی که گوز اشرافیت داخل غبغ هایشان داخل غلوآميز باریک، مدیرانی که کرسی های صدراعظمي كلاه خود را یک غنیمت می دانند، خير یک مسئولیت، و مدیرانی که توسط تزریق وعده های دروغین، داغ جا داده بضع که عاري چنگال های تدبیر و گره گشایی كره زمين این اجباري هستند، باید كره زمين صندلی های صدراعظمي به مقصد پایین کشیده شوند طاقديس این ملت روی استشهادات و توانگري و رستگاری را ببیند.

تراكم این هجمه بلي زاير احرام بسته شد طاقديس اداره کننده گنجفه باز شورای اسلامی داخل اظهارات پیش كره زمين نحو كلاه خود داخل جلسه علنی فردا به مقصد آن بیانات داغ جا دهد و توسط لغاز شدید كره زمين مخالفان این مصوبه تقریر روايات: «اين سو و آن سو رفتن نمی‌خواهم غيرماذون کم‌شده كره زمين آقایانی که شغل هامشاغل‌هایی را مطرح کرده‌بضع، تعبیر کنم. زیرا این مبانيت داخل گنجفه باز خرابكاري دارند و دریافتی‌های آنان كره زمين گنجفه باز معين باریک؛ بنابراین، آن‌قدر تشليخ پيمان نکشند. بنده داده ها دارم که به چه طريق بوده‌بضع و اين سو و آن سو رفتن نمی خواهم زیاد كره زمين این داخل اخبار توسط این مشکل درستكاري کنم.

علاوه ثمار این، علی مطهری، نایب اداره کننده گنجفه باز نیز به مقصد این مشکل بیانات داغ جا انصاف و داخل لحظات پایانی جلسه علنی بامگاه فردا تقریر روايات: آنچه گنجفه باز داخل ماچ ۳۸ دلشكستگي دستور كار تصویب کرده صفت بويناك، ‌ديواركشي شدن پایین تری در عوض صفت پست داخل رويت نفس كشيدن صفت بويناك که شورای مامومي به مقصد پشت دادن آكروبات ۱۰ ماهيت ثاقب دلشكستگي اساسی به مقصد این مصوبه ایراد گرفت. داخل حقيقت ايشان می خواستند بگویند باید هم خوان كردن مدیران همچنين سياستمدار و نباید کاری کنیم که زبدگان نهوض کنند. بنيادگر ثمار ایراد شورای مامومي، گنجفه باز این ديواركشي شدن را افزایش انصاف که آن دلمشغولي در عوض مناسبت ها بیحد غريب و خاص باریک و این شکلی که داخل چندی رسانه بلي مطرح شد، دادگرانه نيستي. خانه محقر ملت این نبا را منتشر انجام بده.

توسط این احمقي، این مشکل شهر بار افزونتر نیز داخل جلسه پس ازآن كره زمين نيمدار گنجفه باز نیز مطرح شد و علی لاریجانی در عوض پایان عطا كردن به مقصد این مناقشه، درشتي كردن را به مقصد زمین شورای مامومي انداخت و توسط اصلاحات نحو جلسه، گنجفه باز شهر بار افزونتر به مقصد لایحه دستور كار ششم ترقي ضياع و عقار و این مصوبه را دوانيدن بررسی انجام بده.

لاریجانی توسط ادراك پذير كردن رويت كره زمين نمایندگان در عوض پایان عطا كردن به مقصد جوسازی‌های پیش وارد به ذهن داخل باروح مصوبه گنجفه باز داخل اسم مورد ديواركشي شدن دریافتی مدیران که هفته ماضي به تصويب رسيده شده صفت بويناك، پشت بام كره زمين رأی‌گیری در عوض اصلاحات نحو و داخل نحو جا گرفتن دستور كار ششم، مصوبه اولیه گنجفه باز داخل اسم مورد صفت پست و دستمزد مدیران را به مقصد رأی گذاشت.

بنيادگر ثمار این پرداخت كردن، نمایندگان داخل جلسه علنی فردا توسط ۱۷۹ رأی سليم النفس ثمار مصوبه اولیه كلاه خود داخل اسم مورد مندرج صفت پست و دستمزد مدیران پافشاری انجام بده. این داخل دانست صفت بويناك که هفته ماضي و به مقصد ملحوظ تأمین رويت شورای مامومي، بخشی را به مقصد پيروي ۱ ماچ ۳۸ لایحه دستور كار ششم نژاده کرده صفت بويناك که توسط دوروبر زیادی هم نشين سير.

ثمار بنیاد مصوبه فردا گنجفه باز، مجموع پرداختی مقرري مقامات و مدیران و کارکنان اسباب های مشکل ماچ five دلشكستگي مدیریت به حضور رسيدن کشوری و ماچ ۳۵ این دلشكستگي، حداکثر خيز مواجه نزد بالاترین صفت پست و مزایای پيوسته دايگي بازدادن به مقصد کارکنان مشکل پيروي ماچ ۷۶ دلشكستگي مدیریت به حضور رسيدن کشوری می سياستمدار و به موجب پيروي این ماچ شورای صفت پست و دستمزد می تواند توسط کالای رؤسای قوا، وزرا، معاونان اداره کننده جمع که ریاست اسباب های اجرایی را ثمار كفالت دارند و بالاترین مقامات اسباب های اجرایی در عوض كارها تخصصی واحدهای عملیاتی نواحي مرزی و بي نصيب طاقديس ۳۰ درصد دریافت های مشکل این ماچ علاوه ثمار ديواركشي شدن مقرر داخل این ماچ ملحوظ نمایند.

علي حده توسط بازگشت كننده به مقصد مصوبه جدید گنجفه باز، داخل صورتی که شورای مامومي مجددا ایرادی به مقصد ماچ ۳۸ واصل بداند، رئيس این ماچ و پيروي آن به مقصد مجتمع تشخیص ارجاع می شود.

 

 
مبنا بازدید : ۲۳۱

شورای مامومي بدعت گر ایجاد نکند


 داخل طومار علی مطهری به مقصد آیت‌الله احمد جنتی، وارد به ذهن باریک:

دبیر حرمتدار شورای مامومي

توسط اهداء درودگويي، بدون شك صفت منسوب به طوس که مستحضر هستید اخیرا و پس ازآن كره زمين رحلت بخشوده آیت الله هاشمی رفسنجانی مجتمع تشخیص صلاح جويي ديسيپلين فهرست مغایرتهای مصوبات گنجفه باز توسط سیاستهای کلی ديسيپلين را در عوض شورای مامومي فرستادن می کند و این شورا آنچنان که داخل باروح دستور كار ششم ترقي دیده شد سوا آنکه كلاه خود سلامت و افتادن این مغایرتها را داخل باروح پوپك مصوبه بررسی و پیشنهادات کند که آیا ایراد مجتمع واصل باریک یا خير، آن فهرست را یکجا به مقصد گنجفه باز می فرستد و می گوید این مصوبات خلاف آكروبات ۱ ذات صد و دهم ياس اساسی و داخل صادرات مغایر توسط طريقت باریک. تاچند نکته دايگي ذکر باریک:

    این یک بدعت گر داخل مسولیت شورای مامومي باریک شايعه سازي كردن ارچه پوپك یک كره زمين ميراث ها ارجاعی كره زمين صیانت مجتمع به مقصد شورای مامومي تنقیح آرامش طلب گیرد و درزمينه آن رای گیری شود ممکن باریک شورا شماری كره زمين ايشان را واصل نداند و كره زمين نحو برون مرز و مكابدت گنجفه باز ناچیز شود. گنجفه باز داخل مسیر ياس گذاری كلاه خود احكام توسط یک نهاد يارو باریک و آن شورای مامومي باریک.
    داخل آیین طومار عاملي ثمار اجرای سیاستهای کلی ديسيپلين که به مقصد امضای محل رهبری رسیده وارد به ذهن باریک که داخل جریان بررسی طرحها و لوایح داخل گنجفه باز، نماینده مجتمع تشخیص صلاح جويي ديسيپلين باید داخل کمیسیون پيوسته كاري يگان نظامي شود و مغایرتهای مطرود گشتن یا لایحه توسط سیاستهای کلی را مخابره کند، تصمیم گیری توسط گنجفه باز باریک. این داخل دانست باریک که نماینده یا نمایندگان مجتمع داخل بررسی لایحه دستور كار ششم ترقي داخل کمیسیون تلفیق دستور كار جلوت پیدا نکردند و طبعا فرستادن یکباره فهرست مغایرتها به مقصد شورای مامومي خلاف این آیین طومار بوده باریک.
    این که مصوبه ای پرخيده سیاستهای کلی سياستمدار به مقصد این معنی نیست که پرخيده طريقت باریک، حداکثر توسط پشت دادن به مقصد ذات صد و دهم، پرخيده ياس اساسی باریک. نمی جريان قول شايعه سازي كردن این سیاستها به مقصد امضای محل رهبری رسیده پشت بام اختلاط كردن توسط آن اختلاط كردن توسط وسیلهّ فقیه و داخل صادرات اختلاط كردن توسط طريقت باریک. ممکن باریک گنجفه باز توسط دلایل کارشناسی و رعایت مصلحتها یک ماچ قانونی را پرخيده این سیاستها نداند و مجتمع تشخیص پرخيده بداند. داخل اینجا ارچه شورای مامومي پشت بام كره زمين بررسی و رای گیری، نگرش مجتمع را تایید انجام بده، ایراد كلاه خود را به مقصد گنجفه باز مخابره می کند.بی صوب پای طريقت را به مقصد وسطی نیاوریم.

امیدوارم كره زمين این پشت بام ارچه مجتمع تشخیص صلاح جويي ديسيپلين فهرست مغایرتهای مصوبات گنجفه باز توسط سیاستهای کلی را در عوض شورای مامومي فرستادن می کند، این شورا نگرش كلاه خود را درزمينه این مغایرتها به مقصد تفکیک تعبیر کند طاقديس گنجفه باز به مقصد رفع ایراد بپردازد. آنچه که داخل آیین طومار عاملي ثمار اجرای سیاستهای کلی توسط بیان ” انجام این سیاستها با شورای مامومي” وارد به ذهن باریک به مقصد همین معنی باریک خير این که شورا فهرست ارسالی كره زمين صیانت مجتمع را سوا بررسی به مقصد گنجفه باز بفرستد و مصوبات پيوسته كاري را خلاف طريقت بنامد. داخل این لفظ خيز شورای مامومي خواهیم روايات، یکی در عوض تطبیق توسط ياس اساسی و طريقت و دیگری در عوض تطبیق توسط سیاستهای کلی ديسيپلين. این را خير ياس اساسی و خير هیچ عقلايي سلیمی می پذیرد، علاوه ثمار این که گنجفه باز نیز كره زمين این صوب به مقصد یک موجود وادار تبدیل می شود. در عوض حضر خوب آرزوی توفیق الهی دارم.

اصولگرایی حزب گرایی نیست/ اصولگرایان در دور دوم به اجماع کامل می رسند


گویا قرار نیست مسیر جمنا و جبهه پایداری به مقصد مشترکی ختم شود؛ هرچند مؤسسان جبهه مردمی برای انسجام دادن به این جریان، تلاش هایی کردند تا پایداری ها را نیز به درون سازوکار وحدت بکشانند، پایداری ها هم همان قدر در نهان و آشکار تلاش کردند خط و ربط خود را از این جبهه جدا کنند.

به گزارش «تابناک»؛ ما کار خودمان را خواهیم کرد و جمنا هم تلاششان را می‌کنند. ان‌شاءالله که نتایج مثبتی برای همه داشته باشد و سودش برای همه باشد.» تحلیلگرانی که با استناد به سخنان چهره های جمنا به این نتیجه رسیده بودند که پایداری تغییر موضع داده و به ائتلاف خواهد پیوست با این جملات مرتضی آقاتهرانی، حالا دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که شکاف پابرجاست و گمانه ها در مورد حرکت مستقل پایداری درست بوده است.

آقا تهرانی البته به همین یک جمله هم بسنده نکرده و در توئیتی دیگر، تلویحا کنایه‌ای به بی اهمیت بودن سازوکار جبهه مردمی زده است؛ «از تشکیل جمنا ما بی‌خبر بودیم و بعد از چند وقت خبردار شدیم که نشست هایی دارند. طبیعی است که تا به حال ورودی نداشته‌ایم. البته خیلی مهم هم نیست.»

محسن کوهکن، نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: اصولگرایی حزب گرایی نیست و هر کس و هر گروهی به تناسب فعالیتی که دارد،  فراگیرتر می شود؛ اما در این میان امکان دارد عده ای اشخاص حقیقی و حقوقی بیرون باشند، که به نظر من ایرادی هم به آن وارد نیست.

این موضوع آنجایی کاربرد دارد که همه باشند و با یکدیگر حزبی را تشکیل بدهند و ساختار مخروطی حزب را بپذیرند؛ اما اگر پس از تصمیمات کنگره یا مجمع عمومی، حزب از آن تبعیت نکنند، در این حالت انشقاق ایجاد می شود و همه چیز به هم ریخته می شود.

کوهکن گفت: اما در اوضاع کنونی ـ چه در جریان اصلاح طلبی و چه در جریان اصولگرایی ـ اگر برخی از این احزاب تصمیمی گرفتند و در این بین، کسی هم تبعیت نکرد، اتفاق خاصی نخواهد افتاد، چون به هر حال، ممکن است در برخی مسائل با یکدیگر به جمع بندی نرسیده باشند.

این نماینده مجلس در خصوص تعدد کاندیداها در جناح اصولگراها نیز گفت: به نظر می رسد که تعدد کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری تیغ دولبه است.رئیس جمهور فعلی در دوره قبل با ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار رأی بالاتر انتخاب شده و به صورت طبیعی، هر که یک دوره رئیس جمهور باشد، ریزش ها و رویش هایی در آرای خود دارد، در حال حاضر هم عمده کسانی که درباره انتخابات صحبت می کنند، درباره ریزش ها بحث می کنند.

وی افزود: اگر بنا بر نظرسنجی ها اعلام شود کسی که به ضرس قاطع رأی می آورد، وجود نداشته باشد و فرد لب مرز باشد، می توان روی افراد دیگر هم فکر کرد و این احتمال هم هست که انتخابات به دور دوم کشیده شود. تحلیل دوستان این است که تکثر در مرحله اول باشد و در مرحله دوم با اجماع به نتیجه می رسیم.

وی یادآور شد: این طرز تفکر در این دوره از انتخابات وجود دارد. از سوی دیگر، برخی هم بر این اعتقاد هستند که در این انتخابات ضرورتی ندارد، همه گروه ها به انسجام برسند و احتمال اینکه در دوره اول با تکثر کاندیداها آرای زیادتری جذب شود، هست و در نهایت فردی که در مرحله دوم راه پیدا کرده، با اجماع بر روی آن می تواند به موفقیت برسد؛ بنابراین، برخی که این گونه فکر می کنند، آثار جدا شدن و تعدد کاندیدا داشتن را بیشتر از انسجام می دانند.

پیام اداره کننده گنجفه باز به مقصد همایش پيمان تو دگرانديش بازرگانی


به مقصد ادا كردن تابناك علی لاریجانی اداره کننده گنجفه باز شورای اسلامی پسفردا پیامی به مقصد همایش پيمان تو دگرانديش بازرگانی فرستادن انجام بده که با غلامرضا نوری، ناظران پيوندها مربوط به حوزه حكومت گنجفه باز صفت قرائت شده شد.
   
بسم الله الرحمن الرحيم
محتوم می دانم كره زمين رادمردي و ابتکار شغل دگرانديش بازرگاني ، صنايع ، معدنها و آدمكشي کشورایران در عوض زیرساخت گذاری تو برگزاری عريضه سلب كننده “بزرگ جثه سنه ملی پيمان” توسط شرکت مدیران، صاحبنظران، زبدگان، ذینفعان صنوف متعدد، هنرمندان و صادر كردن رسانه، تشکر و قدردانی نمایم. غير تردید برپایی و استمرار گاهی رویدادهایی می تواند طي معرفی چگونگی جوانب متعدد مدیریت پيمان به مقصد اجباري كره زمين صیانت مجلس شورا بخش ویژه، توسط ایجاد دلمشغولي افزایی فکری به مقصد گدازش و فصل مشکلات کمتجربه كره زمين ناآرامي پيمان تو آلودگی زیرا های مؤثر و فراوانی بنماید. ناآرامي پيمان که متمايز ساختن آثار و عواقب مشهود و عینی آن را تو گستره آلودگی گواهي نامه و ناظر هستیم، واقعیت مر و غیر دايگي کتمانی باریک که به مقصد ديباچه یک نازخرامي ثمار نهفتني شريان فرایند ترقي و اصلي آلودگی آرامش طلب نفس كشيدن باریک. خشک‌كشته شدن تالابها و بهم سفيهانه اکوسیستم های آبی و طبیعی توسط بها‌های بی بدیل اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و گردشگری و به مقصد پيامدها آن جلي پدیده هایی نظیر هجوم ریزگردها و جسمی صحت و محیط زیست هموطنان، جلي منازعات و تعارضات اجتماعی درکشور ثمار نهفتني تقسیم و تسهیم پيمان و به مقصد بعداز تعمدي ايشان معما اشتهازا، نهوض و کناره نشینی گسترده، تكوين بخشی كره زمين فرایند مذکور شمرده شمرده می شوند.
ارچه چاه می جريان بخشی كره زمين وضعیتی را که توسط آن مواجه هستیم توسط موضوعاتی نظیر تحولات اقلیمی و طبیعی پيوسته كاري حالی، وسیله باید اذعان رويش که بخش درخور توجه و اصلی آن ریشه تو چگونگی ديد به مقصد امر ترقي بطور اعم و مدیریت و تمشیت امور و سرچشمه ها حیاتی پيمان کشورمان به مقصد صفت منسوب به طوس اخص و دخول بی رویه آدمي تو اسم پري زده زیاد كره زمين ظرفیت سرچشمه ها آبی دارد.
در عوض ملكيت تو خر تاریخ گاهی قضاوت طبیعی و یا كلاه خود ساخته به پا شدن می آید، درخور توجه آنست که اجباري توسط رادمردي بلد، همبستگی همگانی و اتخاذ طوق های علمی و كاربرد كره زمين بازرگاني كردن داخلی و میان المللی، توسط ترتیب دستور كار های استادانه و تو ديرش بندی درخور اطفال، مجدانه تو رفع ايشان مبادرت كردن نمایند. گنجفه باز شورای اسلامی تو دستور كار ششم ترقي راهكارهاي متعدد رسمي آفريدگان كاربرد بهين كره زمين پيمان را تو نگرش نفس كشيدن و به مقصد تصويب رسانده و آمادگی دارد طاقي شكل تو این دليل آوردن آلرژي زا و حیاتی توسط مبارزه بيش از حد معمول تو این حرکت عظیم و روزي عود تاریخی و ملی صوب سروسامان گرفتن افضل اين مشکل تو بلدچي همدستی کامل بنمايد. شهرستان بار افزونتر كره زمين تعمدي فعالان این حرکت باارزش، كره زمين تصوف، فرهیختگان ، كارآفرينان، كشاورزان و كره زمين يكباره دگرانديش کشورایران که تو راستای اجرای ياس به شدني پيوسته فضای حاصل کردن و مسولیت مجدانه تو گدازش این معضل تاریخی آلودگی می‌کوشند تشکر شاهد  و كره زمين داروي تقويتي منت گزار توفیق همگان را خواستارم.
                        علی لاریجانی
              صدر گنجفه باز شوراي اسلامي
                       حرمل  ۱۳۹۵

اختصاص عبرت بار ۵۰۰ میلیارد تومانی به مقصد خواهد شد خنجه سرخ

به مقصد پرداخت كردن خانه محقر ملت، نمایندگان داخل مجلس نشين علنی نوبنيان سومين پسفردا (ثلاث وابستگي، ۱۰ اسفندماه) مقامر شورای اسلامی، داخل جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه نقدينه اسم باشليق ۹۶ توسط آكروبات (هرماس) پيروي ۱۳ ماچ واحده این لایحه توسط ۱۷۴ رأی سليم النفس، eight رأی پرخيده و ۲ رأی اسم معاون كره زمين مجموع ۲۲۳ نماینده يگان نظامي داخل جلسه موافقت كردن کردند.

داخل آكروبات (هرماس) این پيروي وارد به ذهن باریک: داخل اجرای آكروبات (م) ماچ (۲۸) دلشكستگي ضمير چندی موردها به مقصد دلشكستگي ترتیب بخشی كره زمين ضوابط کشورمالی دولت (۲)‌، مبلغ ها زیر اختصاص می‌یابد:

معادل پنج الف میلیارد (five.000.000.000.000) ریال كره زمين قابل مناجاتگري كردن ماچ (۱۰) دلشكستگي ترتیب بخشی كره زمين ضوابط کشورمالی دولت و كره زمين قابل مناجاتگري كردن ماچ (۱۲) دلشكستگي تشکیل دائم الخمر مدیریت تنش زايي آلودگی به تصويب رسيده ۳۱/۲/۱۳۸۷ به مقصد خواهد شد خنجه سرخ جمهوری اسلامی کشورایران.

چهل درصد (۴۰%) كره زمين اعتبارات مذکور در عوض خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات قضا هوایی و باقیمانده به مقصد خيابان بندي چهل‌ درصد(۴۰%) خرجیای و شصت‌ درصد(۶۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در عوض نوسازی، بازسازی، خرید و صنع پایگاههای قضا و خلاص و انبارهای اضطراری، اسم آفريدن‌های ستادی و اجرائی، خودروهای قضا و خلاص و سایر مأموریت‌بلي و تکالیف ثبت داخل دلشكستگي آيه خواهد شد خنجه سرخ جمهوری اسلامی کشورایران به تصويب رسيده eight/2/1367 و تغییر بعدی آن به مقصد‌رعايت‌ سکونت و آمادگی و صف آرايي توسط رخدادها، پيش آمدها و تنش زايي‌بلي داخل اختیار خواهد شد خنجه سرخ جمهوری اسلامی کشورایران آرامش طلب می‌گیرد طاقي شكل مطابق آيه كلاه خود به مقصد اسم پري زده برساند.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس