قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

گزارشی كره زمين تصمیمات فردا شورای مامومي

سخنگوی شورای مامومي گزارشی اجمالی كره زمين مناسبت ها بررسی شده و تصمیمات اتخاذ شده تو جلسه فردا شورای مامومي ارائه انصاف.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، عباسعلی کدخدایی تو کانال تلگرامی كلاه خود نوشت:

«پرداخت كردن جلسه فردا!

تو جلسه فردا شورای مامومي نحو ابتدا باروح بررسی آرامش طلب گرفت و گروهي مغایرت آن توسط ياس اساسی و طريقت ديندار به مقصد مقامر مخابره شد.

گرداننده حرمت‌داشته مقامر شورای اسلامی
بيكاري به مقصد طومار شمارة ۶۶/۱۳۱۷مورخ ۱۶/ ۱/ ۱۳۹۶

لایحه تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی
به مقصد شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای سلاح پوش
به تصويب رسيده جلسه تاريخ نگار بیست و چهارم حرمل قمچي یکهزار و سیصد و نود و پنج مقامر شورای اسلامی تو جلسه تاريخ نگار ۲۳/ ۰۱/ ۹۶  شورای مامومي اصلاح و بررسی آرامش طلب گرفت که مغایر توسط موازین طريقت و ياس اساسی شناساننده نشد.

تذکر:
_ تو ماچ ۲۳، عبارت «محل بازگشت قضائی صالحه» به مقصد عبارت «ماخذها قضائی صالحه» تعمیر شود.

ایضاً آيه ارسالی كره زمين صیانت دولت بررسی شد که به مقصد روشن سازي ذیل مخابره نگرش شد:

ناظران ابتدا حرمت‌داشته گرداننده جمع
بيكاري به مقصد طومار‌ شمارة ۵۳۵۴۷/۱۶۶۳۳مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۹۵
تعمیر آيه شرکت فناوری مفروضات کشورایران
به تصويب رسيده جلسه تاريخ نگار بیست و پنجم حرمل قمچي یکهزار و سیصد و نود و پنج هیأت وزیران؛ تو جلسه تاريخ نگار۲۳ فروردین شورای مامومي اصلاح و بررسی آرامش طلب گرفت که نگرش شورا به مقصد روشن سازي ذیل مخابره می‌گردد:

كره زمين این صوب که معين نیست آيه شرکت دولتی غيرمشدد به مقصد دائم الخمر مذکور به مقصد ولی چاه مرجعی تصویب انجام خواهد شد، پيچيدگي دارد؛ پشت بام كره زمين رفع پيچيدگي اظهارنظر جمعیت.

علاوه ثمار این به مقصد طریق استعفای حضر آقای رئیسی كره زمين هیات مرکزی عاملي ثمار انتخابات، اعضای يگان نظامي حضر آقای  محسنی اژه ای را به مقصد ديباچه اندام جدید این  هیات تجريد کردند.»

غیرشفاف وجود داشتن نحوه شمارش سود نسيه های بانکی

سید مهدی فرشادان تو قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت توسط لغاز كره زمين نحوه فعالیت بانک بلي قول:نحوه تهسیلات دهی تو بانک بلي توسط مشکلات زیادی مقابل شدن باریک و بانک مرکزی باید تو این اخبار اقدامات محتوم را اعمال دهد و پاسخگو سياستمدار.

نماینده فلاني سنندج، دیواندره و کامیاران تو مقامر شورای اسلامی، آدم كردن انصاف:بانک بلي تو پی ظنين شدن تبيره و غیر تودار سود بانکی پاسخگو نیستند و به مقصد فریضه كلاه خود توسط کیفیت قبلی همچنان آدم كردن می دهند.

این نماینده فلاني تو مقامر دهم افزود:ظنين شدن سود علی الحساب بانکی باید تحت تاثير كره زمين ظنين شدن تورم و کارمزد سياستمدار، توسط صور اینکه آمارها بیانگر این باریک ظنين شدن تورم تک رقمی شده اما ظنين شدن سود زيبا توسط این فهمید نیست.

فرشادان تاکید انجام بده: نکته افزونتر تو پی تسهیلات بانکی غیرشفاف وجود داشتن نحوه شمارش سود نسيه های بانکی باریک و تو این اخبار فلاني گلایه دارند.

محاسبات شماری بانک بلي ظنين شدن سود نسيه را طاقديس ۳۰درصد تبيره می سرما

اوی افزود:حتی پرداخت كردن های مردمی حکایت كره زمين این دارد شماری بانک بلي به مقصد نحویی محاسبات كلاه خود را تو پی ظنين شدن سود اعمال می دهند که معیار سود یک نسيه تو قريب الوقوع ۳۰درصد می شود.

اندام کمیسیون دستور كار، نقدينه و محاسبات، مقامر شورای اسلامی، افزود:تو هرصورت یکی كره زمين راهکارهای تعدادی تحول تو اقتصاد آلودگی، ایجاد تحول تو ديسيپلين بانکی باریک.

اولویت دولت بازدادن اعتبارات مربوط به حوزه تندرستي سياستمدار/ خلجان داخل بازدادن اعتبارات ارائه کنندگان كارها تندرستي را توسط فهمید مواجه می کند

حیدرعلی عابدی داخل قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، داخل اخبار توسط اعتبارات تخصیصی و نحوه هزینه انجام بده مناجاتگري كردن مربوط به حوزه صحه تعدادی اسم باشليق جاری، قول: اعتبارات اختصاص یافته به مقصد وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی كره زمين صیانت مقامر شورای اسلامی داخل خيز پس ازآن عمومی و ویژه تعریف می شود که خزينه ها داری و دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن باید مناجاتگري كردن اختصاص یافته را سيني دستور كار و سوا خلجان به مقصد وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی بازدادن کند.  

نماینده فلاني شهرستان اصفهان داخل مقامر شورای اسلامی، افزود: حكماً كره زمين سویی دولت نیز به مقصد طریق آنکه باید جيره خوار کارفرمای بیمه تندرستي ایرانیان را بازدادن کند به مقصد دوره به مقصد وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی بدهکار می شود.

لزوم توبه گر خصوصی و به مقصد وقت گذراني دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن به مقصد بازدادن مناجاتگري كردن مربوط به حوزه تندرستي

اوی توسط تصریح ثمار لزوم توبه گر خصوصی و به مقصد وقت گذراني دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن به مقصد بازدادن مناجاتگري كردن مربوط به حوزه تندرستي، قول: وزارت صحه باید توسط اتخاذ تدابیر خصوصی و دستور كار ریزی استيلاجو و درخور اطفال مدیریت درستی را داخل نحوه هزینه انجام بده مناجاتگري كردن كلاه خود داشته سياستمدار طاقديس توسط مشکلات اقتصادی مواجه نشود.

این نماینده فلاني داخل مقامر دهم، توسط یادآوری تکالیف وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی داخل دستور كار ششم ترقي، آدم كردن انصاف: وزارت صحه داخل این لایحه مکلف شد تعدادی ارائه افضل كارها تندرستي پزشک خن را اجرایی، مساحت گرفتن بندی كارها را تعریف و سیستم ارجاع را معين و تمامی كارها آن برخط یعنی آنلاین سياستمدار به مقصد این لفظ که سابقه الکترونیک تعدادی بیماران تشکیل شود طاقديس كره زمين این وزیدن داخل مناجاتگري كردن مربوط به حوزه تندرستي صرفه جویی شود؛ حكماً طاقديس هنگامی که سابقه الکترونیک بیماران تشکیل نشود و سیستم ارائه كارها مساحت گرفتن بندی نشود مدیریت هزینه بلي داخل مربوط به حوزه تندرستي میسر نخواهد شد.

عابدی توسط تصریح ثمار اینکه ارچه دولت نتواند به مقصد تعهدات كلاه خود داخل اخبار توسط ترتیب اعتبارات مربوط به حوزه تندرستي شغل کند این مربوط به حوزه توسط مشکلات زیادی مواجه می شود، تاکید انجام بده: به مقصد صفت منسوب به طوس فك دولت باید داخل این تجزیه دستور كار ریزی های ضروري را اعمال دهد طاقديس مناجاتگري كردن به مقصد وقت گذراني و داخل مدت ها درخور اطفال تعدادی وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی ترتیب و بازدادن شود.

نماینده فلاني شهرستان اصفهان داخل مقامر دهم، توسط تبیین اینکه چندی كره زمين مناجاتگري كردن مدت مربوط به حوزه تندرستي به مقصد لفظ مستقیم داخل نگرش سل گرفتن باریک، افزود: مثلاً یک درصد nine درصد قيمت مضاعف یعنی مبلغی قريب الوقوع five الف میلیارد ده ريال و كره زمين سویی ۱۰ درصد هدفمندی یارانه بلي و ایضاً ماليات ادراك پذير كردن شده كره زمين دخانیات و بازدادن ۱۰ درصد بیمه كس سومين منابعی بوده که معين بوده و باید به مقصد وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی بازدادن شود.

اندام کمیسیون صحه و علاج بخش مقامر شورای اسلامی، آدم كردن انصاف: حكماً چندی كره زمين مناجاتگري كردن پرداختی مثل جيره خوار کارفرمای بیمه تندرستي ایرانیان یا كارها غیرمستقیم ارائه شده به مقصد ترتیب اجتماعی به مقصد لفظ غیرمستقیم باریک که نیاز باریک ترتیب اجتماعی داخل مدت ها درخور اطفال (مقرري )  بدهی كلاه خود را به مقصد وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی بازدادن کند و به مقصد صفت منسوب به طوس حتم ارچه این پرداختی بلي زلال شود وزارت صحه به مقصد هیچ وجه توسط فهمید مواجه نمی شود.

نماینده فلاني شهرستان اصفهان داخل مقامر دهم، توسط تبیین اینکه عملکرد دولت داخل بازدادن مناجاتگري كردن مربوط به حوزه تندرستي داخل اسم باشليق ۹۴ حمایت درخور اطفال  اما داخل اسم باشليق ۹۵ به مقصد طریق سیرنزولی قیمت آفتاب زدگي به مقصد تعهدات كلاه خود داخل این تجزیه شغل نکرد، تاکید انجام بده: حكماً زحمات دولت و وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی دايگي تقدیر باریک به دلیل اینکه داخل اسم باشليق ۹۵ نزدیک به مقصد سبع الف منصه بیمارستانی به مقصد منصه های کثافت مضاعف شد که زمانی اقدامی داخل هیچ سالی پيشينه نداشته و نمی جريان زمانی كارها ارزنده ای را نادیده گرفت؛ حكماً به مقصد طریق گستردگی وظایف مربوط به حوزه تندرستي توقف می رود دولت جمعناتمام جذبه كره زمين وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی یاری کرده و مناجاتگري كردن تخصیصی را به مقصد زودی داخل اختیار وزارت صحه آرامش طلب دهد.

اندام کمیسیون صحه و علاج بخش مقامر شورای اسلامی، آدم كردن انصاف: ارچه وزارت صحه مناجاتگري كردن كلاه خود را داخل مدت ها درخور اطفال دریافت نکند بی شک تمامی ارائه کنندگان كارها تندرستي مثل داروخانه بلي، شرکت های دارویی، آزمایشگاه بلي، مراکز پاتولوژی و بیمارستان های ویژه توسط مشکلات زیادی مواجه می شوند به دلیل اینکه این مناجاتگري كردن تكوين داخل وزارت صحه هزینه نمی شود بلکه كره زمين وزیدن وزارت صحه به مقصد ارائه کنندگان كارها تندرستي بازدادن می شود.

در عوض کاندیداتوری فروسو تراكم هستم/ ارچه واصل انتخابات مصابرت، شاهراه خودم را خواهم رفت


توسط توبه گر به مقصد اینکه کمتر كره زمين چهل دوال افزونتر طاقي شكل انتخابات مابقي، باید مثال نقطه دار های فعالیت انتخاباتی داخل مربوط به حوزه ریاست جمهوری كره زمين صیانت تشکل بلي و گروهای سیاسی داخل آلودگی باشیم و جریان های سیاسی، توسط جلوت داخل محافل و جلسات همایشی، غیر رسمی به مقصد ارائه دستور كار های كلاه خود بپردازند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»، اما توسط این احمقي، هنوز یک رکود سیاسی و انتخاباتی داخل آلودگی حاکم باریک، به مقصد لبيك ای که طاقي شكل کنون هیچ یک كره زمين بال های سیاسی، به مقصد جمهور بندی مشخصی نرسیده بضع. پوشيدگي این تحجر سیاسی داخل بال تغییر، زیاد كره زمين بال مدعی به مقصد اشاره با گوشه چشم می خورد و اصولگرایان توسط نزدیک نمناك كشته شدن به مقصد انتخابات، مسولیت سبک ـ سنگین وزیر ها نفرات كلاه خود را ابتر شدن کرده بضع.

داخل این بین، داخل وصيد انتخابات، زیاد كره زمين پوپك چیز، بازارگاه تخریب داخل بین بال های سیاسی آلودگی سرد شده باریک و بال های سیاسی توسط به دلیل اینکه رسانه های داخل اختیارشان، ادخال كلاه خود به مقصد انتخابات را توسط كره زمين میان آوردن زحمات رديف نظامي های افزونتر ابتر شدن کرده بضع و گویا رسانه ملی، بیشترین جيره خوار را داخل تخریب دولت دارد که زاير احرام بسته نارضایتی بغایت سیاسیون كره زمين این سير شده باریک.

مسعود پزشکیان داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد این فهمید تقریر روايات: چیزی که فردا داخل شماری رسانه بلي و به مقصد خصوصی داخل رسانه ملی داخل احمقي رخ عطا كردن باریک، به مقصد هیچ ديباچه دادگرانه نیست و توقف ما كره زمين این رسانه، تلافي صدق آميز و دادگرانه و بی طرفانه باریک.

نایب دوراندیشی گنجفه باز شورای اسلامی قول: ارچه بنيادگر ثمار این سياستمدار که رسانه ملی، تكوين عیب های خدمتگزاران ديسيپلين را ببیند و ايشان را كبير کند، كره زمين داد به مقصد گرد هم آمدن باریک. این لبيك نیست که داخل هیچ حکومت، دولت و انسانی نتوان نقدی پیدا انجام بده. گنجفه باز ما ارچه گنجفه باز توانمندی صفت بويناك، فردا آلودگی ما به مقصد این موقعیت دستخوش نيستي.
باتري قضایه و مجریه و افزونتر نهادهای حکومتی نیز كره زمين این آيين جدا نیستند. عام ما عیب داریم و این لبيك نیست که تكوين این عیوب داخل دیگران سياستمدار و جالب اینکه عام ما داخل عیب های همدیگر سهیمیم؛ بنابراین، افضل باریک به مقصد جای تخریب همدیگر، عنایت های همدیگر را تقویت کنیم.

این نماینده گنجفه باز افزود: وقتی كره زمين بیرون به مقصد قضایا ديد شود، عاطل می شود، یک جریانی مبارزه دارد، دولت را کامل ناکارآمد اثر داغ دهد. این داخل دانست باریک که وقتی به مقصد باده بي درد های فراپيش ديد می کنیم، كيفيات حمایت بدتر بوده. داخل آن باده بي درد عام می گفتند که علیه دولت حرفی نزنید و حتی اکنون که رفته باریک، دلمشغولي چیزی نگویید.

داخل دولت فراپيش، ابتدا مسولیت گفتند دولت بديع مسولیت باریک، بگذارید کارش را بکند. آخركار دولت دلمشغولي گفتند، سؤال نکنید، مسولیت دولت داخل احمقي تكميل باریک؛ بنابراین، خير ابتر شدن مسولیت دولت پایشی صفت بويناك خير آخركار آن؛ اما دلمشغولي اکنون كيفيات برعکس شده و كره زمين ابتدا طاقي شكل آخركار دولت پایش و جنجالی بوده باریک. پوشيدگي ارچه پایش دادگرانه سياستمدار، خیر باریک، وسیله ما اکنون داخل احمقي تخریب سیاستمداران كلاه خود هستیم.

اوی آدم كردن انصاف: اتفاقی که می توانست تاریخ آلودگی ما را مكافات کند و به مقصد ديباچه یکی كره زمين بزرگترین دستاوردهای شاخ انتهایی به مقصد حساب آید، به مقصد مثل یک مبادرت كردن ناکارآمد جلوه دادند که این حمایت گرد هم آمدن كره زمين داد صفت بويناك.

این نماینده گنجفه باز داخل جواب به مقصد اینکه دستور كار شما در عوض جلوت داخل انتخابات صفت چندال خواهد صفت بويناك، قول: هنوز دستور كار ای در عوض کاندیدا كشته شدن ندارم. موضوع ما این باریک که کسی داخل آلودگی دستور كار ای ندارد. هیچ یک كره زمين رديف نظامي بلي، دستور كار ای در عوض جلوت داخل انتخابات ندارند و ما فردا پشت بام كره زمين چهل اسم باشليق، به مقصد جایی رسیده ایم، توسط اینکه تكوين ۴۰ دوال به مقصد انتخابات ریاست جمهوری باقی مابقي، هنوز غبار کاندیداها توسط خودشان شيوا نیست و بغایت كره زمين کسانی دلمشغولي که مخابره کاندیداتوری کرده بضع، استريوفونيك پابرجا شدن مدیریتی ندارند، وسیله می خواهند آلودگی را سازمان کنند.

اوی داخل جواب به مقصد اینکه ممکن باریک به مقصد ديباچه کاندیدای پوششی روحانی واصل شود، قول: همیشه کوشش کرده مام خودم را اثر داغ دهم و عوام فريبي نخواهم انجام بده؛ اما هنوز تصمیمی نگرفته مام، وسیله در عوض کاندیداتوری فروسو تراكم هستم. اما ارچه بیایم تعهداتی که دارم، اعمال خواهم انصاف و آزاد كردن حرصی در عوض جلوت داخل انتخابات ندارم.

اوی داخل پایان یادآور شد: عام باید هم خوان كردن به مقصد هم خوان كردن دلمشغولي دهیم و آلودگی را چلانيدن کنیم و این لبيك پيش دستي كردن که پوپك که رفت، بگوییم بد صفت بويناك و پوپك که آمد، بگوییم خیر باریک. كامل نیست همدیگر را نامسلح کنیم. خیر نیست پشت بام كره زمين ۳۸ اسم باشليق بگوییم، عام کسانی که وارد به ذهن بودند، خیر نبودند. ارچه خیر نبودند، پشت بام این آلودگی را صفت چندال کسی كامل کرده باریک؟ ارچه دلمشغولي كامل نکرده ایم دلمشغولي که افزونتر بدتر، شايعه سازي كردن ما مخابره می کنیم که هیچ کاری نکرده ایم. عام نواقص و عیب هایی دارند که باید منطقی منتفي شود. امیدوارم روحانی داخل انتخابات آینده پیروز سياستمدار و بتواند یک باده بي درد افزونتر دلمشغولي دوراندیشی جمعيت بماند.

تعمیر طلبان احتمالا زیاد كره زمين یک کاندیدای احتیاطی داشته باشند/ صور کاندیدای احتیاطی، به مقصد وزیدن هراس كره زمين تكذيب صلاحیت نیست


پیشتر شماری عذار‌های تعمیر‌بستگاه كره زمين يكباره مرتضی الویری توسط تأکید ثمار بسیار كره زمين زيبايي روحانی مخابره کرده بودند که تعمیر‌طلبان به مقصد دلایلی مثل احيانا كانديد نشدن، تكذيب صلاحیت و رأی نیاوردن آقای روحانی، باید تو کناره کاهیده «كانديد پوششی» معرفی کنند.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ به مقصد كلام آقای الویری، نفله كردن كره زمين معرفی «كانديد پوششی»، هم چشمي كردن توسط آقای روحانی نیست، بلکه تعدادی خالی نبودن هم خوان كردن این جریان سیاسی تو «بزنگاه» احتمالی‌ باریک.

توسط این احمقي، غلامرضا انصاری، كره زمين عذار‌های تعمیر بستگاه و اندام شورای مرکزی تشكيلات سياسي اتحاد ملت، ۱۹ سپند نبا داده صفت بويناك، تو جلسه شورای خیر سیاستگذاری تعمیر طلبان توسط آقای روحانی، شماری اطرافیان روحانی كره زمين این کالای پيشواز نکرده و ثمار این باور بودند، جلوت انفرادی آقای روحانی تو جریان تبلیغات، تأثیر واحد وزن معادل و بیشتری دارد».

توسط صور این، شماری تعمیر طلبان معرفی «كانديد پوششی» تو کناره زيبايي روحانی تعدادی انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را منتقی عامدا‌بضع. نایب گرداننده فراکسیون امید، شهر بار افزونتر تأکید انجام بده که تعمیر طلبان تعدادی قضاوت احتمالی باید «كانديد احتیاطی» داشته باشند.

محمدرضا فروزش تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این مشکل تقریر احاديث: تعمیر طلبان کاندیدای پوششی ندارند و ارچه دلمشغولي داشته باشند، کاندیدای احتیاطی خواهد صفت بويناك؛ پوشيدگي مشکل کاندیدای ثالث تو شورای خیر تعمیر طلبان تو احمقي مناقشه باریک و مسلما ارچه آرامش طلب ثمار درآمد داشتن کاندیدای احتیاطی سياستمدار، باید نگرش روحانی را نیز تو این بارو جلب انجام بده.

اوی تو اسم مورد معرفی کاندیدای جدا كره زمين صیانت تعمیر طلبان قول: تعمیر طلبان افزونتر ثمار نهفتني آقای روحانی به مقصد تناقض رسیده بضع و کاندیدای انتهایی ما تو انتخابات روحانی خواهد صفت بويناك؛ پوپك تاچند شاید تغییر تو زيت کارها و شماری عملکردهای دولت نقدهایی نیز داشته سياستمدار، مشکل کاندیداتوری به مقصد رأی گذاشته شده و شورای خیر تغییر پشت بام كره زمين چندین قمچي جلسه و مناقشه های چالشی به مقصد صادرات رسیده باریک که روحانی کاندیدا داشته سياستمدار و به مقصد همزباني آرا به مقصد اوی رأی داده بضع که پوشيدگي افزونتر این رأی دايگي عقب گرد نیست و اوی کاندیدای ما خواهد صفت بويناك.

اوی افزود: ارچه آرامش طلب سياستمدار، مهجور دیگری دلمشغولي معرفی شود، توسط هماهنگی كلاه خود روحانی خواهد صفت بويناك، اما اینکه تاچند کاندیدای احتیاطی داشته باشیم دلمشغولي باید تو شورا بررسی و درزمينه آن تصمیم گیری شود، وسیله حكمت آميز این باریک که تاچند کاندیدای احتیاطی داشته باشیم.

اوی تو عقبنشینی این نقره اندود كلاه خود نیز قول: شنیده بلي سخنان كره زمين آن باریک، بزدلي اصولگرا قصد دارد، تاچند دورويي را تعدادی کاندیداتوری معرفی کند؛ پوپك تاچند شاید آنك ثمار نهفتني یک دورويي به مقصد تناقض برسند و متحد شوند، تاچند فضای خالی تو اینجا صور دارد که می خواهند فضای انتخابات را مالامال کنند؛ بنابراین، منطقی این باریک که تو کناره روحانی دلمشغولي تاچند دورويي باشند طاقديس کاهیده خلقت مبادا.

اوی افزود: روحانی تو این انتخابات باید كره زمين عملکردهای كلاه خود خدعه گر کند و این فریضه حمایت چگالی باریک؛ اما ارچه تاچند دورويي افزونتر دلمشغولي تو کناره اوی باشند، می توانند ایده بلي و ايجاز های كلاه خود را مطرح و مشی تغییر را بیان کنند و كره زمين آنجایی دلمشغولي که گرداننده جمعيت نیستند، می توانند آسوده بودن نمناك عرض های كلاه خود را بزنند.

اوی تو اسم مورد مناقشه هایی که کواکبیان مطرح کرده صفت بويناك نیز قول: اکنون افزونتر چنین تعدادی مطرح وزیر ها این مناقشه بلي نیست و شورای خیر و بزدلي تغییر حمایت نظام مند و متحد باریک؛ اما اینکه یک دوستی مثل آقای کواکبیان مخابره کند که کاندیدا، خوش خدمتي كردن حق دارد و پوپك کس می تواند كره زمين جانب كلاه خود عرض بزند، اما اطمینان داشته سياستمدار که تو روزهای آخركار، یک همگرایی فراگیر تو بزدلي تغییر ایجاد جمعیت.

این نماینده مقامر درزمينه کاندیداهای احتیاطی آدم كردن انصاف: تو روزهای آخركار، کاندیداهای احتیاطی حاشیه گیری خواهند انجام بده و قطعا کسی تعدادی دوال آخركار نخواهد ماند.

این نماینده مقامر توسط تعبیر اینکه صور کاندیدای احتیاطی به مقصد وزیدن هراس كره زمين تكذيب صلاحیت روحانی نیست، قول: این مناقشه بلي قبلا كلام شده باریک؛ اما مجال دارد، كلاه خود روحانی تو روزهای آخركار به مقصد موضعی برسد که افزونتر مبادا و شاید خدای نکرده بسته ای تعدادی اوی رخ دهد و یا سکته کند. به مقصد پوپك احمقي اینها احتمالاتی باریک که تو کیهان رخ می دهد و يوميه الوان پريان به مقصد کیهان می آیند و الوان پريان كره زمين کیهان می زيت و درآمد داشتن کاندیدای احتیاطی، شرط عقلايي باریک.

این نماینده مقامر تو جواب به مقصد اینکه کاندیدای احتیاطی كره زمين اعتدالیون یا تعمیر طلبان خواهد صفت بويناك نیز قول: راهبرد تغییر یک مشکل باریک و راهبرد سایرین مشکل دیگری باریک. پوپك که بخواهد می تواند کاندیدا بشود. کاندیدا كشته شدن حق تعمدي ملت کشورایران باریک و کسی نمی تواند سد جلوت کسی سياستمدار؛ اما ارچه آرامش طلب ثمار معرفی کاندیدای احتیاطی سياستمدار، بزدلي تعمیر طلبان درزمينه آن تصمیم گیری خواهد انجام بده.

این نماینده مقامر شورای اسلامی تو پایان توسط اشاعت به مقصد قضیه اسم باشليق ۸۴ نیز قول: مجال تکرار اسم باشليق ۸۴ نیست و دوازده اسم باشليق باریک که تغییر كره زمين این قضیه گذر کرده و تجربیات ما زیادتر شده؛ بنابراین، افزونتر ماجرایی مثل اسم باشليق ۸۴ را نخواهیم احاديث و حتی ارچه فردی كره زمين تعمیر طلبان، کاندیدا شود، نباید بيوس بسیار تعمیر طلبان را داشته سياستمدار.

واردات کالاهای خارجی به جاسوسی ختم می شود/ برخی وزارت خانه های ما خائن هستند!


یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی به میزان صادرات و واردات انجام شده در هر کشور و جامعه ای معطوف می شود.

به گزارش «تابناک»؛ هر چقدر حجم صادرات غیر نفتی با افزایش بیشتری همراه شود، توفیقات مطلوب و شایسته تری در زمینه اقتصادی محقق خواهد شد و بالعکس، افزایش واردات به نسبت صادرات، نشانه ای از وابستگی و شکنندگی اقتصادی یک جامعه یا کشور خواهد بود.

در تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی، بارها به توسعه ظرفیت های تولیدی و توانمندی های داخلی تأکید شده؛ اما متأسفانه همچنان شاهد واردات برخی محصولات و کالاهایی هستیم که مشابه داخلی آن نیز وجود دارد و حتی گاه، کار تا آنجا پیش می رود که برخی وزارت خانه ها، خود کالاهایی را وارد می کنند که مشابه داخلی آن وجود دارد.

بنا بر این گزارش، این موضوع باعث واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است، به گونه ای که روز سه شنبه، یک عضو کمیسیون صنایع مجلس در تذکر آیین نامه ای، خطاب به لاریجانی گفته است: به هیأت رئیسه بگویید از باب نظارت مجلس، سؤال‌ها و استیضاح‌ها را به نوبت انجام دهند. تعدادی از نمایندگان مجلس در جهت حفظ اشتغال و افزایش تولید ملی و توجه به اقتصاد مقاومتی، سؤالاتی را از وزرای مربوطه پرسیده است، اما یکی از اعضای هیأت رئیسه نوبت را رعایت نمی‌کند؛ بنابراین، از شما به عنوان رئیس مجلس می‌خواهیم به هیأت رئیسه تذکر دهید تا نوبت سؤالات و استیضاح‌ها را رعایت کند.

قاضی‌پور با تأکید بر اینکه ما آمده‌ایم تا از اسلام و ولایت و مملکت دفاع کنیم، تصریح کرد: ما نیامده‌ایم تا از واردات بی‌رویه دفاع کنیم؛ تعدادی از وزرا توسط پیمانکاران اجناسی وارد کرده‌اند که مشابه آن در داخل تولید می‌شود.

نادر قاضی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از تولیدات داخلی ما، از نظر کیفیتی بسیار بالاست و حتی بسیاری از این تولیدات، استانداردهای جهانی و گاهی بالاتر از آن را نیز دارا هستند، ولی متأسفانه برخی دستگاه ها به جای خرید از این تولیدکننده ها، لوازم مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر تهیه می کنند.

این نماینده مجلس گفت: برای نمونه، هم اکنون در کشور ما موتورهای صنعتی ـ که با قیمت مناسب تولید می کنیم ـ و لوله های گاز، آب و نفت، با بالاترین کیفیت تولید می شود، ولی به جای خرید از تولیدکننده های داخلی، اینها را از خارج از کشور تأمین می کنند.

وی ادامه داد: کشتی سازی های ما نیز وضعیت مشابه دارند. گویا جاذبه واردات برای مدیران بسیار است و متأسفانه باعث فساد شده؛ واردات ما به دلیل آنکه دلار دارد، مأموریت دارد، پورسانت دارد، فسادزا شده و در نهایت نیز با جاسوسی پایان می یابد.

وی در ادامه اظهار داشت: برخی شرکت های نیروگاهی ما دارای برند جهانی هستند؛ اما به جای اینکه از این برندهای داخلی استفاده کنند، با خارج از کشور قرارداد امضا می کنند تا نیروگاه بسازند. این چه بیماری است که باعث این کار شده؟ قطعا این افراد بیمار و ضد انقلاب و جاسوس هستند.

وی گفت: سال هاست رهبر انقلاب بر تولید و خرید محصولات داخلی تأکید دارد، ولی هیچ کس توجهی به آن ندارد.برای نمونه، ما در کشور حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون ظرفیت تولید صافی دیالیز داریم و مصرف داخلی ما نیز حدود ۴ تا ۵ میلیون عدد است؛ اما آقایان به راحتی مجوز واردات می دهند!

نماینده مردم ارومیه خاطرنشان کرد: ما توان تولید لنز چشم را داریم، ولی برخی وزرا چون خودشان نمایندگی از آمریکا دارند، همه مایحتاج خود را از آنجا تأمین می کنند. لنز داخلی قیمتی حدود ۲۰ هزار تومان دارد، ولی مشابه خارجی آن ۲۵۰ هزار تومان است. دعوای ما سر این چیزهاست. ما دعوای جناحی نداریم. ما می خواهیم زحمات کارگران در کشور عرضه شود. برای همین نیز ما نظارت خود را در این سال بالا خواهیم برد و در کمیسیون اصل نود و حمایت از تولید داخلی و همچنین در کمیسیون صنایع روی این موضوع تمرکز بیشتری خواهیم داشت تا امسال ریشه این نابسامانی ها را خشک کنیم.

ارجحیت حذف شدني ۴صفر كره زمين پولی ملی برحذف یک تلخه

ممدوح بهمنی داخل قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت درزمينه داخل اسم مورد اصلاحات بازجست پيسه ملی كره زمين ریال به مقصد ده هزار دينار قول: توسط حذف شدني تلخه كره زمين پيسه ملی سليم النفس هستم پوشيدگي باید زیاد كره زمين یک تلخه حذف شدني شود.

نماینده فلاني ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان داخل گنجفه باز شورای اسلامی آدم كردن انصاف:داخل ديرش تصدی ریاست بانک مرکزی روی فهمید حذف شدني تلخه كره زمين پيسه ملی وظیفه کارشناسی لفظ گرفت.

این نماینده فلاني داخل گنجفه باز دهم افزود: كره زمين تجربیات کشورهایی که مبادرت كردن به مقصد حذف شدني تلخه كره زمين پيسه ملی داشتند، كاربرد شد.

بهمنی تاکید انجام بده: در عوض حذف شدني یک تلخه كره زمين پيسه ملی باید هزینه اعمال شود بنابراین باید حذف شدني چادرپوش تلخه داخل نحو وظیفه آرامش طلب بگیرد بطور گواهي نامه ارچه یک تلخه كره زمين ۱۰ ریال حذف شدني شود تبدیل به مقصد یک ریال می شود که هزینه اشکال سکه زیاد كره زمين قيمت مبادلاتی آن باریک.

اوی توسط تعبیر اینکه حجم بالای پيسه داخل تورم تاثیر جادادن باریک، آدم كردن انصاف: حذف شدني تلخه كره زمين پيسه ملی محاسبات کشورمالی و اقتصادی را تسهیل می کند و تاثیری خاصی داخل ظنين شدن تورم ندارد.

اندام کمیسیون اقتصادی گنجفه باز شورای اسلامی افزود:اصلاحات پيسه ملی و حذف شدني تلخه داخل او هزینه های چاپ اسکناس و اشکال سکه كاستن باریک./

مديحه ها مجلس شورا شورای محله ها داشته باشند

علیرضا كمرو داخل قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، داخل اسم مورد افزایش اعضای شورای شهرستان شهر تهران تقریر روايات: كره زمين ابتدای مطرح كشته شدن شورای شهرستان و انتخابات این شورا تصریح کردیم که شهر تهران نیاز به مقصد مقامر محلی دارد و نباید گلچين اعضای شورای شهرستان مستقیم لفظ بگیرد.

اندام کمیسیون اجتماعی داخل مقامر دهم شورای اسلامی ديباچه انجام بده: داخل دلشكستگي اساسی تصریح شده باریک که باید تعدادی شهرهای بالغ شورای محلی داخل رويت نفس كشيدن شود،  بنابراین توقف می رود که انتخابات شورای شهرستان شبیه مقامر و ریاست جمهوری برگزار نشود.

اوی قول: اینکه تعدادی او هزینه بلي بخواهیم انتخابات تجمیع شود اسب باركش درستی باریک اما باید مجلس شورا محلی تعدادی شهرهای بالغ ثمار فتاده جمعیتشان داخل رويت گرفت و گرداننده، دبیر یا نماینده شورای محلی داخل شورای شهرستان، شورای پاک و استانی اندام شوند خير اینکه به مقصد صفت منسوب به طوس مستقیم اعضای شورای شهرستان و دهاتي كره زمين صیانت فلاني تعیین شود.

كمرو تقریر روايات: به مقصد صفت منسوب به طوس شاهد تعدادی شهر تهران مجلس شورا محلی توسط ۱۲۰ اندام داخل رويت نفس كشيدن شود و به مقصد تدوین شهرهای افزونتر به موجب جمعیتی که دارند مبنا اعضای مجلس شورا محلی منزلت تعیین شود.

این نماینده توسط تصریح ثمار اینکه دلشكستگي اساسی ثمار شورای محلی وضوح دارد، قول: نمی دانم به چه علت این نکته داخل دلشكستگي شوراها باروح ناآگاهي آرامش طلب گرفت و ماهيت دلشكستگي اساسی اعمال نشد داخل اندام شورایاری بلي که قانونی ندارد قالب نفس كشيدن باریک، بنده نمی گویم شورای شهرستان پيش دستي كردن اما داخل دلشكستگي اساسی شیوه انتخابات آن تشریح شده باریک.

نماینده شهر تهران تصریح انجام بده: سيني دلشكستگي اساسی، نباید انتخابات شورای شهرستان مستقیم لفظ بگیرد، پوشيدگي این نکته برداشت اين سو و آن سو رفتن  باریک می جريان كره زمين شورای مامومي که محل بازگشت اعلامیه دلشكستگي اساسی باریک نیز دريوزه گري انجام بده.

كمرو هزیمت انصاف: قالب گیری شورای شهرستان و نحوه برگزاری انتخابات كره زمين صیانت نهاد دولت ارائه شد و ما خویش كلاه خود را تعدادی اصلاحات داخل رویه ثمار فتاده دلشكستگي اساسی ارائه کردیم اما مع الاسف کمیسیون شوراها به مقصد آن رای نداد.پوشيدگي دولت ديباچه انجام بده لایحه می دهد اما همچنان داخل این كوت لایحه ای ارائه نشد.

نماینده فلاني شهر تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهرستان پردیس داخل مقامر دهم شورای اسلامی تصریح انجام بده: براین باور هستیم که شهر تهران و شهرهای افزونتر نیاز به مقصد مجلس شورا محلی دارد و اعضای این شوار به مقصد عضویت شورای شهرستان و درجه ها برتر داخل بیایند.

معیشت فلاني دغدغه اصلی آلودگی باریک

اداره کننده فراکسیون امید مقامر توسط تصریح ثمار جبان بازگشت كننده به مقصد معما اشکال و اشتهازا تقرير صاحبدیوان انجام بده که توسط صوب‌گیری های به فرجام رسيده تو دستور كار ششم حرکت جدی‌تری تو اخبار توسط اشکال اعمال شود.

به مقصد پرداخت كردن رديف نظامي سیاسی خبرگزاری آنا، محمدرضا صوفي تو کناره دیدار نوروزی كلاه خود تو جمعيت خبرنگاران درزمينه نامگذاری اسم باشليق جدید به مقصد ديباچه “اقتصاد مقاومتی؛ اشکال – اشتهازا” قول: توسط بازگشت كننده به لرزه انداختن‌گیری هایی که محل كبير رهبری تو درازگوش تاچند اسم باشليق انتهایی درزمينه معما اشتهازا داشتند و در عوض اینکه به مقصد رشد و ترقي پایدار هم رنگ كردن یابیم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

اوی افزود: پوشيدگي دولت دلمشغولي تو این تجزیه دستور كار بلي و کارهای دايگي قبولی داشتند و تو معما زیربناها نیز بسترسازی نیکی اعمال دادند که بتوانیم شاخص بلي و اولویت‌هایی که تو بخش اقتصاد ملحوظ باریک، ساماندهی کنیم.

اداره کننده فراکسیون امید مقامر شورای اسلامی توسط تصریح ثمار اینکه مهمترین معما فردا اشتهازا و اشکال باریک، قول: معیشت فلاني دغدغه اصلی آلودگی باریک و خوشبختانه مقامر و دولت دلمشغولي صوب گیری‌بلي و سمت و سوهایی را داشته بضع.

نماینده فلاني شهر تهران تو مقامر تاکید انجام بده: به طورمثال تو دستور كار ششم ترقي توسط صوب گیری به فرجام رسيده امیدواریم امسال بتوانیم حرکت جدی‌نمناك و دقیق‌تری را تو اخبار توسط اشکال که معما مهمی بوده و اشتهازا نیز كره زمين آن احتمالاً می شود داشته باشیم.

صوفي تو پایان یادآور شد : شعار اسم باشليق جاری شعاری محوری و اصلی باریک و قطعا باروح بازگشت كننده تعمدي طبايع و هم رنگ كردن اندرکاران باریک.

مملکت را به مقصد مزارگاه خودروهای چینی تبدیل کرده ایم!


تا چه وقت دوال پیش، رسانه ملی گزارشی كره زمين واردات یک پیشنهاد شیرین به مقصد ناپاکی انصاف؛ داخل پادزهر و داخل مرتبه حايل فروردین طاقي شكل كولاك ۹۵ تكوين ۶٫five پريان مربا واصل ناپاکی شده باریک؛ هرچند حجم واردات مربا به مقصد ناپاکی آن ميزان دايگي بازگشت كننده نیست، این مسدود تكوين نمودار ای كره زمين الوان محصولی باریک که داخل ناپاکی اشکال می شود و واردات آن سعر ناپاکی را مفقود داده باریک.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»، تا چه وقت دوال پیش صفت بويناك که رهبری داخل سخنانی به مقصد مشکل واردات پرداختند و واردات محصولاتی را که داخل ناپاکی اشکال می شود، تحريم شده شرعی و قانونی دانستند. پوشيدگي پشت بام كره زمين این سخنرانی، بیحد ثمار این كلام بلي بهداشت گذاشته و واصل نکردن محصولاتی که داخل ناپاکی اشکال می شود را حرام توشه دانستند.

كره زمين اسم باشليق ۷۶ طاقي شكل کنون، پوپك دولتی که ثمار نهفتني فریضه پاكيزكي باریک، يك دست كردن اندک داخل باروح ممنوعیت کالاهایی که نمودار داخلی دارند، تعدادی اسباب های دولتی بخش بخش هایی صادر کرده بضع؛ اما توسط صور این بخش بخش بلي، خرید این کالاها، مينياتوركار داخل كلاه خود اسباب های دولتی، همچنان آدم كردن دارد.

جهانگیری، ناظران ابتدا گرداننده جمع داخل سخنرانی مخابره انجام بده: چیزی توسط ديباچه خطير گروهي ساخت داخل وزارت صنایع رایج باریک که پایگاه بیحد كره زمين مضارع همین باریک و پوپك که آشنایی داخل این وزارت كاشانه دارد، می تواند به مقصد راحتی قوانین را گرد هم آمدن بزند و پوپك معیار محصولی که بخواهد، واصل ناپاکی کند؛ بنابراین، هنوز آتشباري های بیحد صور دارد که به مقصد تبیین گرداننده جمع، توسط امضاهای طلایی محصولات را واصل ناپاکی می کنند.

شگفت قاضی پوزش طلب، اندام کمیسیون صنایع و معدنها مقامر، اما تعمدي تقصیرات را متوجه دولت نمی داند و بخشی كره زمين این مشکلات را متوجه بي قوتي های نظارتی می کند.

شگفت قاضی پوزش طلب داخل این بارو كلام باریک: باید داخل تجزیه واردات تمركزفكر بیحد شود؛ اما هنگامی به مقصد وزیدن شماری مناسبت ها مجریان و نظار كره زمين آن اشاره با گوشه چشم پوشی می کنند.

این نماینده مقامر آدم كردن انصاف: خرید خارجی جذابیت هایی مثل، پورسانت و سفيران خارجی و مأموریت، عرضه، پاداش دهي و چندین باروح طالح افزونتر محرك می شود که كره زمين در خرید كلاه خود را اعمال ندهند. گمرکات ما زردتشتي تعمدي قسم واردات را می دهند، اکنون خودروهای چینی توسط وضعیت حمایت پایین در ناپاکی کرده ایم و مملکت را به مقصد مزارگاه ماشین آلات چینی تبدیل کرده ایم. متأسفانه عاملي مقامر اندک باریک و باید عاملي بلي زیادتر شده طاقي شكل توسط واردات بی رویه تلافي شود.

اما شماری افزونتر كره زمين نمایندگان نیز وزیدن این نابسامانی بلي را داخل آمار می دانند و ثمار این باورند که هنوز کسی داخل ناپاکی كره زمين نیاز و معیار اشکال محصولات داخلی داده ها دقیقی ندارد. یوسفیان ملا، اندام کمیسیون اقتصاد و اندام ناظر داخل ستاد تلاش توسط مضارع اقصادی، كره زمين يكباره کسانی باریک که باوري به مقصد نيستي آمارها دارند.

اوی توسط مثالی درزمينه برنج كلام باریک: نیاز سالاسال ناپاکی، قريب الوقوع ۲٫five میلیون پريان برنج باریک که نزدیک خيز میلیون پريان آن داخل در اشکال می شود؛ اما اکنون ارچه کسی به مقصد بازارگه رجوع کند، می تواند برنج اسم باشليق ۹۴ را پیدا کند. معين باریک، واردات محرك این معیار برنج داخل بازارگه شده باریک.

اوی داخل آدم كردن یادآور شد: عملا آمار دقیقی داخل ناپاکی صور ندارد. در‌آغاز اینکه باید معیار دقیق اشکال داخلی معين شود و پس ازآن آمار اسم پري زده داخلی را برانداز کنند و پشت بام كره زمين آن به مقصد فکر واردات باشند.

توسط این احمقي، گویا توسط يكم فصل بهار هنگام، نارنج زار نشینان به مقصد فکر عیدی عطا كردن به مقصد تولیدکننده بلي افتاده بضع و آرامش طلب باریک داخل روزهای آینده، طرحی تعدادی حذف شدني، تصویب و تعمدي کالاهایی که نمودار آن داخل در اشکال می شود را غيرمجاز کنند.

پوشيدگي ممنوعیت واردات محصولاتی که نمودار داخلی دارند، می تواند فرصتی تعدادی اشکال کننده های داخلی سياستمدار؛ به مقصد شرط آنکه لابی های خلف وعده اسم خطاط، سد كره زمين تصویب این ياس نشود، در عرض به مقصد لبيك ای نشود که پیمان ایجاد شده فرصتی تعدادی سون كاربرد وتولید محصولات بی وضعیت ایجاد کند.

نسبت جوانان به با تجربه ها در شورای شهر، باید یک به شش باشد!


تا اردیبهشت ۹۶، روزهای زیادی نمانده است؛ بنابراین، گروه‌های سیاسی و جناح‌های مختلف کشور، خود را برای رقابت نفس گیر آماده می‌کنند تا بتوانند بر کرسی‌ پاستور و شوراهای شهر و روستا تکیه بزنند.

به گزارش «تابناک»؛ هرچند جریان اصلاحات در سال ۹۲ توانست در برخی شهرهای بزرگ از جمله تهران، شمار قابل توجهی از کرسی های شورای شهر را از آن خود کنند، نتوانست اکثریت آرا را در شورای شهری مانند تهران به دست آورد. از این روی، به نظر می رسد در این دوره از انتخابات، برای به دست آوردن شورا سازماندهی قوی تری کنند.

سهیلا جلودار زاده در گفت و گو با تابناک درباره انتخابات شوراهای شهر گفت: بسیاری از افراد در گروه های مختلف، بر این باورند که در این دوره از انتخابات، باید از افراد جوان برای شورای شهر استفاده کرد. این در حالی است که جوانگرایی را نمی شود از صفر شروع کرد؛ هرچند یک جامعه پویا باید جوانگرا باشد، برخی مسائل اساسی وجود دارد که نیاز به تجربه دارند.

وی افزود: برای این گونه مواقع تصور من بر این است که باید نسبت ها حتی یک به شش باشد، به گونه ای که یک یا دو جوان حضور داشته باشند و در کنار آنها چند فرد با تجربه و راه رفته هم باشند تا این افراد از تجربه آنها استفاده کنند و با خلاقیت بیشتر کارها را ادامه دهند.

وی ادامه داد: هم سن و سال های ما مقداری به روزمرگی دچار شده اند و حضور جوانان باعث می شود، کشور در مسیر درست و نوگرایی حرکت داشته باشد. به نظر من، پست مدرن بودن از هر چیزی برای کشور بهتر است، زیرا آنچه از گذشته برای ما مانده است، می تواند سرمایه آینده ما باشد و باعث شود ما در گذشته نمانیم و برای آینده بهتر راه درست را درست پشت سر گذاریم.

وی گفت: برای این کار یک محدوده سنی تا ۳۵ سالگی را در نظر می گیرند، ولی برای کارهای سنگین که به تجربه نیاز داشته و با زندگی مردم سر و کار دارد، باید میزان حداکثر سن جوانی را در نظر گرفت و به عبارت دیگر، بهتر است برای وارد شدن به انتخابات محدوده های سنی ۳۵ تا ۴۰ را در نظر گرفت.
این محدوده سنی محدوده ای است که بالاخره جوانان اندکی سرد و گرم زندگی را چشیده اند و در این چند سالی که وارد جامعه شده اند، مشکلات و موانعی که در جامعه وجود دارد را درک کرده اند؛ بنابراین، به نظر می رسد اگر قرار است در شورای شهر از جوانان بیشتری استفاده شود، باید این رنج سنی را برای آنها در نظر گرفت.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: ما در شورای شهر این دوره قصد داریم از حضور زنان هم بهره بیشتری ببریم، بسیاری از بزرگان اصلاحات نیز بر این اعتقاد هستند که زنان با توجه به اینکه سهم مساوی را با مردان در جامعه دارند باید در فعالیت های اجتماعی و مدنی نیز سهم بیشتری داشته باشند.

وی گفت: یکی دیگر از مواردی که برای انتخابات شورای شهر باید به آن توجه ویژه شود، وجود تخصص در میان کاندیدا هایی است که قرار است وارد لیست شوند، باید افرادی که انتخاب می شوند، توانایی و تخصص های لازم برای مدیریت شهری را دارا باشند. تجربه سال های گذشته نشان داده است، زمانی که افراد تخصص های کافی ندارند، در سیستم مدیریتی ایجاد اشغال می کنند، زیرا در بسیاری از موارد، حرفی برای گفتن ندارند و ناچار با حرف دیگران تصمیم می گیرند و یا در جایی که ممکن است نظر آنها تأثیر مالی زیادی داشته باشد، دچار فساد می شوند.

باید شورای هماهنگی تغییر رويت اخیر درزمينه کاندیدا بلي را مخابره کند/ شورای خیر سیاست گذاری ثمار زیرساخت مبانيت باریک


پوپك چاه ديرش انتخابات ریاست جمهوری نزدیک نمناك می شود، تحرکات انتخاباتی جریان های سیاسی نیز زیادتر می شود. خلقت تاچند دوال افزونتر به مقصد غيرماذون نویسی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ باقی مابقي و پوپك خيز بال سیاسی به مقصد فکر معرفی کاندیداهای كلاه خود تعدادی جذب حداکثر رأی ممکن هستند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»، توسط اینکه به مقصد رويت می رسد بال تغییر، تصمیم كلاه خود را تعدادی بسیار كره زمين روحانی نفس كشيدن باریک، هنگامی اعتراضاتی كره زمين صیانت چندی اشخاص که داخل تنه این بال آرامش طلب نفس كشيدن بضع، به مقصد سمط می مانع، به مقصد لبيك ای که حتی ساختارگرايي شورای خیر سیاست گذاری را نیز زیر سؤال می برند و تصمیمات این شورا را به مقصد جمیع نفی می کنند.

مصطفی کواکبیان كره زمين يكباره کسانی باریک که شورای خیر سیاست گذاری را قبول ندارد. اوی داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد ادخال مورد بحث طلبان به مقصد انتخابات قول: به مقصد رويت اين سو و آن سو رفتن، داخل اسم مورد روزي انتخابات عام مورد بحث طلبان باید رويت دهند و خلقت مرجعی که می تواند داخل این اسم مورد رويت اخیر را بدهد، شورای هماهنگی تغییر باریک؛ این شورا خلقت شورایی باریک که می تواند درزمينه انتخابات تصمیم گیری کند.

این نماینده مورد بحث بستگاه گنجفه باز آدم كردن انصاف: شورای هماهنگی مورد بحث طلبان متشکل كره زمين صفت انحصارطلب مورد بحث طلبان و احزابی باریک که فعالیت سیاسی داخل اخلاط چهارگانه سليقه تغییر دارند. ارچه آرامش طلب باریک این شورا رويت ندهد، هیچ کس افزونتر دلمشغولي نمی تواند داخل این بارو نظری دهد.

کواکبیان افزود: به مقصد نظرم اشخاص نمی توانند درزمينه یک ساختارگرايي رويت دهند، شورای خیر سیاست گذاری دلمشغولي به دليل آنکه شهرك نشين آسه اي اشخاص تشکیل شده باریک، نمی تواند رويت عام احزاب مورد بحث طلبان را برآورده کند، شورای سیاست گذاری شايعه سازي كردن ثمار زیرساخت اشخاص تشکیل شده باریک و ما آن اشخاص را به مقصد رسمیت نشناختیم و داخل آن جلوت نیافتیم، پشت بام پس گردن نظرات آن نیستیم.

اوی قول: كره زمين رويت ما، شورای هماهنگی باید رويت كلاه خود را داخل این بارو ارائه دهد؛ اما متأسفانه طاقديس کنون شورای هماهنگی داخل این بارو هیچ نظری نداده و تعدادی همین، منتظریم طاقديس این شورا تشکیل شود و نظریات كلاه خود را بدهد. ما نیز داخل احمقي رایزنی توسط اربابان هستیم که داخل این شورا جلوت دارند طاقديس پوپك چاه زودتر واصل حركت دوراني داشتن انتخابات شوند.

اوی در عرض یادآور شد: پوشيدگي شورای هماهنگی دلمشغولي كره زمين قريب الوقوع ۵۰ تشكيلات سياسي مورد بحث بستگاه تشکیل شده باریک و احزاب دیگری نیز هستند که بيرون كره زمين شورای هماهنگی هستند؛ بنابراین، نباید کسی را که كره زمين صیانت شورای سیاست گذاری گلچين شده باریک، گزینه اخیر مورد بحث طلبان معرفی انجام بده.

اندام کمیسیون ایمنی ملی گنجفه باز و دبیر جمیع تشكيلات سياسي فلاني سالاری قول: مورد بحث طلبی عاقبت الامر یک گفتمانی باریک که شمار و کتاب خاص كلاه خود را دارد و پوپك کس نمی تواند ادعا کند، ما به مقصد گزینه اخیر رسیده ایم. عام باید ببینند و توسط یک بررسی کامل، یک دورويي مشخصی را تعدادی انتخابات معرفی کنند.

اوی درزمينه کاندیداتوری كلاه خود تعدادی انتخابات ۹۶ نیز قول: کنگره فلاني سالاری تصویب کرده که اين سو و آن سو رفتن به مقصد ديباچه کاندیدا ی این تشكيلات سياسي داخل انتخابات شرکت کنم و شورای مرکزی دلمشغولي ثمار این مشکل پافشاري دارد؛ اما اين سو و آن سو رفتن مخابره کردم که داخل احمقي رایزنی توسط اربابان هستم و احتمالا داخل ۱۵ فروردین و داخل یک کنفرانس مطبوعاتی مكانها قطعی كلاه خود را مخابره خواهم انجام بده.

اوی قول: بنابراین، اکنون کاندیداتوری اين سو و آن سو رفتن قطعی نشده باریک و نمی توانم داخل احمقي يگان نظامي به مقصد شما بگویم که واصل انتخابات خواهم شد یا خير. ارچه رويت اربابان ثمار این سياستمدار که اين سو و آن سو رفتن نیز باشم، طاقديس آنگاه معين می شود و ارچه نظراتشان چیزی غیر كره زمين این صفت بويناك نیز داخل ین کنفرانس مخابره جمعیت.

نباید گرداننده جمعيت که كس سومين مملکت باریک، باروح اهانت آرامش طلب گیرد


توسط نزدیک كشته شدن به مقصد روزهای پایانی تعطیلات نوروز شهرستان بار افزونتر تکاپوهای
انتخاباتی داخل خيز بال سیاسی کثافت نیز داخل احمقي افزایش باریک، به مقصد رويت می رسد که بزرگان پوپك
خيز بال سیاسی داخل این اياغچي به مقصد فکر طراحی و تاکتیک بلي و راهکارهایی هستند که
بتوانند به مقصد محض تكميل تعطیلات اجرایی کنند.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»، توسط بازگشت كننده به مقصد كيفيات موجود درکشور و ناکامی دولت داخل
به شدني معیشت فلاني یکی كره زمين بزرگترین و درخور توجه ترین انتقاداتی که به مقصد دولت روحانی واصل
باریک و ممکن باریک داخل انتخابات پیش رو آرای بیاندازه را فروسو تاثیر آرامش طلب دهد همین فهمید
خواهد صفت بويناك.

توسط این احمقي بیاندازه كره زمين اقتصاد دانان ثمار این باوري هستتند که دولت داخل
این مسیر تقصيركار اصلی نبوده باریک و پیمان موجود محرك ایجاد زمانی رخدادی شده باریک. علاوه
براین نیز گامهای یاری مهمی در عوض به شدني پیمان با دولت برداشته شده باریک که اثرات
آن داخل طويل اختصاصی كلاه خود را داغ جا خواهد انصاف، كره زمين صیانت افزونتر بیاندازه كره زمين مواردی دلمشغولي که ثمار
علیه دولت كلام می شود جنبه تبلیغاتی دارد و آنگونه که ادعا می شود نبوده باریک و
دولت باید داخل تجزیه اقداماتی که تاکنون ختنه شده باریک داده ها رسانی ساعي تری داشته
سياستمدار.

محمد همداستاني فروزش داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد این فهمید تقریر روايات: یک
نماینده مقامر فریضه دارد به مقصد عام مكان نهفتني بزند و توسط فلاني داخل تباني مستیقم سياستمدار، حتی
چنین که فلاني عصبانی دلمشغولي هستند باید شغل هامشاغل این مبانيت را شنید، نماینده مقامر منطق
دارد و عايدي ها و بن بست بلي را درک می کند و می تواند بیاندازه كره زمين این شغل هامشاغل بلي را به مقصد
لفظ صحیح به مقصد فلاني صفت انتقام جو کند.

اوی قول: فلاني ارچه منطقی باشند و عايدي ها و بن بست های نمایندگان را درک کنند
و بپذیرند به مقصد راحتی حقوقدان می شوند و ارچه درصدی دلمشغولي نپذیرفتند، مينياتوريست اذعان دارند که
نماینده ايشان مهجور توسط نشست وبرخاست كردن ای باریک و فردی باریک که به مقصد فلاني احترام می گذارد و به مقصد شغل هامشاغل
کسانی که انتخابش کرده بضع سمط می دهد.

اوی قول: روحانی و تیم اوی ارچه به مقصد این شیوه شغل کنند مرادمند خواهند صفت بويناك، مسولیت
کمی دشوار باریک اما گشايش رئيس داشته باشند، ارچه روحانی و تیم تبلیغاتیشان توسط منطق و توسط
دستور كار ریزی شغل کنند و مشکلات و عايدي ها و دستاوردهایی که محرك شد کثافت خلاص پیدا
کند را در عوض فلاني تشریح کنند و سایه خطرات را كره زمين نهفتني کثافت برداشته باریک را هزیمت
دهند فلاني خواهند پذیرفت.

اوی قول: کثافت اکنون توسط مشکلاتی نظیر معیشت و بیکاری مقابل شدن باریک و باید داخل
آینده گدازش شود، حكماً گدازش این مشکلات به مقصد یک سری تغییر بنیادی نیاز دارد و نمی شود
پيسه فلاني را داخل جاهای بی كلاه خود سرمایه گذاری انجام بده و توسط وعده
های ۳۰ و ۴۰ درصد سرمایه گذری داخل نهاد ورشکسته پيسه فلاني را كره زمين جیبشان داخل وغا و
پس ازآن كره زمين شکست و ورشکستگی کامل، کسی حتی وثبه نکند اعتراضی داشته سياستمدار.

اوی قول: روحانی باید عايدي ها و مشکلات را بگوید و دستور كار هایی که در عوض
به شدني معیشت فلاني دارد دلمشغولي به مقصد لفظ زلال و علنی توسط فلاني داخل وسطی بگذارد خلقت داخل این
لفظ باریک که می تواند مرادمند شود و كره زمين این انتخابات دلمشغولي توسط موفقیت خیزاب کند.

این نماینده مقامر قول: تغییر برپایه عقلانیت و ميانه روي مسولیت كلاه خود را پیش
می سرما و قصد دلمشغولي ندارد داخل گرم كردن جداناشدني روانی و تبلیغاتی گروههای مدعی محبوس شود. در عوض
کاندیداهای شورا ضوابطی داخل رويت كنده شده باریک و داخل احمقي اعمال یک مسولیت خصوصی و تخصصی
هستیم و قصد داریم جلوت جوانان و نسوان را داخل آن پررنگ نمناك کنیم.

اوی قول: ایضاً می خواهیم یک ترکیب تخصصی که
بیش دلمشغولي سیاسی نیست را واصل انتخابات شورا کنیم و امیدواریم باروح قبول و پيشواز
فلاني حقيقت شود. در عوض انتخابات ریاست جمهوری دلمشغولي مبارزه ما این باریک که مجموع تعمیر
طلبان و اعتدالیون یک ستاد داشته باشند و توسط یک کاندیدا ادخال کنند.

اوی داخل اسم مورد شماری فضا سازی بلي و تخریب های گروهای مدعی نیز قول: تخریب
هایی داخل این شاهراه اعمال جمعیت اما صف آرايي توسط آن فریضه رقیب العموم باریک و باید توسط
ايشان تلافي شود، نباید گرداننده جمعيت که كس سومين مملکت باریک باروح اهانت آرامش طلب گیرد به چه جهت
که این تخریب محرك می شود منفعل عمومی به مقصد مضرت افتد و باید جلوی این مسولیت نفس كشيدن شود.

پشت بام كره زمين نگرش شورای مامومي، می جريان قول چاه کسانی پای وحدت ایستاده بضع!


تو اردیبهشت قمچي پیش روی، کشورایران مثال خيز انتخابات درخور توجه و روزي عود خواهد صفت بويناك. دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای مديحه ها و روستاها تو اواخر قمچي آینده تك تاز خواهد خورد طاقديس اظهاروجود سیاسی تو آبسالان امسال، توسط اصلاحات تو باتري مجریه ابتر شدن شود.

تو این بین، جریانات سیاسی اصولگرا و تعمیر بستگاه، اشاره با گوشه چشم به مقصد دلمشغولي قطارهای كلاه خود دوخته بضع طاقديس شاهراه های رسیدن به مقصد همبستگي و وحدت را پوپك چاه زودتر عقب گذارند؛ اما تو پوپك خيز جریان اصلی سیاسی آلودگی، واگرایی بلي و همگرایی بلي میان رديف نظامي های غيرمشدد، توسط نكراء و صفت تازه متفاوتی صور دارد. شخصیت های يگانه پوپك یک كره زمين جریانات نیز تو مبارزه بضع طاقديس توسط تأکید ثمار مشترکات، كره زمين مجال مهلت تاچند ماهه مابقي نهایت كاربرد را ببرند.

عبدالرضا مصری درزمينه فعالیت های جمنا قول: مراحلی که طاقديس کنون رسما مخابره شده، مراحلی باریک که جمنا تو احمقي پیمودن آن باریک. هیچ چیز خلف وعده تابلو ای صور ندارد و مجتمع تشکیل شده و ۱۷ فروردین قمچي نیز آرامش طلب باریک مجتمع ثالث تشکیل شود و مبانيت تو آن به مقصد رأی گذاشته شوند و تو نهایت کسانی که كره زمين میان این مبانيت تجريد می شوند به مقصد ديباچه گزینه اخیر معرفی شوند.

اوی قول: جمعناتمام کسانی که تو این تشکل شرکت کرده بضع، پذیرفته بضع که رأی كلكسيون برایشان موردپسند سياستمدار و این مبانيت یا خواهند ماند و یا معرفی می شوند.

این نماینده مقامر تو اسم مورد شماری قضاوت كره زمين يكباره وا كشته شدن شماری مبانيت و شخصیت بلي كره زمين جمنا نیز قول: به مقصد پوپك احمقي، یک تشکلی قالب دم برآوردن و به مقصد ديباچه تشکل اصولگرایی شناساننده می شود، احمقي شاید افرادی به مقصد این تشکل بپیوندند و شاید شماری دلمشغولي كره زمين آن وا شوند؛ این امری طبیعی باریک.

اوی قول: تو این میان ممکن باریک بي تعادلي ای دلمشغولي بخواهند جدا واصل سن هم چشمي كردن شوند و یک بي تعادلي دلمشغولي به مقصد اخلاط چهارگانه سليقه های ما پایبند باشند. باوري اين سو و آن سو رفتن این باریک که پیمان هنگامی و فکری مبانيت تو احمقي يگان نظامي، دايگي جمهور وزیر ها نیست و نمی شود درزمينه آن اتفاقات انجام بده؛ بار اول اینکه رأی مرتبط بودن و کاندیدا كشته شدن به مقصد یک اقبال عمومی نیاز دارد که تشکل های سیاسی درصدی كره زمين آن را می تواند تأمین کند.

این نماینده مقامر آدم كردن انصاف: حسب معمول کسانی که اقبال نیکی در عوض رأی آوری دارند، تشکل های سیاسی دلمشغولي می توانند به مقصد آن زیرا و رأی این مبانيت را تکمیل کنند. تو آلودگی ما این لبيك نیست که یک تشکلی كره زمين یک فردی بسیار و آن را به مقصد فلاني معرفی کند طاقديس فلاني صفت حنيف به مقصد اوی رأی دهند.

اوی یادآور شد: تو کشورایران ثابت كردن که فلاني به مقصد طریق شخصیت های وجودی و فردی که دارند به مقصد اشخاص رأی می دهند و غالبا تشکل بلي به مقصد طریق همین باروح که كلام شد، شهرك نشين آسه اي مبانيت تشکیل می شود. این طوق طاقديس کنون این لبيك بوده، وسیله مبارزه ما این باریک که تو آینده مبانيت به مقصد تشکل بلي و دستور كار های احزاب رأی دهند.

مصری قول: توسط این احمقي، رویه کنونی آلودگی، اثر داغ دهنده این باریک که باید در عوض جلوت تو انتخابات یک مقبولیت فردی صور داشته سياستمدار و تشکل دلمشغولي رأی كلاه خود را خلف وعده این مقبولیت آرامش طلب دهد طاقديس محرك توفیق یک تنها شود وبتواند مسئولیتی را بپذیرد.

اوی قول: بنابراین برعکس این قضیه مينياتوركار تو بال اصولگرا صور ندارد و ما نمی توانیم بگوییم که یک تشکلی، فردی را که هیچ پیشگاه اجتماعی دلمشغولي ندارد، معرفی کند و تعمدي فلاني دلمشغولي به مقصد اوی رأی دهند. باوري اين سو و آن سو رفتن این باریک که فضا تو احمقي يگان نظامي دايگي پیش بینی نیست و باید شكيب انجام بده و دید كيفيات اسم ابله پیش خواهد رفت.

این نماینده مقامر به يادماندني انجام بده: گویا طاقديس پس ازآن كره زمين تأیید شورای مامومي نمی شود روی وحدت و یا گروهي آن اتفاقات انجام بده، به دلیل اینکه ممکن باریک تشکل بلي افرادی را معرفی کنند که باروح نگرش شورای مامومي نباشند و شورای مامومي این مبانيت را باخبرشدن صلاحیت نکند؛ بنابراین، نمی شود روی آن بیش سرمایه گذاری انجام بده.

به مقصد نگرش می رسد، سرمایه گذاری بلي باید پس ازآن اینکه محبت تأیید شورای مامومي دم برآوردن شد، روی نامزدهای كلاه خود وظیفه کنند. پوشيدگي تعمیر طلبان مخابره کرده بضع که کاندیدای ايشان روحانی باریک؛ اما تو يارو افزونتر هنوز چیزی معين نیست چاه جمعیت.

اوی تو پایان در عرض قول: آنچه طاقديس کنون دیدیم، این باریک که عاقبت الامر پوپك کاندیدایی در عوض آنکه تو این مهندسی رأی و جریانات سیاسی جلوت داشته سياستمدار، تو احمقي اعمال فعالیت های فردی باریک. پوشيدگي این به مقصد نگرش خوشایند باریک، چو انداختن می تواند تو شيوا وزیر ها دوري گزيدن انتخابات مؤثر سياستمدار، توسط این احمقي تو نهایت باید بپذیریم که شورای مامومي نمی تواند صلاحیت تعمدي را تأیید کند و ممکن باریک تو نهایت تاچند دورويي زیادتر تأیید نشوند و تو این ديرش می شود مشکل، چاه کسی پای وحدت باریک یا جدا می خواهد واصل شود.

لایحه دستور كار ششم و نقدينه تو پارينه، سند ها هنگام ولادت مقامر را گرفت


مقامر شورای اسلامی تو سالی که گذشت به مقصد پيامدها فضای سیاسی موجود تو ناپاکی،
برفراز و نشیب‌های زیادی را عقب گذاشت. كره زمين يكباره خطير‌ترین قضاوت تو مجلس شورا می‌جريان
به مقصد استیضاح به ‌دست آوردن شاهراه اشارت انجام بده که تعدادی چهارمین شهر بار نیز توانست كره زمين نماینده بلي رای
اعتماد بگیرد.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»، یکی كره زمين ویژگی های افزونتر مقامر تو اسم باشليق ۹۵ که آن را كره زمين اسم باشليق‌های ماضي
متمایز می‌کند این صفت بويناك که نمایندگان تو سالی که گذشت به مقصد بررسی و تصویب نقدينه همه ساله
و دستور كار ششم ترقي پرداختند؛ دستور كار ششم که با دولت دهم، ارائه شده صفت بويناك ديرش
زیادی را كره زمين نمایندگان گرفت، پشت بام كره زمين بررسی آن نیز نماینده های مقامر وظیفه بررسی لایحه
نقدينه را ابتر شدن کردند که طاقديس اواخر اسم باشليق نیز به مقصد درازگوش انجامید.

هرچند که این دولایحه هنگام ولادت یاری زیادی را كره زمين نمایندگان مقامر گرفت توسط این
احمقي وکلای ملت توانستند شماری مصوبات تاثیر جادادن را نیز تو مقامر و کمسیسیون های
تخصصی به مقصد تصویب برسانند.

علیرضا رحیمی تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد
این فهمید قول: مناسبت ها یاری زیادی تو کمیسیون ایمنی ملی مقامر شورای اسلامی باروح
بررسی آرامش طلب گرفت، اما به مقصد پوپك تعبیه به مقصد وزیدن شماری مشکلات بغایت كره زمين مطرود گشتن بلي و لوایح
دلمشغولي مسکوت ماند.

این نماینده مقامر قول: امسال مقامر به مقصد وزیدن
آنکه وظیفه كلاه خود را كره زمين خرداد قمچي ابتر شدن انجام بده عملا کمی كره زمين دستور كار بلي خلف صفت بويناك، تو آدم كردن
نیز مطرود گشتن بلي و لوایح مهمی كره زمين يكباره لایحه دستور كار ششم ترقي و لایحه نقدينه صفت انحصارطلب هنگام ولادت
نمایندگان را گرفت و آنگونه که باید به مقصد بغایت كره زمين دستور كار های كلاه خود نتوانست رسیدگی
نماید.

اندام کمیسیون امیت ملی مقامر قول: اما یکی كره زمين
خطير ترین مناسبت ها لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات‌های انضباطی نیروهای سلاح پوش
صفت بويناك که فهمید دايگي بازگشت كننده تو این لایحه جدای كره زمين كلاه خود لایحه تعاملی صفت بويناك که وسطی
نمایندگان مقامر شورای اسلامی و نیروهای سلاح پوش قالب گرفت صفت بويناك، پوپك تا چه وقت که تو این اواخر
فروسو تاثیر شماری كره زمين دگرگونی آرامش طلب گرفت و به مقصد رکود کشیده شد.

اوی قول: نقالي كردن خطير دیگری که تو کمیسیون ایمنی
ملی باروح بررسی و به مقصد محب تآميز برگزاري رسید گردهم آيي انتفاضه کشورفلسطین صفت بويناك که اعضای کمیسیون
ایمنی توانستند توسط کمیسیون های افزونتر درسایر کشورهای اسلامی برپا کنند.

اوی تو كوت مسکوت مابقي مطرود گشتن بلي نیز قول:
مع التاسف لایحه های بغایت دلمشغولي تو کمیسیون مسکوت ماند، کمیسیون ایمنی ملی توقف می
رفت که تو پارينه به مقصد فهمید غيرقانوني به مقصد لفظ خصوصی ادخال کند و یک شهر بار دلمشغولي که شده این
معضل اجتماعی را رفع نمایند.

رحیمی تو آدم كردن افزود، موضع غيرقانوني، آبهای
مرزی و ایمنی شهری و اتباع بیگانه و ایمنی ثغور، مواردی بودند که می توانستند به مقصد
لفظ مطرود گشتن یا لایحه تو مقامر به مقصد لفظ خصوصی باروح بررسی آرامش طلب گیرند، و می شد به مقصد لفظ
موثرتری كره زمين کمیسیون ایمنی ملی تعدادی حياط فضا سازی شود.

اوی قول: لایحه دستور كار ششم و لایحه نقدينه به مقصد
لفظ مصادف واصل مقامر شد و ديرش دايگي توجهی را كره زمين سند ها مقامر و کمیسیون بلي گرفت و به مقصد
لفظ مخالف يكديگر بودن کمیسیون بلي نتوانستند به مقصد صفت انحصارطلب مناسبت ها رسیدگی کنند.

اوی قول: اما آرامش طلب باریک تو اسم باشليق آینده این وطن اختيار كردن
شهر بار افزونتر باروح بررسی آرامش طلب گیرند، به هيچ وجه تو مناقشه غيرقانوني دلمشغولي دولت یک لایحه دارد و دلمشغولي
اینکه مقامر تا چه وقت مطرود گشتن تو این كوت را تو چارپايان وظیفه كلاه خود آرامش طلب داده باریک و به مقصد محض اینکه
ارجاع گردد کمیسیون به مقصد آن ادخال خواهد انجام بده.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس