قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

پروژه مانع کوهرنگ كره زمين اسم باشليق ۸۱ تاکنون مثل جسم افتاده باریک


زيبايي کامران داخل مجلس نشين علنی فردا (چهارشنبه۸ فرهيختگي) گنجفه باز شورای اسلامی داخل صفت اديب وسطی نحو كلاه خود، تقریر روايات: شهید معلمي زندگی را ثلاث‌ طلاقه انجام بده، اوی گاهی که نماینده شد توسط گاری که روايات به مقصد شهر تهران سفيران انجام بده و شهرستان اهل شغل صفت بويناك، شماری كره زمين مبانيت قبول نمی‌کنند کت و شلواری بپوشند که اشکال کشورایران سياستمدار.

نماینده فلاني شهر اصفهان داخل گنجفه باز شورای اسلامی توسط تبیین اینکه ما که كره زمين شهید معلمي درستكاري می‌کنیم باید روال سیاسی و اقتصادی داراي تناسب اوی داشته باشیم، قول: ایشان پس ازآن كره زمين موت پدرشان داخل کناره عموی كلاه خود کارگری می‌انجام بده، گاهی که رعیت‌بلي كره زمين خوانین شکایت کردند رای را به مقصد کشاورزان انصاف و شهرستان اهل خريطه نبودند، اینگونه نبودند که بايسته كديه دريوزه، تحقیق و آش غوره و استیضاح كلاه خود را پشت بام بگیرد.

عضوکمیسیون شوراها و امورداخلی گنجفه باز شورای اسلامی توسط اشاعت به مقصد اینکه علت تعاریف ما كره زمين شهید معلمي به علت روال ایشان باریک، آدم كردن انصاف: این سفرهای خارجی بی‌رحمانه آدم كردن دارد، گاهی که داخل باروح این شهید درستكاري می‌کنیم باید رفتارمان نیز مثل کاهش سياستمدار ما تيار نیستیم یک فانتزي، یک نیرو و یک سفيران كلاه خود را ناچیز کنیم، زیر ساخت شهید معلمي داخل شهامت و صریح اللهجه توافق داشتن شهر ترک زندگی صفت بويناك که بسیجیان و اميرالجيشي سلیمانی این شريان را طی می‌کنند.

اوی توسط تصریح ثمار اینکه می‌گویند که داخل به دلیل اینکه فلاني به مقصد زلزله زدگان مدیریت بازجست و توزیع نداشته‌بضع، ديباچه انجام بده: كره زمين پایه بیت مدیر شهر اصفهان تشکر می‌کنم که جلوت به مقصد‌وقت گذراني داشتند.

این نماینده فلاني داخل گنجفه باز شورای اسلامی توسط تبیین اینکه به چه علت بزرگان ثلاث باتري صفت پست دستور كار ششم داخل سامانه را واریز نمی‌کنند و مخابره می‌کنند که داخل دستور كار ششم آورده نشده داخل دانست که كره زمين فروردین‌قمچي تاکنون مجال مهلت داشته‌بضع، تاکید انجام بده: داخل ماضي ۲۶ افراس کشاورزی کور و nine باروح تخلیه شد به چه علت حق آبه ايشان بازدادن نمی‌شود داخل دانست که به مقصد افرادی که حق آبه ندارند بازدادن شده باریک و به چه علت حق آبه پاییزه پادزهر دیر بازدادن شد و کشاورزان نتوانستند کشت داشته باشند و داخل دانست که هکتاری ۱۰ پريان گندم محدود می‌انصاف به مقصد یک پريان رسید، امسال نیز این حق آبه بازدادن نشده.

نماینده فلاني شهر اصفهان داخل گنجفه باز توسط اشاعت به مقصد اینکه آقای روحانی داخل سفيران كلاه خود به مقصد مدیر شهر اصفهان مخابره انجام بده که پيمان زاینده‌رود جاری انجام خواهد شد، این حق آبه‌بلي مهریه اناث و براين اساس کشاورزان باریک زکات و يك پنجم بازدادن می‌کردند داخل احمقي تيار زکات دریافت میکنند، نژاده انجام بده: به چه علت پروژه‌هایی که داخل تباني به مقصد شهر اصفهان باریک مثل مانع کوهرنگ كره زمين اسم باشليق ۸۱ طاقي شكل کنون مثل جسم افتاده و ۱۴ شهرستان ما تعدادی تعبیه پيمان شرب توسط فهمید مواجه انجام خواهد شد.

اوی آدم كردن انصاف: باید داخل پوپك شرایطی توسط فلاني مشورت کنیم طاقي شكل معين شود صفت چندال گاهی باید پيمان دل بركندن شود، داخل خواهان شدن حق آبه كلاه خود را داریم انفال نمی‌خواهیم و رقیب انفال نیستیم و حق و صفت پست مدیر‌های افزونتر را حرمت‌داشته می‌شماریم.

اندام کمیسیون شوراها و امورداخلی گنجفه باز شورای اسلامی داخل پایان، به يادماندني انجام بده: باید به مقصد همسان سازی کارگران، حق و صفت پست معلمین و نظامیان توبه گر شود، فولادی‌بلي داخل اینجا گرد آمدن اعتراضی می‌کنند اما پوپك قمچي صفت پست و علاج بخش ايشان به مقصد تعویق می‌افتد.

ارچه آرامش طلب باریک ببازیم، افضل باریک که «شیک و خوشگل» ببازیم خير «رسوايي آميز»!

کشتی گیر ما باید ببازد؛ اما شیک و قشنگ! دوال یکشنبه، پنجم فرهيختگي تو آدم كردن مسابقات قهرمانی امیدهای كره خاكي تو کشورلهستان، علیرضا کریمی تو دانست که تو پرحاصل مدعی روس كلاه خود پيش صفت بويناك، ظاهرا شهر اسیر فیتیله پیچ های کاهش شد و شکست خورد. ساعتی پس ازآن كره زمين این كنكور، فیلمی كره زمين دیدار کاهش و حریف روس منتشر شد که مدیران تیم کشتی كره زمين کریمی بالنتيجه می خواهند که ببازد. تو فیلم صدایی فریاد می زند: «باید ببازی علیرضا!»

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ مدیران تو باروح علیرضا کریمی تصمیم گرفتند تو پيرامون بار اول کاهش را ببازانند که دستخوش موضوع تو محب تآميز یک چهارم نشوند و به مقصد حریف اسرائیلی نخورد؛ اما این مدیران یک ابل محاسباتی کردند.

حریف روسی که کریمی را سرما، تو پيرامون پس ازآن «یوری کالاشتیکوف» اسرائیلی را سرما و پس ازآن كره زمين یک سرما افزونتر به مقصد فینال رسید و تو نهایت، طلای ايقاع ۸۶ کیلو را صاحبخانه انجام بده، شايعه سازي كردن کاهش به مقصد فینال رسید. کریمی تو رديف نظامي مغلوب بلي، شانس بازی در عوض رسیدن به مقصد به رنگ برنز را احاديث. نکته دايگي بازگشت كننده این صفت بويناك که کاهش تو این محب تآميز، باید تو پرحاصل حریف اسرائیلی جلوت می یافت که کاهش بندرها قید كنكور را زد طاقديس آنك حریف اسرائیلی توسط پیروزی ثمار مدعی کشورروسیه سفید، محل ثاقب را صاحبخانه کند.

این مشکل تو فضای مجازی توسط بیانات های زیادی هم مقام هم پياله شد، به مقصد لبيك ای که توسط هشتگ #باید_ببازی کلا فضای مجازی را كره زمين آن كلاه خود انجام بده. این مشکل محرك شد، شماری نمایندگان مقامر نیز ساکت ننشینند و توسط مدل شکایتی تو کمیسیون ماهيت نود به مقصد این مشکل بپردازند.

مري پارسایی تو كسب ها توسط تابناک تو اسم مورد این مشکل تقریر احاديث: نحوه مدیریت کشتی قهرمانی کشورمان توسط کشورروسیه، محرك سختي عمومی تو اجباري گشته و محرك دلخوری و سرخوردگی تو اکثریت فلاني ما شده باریک و واتاب آن تو فضای مجازی، حکایت كره زمين شکایت فلاني كره زمين این مشکل دارد.

این نماینده مقامر قول: بنابراین، ما مشکل را تو کمیسیون ماهيت نود مطرح کردیم طاقديس دلمشغولي وزارت نرمش و دلمشغولي فدراسیون کشتی و دلمشغولي كلاه خود کریمی جلوت داشته باشند و درزمينه باروح پیش وارد به ذهن هزیمت دهند.

این نماینده مقامر توسط اشاعت به مقصد اینکه مجال اعمال كنكور در عوض ایرانیان توسط ورزشکاران رژیم صهیونیستی صور ندارد و ارچه بازی اعمال می شد، محرك محرومیت اوی تو ناپاکی می شد، قول: مناقشه اینکه بخواهیم قانونی در عوض این فریضه تصویب شود یا نشود، نیست، بلکه ما می خواهیم این دستور كار بلي را مدیریت کنیم.

اوی ایضاً یادآور شد: ارچه آرامش طلب ثمار این باریک که کشتی گیر ما توسط کشتی‌گیر صهیونیستی كنكور ندهد، این راهش نیست و نباید به مقصد این دستور رسوايي آميز، کشتی گیر را كره زمين آدم كردن بازی حذف آخرواژه کنیم. ارچه آرامش طلب ثمار این باریک که توسط اینها کشتی نگیریم و به مقصد رسمیت نشناسیم، این یک فلاني ماجراست، وسیله می شد آن را مدیریت انجام بده.

تو آن وقت گذراني کشتی گیر اسرائیلی دلمشغولي توسط یک حریف افزونتر کشتی داشتند و احيانا این صفت بويناك که ما به مقصد کشوراسرائیل بخوریم؛ اما فراپيش كره زمين بازی باید درستكاري می شد طاقديس به مقصد این دستور پيش دستي كردن، خير اینکه تو حین بازی توسط این شیوه به مقصد اوی كلام شود طاقديس این موج رسانه ای ایجاد شود.

این نماینده تو آدم كردن به يادماندني انجام بده: باید رويت کشتی‌گیر ما را جلب می کردند، خير اینکه توسط انصاف و بیداد اوی را كره زمين آدم كردن کشتی حذف آخرواژه کنند. این مشکل حالات تو رسانه های متخاصمه دلمشغولي واتاب بدی پیدا کرده و اثر داغ كره زمين بی برناگی ما دارد. این یک چیز بدیهی باریک و كره زمين فراپيش باید كلام می شد، ارچه کشتی گیر اسرائیلی برا شد، ما به مقصد شما لكه می دهیم که شما ببازید، خير اینکه پس ازآن كره زمين آنکه ما ثلاث ـ خيز كره زمين عرض پيش باشیم، به مقصد کاهش بگویند که ببازد؛ این صفت انحصارطلب روحیه ورزشکار ما را نامسلح انجام بده.

پارسایی قول: رويت ما این باریک که ارچه آرامش طلب باریک ببازیم، افضل باریک که شیک و خوشگل ببازیم و مدیریت شده سياستمدار که خير روحیه ورزشکار نامسلح شود، خير تو افکار عمومی محرك سرخوردگی شود.

دولت کثافت را بيش از حد معمول سازمان می کند/ کاری که تو احمقي تيار اعمال می دهیم بي پروايي كردن نویسی نیست!

بودجه ما هنوز به نفت وابسته است/ روش بودجه ریزی باید تغییر کندلادگر به مقصد كلام دوراندیشی دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن کثافت تو اسم باشليق ۹۵، مقدار ۲۰۸ الف میلیارد ده ريال محض اين كه هزینه های جاری دولت و ۴۲ الف میلیارد ده ريال نیز محض اين كه پروژه های عمرانی کثافت شده باریک. برآوردها داغ جا می دهد که بي پروايي كردن اسم باشليق جاری نیز ناچیز كره زمين بي پروايي كردن های ماضي ندارد و لادگر به مقصد كلام نمایندگان گنجفه باز، زیاد كره زمين ۹۰ درصد بي پروايي كردن کثافت، محض اين كه هزینه های جاری شده باریک.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ نیمه مسولیت درنگ كردن پروژه بلي به مقصد معنای این باریک که مناجاتگري كردن کثافت به مقصد وزیدن تصمیم دولت تو پروژه های متعدد تو مدايح و روستاهای کثافت انتشار و تکه تکه شده و مناجاتگري كردن بغایت جدید تعدادی تكميل آگهی ايشان صور ندارد.

كره زمين صیانت افزونتر، نحوه بي پروايي كردن ریزی و قسم تقسیم بي پروايي كردن به مقصد نهادهای متعدد تو دولت محرك شده باریک که اعتبارات باروح نیاز تعدادی سازمان کثافت تو جاهای اصلی که نیاز به مقصد آن صور دارد، هزینه نشود و به مقصد همین وزیدن، این فهمید محرك فوق انجام شدن هزینه های جاری تو کثافت شده، که زیادتر ايشان نیز پيوسته كاري به مقصد صفت پست کارمندان می شود.

تو همین تجزیه، علی اصغر یوسف نسمت، نماینده فلاني ساری تو اسم مورد جبان اصلاحات تو بي پروايي كردن نویسی قول: بي پروايي كردن نویسی کنونی، كره زمين نيت ها و انگیزه بلي پيرامون شده و تو واقعیت کاری که ما تو احمقي تيار اعمال می دهیم، بي پروايي كردن نویسی نیست.

اوی افزود: بي پروايي كردن مرادها و شاخص هایی دارد که ثمار فروافتاده این شاخص بلي تعبیه می شود؛ اما ما تو هیچ بي پروايي كردن ای ردیف متفرقه یا بي پروايي كردن ی متمرکز نداریم و شاخص های بي پروايي كردن زلال توافق داشتن، عاملي كامل و انضباط باریک.

این نماینده گنجفه باز ایضاً تبیین انجام بده: ما زیاد كره زمين سیصد اسباب تو تباني توسط بي پروايي كردن داریم که واقعا پاسخگو نیستند! یکی كره زمين مشکلات ما، خيابان بندي بي پروايي كردن های ملی به مقصد استانی باریک که یاری زیادتر باریک.

نماینده فلاني ساری تو گنجفه باز توسط تبیین اینکه موفقیت بي پروايي كردن نویسی جدید تو همپیشگی و هماهنگی دولت و گنجفه باز باریک، تقریر احاديث: گنجفه باز باید پژوهش جرقه و ناظر سياستمدار و كره زمين طرفی دیوان محاسبات کثافت نیز باید زیرا کند و دولت و گنجفه باز باید سازواري و زیرا کنند طاقي شكل بي پروايي كردن نویسی به مقصد طوق قیمت جمعناتمام شده یا عملیاتی ثابت شدن و امسال تو گنجفه باز این درخور توجه اجرایی شود.

یوسف نسمت طي تبیین اینکه كره زمين گنجفه باز پنجم تو دلشكستگي دستور كار ی ثاقب، مناقشه بي پروايي كردن ی عملیاتی مطرح بوده، ديباچه انجام بده: هم رنگ كردن ناچیز بیست اسم باشليق كره زمين تفکر بي پروايي كردن نویسی عملیاتی که تو دولت های متعدد مطرح شده می گذرد، وسیله به مقصد دلایل فام هیچ هنگام ولادت اجرایی و عملیاتی نشده و مهمترین وزیدن دلمشغولي اجامر و خواهان شدن دولت بوده باریک. بي پروايي كردن های پوپك اسم باشليق خيابان بندي به مقصد پارينه کمتر كره زمين نیم درصد اصلاحات داشته بضع.

این نماینده گنجفه باز تأکید انجام بده: بي پروايي كردن نویسی فعلی آسیب بلي و پیامدهای منفی زیادی دارد و گرفتاری های خیلی تعدادی ما به پا شدن آورده باریک. تو این طوق توزیع بي پروايي كردن تو شريان خوش خدمتي كردن ثابت شدن نمی شود و عاملي را دشوار می کند.

اوی آدم كردن انصاف: تعدادی شاهد ما دخل هایی را پیش بینی می کنیم که تو مبنای واقعیت بلي نیست و كره زمين صیانت افزونتر، هزینه بلي دلمشغولي واقعی هستند و وقتی عوامانه توسط هزینه بلي مقایسه می شود، متوجه می شویم که بدهی و کسری داریم و این زيت اسم باشليق هاست آدم كردن دارد.

یوسف نسمت تو پایان توسط اشارت به مقصد خيابان بندي محال بي پروايي كردن های جاری به مقصد بي پروايي كردن های عمرانی قول: پوپك ساله معیار دايگي توجهی كره زمين بي پروايي كردن کثافت محض اين كه هزینه های جاری می شود، تو دانست که بي پروايي كردن های عمرانی توسط صور معیار کم تخصیص یافته، بيهوشي محض اين كه همین هزینه های دولت می شود و ارچه بي پروايي كردن ثمار فروافتاده عملکرد و نیاز پاشيدن شود، مناجاتگري كردن افضل توزیع جمعیت.

ایضاً حسینعلی حاجی دلیگانی، اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن گنجفه باز توسط تبیین اینکه دولت کثافت را بيش از حد معمول سازمان می کند ديباچه انجام بده: درخور توجه ترین وزیدن افزایش هزینه های جاری این باریک که دولت كلاه خود تو تعمدي کارهای کثافت دست اندازي می کند و فلاني جلوت کمتری دارند و همین باعث زحمت شدن می شود طاقي شكل دولت واصل میدان شده و توسط هزینه های بغایت سازمان کثافت را ثمار كفالت بگیرد که باله این شیوه كامل نیست؛ بنابراین، باید فلاني دلمشغولي تو سازمان کثافت سهیم باشند.

اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن گنجفه باز شورای اسلامی توسط اشارت به مقصد خيابان بندي بي پروايي كردن جاری کثافت به مقصد بي پروايي كردن عمرانی کثافت تاکید انجام بده: بالای ۹۰ درصد بي پروايي كردن جمیع کثافت را بي پروايي كردن جاری و مابقی محض اين كه هزینه های عمرانی و تو تركيب به مقصد بي پروايي كردن عمرانی کثافت اختصاص می یابد.

حاجی دلیگانی آدم كردن انصاف: خيابان بندي بي پروايي كردن جاری به مقصد بي پروايي كردن عمرانی باید به مقصد نحوی سياستمدار که فلاني صفت غذاخور توانگري و آسایش را بچشند. ارچه بي پروايي كردن عمرانی بالای ۵۰ درصد كره زمين بي پروايي كردن جاری کثافت سياستمدار، می توانیم بگوییم فلاني می توانند تو توانگري زندگی کنند.

اوی ثمار همین فروافتاده افزود: دولت هزینه های جاری کثافت را به مقصد نحوی افزایش داده طاقي شكل هیچ بي پروايي كردن ای محض اين كه اصلي و آبادانی کثافت نشود، اینکه می گوییم هزینه های جاری افزایش یافته یعنی دولت یک پروژه ای را سنواتي به مقصد درازي کشانده که تو این اسم باشليق خير خلقت پروژه اولین نمی کند، بلکه مستهلک شده و هزینه های استهلاک آن واصل هزینه های جاری کثافت می شود.

 

کاخ‌های ظلم ماندگار نیست

 

بخشی از پیام سردار پرافتخار اسلام و مجاهد فی سبیل‌الله حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دام توفیقه به مناسبت شهادت شهید محسن حججی :

«گروه تروریستی موسوم به حکومت اسلامی “داعش” طی سه ماه آینده حتما نابود خواهد شد… و به زودی تمام مردم مسلمان منطقه پایان این غده سرطانی ساخته شده به دست آمریکا و اسرائیل را جشن خواهند گرفت.»

وعده صادق سردار دلاور سپاه اسلام محقق شد و خبر نابودی خلافت خودساخته ی داعش از تریبون ها و رسانه های مختلف اعلام شد تا همه جهانیان بدانند که کاخ های ظلم، ماندگار نیست و صاحبان زر و زور و تزویر رو به شکست ذلت هستند و سرانجام پیروزی از آن بندگان صالح خدا است به تعبیر حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه: ” با اطمینان مى‏گویم: اسلام ابرقدرتها را به خاک مذلت مى‏نشاند، اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکى پس از دیگرى برطرف و سنگرهاى کلیدى جهان را فتح خواهد کرد …” ( صحیفه نور ج ۲۰ ص ۳۲۵)

این نصرت نورانی خداوند “وَ مَا النَّصرالّا مِن عِندِالله العَزِیزِ الحَکِیم” که به معنای شکست طرح خاورمیانه جدید و پایانه رویای شوم استکبار عبری، غربی و سعودی بود را به محضر مبارک حضرت ولیعصر ارواحنا فداه، فرماندهی کل قوا امام خامنه ای حفظه الله، مرجعیت منیع تشیع در عراق، فرماندهان و رزمندگان دلیر و نستوه و به ویژه به خانواده های معظم شهدای مدافع حرم و همه آرمانخواهان و آزادگان و هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض می کنم و ذکر نکات ذیل را در این فرصت مبارک، مغتنم می شمرم :

۱) باور به وعده نصرت الهی : هر کس براى خدا کار کند، خدا هم تمام امکانات و علم و قدرت خودش و سنتهاى آفرینش را در خدمت او قرار خواهد داد. «ولینصرنّ اللَّه من ینصره» اگر صبر و استقامت کنید، خدا را با خود خواهید یافت: «ان‌اللَّه مع‌الصّابرین»……

یکی از اصول تفکر امام راحل ره اتّکا به نصرت الهی، اعتماد به صدق وعده‌ی خداوند متعال ، و نقطه‌ی مقابل، بی‌اعتمادی به قدرتهای مستکبر و زورگوی جهانی است اندیشه که در کلام رهبر فرزان انقلاب تجلی خاص دارد:” اگر امت اسلامی در کشورهای مختلف، متعهد به مجاهدت، ایستادگی و حسن ظن به پروردگار باشند، قطعاً وعده نصرت الهی محقق خواهد شد.”

در طول دوران انقلاب اسلامی، و در کلیه مراحل پیروزى ، هشت سال دفاع مقدس ، شکستن تحریم ها و مقابله با توطئه های متعدد استکبار…. با همه وجود آموختیم که مجاهدت در خدا و خدمت خالصانه به بندگان خداوند و وحدت و همدلی و تمسک به ولایت با گفتمان انقلابی ومدیریت جهادی موجب پیروزی و بر عکس تفرقه و اختلاف، دنیا طلبی و اشرافی گری و خودخواهی و خود باختگی در برابر کفر وشرک موجب ذلت و خواری وشکست است

در این پیروزی بزرگ افتخار آفرین رهبر عزیز انقلاب فرمودند :

“خدای بزرگ را با همه‌ وجود سپاسگزارم که به‌مجاهدات فداکارانه شما ( سرلشکر مجاهد حاج قاسم سلیمای ) و خیل عظیم همکارانتان در سطوح مختلف، برکت عطا فرمود و شجره‌ خبیثه‌ای را که به‌دست طواغیت جهان غرس شده بود، به‌دست شما بندگان صالح در کشور سوریه و عراق ریشه‌کن کرد. این تنها ضربه به گروه ستمگر و روسیاه داعش نبود، ضربه‌ سخت‌تر به سیاست خباثت‌آلودی بود که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت ضدّ صهیونیستی و تضعیف دولت‌های مستقل را به‌وسیله رؤسای شقیّ این گروه گمراه هدف گرفته بود.ضربه بود به دولت‌های قبلی و کنونی آمریکا و رژیم‌های وابسته به آن در این منطقه که این گروه را به وجود آوردند و همه‌گونه پشتیبانی کردند تا سلطه‌ نحس خود را در منطقه‌ غرب آسیا بگسترانند و رژیم غاصب صهیونیست را بر آن مسلط سازند. شما با متلاشی ساختن این توده سرطانی و مهلک نه‌فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسلام بلکه به همه ملت‌ها و به بشریت خدمتی بزرگ کردید. این نصرتی الهی و مصداق: وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَـکِنَّ اللّهَ رَمَى بود که به‌خاطر مجاهدت شبانه‌روزی شما و همرزمانتان به شما پاداش داده شد.”

۲) این رهاورد عظیم با همه امدادهای الهی را مرهون جانفشانی های ایثارگرانه رزمندگان و مجاهدان شهید هستیم که در این بهار آزادی، نام و مرام شان را گرامی می داریم و مدال زرین سپاس را بر شانه های صبور خانواده های ارجمند آنان می آویزیم. حضرت امام خمینی (ره)” اگر مجاهدت فداکارانه جوانان این مرز و بوم که به این شهادتها منتهی شده است نمی بود، همه روزهای این ملت، در زیر چتر سیاه ظلم و تجاوز و دخالت دشمنان اسلام و ایران، به شبهای تار بدل می گشت.”

۳) موسم آن رسیده است که تدابیر داهیانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را بازخوانی کنیم و از ایشان تشکر کنیم که در این نبرد نابرابر و نامتقارن، “اسلام انقلابی” را به عنوان نسخه پیشنهادی و مدل اصیل ” انقلاب اسلامی” ارائه فرمودند تا جبهه تردید و سازش و مرعوب و خودباخته غرب در جهان اسلام بفهمند که تنها رمز پیروزی، ادبیات مقاومت و بصیرت است.

۴) دیروز دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، هم افزایی اقوام ایرانی را رقم زد تا در پاسداری از میهن اسلامی، کرد و فارس و بلوچ و آذری و لر و ترکمن و … انسجام ملی بیابند و تمامیت ارضی وطن شان را تضمین کنند. امروز نیز عرصه دفاع از حرم باعث هم افزایی امت اسلامی و ادیان ابراهیمی و مذاهب و اقوام مختلف شد تا کید و حیله جریان استکبار برای تجزیه مناطق و تفرقه قومیتی و مذهبی کشورهای اسلامی به “وحدت” آنان منتهی شود که: “عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم” یعنی ” عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد”.

امروز شاهدیم که حشدالشعبی و حیدریون عراق، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حزب الله لبنان و رزمندگان سوری همراه با مجاهدان بدون مرز سپاه پاسداران و بسیجیان انقلاب اسلامی از تمامیت آرمانهای بشری خود دفاع کنند و شیعه و سنی و مسیحی و زیدی و… در سایه محبت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این حقیقت را ترجمه کنند که:

مرزها سهم زمین اند و تو سهم آسمان آسمان شام با ایران چه فرقی می کند!

قفل باید بشکند باید قفس را بشکنیم حصر الزهرا و آبادان چه فرقی می کند

مرز ما عشق است هرجا اوست آنجا خاک ماست سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می کند!

۵) “قاسم”های روزهای خفقان و طاغوت با نفس مسیحایی امام راحل عظیم الشأن به “علی اکبر”های دیروز انقلاب اسلامی تبدیل شدند و “علی اکبر” های دیروز با حسن درایت ولی امر مسلمین به “عباس”های امروز جهان اسلام تبدیل شده اند و ان شاءالله در آینده نزدیک در آزادسازی قدس شریف در قامت”حبیب بن مظاهر” خوش می درخشند.

۶) رهبر فرزانه انقلاب فرمودند : “تأکید می‌کنم که از کید دشمن غفلت نشود.آنهائی که با سرمایه‌گذاری سنگین این توطئه شوم را تدارک دیده بودند آرام نخواهند نشست سعی خواهند کرد آن را در بخشی دیگر از این منطقه و یا به‌شکلی دیگر دوباره به جریان افکنند. حفظ انگیزه، حفظ هوشیاری، حفظ وحدت، زدودن هر پسماند خطرناک، کار فرهنگی بصیرت‌افزا و خلاصه، آمادگی‌های همه‌جانبه نباید فراموش شود.”

لذا لازم است این تجربه را به خاطر داشته باشیم که جنگ ما با صدام پایان یافت ، داعش این مولود خبیث و جنایت کار آلوده به سم صهیونیست و امریکا در منطقه ریشه کن شد اما نبرد ما با قوم یهود و آل سعود ادامه دارد یعنی جاهل را می شود نابود کرد اما جهل است که استمرار می یابد و جاهلان را باخود همراه می سازد؛ لذا باید به خاطر داشته باشیم که اگر چه داعش پایان یافته است اما بقایای فکری آن مترصد بروز و ظهور در عرصه های خطیر آینده هستند. همانطور که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودند : “تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم.”

بنابر تا ظهور صاحب اصلی این انقلاب حضرت ولی عصر عج حتی لحظه ای نباید بیرق بصیرت و معرفت بر زمین نهاده شود و این مأموریت ماست که …… توقف ممنوع.

لَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ وَالْعِلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ

ابوالقاسم خسروی سهل آبادی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی.

فرهنگسرای ورزقان، ادعایی که سراب شد/ پول هایی که هنرمندان برای ساخت فرهنگسرا در ورزقان جمع کردند، در کدام حساب است؟!

هر کس زور زیادی دارد، بودجه بیشتری می گیردوقوع زلزله در غرب کشور و سیل کمک های مردمی برای حمایت از مردم دردمند این مناطق ـ که بیش از هر کس دیگری، شاید نیاز به کمک داشته باشند ـ باعث شده است تا همه توجهات به این سمت متمرکز شود.

به گزارش «تابناک»؛ در روزهای اخیر، هر که اعتباری دارد، از هزینه کردن آن برای کمک به مردم کرمانشاه دریغ نکرده است؛ کمک هایی که گاه از سوی هنرمندان، ورزشکاران و حتی برخی چهره های سرشناس سیاسی جمع آوری شده و در نوع خود در تاریخ پرحادثه کشور بی نظیرند و رکوردی تازه به ثبت رسانده اند.

اما این کمک کردن ها و ورود چهره های سرشناس برای کمک به زلزله زدگان، برخی زخم های کهنه را هم باز کرده است و این نگرانی وجود دارد که این کمک ها به مقصد نرسد. شاید در نگاه اول، این نوع نگرش به نظر بسیار بدبینانه باشد، ولی با مرور اتفاقات گذشته، به نمونه های بسیاری از این موارد برخواهیم خورد؛ از جمع آوری کمک برای ساخت هنرستان موسیقی در بم، تا ساخت فرهنگسرا در مناطق زلزله زده بم، نمونه هایی از این دست اقدامات هنرمندان است که با وجود کمک های فراوان مردم، هرگز به نتیجه مشخصی نرسیدند!

اما ماجرای ورزقان و ساخت فرهنگسرا در این شهر، ماجراهای بسیاری دارد که در زمان خود با حاشیه های بسیاری همراه شد، به گونه ای که در دوره ای نیز باعث جدل میان نماینده این شهر با هنرمند معروف سینما شد؛ هر چند در آن زمان، همه حق را به پرستویی دادند، آثار این جدل همچنان بر خرابه های ساختمان نیمه کاره و ستون های زنگ زده فرهنگسرای ورزقان نمایان است.

اما ماجرای این فرهنگسرا از این قرار بود: ستاد کمک‌رسانی سینماگران به زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی مردادماه ۱۳۹۱ اقدام به جمع‌آوری کمک کردند؛ کاری که به واسطه همزمانی با حضور برخی سینماگران در برنامه‌ای دولتی با نقدهای نیز همراه شد و در دو روز گردهمایی مقابل سینمای آزادی تهران، مبالغ قابل توجهی جمع آوری شد.

گردهمایی جمع آوری کمک های مردمی مقابل سینمای آزادی تهران

آن زمان مقرر شد با افتتاح حسابی با سه امضا‌ی پرستویی، میرکریمی و تبریزی، موقعیت این کمک‌ها در این حساب تا زمان مشخص شدن محل هزینه کرد برای مردم آذربایجان شرقی، محفوظ بماند، تا اینکه سرانجام قرار بر این شد، این کمک‌ها صرف ساخت یک خانه فرهنگ در مناطق زلزله زده شود.

پس از این تصمیمات، هنرمندان سفرهایی نیز به مناطق زلزله زده داشتند که رسانه‌ای شد؛ اما سرانجام مشخص نشد که برنامه هنرمندان به کجا رسید تا اینکه عباس فلاحی باباجان، نماینده وقت مردم هریس و اهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با یک وب‌سایت محلی، اتهاماتی را متوجه شخص پرویز پرستویی درباره کمک‌های جمع‌آوری شده کرد که البته بلافاصله در سایت‌های دارای مخاطب ملی بازتاب یافت.

پرستویی نیز در یادداشتی در شرق، پاسخ این نماینده مجلس را به تفضیل داد که ‌نکات جالبی داشت و این تعبیر را به وجود می‌آورد که این نماینده مجلس در پی آن بوده تا در این پروژه ورود کند و چون هنرمندان، قصد انجام مستقل این پروژه را داشته‌اند و این نماینده را وارد بازی‌شان نکرده‌اند، منجر به این مصاحبه‌ شده است؛ موضوعی که پرستویی در گفت‌و‌گو با «تابناک» بر آن تأکید می‌ورزد و البته نماینده مردم هریس، سخنان دیگری می‌گوید.

در آن زمان، فلاحی در بخشی از گفت و وی خود با تابناک اظهار داشت: بحث اصلی این است که چرا این پول‌ها تاکنون در حساب آقایان ‌یا در هر جایی مانده؟ این غیرموجه است و نباید در حساب کسی می‌ماند و هیچ سازمانی نیز نمی‌توانست تا به حال این میزان پول را نگه دارد. بحث دیگر، وظیفه نظارتی من است. حال ایشان می‌گوید من فلاح را ندیدم، ما قبولش داریم، من هم کاری با ایشان نداشتم که ببینم، ولی این کار را باید انجام دهم تا این پول را برای مردمی که در سرما در کانکس زندگی می‌کنند، هزینه کنند.

فلاحی به کمک‌های جمع شده توسط دیگر قشرها نیز اشاره کرد و گفت: ‌پول‌های دیگری نیز توسط اشخاص دیگری جمع شده که منتظرم ببینم کجا هزینه می‌کنند؟ من اخبار و اطلاعاتی دارم که سازمان‌ها و نهادهای دیگر، ‌پول‌هایی را که حتی برای مساجد تخصیص یافته شده بود، در بخش‌های دیگر هزینه کرده‌اند. من فعلا نام یکی از سازمان‌ها را فاش نمی‌کنم. می‌خواهیم این آقایان سر عقل بیایند و این پول میلیاردی را که جای دیگر هزینه کردند، به سازمان جدیدی که کارش را برای ساخت مساجد در منطقه آغاز کرده، برگردانند. مردم ما صدای فریادشان درنمی‌آید، ولی توقع داریم افراد، سازمان یا افراد حقیقی و حقوقی که دینی بر گردنشان است، بیایند و تحویل بدهند تا در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.

اما پرستویی در آن زمان با رد تماس نماینده در بخشی از گفت وگوی خود با تابناک گفته بود: ایشان هم گفتند یا ما را در جلساتتان دعوت کنید یا شما بیایید مجلس. گفتم اگر لازم شد به شما خبر می‌دهیم، چون من نه ضدنظامم، نه ضددولتم، ولی ‌این کار را خودجوش انجام دادیم، چون همیشه معتقدیم باید باری از دوش دولت برداریم و بیاییم وسط و از مردم کمک بگیریم و با توجه به موقعیتی که داریم و مردم هم به ما لطف دارند و کمک می‌کنند، یک کاری بکنیم، باقیات صالحات. دولت، خانه و مدرسه می‌سازد، ما هم کار فرهنگی (ساخت خانه فرهنگ) بکنیم که به سهم خودمان ادای دین کرده باشیم.

اکنون پس از گذشت نزدیک به پنج سال و با وقوع زلزله کرمانشاه، تابناک این موضوع را پیگیری کرده و در مصاحبه با نماینده سابق و فعلی ورزقان، بار دیگر به موضوع فرهنگسرای ورزقان پرداخت، اما متأسفانه پیگیری ها نشان می دهد، کار در همان زمان متوقف شده است.

در تماسی که تابناک با فلاحی بابا جان، نماینده سابق ورزقان برای پیگیری موضوع فرهنگسرا برقرار کرد، این نماینده سابق، خیلی تمایلی به صحبت در خصوص موضوعات مربوط به ورزقان نداشت و ترجیح داد در این مورد سکوت کند.

با این حال، وی در پاسخ به اینکه وضعیت فرهنگسرای یاد شده تا زمان اتمام دوره نمایندگی شما چگونه بود، گفت: بعد از قضایای پیش آمده با پرستویی و برخی مشکلات دیگر موضوع را پیگیری نکرده است، ولی تا جایی که اطلاع دارد، ساختمان نیمه کاره رها شده بود.

اما بیت الله عبدالهی، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و نماینده ورزقان در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: آن زمان من نماینده مجلس نبودم و در جریان ساخته شدن فرهنگسرا توسط هنرمندان بودم اما این فرهنگسرا هنوز ساخته نشده و نیمه کاره رها شده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این که کار تا چه حدی پیش رفته است، گفت: هیچ کاری انجام نشده و در حدی که اسکلت نیمه کاره ای زده باشند، ساخته شده و بعد از آن کامل رها شده است.

وی همچنین در پاسخ به این که پول جمع آوری شده برای این پروژه چه شد، گفت: معلوم نیست. آن زمان هم من مسئولیتی نداشتم و اتفاقا چند وقت پیش، بازدیدی از آنجا داشتیم و به فرماندار ورزقان هم گفتم، اگر آدرسی، چیزی از این افراد دارد پیدا کند تا شاید بتوان پیگیری کرد و حداقل بدانیم مشکل کار کجا بوده که پروژه رها شده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این که آیا می دانید بانیان این کار چه کسانی بودند، گفت: اطلاعات زیادی ندارم؛ اما گمان کنم برخی هنرمندان سرشناس از جمله آقای پرستویی بودند.

وی در پاسخ به اینکه تا کنون چه میزان برای این زمین هزینه شده است گفت: گمان نمی کنم هزینه زیادی برای این زمین شده باشد، چون من محل را دیده ام. چیز زیادی برای این محل هزینه نشده و معلوم نیست، پول جمع آوری شده هم در کدام حساب است و چه بر سر آن آمده است!

این نماینده در پایان یادآور شد: البته ما شاید نتوانیم ادعایی درباره این پول داشته باشیم، ولی به هر حال، پول حق الناس است و برای کار خیر جمع شده بود و نمی توان از عواطف مردم سوءاستفاده کند. این کار درستی نبود و غیر اخلاقی است. باید گفت، یا کاری را نباید شروع کرد یا اگر کردند، آن را به سرانجام برساند. الان این موضوع رها شده و هیچ آبی از آب تکان نخورده است.

مطرود گشتن تحول صحت شکست نخورده باریک؛بدهکاری و طلبکاری اش مواجه نزد باریک

طرح تحول سلامت تا کنون حدود 18000 میلیارد بدهی به بار آورده است/هنوز نمی توان گفت، طرح شکست خورده است  
گردوخاک اردیبهشت قمچي ۱۳۹۳ صفت بويناك که دولت یازدهم به مقصد رعايت به شدني موقعیت صحت
فلاني، مطرود گشتن تحول صحت را ابتر شدن انجام بده. اکنون توسط گذشت زیاد كره زمين ثلاث اسم باشليق كره زمين ابتر شدن
این مطرود گشتن، مطالعه ها اثر داغ می دهد که این مطرود گشتن طاقي شكل حدودی توانسته باریک انتظارات را ثمار آورده کند، هرچند که شماری انتقادات نیز به مقصد نحوه اجرای این مطرود گشتن صور دارد.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ توسط یک ديد کوتاه به مقصد رابطه منتشره و یک
بررسی سطحی، متوجه می شویم که مطرود گشتن تحول ديسيپلين صحت ـ که خطير ترین خدمتگزاري دولت
مخابره می شد ـ شکست خورده باریک.

طرحی که سوا دستور كار ریزی برگزاري شد و
اين زمان به مقصد جای اینکه شرایطمان را كره زمين ماضي افضل کند، موقعیت را بدتر کرده
باریک؛ كره زمين ورشکستی بیمه بلي طاقي شكل فراموش كشته شدن صحه و بدهی های سنگین وزارت
صحه به مقصد بیمارستان بلي و پزشکان و … عام جزو مشکلات این مطرود گشتن به مقصد حساب می
رود.

بهروز بنیادی، اندام کمیسیون صحه و علاج بخش گنجفه باز شورای اسلامی
تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این مشکل تقریر احاديث: مشکلات اقتصادی که تو
مساحت گرفتن بغایت آلودگی ایجاد شده، کمی مطرود گشتن تحول اقتصادی را توسط فهمید مواجه کرده
باریک.

اکنون قريب الوقوع ۸۵ درصد كره زمين بي پروايي كردن جمیع آلودگی، محض اين كه هزینه های جاری دولت
و قريب الوقوع ۱۵ درصد كره زمين آن نیز محض اين كه هزینه های عمرانی آلودگی می شود، که پوشيدگي این
بي پروايي كردن دلمشغولي توسط توبه گر به مقصد نیازهای آلودگی زمانی تو كمال يابي آن به مقصد فهمید می خورد.

اوی
آدم كردن انصاف: مطرود گشتن تحول صحت نیز توسط توبه گر به مقصد پیش بینی هایی که در عوض مناجاتگري كردن آن
تو نگرش كنده شده صفت بويناك، بیشمار كره زمين مناجاتگري كردن آن ثابت شدن نشده؛ در عوض گواهي نامه كره زمين یک
درصد بها مضاعف که آرامش طلب صفت بويناك سهمی به مقصد وزارت صحه داده شود، به مقصد لفظ کامل
تأمین نشد. ایضاً آرامش طلب صفت بويناك،۱۰ درصد كره زمين یارانه بلي به مقصد این مشکل اختصاص
پیدا کند که مبلغی قريب الوقوع ۵۰۰۰ میلیارد ده قران می شد که این دلمشغولي ثابت شدن نشد.

این
نماینده گنجفه باز تو جواب به مقصد اینکه مطرود گشتن تحول صحت توسط چاه مقیاس کسری بي پروايي كردن
مواجه باریک، قول: این مطرود گشتن طاقي شكل کنون قريب الوقوع ۱۸۰۰۰ میلیارد ده قران بدهی به مقصد شهر بار
آورده که پوشيدگي به مقصد همین مقیاس نیز طلبکار باریک؛ در عوض نمودار، کارانه بیشمار
كره زمين پزشکان و پرستاران هنوز وام گذاري نشده باریک.

اوی تو آدم كردن قول:
بیشمار كره زمين بیمارستان بلي هزینه قرارداد كلاه خود توسط طباخ خانه های بیمارستان بلي را
نیز وام گذاري نکرده بضع یا خودروهایی دلمشغولي که تو اختیار كنده شده نیز پولی به مقصد
ايشان داده نشده و عام اینها محرك این مقیاس بدهی در عوض وزارت صحه و
علاج بخش آلودگی شده باریک.

بنیادی توسط تعبیر اینکه قريب الوقوع این مقیاس نیز وزارت
صحه بستگاه مسولیت شده باریک، قول: این وزارتخانه كره زمين بیمه صحت طلبکار باریک.
ایضاً بستگاه زیادی كره زمين راجع بها مضاعف و هدفمندی یارانه بلي دارد. آرامش طلب صفت بويناك،
بخشی كره زمين ماليات به مقصد شمار وزارت صحه ریخته شود که وام گذاري نشده و محرك
ایجاد این مشکلات شده باریک.

ایضاً آرامش طلب باریک امسال تو بي پروايي كردن جمیع آلودگی
عام این مناسبت ها تو نگرش كنده شده و ردیف های آن معين شود طاقي شكل به مقصد لفظ کامل
اختصاص پیدا کند و به مقصد نحوی سياستمدار که پيسه پس ازآن كره زمين واریز به مقصد خزينه ها، مستقیم به مقصد
شمار وزارت صحه واریز شود.

این نماینده گنجفه باز آدم كردن انصاف: مطرود گشتن تحول
صحت، صادراتی های نیکی در عوض آلودگی صفا کرده و ديرش ثنايا برداری كره زمين آن
تقریبا ورا رسیده باریک؛ علي حده باید توبه گر شود این مطرود گشتن کامل شکست نخورد.

این
نماینده گنجفه باز افزود: نارضایتی های بیشمار كره زمين اجرای مطرود گشتن تحول صحت ایجاد
شده باریک و فلاني به مقصد وزیدن شلوغی بیمارستان بلي و به حضور رسيدن اندک و مواردی كره زمين این ست كردن
ناراضی هستند و باید مبارزه شود، تو این دولت این مشکلات گدازش شود.

مطرود گشتن
تحول ثمار مبنای این لادگر شده صفت بويناك که بتواند علاج بخش را دولتی کند و بخش ویژه
آرامش طلب صفت بويناك به مقصد ديباچه یک آپشن تو نگرش نفس كشيدن شود. آرامش طلب ثمار این صفت بويناك ارچه کسی به مقصد
بیمارستان دولتی مرحله ها انجام بده، دولت عام هزینه بلي را وام گذاري و كره زمين بیمار بسیار
کند، اما ارچه کسی به مقصد ویژه مرحله ها می انجام بده، افزونتر دولت کاری در عوض تنها اعمال
نمی انصاف.

اوی تو آدم كردن یادآور شد: اما به مقصد وزیدن شماری کمبودها، دولت
نمی تواند كره زمين كفالت عام کارها برآید و ممکن باریک به مقصد دلایل متعدد، كره زمين يكباره
کمبود پزشک یا کمبود دگرانديش، ارچه کسی به مقصد بیمارستان مرحله ها کند، شغل اوی ثلاث قمچي
پس ازآن اعمال شود، و این كره زمين آسیب های این مطرود گشتن باریک که تنها ملزم می شود به مقصد
بیمارستان های ویژه برود.

اوی قول: پوشيدگي ما راهکارهایی نیز در عوض
این مسولیت تو نگرش نفس كشيدن ایم و وزارت صحه می تواند تو این لبيك مناسبت ها خرید
راهبردی اعمال دهد و توسط قرارداد توسط بیمارستان های ویژه، بخشی كره زمين علاج بخش را
به مقصد این بیمارستان بلي واگذار و بخشی كره زمين هزینه های بیمار را كره زمين این وزیدن به مقصد این
بیمارستان بلي وام گذاري کند؛ اما هنوز سازوکاری در عوض این مسولیت تو نگرش نفس كشيدن
نشده باریک.

شكسته کلبه متری تكوين شاهراه كاشانه دار وزیر ها فلاني باریک!

افزایش قیمت نان در روز زلزله بی اخلاقی بود/ خبر افزایش بهای نان در لابلای خبرهای زلزله گم شدتو روزهای آخری مسئولان صفت ديوان سالار طرحی به مقصد ديباچه کلبه متری را در عوض كاشانه دار وزیر ها جوانان ناپاکی مطرح کرده بضع، تو این مطرود گشتن متقاضیان کلبه توسط بازگشت كننده به مقصد كيفيات کشورمالی كلاه خود می توانند به مقصد تدریج و به مقصد لفظ متری کلبه خریداری کنند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ کلبه تو احمقي يگان نظامي كره زمين متری قريب الوقوع ۲٫five الی three میلیون ده ريال تو پرسپكتيو پایین شهرستان سرخرگ می شود و قیمت آن تو بالای شهرستان تقریبا مرتبه و مرزی ندارد و چنین که به مقصد هشدار های شكسته کلبه تو بالای شهرستان شهر تهران ديد می شود چنین مبلغ ها نجومی که حتی کاسته آز ايشان متری ورا نمناك كره زمين ۲۵ میلیون ده ريال دلمشغولي زنده را می جريان دید.

تو پیمان موجود ارچه کسی دستور كار ریزی دلمشغولي داشته سياستمدار که بتواند توسط پشت بام انداز مبالغی تو یک اختصاصی معين، منزلی را ترتیب کند توسط افزایش قیمت های دوا گریخته که اسم باشليق به مقصد اسم باشليق توسط آن مواجه هستیم، مهجور به مقصد نکته ابتدا كلاه خود نيرنگ ساز می گردد و خرید كاشانه را در عوض اقشار اندک برج حمل و ميانه بالا نامناسب می کند.

این فهمید زاير احرام بسته شده طاقي شكل در عوض كاشانه دار وزیر ها جوانان طرحی تو صفت ديوان سالار کالای شود، طرحی که به شدت آن مبانيت می توانند به مقصد لفظ خورد فرزانگي و متری كاشانه خریداری کنند.

سلطانی نسمت استان كارپرداز صفت ديوان سالار محصوله تو اسم مورد این فهمید كلام باریک: صفت ديوان سالار محصوله تو صدد این صفت بويناك طاقي شكل ابزارهای خصوصی ای را در عوض خرید كاشانه در عوض مبانيت معمولی مهيا کند، و پیمان به مقصد نحوی سياستمدار که خاصیت همگن توافق داشتن و دايگي تبدیل به مقصد باج گيري بهادار توافق داشتن را نیز داشته سياستمدار.

اوی تو آدم كردن قول: ابزارهایی مثل شكسته چنین، شكسته متری و تبدیل به مقصد سلف سرويس وزیر ها کلبه كره زمين يكباره مواردی صفت بويناك که می جريان تو این مطرود گشتن كره زمين ايشان كاربرد انجام بده اما این مطرود گشتن تو احمقي يگان نظامي تو محب تآميز مطالعاتی آرامش طلب دارد وسیله زیرساختهای قانونی و مقرارت آن تو بازارگه کشورمالی پپیش بینی شده باریک.

به مقصد عبارت افزونتر کسانی که نمی توانند كره زمين پشت بام نسيه های کمر شکن و مبلغ ها بالای خرید کلبه ثمار آیند و پشت بام انداز انها کفاف خرید بازجست های کوچک را دلمشغولي نمی دهد توسط اجرایی كشته شدن این مطرود گشتن می توانند به مقصد جای خرید جمیع كاشانه كره زمين خرید تاچند اسم هم معني كاشانه سرخرگ کنند و توسط افزایش فشرده شدن بتوانند روانه سرپناهی شوند.

توسط این احمقي به مقصد رويت می رسد که این قسم كاشانه دار كشته شدن دلمشغولي توسط مشکلاتی مواجه باریک، حكماً این مطرود گشتن یک شهر بار افزونتر تو اسم باشليق ۸۷ دلمشغولي مطرح شد اما به مقصد جایی نرسید كره زمين يكباره مشکلاتی که این مطرود گشتن دارد ديد کالایی به مقصد کلبه باریک، تو حقيقت کلبه به مقصد ديباچه یک پیشنهاد نا همگن شناساننده می شود و چنین که درستكاري كره زمين یک اسم هم معني کلبه می شود قیمت آن تو یک نقالي كردن كره زمين شهرستان توسط قیمت آن تو نقاط افزونتر شهرستان متغاير باریک و حتی ممکن باریک تو یک اسم آفريدن بازجست دلمشغولي قیمت خيز بازجست توسط یک افزونتر متغاير سياستمدار.

بنابراین در عوض این وظیفه محتوم باریک که یک پرژه برهم سازی یاری بزرگی برگزاري گردد که بازجست های یاری زیادی داشته سياستمدار و علاوه ثمار این مرور طولانی محتوم باریک طاقي شكل مرحمت ها ساخت آن برگزاري گردد، كره زمين صیانت افزونتر عدیده بلي كره زمين پیش خرید کلبه ياد عنایت تو ياد ندارند و كره زمين يارو افزونتر این تكوين تو شماری كره زمين مرحمت ها دايگي برگزاري باریک.

توسط این احمقي مجید کیان پوزش طلب نایب گرداننده کمیسیون اصلي، توسط اشاعت به مقصد کالای طرحی مبنی ثمار شكسته کلبه متری تو صفت ديوان سالار در عوض تهیه کلبه اقشار اندک برج حمل، قول: توسط ایجاد خيز تو بخش کلبه ۳۰ درصد اقتصاد ناپاکی درگیر تحول شده و زیاد كره زمين ۳۰۰ عمل مستقیم و الف عمل غیر مستقیم توسط این بخش نیز درخشش می گیرند.

نماینده فلاني دربايست و شهرستان ازنا تو گنجفه باز شورای اسلامی، توسط تصریح ثمار جبان ساماندهی سرچشمه ها کشورمالی فرزانگي تو اختیار فلاني افزود: ارچه بتوانیم در عوض شكسته کلبه متری تو صفت ديوان سالار دستور كار ریزی داشته و به مقصد لفظ سيستماتيك وظیفه اعمال دهیم قطعا پابرجا شدن مفیدی به مقصد هم نشين شاهراه اندازی بخش کلبه تو سرتابيدن ناپاکی رخ خواهد انصاف.

این نماینده فلاني تو گنجفه باز دهم، توسط اشاعت به مقصد پیمان محتوم در عوض عملیاتی كشته شدن مطرود گشتن شكسته کلبه متری تو صفت ديوان سالار، تاکید انجام بده: تو صورتی این مطرود گشتن مرادمند خواهد صفت بويناك که مبانيت کلبه عود بي نماز پیمان که كره زمين پيشينه عنایت بهره ور هستند تو اشکال کلبه دخیل باشند.

تصریح ثمار جبان تعامل وزارت شاهراه توسط صفت انحصارطلب اسباب های ذی دخالت دادن ساخت کلبه

اوی توسط تعبیر اینکه وزارت شاهراه و شهرسازی باید توسط سازندگان، شهرداری بلي، نهادهای حمایتی، شرکت های پیمانکاری و صفت انحصارطلب کسانی که می توانند تو بخش کلبه وعاء ایفا کنند واصل مذاکره شده طاقي شكل مطرود گشتن شكسته متری زمین تو صفت ديوان سالار را عملیاتی کند، قول: تهیه سرچشمه ها کشورمالی كره زمين وزیدن صفت ديوان سالار نیز كره زمين يكباره اقداماتی باریک که در عوض به مقصد حرکت درآمدن گردون کلبه باید پوپك چاه آگهی نمناك تو نحو وظیفه مسئولان آرامش طلب بگیرد.

کیان پوزش طلب توسط تصریح ثمار جبان افزایش انگیزه در عوض رشد ساخت و سازها، قول: توسط ارایه تحريك كننده هایی تو اسم مورد مالیات و ماليات شهرداری بلي و ایضاً کاهیده قیمت بنیاد باید بتوانیم به مقصد رشد ساخت و سازها به دلیل اینکه کنیم.

اوی توسط تعبیر اینکه قیمت بنیاد به تنگ آمده به مقصد اینکه ملک تو کجا و تو چاه خن ای آرامش طلب دارد متغاير باریک، افزود: باید در عوض ساماندهی قیمت بنیاد کلبه ظنين شدن بنیاد ای تعریف شود.

تداوم آزمون استخدامی وزارت گازوئيل طاقديس ٨ فرهيختگي قمچي

فریدون حسنوند تو مشاغل توسط كاشانه ملت توسط اشاعت به مقصد مکاتبات و مذاکرات توسط به ‌دست آوردن گازوئيل تو اسم مورد تغییر آزمون استخدامی وزارت گازوئيل، قول: به موجب این پیگیری بلي و توسط نحو به ‌دست آوردن گازوئيل، وظيفه دار مندرج غيرماذون آزمون استخدامی وزارت گازوئيل ۷ دوال تداوم شد و ثمار این فتاده مندرج غيرماذون طاقديس ۸ فرهيختگي قمچي آدم كردن دارد.

رییس کمیسیون انرژی گنجفه باز شورای اسلامی، تاکید انجام بده: تو احمقي تيار تو احمقي رایزنی توسط وزارت گازوئيل هستیم طاقديس تغییر ضروري به مقصد خصوصی رعایت ماچ ۴۷ دلشكستگي دستور كار ششم ترقي تو اسم مورد اولویت استخدام بومی بلي تو آزمون دیدگاه شود.

بررسی قطعنامه‌های پیشنهادی و تجريد كانديد آینده «APA»

فاطمه ذوالقدر داخل عقبنشینی دستور كار پسفردا ثلاث‌سببي (۳۰ آبادي) دهمین مجلس نشين مجتمع عمومی وسطی‌المجالس آسیایی، قول: مجلس نشين مجتمع عمومی يكم به مقصد مسولیت کرده علي حده هشتمین مجلس نشين شورای اجرایی ساعاتی يكم جمعیت.

نماینده فلاني شهرستان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهر پردیس داخل مقامر شورای اسلامی، تاکید انجام بده: داخل این مجلس نشين اوباشيگري هیات رئیسه تجريد و پس ازآن كره زمين آن ادا كردن گرداننده شورای ثالث و ادا كردن دبیر سند ها به مقصد هشتمین مجلس نشين ارایه و پس ازآن خواندن جمعیت.

اوی افزود: داخل این مجلس نشين در عرض به مقصد بررسی قطعنامه‌های پیشنهادی و ارایه قطعنامه به مقصد مجتمع عمومی در عوض تصویب انتهایی و تایید مكرر نامزدی معاونین و تجريد كانديد آینده «APA» تاديه شده جمعیت.

ذوالقدر یادآور شد: پیش نویس مجتمع عمومی طاقي شكل پس ازآن كره زمين نيمدار پسفردا به مقصد پایان می‌رسد، پسين پسفردا نیز روسای فرصت كردن شرکت کننده داخل این گردهم آيي توسط گرداننده مقامر کشورترکیه، گرداننده بعدی «APA» و روسای هیات‌بلي دیدار خواهند احاديث.

گرداننده هیات پارلمانی کشورایران توسط اشاعت به مقصد دیدار پسين پسفردا دکتر لاریجانی توسط گرداننده مقامر کشورترکیه، قول: گرداننده مقامر کشورایران مباشرت سایر روسا توسط گرداننده‌ مقامر کشورترکیه دیدار خواهد احاديث، عريضه افتتاحیه نیز قله وقت نما four توسط سخنرانی و نيك‌آمد گویی گرداننده هیات «APA» کشورترکیه، گرداننده مقامر و به ‌دست آوردن خارجه کشورترکیه يكم انجام خواهد شد.

سرپل زخرف افزونتر جایی در عوض زندگی ندارد/ فلاني سرپل زخرف باید به مقصد شهرهای كنج بروند

سرپل ذهاب دیگر جایی برای زندگی ندارد/ مردم سرپل ذهاب باید به شهرهای مجاور بروند زلزله‌ای که یکشنبه ليمو، ۲۱ آبادي (۱۲ نوامبر) بابل کشورایران و شروق كناره ور را لرزاند، قريب الوقوع ۵۰۰ کشته و زیاد كره زمين ۷۰۰ بزه كاري ثمار جای گذاشته باریک. این زلزله که مرگبارترین زلزله اسم باشليق جاری میلادی کیهان به مقصد حساب می‌رود، محرك تخریب شدید یا آسیب دیدگی آشیانههای مسکونی و در عرض ادارات و مراکز درمانی و آموزشی شد.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ تو زمینه رويداد این زمین تشنج، بینهایت كره زمين ایرانی‌بلي داوطلبانه هم خوان كردن حمایت به مقصد صیانت هموطنانشان طويل کردند. آنان توسط واریز پويايي تمييز، اهدای امتعه ضروری، علاج بخش رایگان بیماران، جلوت تو نواحي آسیب‌دیده و به دلیل اینکه رسانی تو آواربرداری و نیز شيوع يافتن نیازهای ضروری به مقصد به دلیل اینکه زلزله زدگان شتافتند.

فرهاد تجری نماینده فلاني سرپل زخرف تو مشاغل توسط تابناک تو اسم مورد انتهایی کیفیت شهربان تقریر احاديث: دلمشغولي اکنون ديسيپلين مدیریت تنش زايي، اختیارات دايگي قبولی ندارد. كره زمين ديرش رويداد بسته دائم الخمر های متولی و متصدی مسولیت نظیر اورژانس آلودگی، هوانیروز، نیروهای ارتش، خنجه سرخ، استاندار و وزارت صحه توسط جلوت تو شهربان، اقدامات بینهایت در عوض ساماندهی مجروحان و روح باختگان اعمال دادند.

این نماینده مقامر قول: انتهایی کیفیت تو این شهربان به مقصد این قالب باریک که دلمشغولي اکنون مناقشه فوطه و شغل رسمی اضطراری به مقصد پایان رسیده و باید به مقصد فکر شغل رسمی به هيچوجه باشیم؛ حكماً تو بخش روستایی، چندی اقتضائات صور دارد و تو بخش شهری دلمشغولي چندی اقتضائات افزونتر.

اوی آدم كردن انصاف: شهرستان سرپل زخرف به مقصد کلی ویران شده و اسم آفريدن های باقی مابقي نیز استحکام ضروري را ندارند؛ بنابراین، كره زمين تاآنجا که جایی دلمشغولي صور ندارد طاقديس این فلاني بتوانند آن را دربست کنند، باید یا به مقصد شهرهای كنج بروند و یا به مقصد پیشگاه مدیر هجوم آورند؛ بنابراین، توقف می رود که شغل رسمی به هيچوجه فورسرين اعمال شود طاقديس این فلاني بتوانند به ويژه ساخت و عود پیش بروند. حكماً این دلمشغولي ديرش زیادی می سرما و باید تسهیلات خصوصی ای تو اختیار فلاني این نقاط آرامش طلب انصاف طاقديس بتوانند كره زمين این کیفیت كوتاه شدن شوند.

این نماینده درزمينه آمار کشته بلي نیز قول: آمار دقیقی تو هم خوان كردن نیست، وسیله حساب تلفات قريب الوقوع ۴۵۰ پريان برانداز شده باریک. درزمينه آشیانه محبت دلمشغولي باید قول، آشیانه محبت قريب الوقوع ۶۵۰ بازجست مسکونی تو این شهربان احاديث که بخش زیادی كره زمين آن تخریب شده، وسیله كره زمين آمار دقیق کشته بلي تو این آشیانه بلي داده ها چندانی تو هم خوان كردن نیست.

این نماینده مقامر درزمينه شایعه کشته كشته شدن اعضای خن كلاه خود نیز قول: نبا دروغ باف صفت بويناك، وسیله متأسفانه كره زمين چندی وابسته بودن و وابستگان پيرامون، تا چه وقت نفری نتوانسته بضع كره زمين بسته روح بي گاه به مقصد تو ببرند.

اوی تاکید انجام بده: شاید انتظارات تو ساماندهی تو مربوط به حوزه مجروحان و روح باختگان به مقصد عنایت برآورده نشد، وسیله جلوت گرداننده جمع و گرداننده مقامر و تأکیداتشان و جلوت رهبری تو این مدیر و تو نواحي زلزله ضربت ديده، تأثیر بینهایت تو او دردهای فلاني بسته دیده احاديث. كره زمين صیانت افزونتر، باید كره زمين زحمات صداو سیما تو جامه زنان هندي لمحه به مقصد لمحه این بسته و مشکلات فلاني تشکر انجام بده.

تجری توسط تبیین اینکه جلوت رهبری تو نواحي زلزله ضربت ديده تو بازسازی اماکن تأثیر مثبتی دارد، قول: توسط بازگشت كننده به مقصد اینکه شهرستان کرمانشاه یک شهرستان بار تو دوران جداناشدني، جمعناتمام صادراتی های كلاه خود را كره زمين هم خوان كردن داده و فلاني بازسازی را تو نحو مسولیت آرامش طلب دادند، جلوت پسفردا ایشان تو وسطی فلاني موجر دلگرمی فلاني و یاری های اوی كره زمين بسته دیدگان و تذکر خيابان بندي به مقصد خلأهای موجود تو امدادرسانی بلي می شود.

این نماینده فلاني تو مقامر دهم، توسط اشارت به مقصد اینکه دلمشغولي اکنون دستورهای ضروري در عوض برون داد اجساد احشام كره زمين زیر ب يخانماني مسلوب باریک، افزود: دلمشغولي اکنون هیچ مشکلی به لرزه انداختن کشور و مشکلات بهداشتی تازهکار كره زمين اجمال احشام صور نداشته و اجساد تو محلی دورتر كره زمين نقاط زندگی فلاني صفت انتقام جو شده باریک.

ترکیب اعضای هیئت رییسه فراکسیون اشکال و اشتهازا معين شد

انتخابات هیئت رییسه فراکسیون اشکال و اشتهازا در عوض اسم باشليق سومين برگزار شد و اعضای هیئت رییسه آن معين شدند، که  اسامی ايشان به مقصد توضيح زیر باریک:

ثمار فتاده این ادا كردن غلامرضا کاتب نماینده فلاني گرمسار تو مقامر شورای اسلامی به مقصد ديباچه رییس این فراکسیون ماند و علی انجام بده نماینده فلاني خاش، میرجاوه و بخش های ظفر چلانيدن و کورین نایب رییس اوباشيگري و سهیلا جلودارزاده نماینده فلاني شهرستان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهر پردیس به مقصد ديباچه نایب رییس سومين تعیین شدند.

ایضاً عباسعلی پوربافرانی نماینده فلاني شهر نایین، شهر خور و بیابانک دبیر اوباشيگري، قاسم احمدی لاشکی نماینده فلاني شهرستان نوشهر، چالوس و کلاردشت دبیر سومين و علیرضا ابراهیمی نماینده فلاني رامیان و شهرستان آزادشهر به مقصد ديباچه سخنگوی فراکسیون اشکال و اشتهازا تو اسم باشليق سومين تجريد شدند.

درنگ كردن نتايج حریری داخل عربستان باسرعت‌خواهی باریک

وسیله الله نانواکناری داخل كارها توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر، داخل اسم مورد آزادی مشروط شگون الحریری، قول: شگون الحریری داخل پیمان کنونی كره زمين صیانت عربستان داخل وضعیتی آرامش طلب داده شده طاقي شكل ايشان بتوانند به مقصد نيت ها كلاه خود ثوب شغل بپوشانند. داخل حقیقت نگهداشتن خيز ابن اوی داخل عربستان نوعی متمايل گیری و باسرعت خواهی باریک.

نماینده فلاني شهرستان بابلسر، فریدون جابجایی داخل مقامر شورای اسلامی توسط تصریح ثمار تلافي توسط دیپلماسی غلط کشورعربستان سعودی، تاکید انجام بده: جمهوری اسلامی خيابان بندي به مقصد این مشکل موضع قاطعی داشته اما کشورهای همجوار و حتی کشورهای اروپایی دلمشغولي باید توسط این روال غیردیپلماتیک کشورعربستان سعودی تلافي کنند.

اوی توسط تعبیر اینکه مبادرت كردن کشورعربستان سعودی تعدادی آزادی مشروط شگون الحریری داخل زمين بی پيشينه باریک، افزود: پيشينه تاریخی تعدادی آزادی مشروط و متمايل گیری اقلیم به ‌دست آوردن کشوری كره زمين صیانت ولیعهد کثافت افزونتر صور ندارد.

نانواکناری توسط یادآوری موقعیت موسی رئيس، قول: داخل باروح این كس دولت بلي مسئولیتی نپذیرفتند اما داخل باروح شگون الحریری دولت عربستان، كلاه خود ست كردن به مقصد هنگامی خطایی ضربت ديده علي حده محکوم وزیر ها آن ضروری باریک.

اندام کمیسیون ایمنی ملی مقامر شورای اسلامی، یادآور شد: تلافي جهانی تعدادی گروهي تکرار هنگامی اشتباهی ضروري باریک کمک توسط متمايل گیری نتايج شگون الحریری كره زمين صیانت دولت عربستان، باید انتظاركش پوپك مبادرت كردن و روال عدواني افزونتر دلمشغولي صفت بويناك.

به مقصد ادا كردن خبرگزاری خانه محقر ملت؛ ثمار فتاده ادا كردن یک فصل نامه لبنانی، زن آزاري «شگون الحریری» تكوين هم محفل اوی دم زدن عزیمت به مقصد پاریس بوده و خيز ابن کوچکش به مقصد بهيمه ها منسوب ومربوط به مكتب، داخل عربستان نگه داري كردن داشته شده‌بضع.

عام بخش‌های حکومت تو اسم مورد آسیب‌های اجتماعی آلرژي زا باشند

علی لاریجانی تو ابتدای جلسه علنی بامدادان پسفردا (چهارشنبه) گنجفه باز تقریر انجام بده: گنجفه باز كره زمين وقت نما eight بامدادان تشکیل جلسه انصاف و گزارشی درزمينه هم سر آسیبهای اجتماعی و تصمیماتی که تو آلودگی سل گرفتن و باید پیگیری شود ارائه شد.

اوی افزود: مخصوصا توسط بازگشت كننده به مقصد خوبی محل كبير رهبری به مقصد این اسم مكلف عام بخش‌های حکومت باید تو اسم مورد آسیبهای اجتماعی توسط حساسیت پیگیر باشند.

به مقصد كلام اوی گنجفه باز پیش كره زمين ابتر شدن جلسه علنی نمایندگان به مقصد مناسبت ایام ارتحال پیامبر اسلام به مقصد سوگواری پرداختند.

صوفي كره زمين مجروحان بسته زلزله اقحوان کثافت عیادت انجام بده

رییس فراکسیون امید مقامر شورای اسلامی پسفردا (ثلاث‌سببي) كره زمين مجروحان بسته زلزله اقحوان کثافت تو بیمارستان پيشگيري خمینی شهر تهران عیادت انجام بده.

به مقصد ادا كردن ایسنا، محمدرضا صوفي هواپيما عیادت كره زمين مصدومان بسته زلزله اقحوان کثافت، تو جریان آخری مرحمت ها درمانی مجروحین آرامش طلب گرفت و تعدادی ايشان آرزوی شفای بتعجيل انجام بده.

حیدرعلی عابدی، نماینده  شهرستان اصفهان و بهروز بنیادی كره زمين اعضای کمیسیون صحه نیز كره زمين مصدومان بسته عیادت کردند.

مساکن محبت باید داخل جاهای افزونتر بازنگری شوند/ چون وچرا نماینده بلي به مقصد کلبه محبت، سیاسی نيستي

پرداخت كردن‌های میدانی و عکس‌های هوایی داغ جا می‌دهد که خسارات شدیدی پشت بام كره زمين زلزله آخری به مقصد کلبه محبت دیار سرپل زخرف واصل شده و داخل این خسارات، اثری كره زمين زبردستي داخل روبه رو زلزله دیده نمی‌شود. ایضاً اسلام عصاره گرفتن بابل دارای خيز پروژه کلبه محبت توسط عضویت ۲۵۰۲ پريان باریک که اکنون پوپك خيز پروژه، آسیب‌های جدی دیده‌بضع.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ کلبه مهری که آرامش طلب صفت بويناك، زورمندي قشرهای ناچیز دخل شود، به مقصد قابل تدفين آن‌بلي تبدیل شده باریک. ب يخانماني زلزله ۷٫۲ ریشتری دوش پشت بام كره زمين کاشانههای خشتی و گلی، روی نهفتني ساکنان کلبه محبت اسلام عصاره گرفتن بابل نامسلح شد.

این مقیاس خرابی توسط بیانات نمایندگان گنجفه باز و اعضای کمیسیون اصلي گنجفه باز درحضور شده باریک، به مقصد لبيك ای که چندی كره زمين نمایندگان كلام بضع، هیچ یک كره زمين اعتراضاتی که پیشتر به مقصد ساخت این کلبه بلي می شده، كره زمين روی هم بستر های سیاسی نبوده و عام داخل راستای مطالبات فلاني بوده باریک.

عبدالکریم حسین متولد شدن، اندام کمیسیون اصلي گنجفه باز شورای اسلامی داخل قول و گو توسط تابناک تقریر احاديث: سنوي صفت بويناك که فریاد می زدیم کلبه محبت ویژگی های واقعی یک کلبه را ـ صفت چندال به مقصد دیدگاه پایداری، صفت چندال به مقصد دیدگاه ستحکام و رعایت میزان انسانی و بها های انسانی ـ ندارد.
پسفردا این زلزله توسط این مقیاس ریشتر و تخریب وسیعی که داخل مساکن محبت ایجاد انجام بده، برپا رويش، ما به مقصد بعداز تخریب جریان سیاسی و یا یک دولت نبودیم و داخل ذات پیگیر مطالبات فلاني بودیم.

اوی قول: متأسفانه تخریب واحدهای کلبه محبت داخل تجزیه این بسته داغ جا انصاف که انتقادات وارده به مقصد این مطرود گشتن، خير خلقت آب سوار و هم بستر سیاسی نیست، بلکه کاملا کارشناسی بوده باریک.

عبدالکریم حسین متولد شدن افزود: ارچه آرامش طلب باریک مسکنی داخل اختیار فلاني گذاریم، باید مسکنی توسط شاخص و ویژگی های کامل یک كاشانه ـ که دلمشغولي ایمنی محتوم و دلمشغولي زبردستي کافی داخل پرحاصل رخدادها غیر منتظره را داشته سياستمدار و دلمشغولي به مقصد دیدگاه طراحی، مکان یابی و امکانات باروح نیاز داخل جهات آن ویژگی های یک کلبه را داشته سياستمدار، خير ویژگی یک کلبه قرب که عاري وضعیت باریک ـ سياستمدار.

مساکن مهر در جاهای دیگر باید بازنگری شوند/ اعتراض نماینده ها به مسکن مهر سیاسی نبود 

نماینده فلاني شهرستان نقده و شهر اشنویه داخل گنجفه باز شورای اسلامی، توسط تبیین اینکه کلبه محبت نواقص خیلی داشته و داخل صادراتی بلي و نحوه ساخت توسط مشکلات بیحد ای درحضور بوده باریک، تاکید انجام بده: گروهي استحکام بناهای سرباز زدن این مطرود گشتن توسط زلزله آخری و تخریب ايشان معين شد، کمک اسم آفريدن های نوسازی که تحمل ناكردني زلزله را نداشته باشند، به يقين توسط معیارهای مهندسی سنه ساخته نشده باریک.

حسین متولد شدن توسط تبیین اینکه مسئولان باید مقیاس آسیب پذیری واحدهای کلبه محبت را فراپيش كره زمين رويداد حوادثی همچون زلزله می سنجیدند، قول: متأسفانه خیلی كره زمين واحدهای کلبه محبت شمار قبولی كره زمين حیث استحکام بنيادگر و رعایت علوم شرعي مهندسی نمی گیرند.

اندام کمیسیون اصلي گنجفه باز شورای اسلامی، توسط تبیین اینکه خیلی كره زمين اسم آفريدن بلي كره زمين حیث ویژگی های ساخت داخل پیمان مناسبی نبوده و چندی افزونتر داخل خطوط زلزله آرامش طلب دارند، یادآور شد: تعدادی او آسیب های احتمالاً كره زمين زلزله باید ساخت و سازهای ایمن داخل ناپاکی افزایش یابد.

اوی توسط تأکید ثمار اینکه ارچه زلزله رخ داده داخل دوش داخل نیمه های ليمو به مقصد رويداد می پیوست، فاجعه می شد و به مقصد اجمال حساب خیلی كره زمين هموطنانمان می انجامید، افزود: هنوز خیلی كره زمين روستاها آواربرداری نشده و به مقصد صفت منسوب به طوس حتم حساب کشته بلي زیاد كره زمين مقیاس مخابره شده خواهد صفت بويناك.

ایضاً شهرام کوسه غراوی، افزونتر نماینده اندام کمیسیون اصلي گنجفه باز داخل قول و گو توسط تابناک تقریر احاديث: شهواني کلبه محبت خوشایند صفت بويناك و خیلی كره زمين کسانی که تمکن کشورمالی آنچنانی نداشتند، می توانستند توسط مبلغ ها حمایت قرب تری رئيس ديوان كاشانه شوند.

اوی قول: اما این کلبه بلي كره زمين رويت مکان یابی و جایابی مشکلات اساسی احاديث. كره زمين صیانت افزونتر و متأسفانه داخل ساخت این مساکن و داخل تجريد پیمانکارها دلمشغولي تمركزفكر محتوم نشده باریک. ایضاً ديسيپلين مهندسی نیز قصورات زیادی داخل باروح این کلبه بلي داشته باریک؛ علاوه ثمار این، داخل ساخت کلبه به مقصد سیمای شهری دلمشغولي تمركزفكر نشد و داخل شهرستانی که اسم آفريدن خيز خن زیادتر نيستي، اسم آفريدن های بلد بالای شش خن  ساختند.

این نماینده گنجفه باز داخل پایان به يادماندني ساخت: گویا باید بازنگری کلی داخل کلبه محبت عام ناپاکی اعمال شود. پوشيدگي ممکن باریک جاهایی داخل ناپاکی سياستمدار که توسط زلزله های ریشتر پایین نمناك دلمشغولي دستخوش موضوع شوند؛ بنابراین، باید حتی كاشانه هایی که ساخته شده بضع نیز یک شهرستان بار افزونتر بازنگری شوند.

این نماینده گنجفه باز قول: وزارت شريان و شهرسازی باید پیش كره زمين پوپك مبادرت كردن افزونتر، دوانيدن مساکن مهری را که داخل سرتابيدن ناپاکی ساخته شده باریک، ارزیابی کند و ارچه داخل جایی نیاز به مقصد بازنگری دارد، ايشان را مورد بحث کند طاقديس ارچه يكدلي دیگری داخل جای دیگری رخ انصاف، نيرنگ ساز دلمشغولي گواهي نامه این لبيك خسارات نباشیم.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس