قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

اصلاحات پایتخت کشورفلسطین توسط موج اعتراضات وسطی‌المللی هم مقام هم پياله انجام خواهد شد

 

مجتبی ذوالنوری تو قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری آشیانهملت، تو بیانات به مقصد مهلتی که سعودی بلي به مقصد ممدوح عباس تعدادی پذیرش نتایج آرامش داده بضع، قول: تشخیص سعودی بلي كره زمين هم تراز و هم سان مدام وارونه بوده باریک.

نماینده فلاني قم تو گنجفه باز شورای اسلامی ثمار همین فروافتاده تاکید انجام بده: مذاکرات آرامش تأثیری تو کیفیت قدس نخواهد روايات به مقصد این طریق که تصمیم گیرنده کشورفلسطین صرفا ممدوح عباس نیست و ملت مسلم کشورفلسطین باید تعدادی سرزمین كلاه خود تعیین غبار کنند.

اوی افزود: یقینا خير تكوين سك های آزادیبخش، فتح، حماس و سایر رديف نظامي های مبارز باید توسط این مشکل صف آرايي کنند بلکه باید بدانند کسانی که تو ردياب بندی ممدوح عباس آرامش طلب می گیرند و به مقصد سرزمین کشورفلسطین خیانت می کنند قطعا منزوی خواهند شد ازچه که جریانات ايمن سازي صهیونیستی تو قدس تشدید شده و توسط این اقدامات سعودی بلي صادرات ای نمی گیرند.

اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی گنجفه باز شورای اسلامی تو پایان توسط اشارت به مقصد اینکه قطعا اصلاحات پایتخت کشورفلسطین توسط موج چون وچرا خير تكوين تو كره خاكي اسلام بلکه تو سرتابيدن کیهان حقيقت می شود، ‌به يادماندني انجام بده: ارچه آمریکا خيابان بندي به مقصد تبرئه سفارت تو کشورفلسطین مبادرت كردن کند گواهي نامه موج اعتراضات خواهیم صفت بويناك که حتی مخابره شد این تصمیم كره زمين صیانت ترامپ به مقصد تعویق افتاده باریک علي حده ارچه كره خاكي اسلام غیرتمندانه خيابان بندي به مقصد این قصه حرکت کند هیچ زود این رویا تبیین نمی شود.

احمدی نسمت تعمدي ما را خجول انجام بده!/شاهراه احمدی نسمت كره زمين شاهراه رهبری جداست

رفتار احمدی نژاد متاثر از مشایی و بقایی است/ احمدی نژاد دیگر از رهبری اطاعت نمی کندكره زمين تاچند هفته پیش که دوانيدن شماری سابقه های پيوسته كاري به مقصد دولت های نهم و دهم و شماری كره زمين یاران نزدیک احمدی نسمت به مقصد جریان افتاده، رفتارهای اوی نیز داخل لغاز كره زمين کم‌شده مسئولان قالب دیگری به مقصد كلاه خود نفس كشيدن باریک؛ كره زمين مفردات نشینی داخل اندروني رئيس عبدالعظیم نفس كشيدن طاقي شكل پخش فایل های تصویری شماری عذار های سیاسی آلودگی.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ احمدی نسمت و یاران اوی داخل این شاهراه كره زمين هیچ کاری دریغ نکردند؛ كره زمين توهین و بدگويي كردن به مقصد نمایندگان گنجفه باز داخل صفحات مجازی نفس كشيدن طاقي شكل اتهام زنی به مقصد شماری عذار های سیاسی، كره زمين يكباره وام گذاري سکه و مبلغ ها بسیاری نیز دیده می شود.

روال این روزهای احمدی نسمت، زاير احرام بسته شماری موضع گیری بلي كره زمين صیانت عذار های سرشناس شده باریک، به مقصد لبيك ای که حتی شماری حامیان اوی که حتی فرمان برداري كره زمين کاهیده را به مقصد فرمان برداري كره زمين بغ خيابان بندي می دهند، كره زمين اوی مخابره آرامش يافتن می کنند؛ تعدادی نمودار، هفته ماضي صفت بويناك که سیدرضا اکرمی، کالای انصاف، این اقدامات و رفتارهای احمدی نسمت كره زمين صیانت روانشناسان بررسی و دلایل آن با زبدگان این لوا و مربوط به حوزه تشریح و معين شود.

اما اینها تكوين کسانی نیستند که به مقصد این سير بیانات اثر داغ داده بضع، بلکه داخل گنجفه باز شورای اسلامی نیز بیانات های تندی كره زمين صیانت نمایندگان گنجفه باز به مقصد رفتارهای احمدی نسمت دیده شده باریک. مصطفی کواکبیان داخل اخیر جلسه گنجفه باز داخل تذکر آیین طومار ای، اوی را جرم بخش آرامش طلب انصاف و قول که كره زمين این سير هم خوان كردن بردارد و به مقصد گنجفه باز توهین نکند.مصطفی ذوالنور، افزونتر نماینده ای صفت بويناك که قول: روال های اوی شبیه کسانی باریک که روانگردان اسم پري زده می کند. 

ضیا اعزازی، نماینده اصولگرای گنجفه باز شورای اسلامی داخل كارها توسط تابناک داخل اسم مورد این مشکل تقریر احاديث: اين سو و آن سو رفتن كلاه خود كره زمين کسانی بودم که تعدادی احمدی نسمت مكابدت های زیادی کشیده مام، وسیله رفتارهای این روزهای اوی ما را خجول کرده باریک. آدم وقتی به مقصد آن پابرجا شدن های ارزنده و مبارزه های بیاندازه که داخل باده بي درد کاهیده به فرجام رسيده باریک، ديد می کند، حیفش می آید این لبيك تعمدي را توسط یک اشاره با گوشه چشم به مقصد دلمشغولي نواختن به مقصد گمشده دهند.

این نماینده گنجفه باز قول: نمی دانم طریق این کارهای کاهیده چیست؛ اما یک چنین واقعا عملکرد نیکی احاديث و ارچه نيرنگ ساز دلمشغولي به مقصد آنگاه بازمی گشتیم، اين سو و آن سو رفتن كره زمين کاهیده یاری می کردم، وسیله رفتارهای آخری کاهیده افزونتر جای خدعه گر ندارد و احمدی نسمت هم خوان كردن به مقصد خودکشی سیاسی مضروب باریک.

نماینده فلاني شهرستان بناب داخل جواب به مقصد اینکه آیا كره زمين کرده كلاه خود پشیمان هستید، قول: خير ما پشیمان نیستیم. آنگاه احمدی نسمت این نيستي، وقتی به مقصد اظهارات رهبری داخل فريضه جمعه اسم باشليق ۸۸ سمط می دهم، شهرستان بار افزونتر درخواهیم یافت که احمدی نسمت اصلاحات کرده باریک.

اوی داخل آدم كردن قول: اما احمدی نسمت پسفردا به مقصد هیچ ديباچه پیرو رهبری نیست و شاهراه كلاه خود را توسط اصولگریان منتزع کرده باریک. اين سو و آن سو رفتن به مقصد ديباچه کسی که تعدادی به مقصد قوچ رسیدن احمدی نسمت مكابدت کشیده مام، این را می گویم شاهراه احمدی نسمت كره زمين رهبری جداست، چو انداختن داخل این روزهایی که ما به مقصد وحدت نیاز داریم، کاهیده ثمار طبل كوچك پراكندگي می زند و کوشش دارد داخل اجباري فتح كردن پدید وغا.

این نماینده گنجفه باز داخل آدم كردن یادآور شد: این اياغچي ما زیاد كره زمين پوپك مدت ها دیگری نیاز به مقصد وحدت داریم. حالات اقتصادی فلاني و معیشت مبانيت اجباري داخل ريسك باریک و اجباري ما پوپك سنه فقیرتر كره زمين پوپك سنه می شود. توسط ایجاد این قسم پراكندگي افکنی بلي نمی شود اجباري را کنترل انجام بده، احمقي این ميان بند ارچه کسی حرفی دلمشغولي دارد باید قانونی مبادرت كردن کند، خير اینکه اینگونه تعمدي را كره زمين بیخ بزند.

این نماینده گنجفه باز داخل جواب به مقصد اینکه طریق این سير را داخل چاه می بینید، قول: به مقصد تصور اين سو و آن سو رفتن، مبانيت ناجوری حوالی احمدی نسمت هستند و به مقصد نگرش می رسد، افرادی مثل مشایی و بقایی قدرت زیادی ثمار کاهیده دارند و احمدی نسمت به مقصد این طریق این لبيك به مقصد سیم آخركار مضروب باریک.

خشکی زیاد كره زمين ۹۰ درصدی نورنجه شادگان

 

مكرم کاظم ناسوده الباجی تو قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط توبه گر به مقصد خشکی زیاد كره زمين ۹۰ درصدی نورنجه شادگان موقعیت آن را بحرانی خواند و قول: مع الاسف حق السكوت ای در عوض این نورنجه تعیین نشده و تو حقيقت کم پيمان جاری تو آن نتيجه پساب های نیشکر باریک که تو حقيقت این پساب بلي نیز حاوی نمک و غوطه بوده و موقعیت بحرانی نورنجه احيانا رويداد بادوبوران های نمکی را نكراء می بخشد که تو حقيقت این ریزگردهای نمکی خير خلقت ساکنان جهات نورنجه بلکه مدیر های همجوار را نیز فروسو تاثیر آرامش طلب خواهد انصاف.

ساکنان جهات نورنجه تو احمقي نهوض و جابجایی نشینی

نماینده فلاني شهرستان اهواز، باوی، حمیدیه و کارون تو گنجفه باز شورای اسلامی، توسط یادآوری بازدید آخری كلاه خود كره زمين نورنجه شادگان، افزود: خشکی این نورنجه امری یاری فجيع و فاجعه آمیز بوده و زیست بومهين نورنجه به مقصد صفت منسوب به طوس کلی تو احمقي نابودی باریک كره زمين سویی تمامی ساکنان جهات که كره زمين دلیل این نورنجه گذران هم نشين شدن می کنند تو احمقي نهوض و جابجایی نشینی هستند.

اوی توسط یادآوری اینکه حتی برش دادن ای پيمان كره زمين رودخانه بلي به مقصد نورنجه شادگان واصل نمی شود، تاکید انجام بده: ورودی پيمان این نورنجه تو ماضي كره زمين رودخانه های کارون و مارون صفت بويناك اما تو احمقي يگان نظامي آبی واصل نورنجه نمی شود و ثمار فتاده تبرئه های پيمان تو ماضي حق السكوت نورنجه به مقصد صفت منسوب به طوس کلی فك شد و تو احمقي يگان نظامي به مقصد غیر كره زمين نمک و لاي چیزی تو نورنجه صور ندارد که توسط تراکم گوز یا نسیمی ریزگردهای نمکی تندرستي ساکنان جهات نورنجه و مدیر های همجوار را توسط جسمی مواجه می کند.

احیای نورنجه شادگان و تهیه حق السكوت آن درخشش گردشگری و ایجاد بها مضاعف را به مقصد بعداز دارد

اندام مجتمع نمایندگان مدیر خوزستان توسط تصریح ثمار اینکه احیای نورنجه شادگان و تهیه حق السكوت آن درخشش گردشگری و ایجاد بها مضاعف را به مقصد بعداز دارد، تاکید انجام بده: توزیع دادگر پيمان و حقيرشمردن حق السكوت نورنجه خلقت راهکار احیای نورنجه باریک این تو دانست باریک که تاکنون هیچ اقدامی تو صوب احیای نورنجه اعمال نشده باریک.

دانشجویان و جوي بازخواست‌گری


چاقوساز دانشجویی کشورایران زیاد كره زمين سبع هزل گويي باریک که داخل تحولات سیاسی و اجتماعی کشورایران نقشی بی بدیل داشته باریک.

فریضه اصلی و وعاء کلیدی تعدادی فعالین چاقوساز دانشجویی همچنان که به مقصد درستی ایفاء شده باریک، آزادی خواهی، آرمانگرایی، تنقیح گری و بازخواست گری اجباري باریک طاقديس غير آنکه روغن آلود مناسبات قوچ و جيره خوار خواهی گردند، اشاره با گوشه چشم ناظر و نماینده فلاني باشند تعدادی تنقیح و درستی اعمال امور. باید علاوه ثمار روشنگری و بیداری اجباري،صدای مطالبات فلاني باشند طاقديس محرومیت زدایی، صف آرايي توسط آسیب های اجتماعی و ترقي و تعالی تعمدي جانبه ناپاکی و تنقیح گری همچنان به مقصد پیش رود.

واقعيت يابي پيوسته این فریضه و كفالت دار توافق داشتن این وعاء، تمرینی باریک تعدادی درس خواندن زبري هایی کلیدی همچون تعامل توسط یکدیگر، تمييز دادگرانه، اخلاق ورزی و فرزانگي جمعی مبتنی ثمار صفت به خاطرسپردني بهره ها ملی. این زبري بلي، بدون شك سرمایه ای باریک که تعدادی مدیریت اجباري و نهادهای ویژه و دولتی داخل آینده ای نزدیک به مقصد ست كردن فعالین نيك كردار این چاقوساز به مقصد ميوه خواهد مجلس نشين.

معلولیت ۱۳ دورويي به مقصد ازای پوپك الف دورويي تو ناپاکی

 ناهید كلاه الدین تو گفتگو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط اشارت به مقصد سرخر خواهد شد معلولان، قول: سيني آخری سرشماری بلي سرخر خواهد شد عليل تو ناپاکی ۱٫۳۵ درصد باریک، به مقصد تبیین افزونتر تو احمقي يگان نظامي كره زمين پوپك ۱۰۰۰ دورويي قريب الوقوع ۱۳ دورويي تو ناپاکی یک قسم معلولیت دارند.

نماینده فلاني شهر اصفهان درمجلس شورای اسلامی، افزود: همه ساله قريب الوقوع ۳۰ الی ۴۰ الف عليل به مقصد اجباري معلولان ناپاکی به علت نوزاد سگ نتايج عليل و معلولیت احتمالاً كره زمين حدثان ماموریت و رانندگی نژاده می‌شوند.

اوی تاکید انجام بده: توسط توبه گر به مقصد اینکه نزدیک به مقصد ۴۰ درصد معلولیت بلي تو ناپاکی احتمالاً كره زمين عوامل ژنتیک باریک، اجباری كشته شدن مشاورت و غربالگری ژنتیک تو دستور كار ششم ترقي طاقديس قريب الوقوع زیادی می تواند جلوی افزایش معلولیت های ژنتیک را بگیرد.

این نماینده فلاني درمجلس دهم، تاکید انجام بده:‌ سيني ماچ ۷۵ ياس دستور كار ششم ترقي ناپاکی، تعمدي زوجین تو وصيد ازدواج باید لفظپرداز ژنتیک را پرکرده و تو لفظ لزوم مشاورت‌بلي و خوراک‌های ژنتیک فراپيش كره زمين ازدواج را اعمال دهند، پوشيدگي بیشترین درصد معلولین را معلولین ذهنی و معلولین دارای نقصان قذر تشکیل می دهند و عملا ۵۷ درصد معلولین ما یا عليل ذهنی بضع و یا دارای نقصان قذر هستند.

كلاه الدین قول: این آمار اثر داغ می دهد که تمرکز فعاليت ها توانبخشی ما باید تو کدام مربوط به حوزه بلي سياستمدار و بیشترین فعاليت ها رسانی به مقصد کدام طیف كره زمين معلولان باید لفظ گیرد، بنابراین به مقصد محاذي فعاليت ها توانبخشی ما باید خصوصاً درخور اطفال سازی زیرساختها در عوض زندگی معلولان توسط توبه گر به مقصد درصد و فراوانی معلولیت بلي پیش برویم.

اوی درپاسخ به مقصد این سروقت که كره زمين پوپك four دورويي عليل یک دورويي دارای معلولیت نقصان قذر باریک، اما تعرض زیر ساختهای ما در عوض معلولان ویلچرنشین صفا باریک، افزود‌: باید پیمان زندگی وزیر ها را در عوض معلولان مهیا کنیم، باید بدانیم زندگی در عوض معلولان تو جریانست و ايشان زندگی را متحد شدن؛ این ما هستیم که بعضا زندگی معلولان را باور نداریم و این گروهي باور كشيده شده به مقصد نادیده دمساز شدن زیرساختها در عوض زندگی معلولان می شود.

كلاه الدین تاکیدکرد: آرامش طلب صفت بويناك سرخر معلولان كره زمين فعاليت ها شهری تو بي پروايي كردن ۹۶ شهرداری بلي دیدگاه شود، اما نمی دانیم این سرخر اكنون تو چاه وضعیتی آرامش طلب دارد و آیا اساسا تخصیص داده شده باریک یا خير؟‌

اوی قول: توسط تصویب لایحه بسیار كره زمين صفت پست مبانيت دارای معلولیت، پيوست ها های اجرایی محتوم تو اظهاروجود های اشتهازا، آموزش، درخور اطفال سازی، میشود، مراقبت و بیمه در عوض معلولان مهيا می شود.

این نمانیده مقامر دهم، افزود: ایجاد صندوق مجال مهلت های شغلی، آموزش های رایگان و دستور كار های پیشگیرانه نیز كره زمين افزونتر امتیازات این لایحه در عوض معلولان باریک، بنابراین امیدوارم تصویب این لایحه بتواند بخشی كره زمين تفاله و سختي این عزیزان را التیام بخشد.

اندام هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مقامر، قول: این لایحه تو این راستا ترتیب شده که معلولان، توسط معلولیت اظهار نظر زندگی کنند و به علت معلولیت كره زمين جریان زندگی بازنمانند، بنابراین امیدوارم هرچه سریعتر درصحن مقامر شود و به مقصد سختي کمتر معلولان به دلیل اینکه کند

جهانبانی بدهکارترین شخصیت حقیقی به مقصد بانک سرمایه/ حسین هدایتی: كره زمين كشيده صادقی شکایت خواهم انجام بده

تا سه ماه دیگر دیدارهایی با سایر محصورین هم انجام می شود/ رسانه ها با بولد کردن احمدی نژاد، او را راضی می کنندسنه ماضي، كشيده صادقی، نماینده فلاني شهر تهران، سندی ماليدن ثمار اعداد و ارقام بدهی ۲۰ بدهکار بالغ بانکی به مقصد بانک سرمایه و استنکاف بدهکاران كره زمين وام گذاري بدهی و خواهش بانک تو رسيد مطالبات و در عرض به مقصد طریق آنچه اوی مماشات و اطاله دادرسی تو ماخذها قضایی ذکر کرده، منتشر رويش.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ نماینده فلاني شهر تهران، تو دانست این صفت حرام زاده را منتشر انجام بده که پیشتر، موظف ديرش ۴۸ ساعته به مقصد بدهکاران بانک سرمایه داده و سریع داده صفت بويناك ارچه تو ديرش مقرر خيابان بندي تعیین غبار بدهی كلاه خود مبادرت كردن نکنند، غيرماذون ايشان را به مقصد داده ها توده خواهد رساند.

اين زمان کاهش تصویری تو توئیترش منتشر کرده که حاوی غيرماذون و مقیاس بدهکاری بدهکاران بالغ این بانک باریک.

صفت حرام زاده منتشر شده با كشيده صادقی و بهم نماه ویرایش شده این صفت حرام زاده

 

صادقی تو هزیمت لیستی که كره زمين بدهکاران بانک سرمایه و مقیاس بدهی ايشان منتشر کرده، پاشيدن باریک: «توسط توبه گر به مقصد تجاوز مسئولان بانک سرمایه طی اسم باشليق های ۸۵ طاقديس ۹۵ تو اعطای تسهیلات بغایت غير پشتیبان و استنکاف بدهکاران كره زمين وام گذاري بدهی و خواهش بانک تو رسيد مطالبات و مماشات و اطاله دادرسی تو ماخذها قضایی، در عوض زلال سازی و داده ها توده، مشخصه ها ۲۰ بدهکار به عمد بانک سرمایه منتشر می شود.»

تابناک در عوض معين كشته شدن جوانب این دهن به مقصد واکاوی صفت حرام زاده منتشره وام گذاري که تو زیر می توانید توضیحات پيوسته كاري به مقصد این صفت حرام زاده را ببینید.

صفت حرام زاده منتشره داغ جا می دهد، بانک سرمایه كره زمين اسم باشليق ۸۵ طاقديس ۹۴ به مقصد چندی اختلاف نسيه های کلانی تاديه شده که زیادتر این پرداختی بلي فراپيش كره زمين استقرار دولت یازدهم بوده باریک. در عرض بررسی بلي داغ جا می دهد پشت بام كره زمين استقرار دولت یازدهم نیز طاقديس ديرش به‌تمامی تو بانک سرمایه به مقصد چندی كره زمين اختلاف در عوض چندمین شهر بار متوالی نسيه وام گذاري شده باریک.

نخستین سررسید وام گذاري نسيه پيوسته كاري به مقصد سپند اسم باشليق ۱۳۸۷ باریک که یک ساله به مقصد آقای متقی در عوض شهر بار ثاقب وام گذاري شده؛ اما طاقديس کنون به مقصد شمار بانک عقب گرد نداده و اوی همچنان كره زمين این مقياس نسيه، صفت تبليغاتچي ۸۲۸۷۳ میلیون ریال به مقصد بانک سرمایه بدهکار باریک.

پیشرفت نسيه وام گذاري شده نیز سيني صفت حرام زاده موجود تو عقرب اسم باشليق ۸۵ به مقصد غيرماذون حسین صرامی و به مقصد اختصاصی ثلاث ساله وام گذاري شده باریک، وسیله صرامی تو برج یکم اسم باشليق ۸۹ قرارداد كلاه خود را تداوم کرده و سيني قرارداد باید تو ۰۲ /۱۳۸۹ توسط بانک تسویه شمار می کرده باریک. توسط این احمقي، اوی طاقديس کنون خيابان بندي به مقصد وام گذاري معوقات كلاه خود مبادرت كردن نکرده و ۱۵۱۵۲۹۸ میلیون ریال به مقصد بانک سرمایه بدهکار باریک.

ثمار فروافتاده این صفت حرام زاده، بیست كس حقیقی و خيز كس حقوقی توانسته بضع كره زمين این بانک نسيه بغایت دریافت کنند. تو میان نسيه گیرنده بلي، مهدی یوسفیان يك ذره توسط دریافت ۱۱۸۹۵۸۶ کمترین مقیاس دریافتی را داشته و شخصی به مقصد غيرماذون جهانبانی توسط دریافت شش مقياس نسيه به مقصد تحصیل توسط مبلغ ها ۲۵۲۳۰۷۷، ۲۲۵۰۱۲۱، ۱۹۱۸۱۵۲، ۲۶۱۹۰۹۴، ۱۸۱۲۸۲۲ و ۲۲۳۲۵۱۲ میلیون ریال تو مجتمع صفت تبليغاتچي ۱۳۳۵۵۷۷۸ به مقصد بانک سرمایه بدهکار باریک که بیشترین مقیاس دریافتی به مقصد ديباچه یک كس حقیقی به مقصد حساب می رود.

نکته جالبی که تو این صفت حرام زاده به مقصد اشاره با گوشه چشم می خورد، این باریک که تو باروح عام بدهکاران بانکی ديرش قرارداد و ديرش سرسید و حتی ديرش تداوم قرارداد معين باریک؛ اما تو باروح نسيه های پيوسته كاري به مقصد دولت هیچ یک ديباچه نشده و معين نیست، نسيه چاه گاهی دریافت شده و ديرش تحویل آن نیز چاه گاهی بوده باریک.

حسین هدایتی تو ردیف های ۳۷ و ۳۸ عینا تکرار شده و احيانا دارد، تنها خيز شهر بار نسيه دم برآوردن و یا به مقصد ابل خلف دلمشغولي تکرار شده سياستمدار. توسط این احمقي، صفت حرام زاده منتشره داغ جا كره زمين دریافت نسيه به مقصد این مقیاس دارد. در عرض تو ردیف ۴۳ و ۴۴ شاملویی نیز عینا تکرار شده باریک.

این تو دانست باریک که حسین هدایتی پسفردا مخابره کرده، خير كلاه خود اوی و خير هیچ یک كره زمين اعضای خن و دستیار های کاهش یک ریال دلمشغولي كره زمين بانک سرمایه نسيه نگرفته و مخابره شاهد باریک که كره زمين كشيده صادقی شکایت خواهد انجام بده.

در صد روز گذشته هیچ گشایشی در فرهنگ کشور ندیدیم/ خطوط قرمز فرهنگی را شفاف کنید

در صد روز گذشته هیچ گشایشی در فرهنگ کشور ندیدیم/ خطوط قرمز فرهنگی را شفاف کنیدفرهنگ به عنوان یکی از مهم ترین عرصه های زندگی اجتماعی، که تأثیر مستقیم و انکارناپذیری بر دیگر عرصه ها از جمله جامعه و اقتصاد دارد، همواره نیازمند توجه مردم و اهتمام مسئولان است. دولت یازدهم و دوازدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود تلاش کرده است تا به وعده های خود در این حوزه جامه عمل بپوشاند.

به گزارش «تابناک»؛ اما بسیاری از فعالان حوزه فرهنگی کشور از عملکرد دولت در این سال ها زیاد دل خوشی ندارند و تلاش های انجام شده در این راه را بی اثر ارزیابی می کنند.

طیبه سیاوشی در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: متأسفانه دولت در عرصه فرهنگی عملکرد خوبی نداشته است. دولت یازدهم ادعا می کرد، تورم را کنترل کرده است، در حوزه فرهنگ هم می گفتند خط قرمزها کاهش پیدا کرده و ممیزی ها نیز کم و مشخص تر شده است. اینها قبول؛ اما این عملکرد مربوط به دولت یازدهم است.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: صد روز از عمر دولت دوازدهم می گذرد، ولی در عرصه فرهنگی هیچ اتفاقی رخ نداده است؛ برای مثال سینمای ما هیچ تکانی نخورده است. در عرصه کتاب هم ما هیچ کار خاصی ندیده ایم، در کل در عرصه فرهنگی کشور هیچ اتفاقی که این دو دولت را از هم متمایز کند، دیده نمی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: جلسات اداری روتین برای من ملاک نیست، باید اتفاقات فرهنگی خاصی برای مردم طراحی شود؛ به طور مثال چند وقت پیش، بخش تئاتر وزارت فرهنگ، تعزیه خاص و منسجم و خوبی را ترتیب داده بود، منظور من هم نمونه هایی از این دست است. این نوع هنرها باید بین مردم بیایند، مردم نمی توانند سینما بروند، نمی توانند از عهده خرید بلیت آن برآیند، یا مثلا نمی توانند به تئاتر بروند. خوب می شود هنرمندان را به میان مردم آورد و از آنان خواست همانجا هنرنمایی کرده یا کتاب خوانی کنند؛ نه تهران بلکه در شهرستان ها هم می شود این اتفاق روی دهد.

نماینده مردم تهران همچنین ادامه داد: دایم در کمیسیون فرهنگی صحبت از هنر فاخر است، اما این هنر جای خود را دارد و مردم باید هنر را درک کنند. من به مسئولان هم این را گفتم و از آنها پرسیدم چه میزان حاضر به سرمایه گذاری برای آشتی دادن مردم با هنر هستند. این موضوع را ما در دولت یازدهم و دوازدهم ندیدیم. اینکه تنها نمایشگاه بین المللی کتاب را به عنوان یک کار فرهنگی عنوان کنیم، درست نیست، نمایشگاه مطبوعات یک نشانه از آن است. شاید ده سال پیش نمایشگاه مطبوعات بدون این میزان تبلیغات پر بیننده تر و باکیفیت تر بوده باشد!
باید همیشه روی این موضوعات کار کرد و درباره این مباحث صحبت شود. البته گفته می شود که سند ملی موسیقی به زودی قرار است آماده شود، ولی فارغ از این موضوع، این حوزه چند مشکل عمده دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مشکل اول و بزرگترین مشکل ما این است که تکلیف معلوم نیست و نمی دانند باید دیده بشوند یا نه. تکلیف این موضوع که در عرصه عمومی باید موسیقی دیده شود یا نه مشخص نیست. ما در بسیاری از عرصه ها یک بام و دو هوا هستیم و روابط ناسالمی حاکم است و بسیاری از این مسائل از حوزه وزارت فرهنگ خارج است و اینها هم نمی توانند گاهی در این مسائل ورود کنند.

وی گفت: در مورد فیلم هم همین وضع وجود دارد و باید به جای فیلم های بی سر و ته که معلوم نیست مال کدام کشورها هستند از فیلم های ایرانی استفاده کنند. من این موضوع را درباره رئیس صدا و سیما هم گفتم، اما گفتند ما نمی توانیم این فیلم ها را اکران کنیم. بعد هم که مشخص شد دیدیم مشکل از حجاب بازیگران ایرانی بود.
اعتراض ما به این روش هاست. تلویزیون ما خانم کره ای را با آن حجابش نمایش می دهد، ولی یک زن ایرانی که چند تار موی آن مشخص است، اجازه نمایش نمی دهد. این نشان می دهد که خطوط قرمز ما مشخص نیستند.

وی همچنین افزود: در عرصه موسیقی هم به همین شکل است. ما می توانیم به راحتی از آنها به نفع منافع ملی استفاده زیادی ببریم؛ به عنوان مثال دیدیم که در انتخابات ریاست جمهوری به نحو خوبی از این موضوع استفاده شد، پس می شود از این ابزار استفاده کرد. در عرصه های دیگر هم می شود از این پتانسیل ها استفاده کرد. نمونه بعدی آن همین موضوع زلزله اخیر بود، دیدیم که چقدر این هنرمندان وارد میدان شدند و حتی مانند یک تشکل مردمی کارهای بسیار خوبی انجام دادند؛ اما متأسفانه این پتانسیل ها هدر می رود و کسی از آن بهره نمی برد.

این نماینده درباره اشکالات کار و همچنین دلایل ممنوع التصویری برخی از چهره های فرهنگی نیز گفت: متأسفانه در خیلی از مواقع حتی دلایل آن هم اعلام نمی شود و نمی گویند، چرا از فلان فرد باید استفاده نشود، ولی تأکید دارند که این کار انجام نشود، وزارت فرهنگ متأسفانه نمی تواند در بسیاری از این موارد هم ورود کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: چون خیلی چیزها شفاف نیست، همه در این مسائل گنگ هستند و حتی نمی دانند، درباره این مسائل باید صحبت بکنند یا نکنند؛ مثلا در مورد همین کشتی‌گیر کشور، با هر کسی حرف می زدیم، حاضر به اظهارنظر نبود و کس نمی دانست باید چه بکنند. به نظر من، باید این مسائل شفاف و یک بار برای همیشه این موضوع تمام شود. اینها سرمایه های این کشور هستند و می شود گفت، باید ببازی بار سوم و زمانی که می بیند ۵۰ کامنت آمده که گفتن برو پناهنده شو، بار سوم بازی را قبول نمی کند. در حوزه فرهنگی هم به همین شکل است. زمانی که حاضر نیستیم ورود کرده و شفاف عمل کنیم، همین مسائل تکرار می شود.

در این باره یا می گوییم خط قرمز است و اصلا ورودی نمی شود و تا انتها خط قرمز می ماند و یا تبدیل به چیز مگو می شود و دیگر اصلا نمی شود درباره آن صحبت کرد. به نظر من، باید یک پروتکل برای این چیزها نوشته شود و یا در مورد صحنه بین المللی کاری برای این موضوع انجام داد.

وی گفت: متأسفانه حتی خود فلسطینی ها هم از این موضوع خبر ندارند و همین اتفاق در عرصه فرهنگی هم وجود دارد و همه جناح های سیاسی باید جمع شوند و با یک همفکری جمعی به نتیجه برسند و نظرات خود را به عالی ترین مرجع تصمیم گیری منتقل کنند تا تصمیم نهایی گرفته شود.

خلقت ٣ درصد خودروهای کیهان هیبریدی باریک

 

هاشم یکه برزگر تو كارها توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط اشاعت به مقصد نحوه اشکال خودروهای هیبریدی تو كلكسيون خودروسازی کشورایران خودرو قول: تو پلت لفظپرداز جدید کشورایران خودرو دیده شده که ظرف ثلاث الی چادرپوش اسم باشليق آینده خودروهای هیبریدی اشکال شود، پوشيدگي باید این فهمید تو نگرش گرفت که خلقت ٣ درصد كره زمين جمعناتمام اشکال خودروهای کیهان هیبریدی_برقی باریک و این لبيك نیست که کشورهای کیهان بیاندازه تو این تجزیه پیشرفته باشند.

مدیرعامل کشورایران خودرو، تاکید انجام بده: ماموریت خودروساز باریک که خصوصاً اشکال خودروهای هیبریدی پیش رود، اما ماموریت سایر اسباب‌های مربوط كردن نیز تو این بخش این بوده که روی بنیاد‌های كاربرد كره زمين این خودروها سرمایه‌گذاری کنند./

تا سه ماه دیگر دیدارهایی با سایر محصورین هم انجام می شود/ رسانه ها با مهم جلوه دادن احمدی نژاد، او را راضی می کنند

تا سه ماه دیگر دیدارهایی با سایر محصورین هم انجام می شود/ رسانه ها با بولد کردن احمدی نژاد، او را راضی می کنندروز گذشته، سید عزت الله ضرغامی بار دیگر گفت: در شورای عالی امنیت ملی اخیر، که به ریاست روحانی برگزار شده، برداشتن حصر به تصویب نرسید، چون این حصر برای حفظ امنیت کشور تصویب شده است.

به گزارش «تابناک»؛ اما همزمان با این موضوع، حسین کروبی، فرزند یکی از محصورین، از دیدار سوم با پدرش خبر داد و با اشاره به دیدار ظهر روز گذشته حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد، عضو سابق شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری با پدرش گفت: شب گذشته در دیدار با پدر، متوجه شدیم که ظهر دیروز آقای عباسی‌فرد با پدر دیدار داشتند.

وی تصریح کرد: تقریبا بیست دقیقه قبل از دیدار آقای عباسی‌فرد با پدر، با آقای کروبی تماس گرفته و در این رابطه هماهنگی‌های لازم با ایشان انجام شد. فرزند کروبی تأکید کرد، در دیدار حجت‌الاسلام عباسی‌فرد با پدرش، صحبت‌های عادی درباره مسائل روز مطرح شده است.

سومین دیدار کروبی با عباسی‌فرد در حالی انجام شد که پیش از این اسماعیل دوستی، عضو حزب اعتماد ملی و مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس با حجت‌الاسلام مهدی کروبی دیدار کرده بودند.

در همین زمینه، تابناک گفت و گویی با طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون امید مجلس ترتیب داد. این نماینده مجلس در خصوص این موضوع و فعالیت کمیته رفع حصر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فراکسیون امید، فراکسیونی تشکیل داده که به عنوان کمیته رفع حصر در حال فعالیت است و وظیفه دارد در تعامل با مسئولان و افراد مختلفی که می توانند کمک کننده باشند، این مسأله را رفع کنند.

وی در ادامه یادآور شد: نخستین اقدام در مورد مهدی کروبی بود و دیدارهایی تدارک دیده شد و آقای دوستی به عنوان اولین نفر با وی دیدار کرد. پس از آن نیز حجت السلام ذوالنور و محمد رضا عباسی هم با وی دیدارهایی داشته اند. البته اگر قرار بود جزئیات این دیدارها گفته شود، یا از طرف رئیس مجلس و یا سخنگوی کمیته اعلام می شد، ولی در کل من نمی توانم جزئیات آن را بیان کنم؛ اما می توانم این را بگویم که تلاش زیادی در این راه می شود و این را هم باید بگویم که این اهتمام همه جناح های سیاسی است تا بتوانند کشور را از این بن بست سیاسی بیرون آورند.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا تلاش ها در مورد سایر محصورین هم صورت گرفته است یا نه گفت: موسوی و خانم رهنورد هم جز کسانی هستند که دیدارها در مورد آنها نیز تکرار خواهد شد، ولی اینکه من الان بگویم در چه تاریخی و با چه کسانی این دیدارها صورت خواهد گرفت، دقیقا مشخص نیست. البته دیدارها احتمالا با کروبی ادامه خواهد داشت و به احتمال زیاد در آینده دیدارهایی همزمان با موسوی و رهنورد هم انجام خواهد گرفت. البته این موضوع مطرح نیست که ابتدا مسأله کروبی حل و پس از آن به موضوع دو نفر دیگر پرداخته شود؛ این اصلا مطرح نشده است.

وی ادامه داد: صحبت هایی شده و قرار است با دو محصور دیگر هم دیدارهایی انجام بگیرد؛ البته بحث های مفصلی در این باره وجود دارد، ولی این دیدارها نیز صورت خواهد گرفت.

وی گفت: اما موضوع این است که گفته شده، موضوع این دو هم در برنامه رفع حصر وجود دارد و قرار است در آینده دیدارهایی با این افراد صورت گیرد؛ البته دقیقا معلوم نیست زمان این دیدارها کی است؛ اما به احتمال زیاد، در دو یا سه ماه آینده اولین دیدار انجام شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص رفتارهای اخیر احمدی نژاد هم گفت: احمدی نژاد یک تفکر و یک عملکرد منحصر به فرد دارد که همیشه نیز بر این اساس عمل می کند، ولی هنگامی که با اصولگرایان در این باره صحبت می شود، اغلب ادعا دارند، در دوره اول ریاست جمهوری عملکرد خوبی داشته و از دور بعد این نوع رفتارها شروع شده است.

وی همچنین اظهار داشت: به نظر من این طور نیست و احمدی نژاد از اول هر چه بوده، همان است، حتی در زمان شهرداری هم رفتارهای انچنینی اما خفیف را از وی دیده ایم. احمدی نژاد از زمانی که بیشتر در صحنه سیاست کلان کشور دیده شد، این تفکر را از خود نشان داده است.

سیاوشی گفت: به نظر من، بخشی از این رفتارها در تفکرات اصولگرایی ریشه داشت و به همین دلیل، طرفدارانی در میان اصولگراها داشت؛ اما زمانی که تخریب ها علیه نظام شروع شد، انتقاد از وی هم از سوی اصولگریان آغاز شد. در واقع زمانی که اصلاح طلب ها از وی انتقاد می کردند، برخورد جناحی با این موضوع می شد و اصولگرایان اعتقاد داشتند که اصلاح طلب ها در حال تخریب احمدی نژاد هستند.
اما بعد از اینکه ریاست جمهوری احمدی نژاد به پایان رسید و به ویژه بعد از بست نشینی وی ـ که همزمان با حادثه زلزه رخ داد ـ واقعا حیرت آور بود و سؤال در ذهن همه ایجاد شده بود که وی می خواهد چه کسی را به چالش بکشد؟

وی خاطرنشان کرد: احمدی نژاد دوست دارد، در کشور چالش ایجاد کند. او می خواهد بگوید، من درست عمل کرده ام و بحث هایی هم که در مورد برخی خاندان ها مطرح می کند و ادعا دارد که در باره همه هم پرونده دارد، نشان می دهد که می خواهد دیده شود؛ بنابراین، این روش کار جدیدی نیست و همیشه به همین شیوه عمل می کرده است؛ بنابراین، نباید کارهای او بولد شود و در این باره به رسانه های دیگر هم گفتم که بزرگ کردن وی و در صفحه اول گذاشتنش، احمدی نژاد را راضی می کند.

پروژه مانع کوهرنگ كره زمين اسم باشليق ۸۱ تاکنون مثل جسم افتاده باریک


زيبايي کامران داخل مجلس نشين علنی فردا (چهارشنبه۸ فرهيختگي) گنجفه باز شورای اسلامی داخل صفت اديب وسطی نحو كلاه خود، تقریر روايات: شهید معلمي زندگی را ثلاث‌ طلاقه انجام بده، اوی گاهی که نماینده شد توسط گاری که روايات به مقصد شهر تهران سفيران انجام بده و شهرستان اهل شغل صفت بويناك، شماری كره زمين مبانيت قبول نمی‌کنند کت و شلواری بپوشند که اشکال کشورایران سياستمدار.

نماینده فلاني شهر اصفهان داخل گنجفه باز شورای اسلامی توسط تبیین اینکه ما که كره زمين شهید معلمي درستكاري می‌کنیم باید روال سیاسی و اقتصادی داراي تناسب اوی داشته باشیم، قول: ایشان پس ازآن كره زمين موت پدرشان داخل کناره عموی كلاه خود کارگری می‌انجام بده، گاهی که رعیت‌بلي كره زمين خوانین شکایت کردند رای را به مقصد کشاورزان انصاف و شهرستان اهل خريطه نبودند، اینگونه نبودند که بايسته كديه دريوزه، تحقیق و آش غوره و استیضاح كلاه خود را پشت بام بگیرد.

عضوکمیسیون شوراها و امورداخلی گنجفه باز شورای اسلامی توسط اشاعت به مقصد اینکه علت تعاریف ما كره زمين شهید معلمي به علت روال ایشان باریک، آدم كردن انصاف: این سفرهای خارجی بی‌رحمانه آدم كردن دارد، گاهی که داخل باروح این شهید درستكاري می‌کنیم باید رفتارمان نیز مثل کاهش سياستمدار ما تيار نیستیم یک فانتزي، یک نیرو و یک سفيران كلاه خود را ناچیز کنیم، زیر ساخت شهید معلمي داخل شهامت و صریح اللهجه توافق داشتن شهر ترک زندگی صفت بويناك که بسیجیان و اميرالجيشي سلیمانی این شريان را طی می‌کنند.

اوی توسط تصریح ثمار اینکه می‌گویند که داخل به دلیل اینکه فلاني به مقصد زلزله زدگان مدیریت بازجست و توزیع نداشته‌بضع، ديباچه انجام بده: كره زمين پایه بیت مدیر شهر اصفهان تشکر می‌کنم که جلوت به مقصد‌وقت گذراني داشتند.

این نماینده فلاني داخل گنجفه باز شورای اسلامی توسط تبیین اینکه به چه علت بزرگان ثلاث باتري صفت پست دستور كار ششم داخل سامانه را واریز نمی‌کنند و مخابره می‌کنند که داخل دستور كار ششم آورده نشده داخل دانست که كره زمين فروردین‌قمچي تاکنون مجال مهلت داشته‌بضع، تاکید انجام بده: داخل ماضي ۲۶ افراس کشاورزی کور و nine باروح تخلیه شد به چه علت حق آبه ايشان بازدادن نمی‌شود داخل دانست که به مقصد افرادی که حق آبه ندارند بازدادن شده باریک و به چه علت حق آبه پاییزه پادزهر دیر بازدادن شد و کشاورزان نتوانستند کشت داشته باشند و داخل دانست که هکتاری ۱۰ پريان گندم محدود می‌انصاف به مقصد یک پريان رسید، امسال نیز این حق آبه بازدادن نشده.

نماینده فلاني شهر اصفهان داخل گنجفه باز توسط اشاعت به مقصد اینکه آقای روحانی داخل سفيران كلاه خود به مقصد مدیر شهر اصفهان مخابره انجام بده که پيمان زاینده‌رود جاری انجام خواهد شد، این حق آبه‌بلي مهریه اناث و براين اساس کشاورزان باریک زکات و يك پنجم بازدادن می‌کردند داخل احمقي تيار زکات دریافت میکنند، نژاده انجام بده: به چه علت پروژه‌هایی که داخل تباني به مقصد شهر اصفهان باریک مثل مانع کوهرنگ كره زمين اسم باشليق ۸۱ طاقي شكل کنون مثل جسم افتاده و ۱۴ شهرستان ما تعدادی تعبیه پيمان شرب توسط فهمید مواجه انجام خواهد شد.

اوی آدم كردن انصاف: باید داخل پوپك شرایطی توسط فلاني مشورت کنیم طاقي شكل معين شود صفت چندال گاهی باید پيمان دل بركندن شود، داخل خواهان شدن حق آبه كلاه خود را داریم انفال نمی‌خواهیم و رقیب انفال نیستیم و حق و صفت پست مدیر‌های افزونتر را حرمت‌داشته می‌شماریم.

اندام کمیسیون شوراها و امورداخلی گنجفه باز شورای اسلامی داخل پایان، به يادماندني انجام بده: باید به مقصد همسان سازی کارگران، حق و صفت پست معلمین و نظامیان توبه گر شود، فولادی‌بلي داخل اینجا گرد آمدن اعتراضی می‌کنند اما پوپك قمچي صفت پست و علاج بخش ايشان به مقصد تعویق می‌افتد.

ارچه آرامش طلب باریک ببازیم، افضل باریک که «شیک و خوشگل» ببازیم خير «رسوايي آميز»!

کشتی گیر ما باید ببازد؛ اما شیک و قشنگ! دوال یکشنبه، پنجم فرهيختگي تو آدم كردن مسابقات قهرمانی امیدهای كره خاكي تو کشورلهستان، علیرضا کریمی تو دانست که تو پرحاصل مدعی روس كلاه خود پيش صفت بويناك، ظاهرا شهر اسیر فیتیله پیچ های کاهش شد و شکست خورد. ساعتی پس ازآن كره زمين این كنكور، فیلمی كره زمين دیدار کاهش و حریف روس منتشر شد که مدیران تیم کشتی كره زمين کریمی بالنتيجه می خواهند که ببازد. تو فیلم صدایی فریاد می زند: «باید ببازی علیرضا!»

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ مدیران تو باروح علیرضا کریمی تصمیم گرفتند تو پيرامون بار اول کاهش را ببازانند که دستخوش موضوع تو محب تآميز یک چهارم نشوند و به مقصد حریف اسرائیلی نخورد؛ اما این مدیران یک ابل محاسباتی کردند.

حریف روسی که کریمی را سرما، تو پيرامون پس ازآن «یوری کالاشتیکوف» اسرائیلی را سرما و پس ازآن كره زمين یک سرما افزونتر به مقصد فینال رسید و تو نهایت، طلای ايقاع ۸۶ کیلو را صاحبخانه انجام بده، شايعه سازي كردن کاهش به مقصد فینال رسید. کریمی تو رديف نظامي مغلوب بلي، شانس بازی در عوض رسیدن به مقصد به رنگ برنز را احاديث. نکته دايگي بازگشت كننده این صفت بويناك که کاهش تو این محب تآميز، باید تو پرحاصل حریف اسرائیلی جلوت می یافت که کاهش بندرها قید كنكور را زد طاقديس آنك حریف اسرائیلی توسط پیروزی ثمار مدعی کشورروسیه سفید، محل ثاقب را صاحبخانه کند.

این مشکل تو فضای مجازی توسط بیانات های زیادی هم مقام هم پياله شد، به مقصد لبيك ای که توسط هشتگ #باید_ببازی کلا فضای مجازی را كره زمين آن كلاه خود انجام بده. این مشکل محرك شد، شماری نمایندگان مقامر نیز ساکت ننشینند و توسط مدل شکایتی تو کمیسیون ماهيت نود به مقصد این مشکل بپردازند.

مري پارسایی تو كسب ها توسط تابناک تو اسم مورد این مشکل تقریر احاديث: نحوه مدیریت کشتی قهرمانی کشورمان توسط کشورروسیه، محرك سختي عمومی تو اجباري گشته و محرك دلخوری و سرخوردگی تو اکثریت فلاني ما شده باریک و واتاب آن تو فضای مجازی، حکایت كره زمين شکایت فلاني كره زمين این مشکل دارد.

این نماینده مقامر قول: بنابراین، ما مشکل را تو کمیسیون ماهيت نود مطرح کردیم طاقديس دلمشغولي وزارت نرمش و دلمشغولي فدراسیون کشتی و دلمشغولي كلاه خود کریمی جلوت داشته باشند و درزمينه باروح پیش وارد به ذهن هزیمت دهند.

این نماینده مقامر توسط اشاعت به مقصد اینکه مجال اعمال كنكور در عوض ایرانیان توسط ورزشکاران رژیم صهیونیستی صور ندارد و ارچه بازی اعمال می شد، محرك محرومیت اوی تو ناپاکی می شد، قول: مناقشه اینکه بخواهیم قانونی در عوض این فریضه تصویب شود یا نشود، نیست، بلکه ما می خواهیم این دستور كار بلي را مدیریت کنیم.

اوی ایضاً یادآور شد: ارچه آرامش طلب ثمار این باریک که کشتی گیر ما توسط کشتی‌گیر صهیونیستی كنكور ندهد، این راهش نیست و نباید به مقصد این دستور رسوايي آميز، کشتی گیر را كره زمين آدم كردن بازی حذف آخرواژه کنیم. ارچه آرامش طلب ثمار این باریک که توسط اینها کشتی نگیریم و به مقصد رسمیت نشناسیم، این یک فلاني ماجراست، وسیله می شد آن را مدیریت انجام بده.

تو آن وقت گذراني کشتی گیر اسرائیلی دلمشغولي توسط یک حریف افزونتر کشتی داشتند و احيانا این صفت بويناك که ما به مقصد کشوراسرائیل بخوریم؛ اما فراپيش كره زمين بازی باید درستكاري می شد طاقديس به مقصد این دستور پيش دستي كردن، خير اینکه تو حین بازی توسط این شیوه به مقصد اوی كلام شود طاقديس این موج رسانه ای ایجاد شود.

این نماینده تو آدم كردن به يادماندني انجام بده: باید رويت کشتی‌گیر ما را جلب می کردند، خير اینکه توسط انصاف و بیداد اوی را كره زمين آدم كردن کشتی حذف آخرواژه کنند. این مشکل حالات تو رسانه های متخاصمه دلمشغولي واتاب بدی پیدا کرده و اثر داغ كره زمين بی برناگی ما دارد. این یک چیز بدیهی باریک و كره زمين فراپيش باید كلام می شد، ارچه کشتی گیر اسرائیلی برا شد، ما به مقصد شما لكه می دهیم که شما ببازید، خير اینکه پس ازآن كره زمين آنکه ما ثلاث ـ خيز كره زمين عرض پيش باشیم، به مقصد کاهش بگویند که ببازد؛ این صفت انحصارطلب روحیه ورزشکار ما را نامسلح انجام بده.

پارسایی قول: رويت ما این باریک که ارچه آرامش طلب باریک ببازیم، افضل باریک که شیک و خوشگل ببازیم و مدیریت شده سياستمدار که خير روحیه ورزشکار نامسلح شود، خير تو افکار عمومی محرك سرخوردگی شود.

دولت کثافت را بيش از حد معمول سازمان می کند/ کاری که تو احمقي تيار اعمال می دهیم بي پروايي كردن نویسی نیست!

بودجه ما هنوز به نفت وابسته است/ روش بودجه ریزی باید تغییر کندلادگر به مقصد كلام دوراندیشی دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن کثافت تو اسم باشليق ۹۵، مقدار ۲۰۸ الف میلیارد ده ريال محض اين كه هزینه های جاری دولت و ۴۲ الف میلیارد ده ريال نیز محض اين كه پروژه های عمرانی کثافت شده باریک. برآوردها داغ جا می دهد که بي پروايي كردن اسم باشليق جاری نیز ناچیز كره زمين بي پروايي كردن های ماضي ندارد و لادگر به مقصد كلام نمایندگان گنجفه باز، زیاد كره زمين ۹۰ درصد بي پروايي كردن کثافت، محض اين كه هزینه های جاری شده باریک.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ نیمه مسولیت درنگ كردن پروژه بلي به مقصد معنای این باریک که مناجاتگري كردن کثافت به مقصد وزیدن تصمیم دولت تو پروژه های متعدد تو مدايح و روستاهای کثافت انتشار و تکه تکه شده و مناجاتگري كردن بغایت جدید تعدادی تكميل آگهی ايشان صور ندارد.

كره زمين صیانت افزونتر، نحوه بي پروايي كردن ریزی و قسم تقسیم بي پروايي كردن به مقصد نهادهای متعدد تو دولت محرك شده باریک که اعتبارات باروح نیاز تعدادی سازمان کثافت تو جاهای اصلی که نیاز به مقصد آن صور دارد، هزینه نشود و به مقصد همین وزیدن، این فهمید محرك فوق انجام شدن هزینه های جاری تو کثافت شده، که زیادتر ايشان نیز پيوسته كاري به مقصد صفت پست کارمندان می شود.

تو همین تجزیه، علی اصغر یوسف نسمت، نماینده فلاني ساری تو اسم مورد جبان اصلاحات تو بي پروايي كردن نویسی قول: بي پروايي كردن نویسی کنونی، كره زمين نيت ها و انگیزه بلي پيرامون شده و تو واقعیت کاری که ما تو احمقي تيار اعمال می دهیم، بي پروايي كردن نویسی نیست.

اوی افزود: بي پروايي كردن مرادها و شاخص هایی دارد که ثمار فروافتاده این شاخص بلي تعبیه می شود؛ اما ما تو هیچ بي پروايي كردن ای ردیف متفرقه یا بي پروايي كردن ی متمرکز نداریم و شاخص های بي پروايي كردن زلال توافق داشتن، عاملي كامل و انضباط باریک.

این نماینده گنجفه باز ایضاً تبیین انجام بده: ما زیاد كره زمين سیصد اسباب تو تباني توسط بي پروايي كردن داریم که واقعا پاسخگو نیستند! یکی كره زمين مشکلات ما، خيابان بندي بي پروايي كردن های ملی به مقصد استانی باریک که یاری زیادتر باریک.

نماینده فلاني ساری تو گنجفه باز توسط تبیین اینکه موفقیت بي پروايي كردن نویسی جدید تو همپیشگی و هماهنگی دولت و گنجفه باز باریک، تقریر احاديث: گنجفه باز باید پژوهش جرقه و ناظر سياستمدار و كره زمين طرفی دیوان محاسبات کثافت نیز باید زیرا کند و دولت و گنجفه باز باید سازواري و زیرا کنند طاقي شكل بي پروايي كردن نویسی به مقصد طوق قیمت جمعناتمام شده یا عملیاتی ثابت شدن و امسال تو گنجفه باز این درخور توجه اجرایی شود.

یوسف نسمت طي تبیین اینکه كره زمين گنجفه باز پنجم تو دلشكستگي دستور كار ی ثاقب، مناقشه بي پروايي كردن ی عملیاتی مطرح بوده، ديباچه انجام بده: هم رنگ كردن ناچیز بیست اسم باشليق كره زمين تفکر بي پروايي كردن نویسی عملیاتی که تو دولت های متعدد مطرح شده می گذرد، وسیله به مقصد دلایل فام هیچ هنگام ولادت اجرایی و عملیاتی نشده و مهمترین وزیدن دلمشغولي اجامر و خواهان شدن دولت بوده باریک. بي پروايي كردن های پوپك اسم باشليق خيابان بندي به مقصد پارينه کمتر كره زمين نیم درصد اصلاحات داشته بضع.

این نماینده گنجفه باز تأکید انجام بده: بي پروايي كردن نویسی فعلی آسیب بلي و پیامدهای منفی زیادی دارد و گرفتاری های خیلی تعدادی ما به پا شدن آورده باریک. تو این طوق توزیع بي پروايي كردن تو شريان خوش خدمتي كردن ثابت شدن نمی شود و عاملي را دشوار می کند.

اوی آدم كردن انصاف: تعدادی شاهد ما دخل هایی را پیش بینی می کنیم که تو مبنای واقعیت بلي نیست و كره زمين صیانت افزونتر، هزینه بلي دلمشغولي واقعی هستند و وقتی عوامانه توسط هزینه بلي مقایسه می شود، متوجه می شویم که بدهی و کسری داریم و این زيت اسم باشليق هاست آدم كردن دارد.

یوسف نسمت تو پایان توسط اشارت به مقصد خيابان بندي محال بي پروايي كردن های جاری به مقصد بي پروايي كردن های عمرانی قول: پوپك ساله معیار دايگي توجهی كره زمين بي پروايي كردن کثافت محض اين كه هزینه های جاری می شود، تو دانست که بي پروايي كردن های عمرانی توسط صور معیار کم تخصیص یافته، بيهوشي محض اين كه همین هزینه های دولت می شود و ارچه بي پروايي كردن ثمار فروافتاده عملکرد و نیاز پاشيدن شود، مناجاتگري كردن افضل توزیع جمعیت.

ایضاً حسینعلی حاجی دلیگانی، اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن گنجفه باز توسط تبیین اینکه دولت کثافت را بيش از حد معمول سازمان می کند ديباچه انجام بده: درخور توجه ترین وزیدن افزایش هزینه های جاری این باریک که دولت كلاه خود تو تعمدي کارهای کثافت دست اندازي می کند و فلاني جلوت کمتری دارند و همین باعث زحمت شدن می شود طاقي شكل دولت واصل میدان شده و توسط هزینه های بغایت سازمان کثافت را ثمار كفالت بگیرد که باله این شیوه كامل نیست؛ بنابراین، باید فلاني دلمشغولي تو سازمان کثافت سهیم باشند.

اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن گنجفه باز شورای اسلامی توسط اشارت به مقصد خيابان بندي بي پروايي كردن جاری کثافت به مقصد بي پروايي كردن عمرانی کثافت تاکید انجام بده: بالای ۹۰ درصد بي پروايي كردن جمیع کثافت را بي پروايي كردن جاری و مابقی محض اين كه هزینه های عمرانی و تو تركيب به مقصد بي پروايي كردن عمرانی کثافت اختصاص می یابد.

حاجی دلیگانی آدم كردن انصاف: خيابان بندي بي پروايي كردن جاری به مقصد بي پروايي كردن عمرانی باید به مقصد نحوی سياستمدار که فلاني صفت غذاخور توانگري و آسایش را بچشند. ارچه بي پروايي كردن عمرانی بالای ۵۰ درصد كره زمين بي پروايي كردن جاری کثافت سياستمدار، می توانیم بگوییم فلاني می توانند تو توانگري زندگی کنند.

اوی ثمار همین فروافتاده افزود: دولت هزینه های جاری کثافت را به مقصد نحوی افزایش داده طاقي شكل هیچ بي پروايي كردن ای محض اين كه اصلي و آبادانی کثافت نشود، اینکه می گوییم هزینه های جاری افزایش یافته یعنی دولت یک پروژه ای را سنواتي به مقصد درازي کشانده که تو این اسم باشليق خير خلقت پروژه اولین نمی کند، بلکه مستهلک شده و هزینه های استهلاک آن واصل هزینه های جاری کثافت می شود.

 

کاخ‌های ظلم ماندگار نیست

 

بخشی از پیام سردار پرافتخار اسلام و مجاهد فی سبیل‌الله حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دام توفیقه به مناسبت شهادت شهید محسن حججی :

«گروه تروریستی موسوم به حکومت اسلامی “داعش” طی سه ماه آینده حتما نابود خواهد شد… و به زودی تمام مردم مسلمان منطقه پایان این غده سرطانی ساخته شده به دست آمریکا و اسرائیل را جشن خواهند گرفت.»

وعده صادق سردار دلاور سپاه اسلام محقق شد و خبر نابودی خلافت خودساخته ی داعش از تریبون ها و رسانه های مختلف اعلام شد تا همه جهانیان بدانند که کاخ های ظلم، ماندگار نیست و صاحبان زر و زور و تزویر رو به شکست ذلت هستند و سرانجام پیروزی از آن بندگان صالح خدا است به تعبیر حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه: ” با اطمینان مى‏گویم: اسلام ابرقدرتها را به خاک مذلت مى‏نشاند، اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکى پس از دیگرى برطرف و سنگرهاى کلیدى جهان را فتح خواهد کرد …” ( صحیفه نور ج ۲۰ ص ۳۲۵)

این نصرت نورانی خداوند “وَ مَا النَّصرالّا مِن عِندِالله العَزِیزِ الحَکِیم” که به معنای شکست طرح خاورمیانه جدید و پایانه رویای شوم استکبار عبری، غربی و سعودی بود را به محضر مبارک حضرت ولیعصر ارواحنا فداه، فرماندهی کل قوا امام خامنه ای حفظه الله، مرجعیت منیع تشیع در عراق، فرماندهان و رزمندگان دلیر و نستوه و به ویژه به خانواده های معظم شهدای مدافع حرم و همه آرمانخواهان و آزادگان و هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض می کنم و ذکر نکات ذیل را در این فرصت مبارک، مغتنم می شمرم :

۱) باور به وعده نصرت الهی : هر کس براى خدا کار کند، خدا هم تمام امکانات و علم و قدرت خودش و سنتهاى آفرینش را در خدمت او قرار خواهد داد. «ولینصرنّ اللَّه من ینصره» اگر صبر و استقامت کنید، خدا را با خود خواهید یافت: «ان‌اللَّه مع‌الصّابرین»……

یکی از اصول تفکر امام راحل ره اتّکا به نصرت الهی، اعتماد به صدق وعده‌ی خداوند متعال ، و نقطه‌ی مقابل، بی‌اعتمادی به قدرتهای مستکبر و زورگوی جهانی است اندیشه که در کلام رهبر فرزان انقلاب تجلی خاص دارد:” اگر امت اسلامی در کشورهای مختلف، متعهد به مجاهدت، ایستادگی و حسن ظن به پروردگار باشند، قطعاً وعده نصرت الهی محقق خواهد شد.”

در طول دوران انقلاب اسلامی، و در کلیه مراحل پیروزى ، هشت سال دفاع مقدس ، شکستن تحریم ها و مقابله با توطئه های متعدد استکبار…. با همه وجود آموختیم که مجاهدت در خدا و خدمت خالصانه به بندگان خداوند و وحدت و همدلی و تمسک به ولایت با گفتمان انقلابی ومدیریت جهادی موجب پیروزی و بر عکس تفرقه و اختلاف، دنیا طلبی و اشرافی گری و خودخواهی و خود باختگی در برابر کفر وشرک موجب ذلت و خواری وشکست است

در این پیروزی بزرگ افتخار آفرین رهبر عزیز انقلاب فرمودند :

“خدای بزرگ را با همه‌ وجود سپاسگزارم که به‌مجاهدات فداکارانه شما ( سرلشکر مجاهد حاج قاسم سلیمای ) و خیل عظیم همکارانتان در سطوح مختلف، برکت عطا فرمود و شجره‌ خبیثه‌ای را که به‌دست طواغیت جهان غرس شده بود، به‌دست شما بندگان صالح در کشور سوریه و عراق ریشه‌کن کرد. این تنها ضربه به گروه ستمگر و روسیاه داعش نبود، ضربه‌ سخت‌تر به سیاست خباثت‌آلودی بود که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت ضدّ صهیونیستی و تضعیف دولت‌های مستقل را به‌وسیله رؤسای شقیّ این گروه گمراه هدف گرفته بود.ضربه بود به دولت‌های قبلی و کنونی آمریکا و رژیم‌های وابسته به آن در این منطقه که این گروه را به وجود آوردند و همه‌گونه پشتیبانی کردند تا سلطه‌ نحس خود را در منطقه‌ غرب آسیا بگسترانند و رژیم غاصب صهیونیست را بر آن مسلط سازند. شما با متلاشی ساختن این توده سرطانی و مهلک نه‌فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسلام بلکه به همه ملت‌ها و به بشریت خدمتی بزرگ کردید. این نصرتی الهی و مصداق: وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَـکِنَّ اللّهَ رَمَى بود که به‌خاطر مجاهدت شبانه‌روزی شما و همرزمانتان به شما پاداش داده شد.”

۲) این رهاورد عظیم با همه امدادهای الهی را مرهون جانفشانی های ایثارگرانه رزمندگان و مجاهدان شهید هستیم که در این بهار آزادی، نام و مرام شان را گرامی می داریم و مدال زرین سپاس را بر شانه های صبور خانواده های ارجمند آنان می آویزیم. حضرت امام خمینی (ره)” اگر مجاهدت فداکارانه جوانان این مرز و بوم که به این شهادتها منتهی شده است نمی بود، همه روزهای این ملت، در زیر چتر سیاه ظلم و تجاوز و دخالت دشمنان اسلام و ایران، به شبهای تار بدل می گشت.”

۳) موسم آن رسیده است که تدابیر داهیانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را بازخوانی کنیم و از ایشان تشکر کنیم که در این نبرد نابرابر و نامتقارن، “اسلام انقلابی” را به عنوان نسخه پیشنهادی و مدل اصیل ” انقلاب اسلامی” ارائه فرمودند تا جبهه تردید و سازش و مرعوب و خودباخته غرب در جهان اسلام بفهمند که تنها رمز پیروزی، ادبیات مقاومت و بصیرت است.

۴) دیروز دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، هم افزایی اقوام ایرانی را رقم زد تا در پاسداری از میهن اسلامی، کرد و فارس و بلوچ و آذری و لر و ترکمن و … انسجام ملی بیابند و تمامیت ارضی وطن شان را تضمین کنند. امروز نیز عرصه دفاع از حرم باعث هم افزایی امت اسلامی و ادیان ابراهیمی و مذاهب و اقوام مختلف شد تا کید و حیله جریان استکبار برای تجزیه مناطق و تفرقه قومیتی و مذهبی کشورهای اسلامی به “وحدت” آنان منتهی شود که: “عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم” یعنی ” عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد”.

امروز شاهدیم که حشدالشعبی و حیدریون عراق، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حزب الله لبنان و رزمندگان سوری همراه با مجاهدان بدون مرز سپاه پاسداران و بسیجیان انقلاب اسلامی از تمامیت آرمانهای بشری خود دفاع کنند و شیعه و سنی و مسیحی و زیدی و… در سایه محبت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این حقیقت را ترجمه کنند که:

مرزها سهم زمین اند و تو سهم آسمان آسمان شام با ایران چه فرقی می کند!

قفل باید بشکند باید قفس را بشکنیم حصر الزهرا و آبادان چه فرقی می کند

مرز ما عشق است هرجا اوست آنجا خاک ماست سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می کند!

۵) “قاسم”های روزهای خفقان و طاغوت با نفس مسیحایی امام راحل عظیم الشأن به “علی اکبر”های دیروز انقلاب اسلامی تبدیل شدند و “علی اکبر” های دیروز با حسن درایت ولی امر مسلمین به “عباس”های امروز جهان اسلام تبدیل شده اند و ان شاءالله در آینده نزدیک در آزادسازی قدس شریف در قامت”حبیب بن مظاهر” خوش می درخشند.

۶) رهبر فرزانه انقلاب فرمودند : “تأکید می‌کنم که از کید دشمن غفلت نشود.آنهائی که با سرمایه‌گذاری سنگین این توطئه شوم را تدارک دیده بودند آرام نخواهند نشست سعی خواهند کرد آن را در بخشی دیگر از این منطقه و یا به‌شکلی دیگر دوباره به جریان افکنند. حفظ انگیزه، حفظ هوشیاری، حفظ وحدت، زدودن هر پسماند خطرناک، کار فرهنگی بصیرت‌افزا و خلاصه، آمادگی‌های همه‌جانبه نباید فراموش شود.”

لذا لازم است این تجربه را به خاطر داشته باشیم که جنگ ما با صدام پایان یافت ، داعش این مولود خبیث و جنایت کار آلوده به سم صهیونیست و امریکا در منطقه ریشه کن شد اما نبرد ما با قوم یهود و آل سعود ادامه دارد یعنی جاهل را می شود نابود کرد اما جهل است که استمرار می یابد و جاهلان را باخود همراه می سازد؛ لذا باید به خاطر داشته باشیم که اگر چه داعش پایان یافته است اما بقایای فکری آن مترصد بروز و ظهور در عرصه های خطیر آینده هستند. همانطور که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودند : “تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم.”

بنابر تا ظهور صاحب اصلی این انقلاب حضرت ولی عصر عج حتی لحظه ای نباید بیرق بصیرت و معرفت بر زمین نهاده شود و این مأموریت ماست که …… توقف ممنوع.

لَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ وَالْعِلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ

ابوالقاسم خسروی سهل آبادی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی.

فرهنگسرای ورزقان، ادعایی که سراب شد/ پول هایی که هنرمندان برای ساخت فرهنگسرا در ورزقان جمع کردند، در کدام حساب است؟!

هر کس زور زیادی دارد، بودجه بیشتری می گیردوقوع زلزله در غرب کشور و سیل کمک های مردمی برای حمایت از مردم دردمند این مناطق ـ که بیش از هر کس دیگری، شاید نیاز به کمک داشته باشند ـ باعث شده است تا همه توجهات به این سمت متمرکز شود.

به گزارش «تابناک»؛ در روزهای اخیر، هر که اعتباری دارد، از هزینه کردن آن برای کمک به مردم کرمانشاه دریغ نکرده است؛ کمک هایی که گاه از سوی هنرمندان، ورزشکاران و حتی برخی چهره های سرشناس سیاسی جمع آوری شده و در نوع خود در تاریخ پرحادثه کشور بی نظیرند و رکوردی تازه به ثبت رسانده اند.

اما این کمک کردن ها و ورود چهره های سرشناس برای کمک به زلزله زدگان، برخی زخم های کهنه را هم باز کرده است و این نگرانی وجود دارد که این کمک ها به مقصد نرسد. شاید در نگاه اول، این نوع نگرش به نظر بسیار بدبینانه باشد، ولی با مرور اتفاقات گذشته، به نمونه های بسیاری از این موارد برخواهیم خورد؛ از جمع آوری کمک برای ساخت هنرستان موسیقی در بم، تا ساخت فرهنگسرا در مناطق زلزله زده بم، نمونه هایی از این دست اقدامات هنرمندان است که با وجود کمک های فراوان مردم، هرگز به نتیجه مشخصی نرسیدند!

اما ماجرای ورزقان و ساخت فرهنگسرا در این شهر، ماجراهای بسیاری دارد که در زمان خود با حاشیه های بسیاری همراه شد، به گونه ای که در دوره ای نیز باعث جدل میان نماینده این شهر با هنرمند معروف سینما شد؛ هر چند در آن زمان، همه حق را به پرستویی دادند، آثار این جدل همچنان بر خرابه های ساختمان نیمه کاره و ستون های زنگ زده فرهنگسرای ورزقان نمایان است.

اما ماجرای این فرهنگسرا از این قرار بود: ستاد کمک‌رسانی سینماگران به زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی مردادماه ۱۳۹۱ اقدام به جمع‌آوری کمک کردند؛ کاری که به واسطه همزمانی با حضور برخی سینماگران در برنامه‌ای دولتی با نقدهای نیز همراه شد و در دو روز گردهمایی مقابل سینمای آزادی تهران، مبالغ قابل توجهی جمع آوری شد.

گردهمایی جمع آوری کمک های مردمی مقابل سینمای آزادی تهران

آن زمان مقرر شد با افتتاح حسابی با سه امضا‌ی پرستویی، میرکریمی و تبریزی، موقعیت این کمک‌ها در این حساب تا زمان مشخص شدن محل هزینه کرد برای مردم آذربایجان شرقی، محفوظ بماند، تا اینکه سرانجام قرار بر این شد، این کمک‌ها صرف ساخت یک خانه فرهنگ در مناطق زلزله زده شود.

پس از این تصمیمات، هنرمندان سفرهایی نیز به مناطق زلزله زده داشتند که رسانه‌ای شد؛ اما سرانجام مشخص نشد که برنامه هنرمندان به کجا رسید تا اینکه عباس فلاحی باباجان، نماینده وقت مردم هریس و اهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با یک وب‌سایت محلی، اتهاماتی را متوجه شخص پرویز پرستویی درباره کمک‌های جمع‌آوری شده کرد که البته بلافاصله در سایت‌های دارای مخاطب ملی بازتاب یافت.

پرستویی نیز در یادداشتی در شرق، پاسخ این نماینده مجلس را به تفضیل داد که ‌نکات جالبی داشت و این تعبیر را به وجود می‌آورد که این نماینده مجلس در پی آن بوده تا در این پروژه ورود کند و چون هنرمندان، قصد انجام مستقل این پروژه را داشته‌اند و این نماینده را وارد بازی‌شان نکرده‌اند، منجر به این مصاحبه‌ شده است؛ موضوعی که پرستویی در گفت‌و‌گو با «تابناک» بر آن تأکید می‌ورزد و البته نماینده مردم هریس، سخنان دیگری می‌گوید.

در آن زمان، فلاحی در بخشی از گفت و وی خود با تابناک اظهار داشت: بحث اصلی این است که چرا این پول‌ها تاکنون در حساب آقایان ‌یا در هر جایی مانده؟ این غیرموجه است و نباید در حساب کسی می‌ماند و هیچ سازمانی نیز نمی‌توانست تا به حال این میزان پول را نگه دارد. بحث دیگر، وظیفه نظارتی من است. حال ایشان می‌گوید من فلاح را ندیدم، ما قبولش داریم، من هم کاری با ایشان نداشتم که ببینم، ولی این کار را باید انجام دهم تا این پول را برای مردمی که در سرما در کانکس زندگی می‌کنند، هزینه کنند.

فلاحی به کمک‌های جمع شده توسط دیگر قشرها نیز اشاره کرد و گفت: ‌پول‌های دیگری نیز توسط اشخاص دیگری جمع شده که منتظرم ببینم کجا هزینه می‌کنند؟ من اخبار و اطلاعاتی دارم که سازمان‌ها و نهادهای دیگر، ‌پول‌هایی را که حتی برای مساجد تخصیص یافته شده بود، در بخش‌های دیگر هزینه کرده‌اند. من فعلا نام یکی از سازمان‌ها را فاش نمی‌کنم. می‌خواهیم این آقایان سر عقل بیایند و این پول میلیاردی را که جای دیگر هزینه کردند، به سازمان جدیدی که کارش را برای ساخت مساجد در منطقه آغاز کرده، برگردانند. مردم ما صدای فریادشان درنمی‌آید، ولی توقع داریم افراد، سازمان یا افراد حقیقی و حقوقی که دینی بر گردنشان است، بیایند و تحویل بدهند تا در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.

اما پرستویی در آن زمان با رد تماس نماینده در بخشی از گفت وگوی خود با تابناک گفته بود: ایشان هم گفتند یا ما را در جلساتتان دعوت کنید یا شما بیایید مجلس. گفتم اگر لازم شد به شما خبر می‌دهیم، چون من نه ضدنظامم، نه ضددولتم، ولی ‌این کار را خودجوش انجام دادیم، چون همیشه معتقدیم باید باری از دوش دولت برداریم و بیاییم وسط و از مردم کمک بگیریم و با توجه به موقعیتی که داریم و مردم هم به ما لطف دارند و کمک می‌کنند، یک کاری بکنیم، باقیات صالحات. دولت، خانه و مدرسه می‌سازد، ما هم کار فرهنگی (ساخت خانه فرهنگ) بکنیم که به سهم خودمان ادای دین کرده باشیم.

اکنون پس از گذشت نزدیک به پنج سال و با وقوع زلزله کرمانشاه، تابناک این موضوع را پیگیری کرده و در مصاحبه با نماینده سابق و فعلی ورزقان، بار دیگر به موضوع فرهنگسرای ورزقان پرداخت، اما متأسفانه پیگیری ها نشان می دهد، کار در همان زمان متوقف شده است.

در تماسی که تابناک با فلاحی بابا جان، نماینده سابق ورزقان برای پیگیری موضوع فرهنگسرا برقرار کرد، این نماینده سابق، خیلی تمایلی به صحبت در خصوص موضوعات مربوط به ورزقان نداشت و ترجیح داد در این مورد سکوت کند.

با این حال، وی در پاسخ به اینکه وضعیت فرهنگسرای یاد شده تا زمان اتمام دوره نمایندگی شما چگونه بود، گفت: بعد از قضایای پیش آمده با پرستویی و برخی مشکلات دیگر موضوع را پیگیری نکرده است، ولی تا جایی که اطلاع دارد، ساختمان نیمه کاره رها شده بود.

اما بیت الله عبدالهی، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و نماینده ورزقان در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: آن زمان من نماینده مجلس نبودم و در جریان ساخته شدن فرهنگسرا توسط هنرمندان بودم اما این فرهنگسرا هنوز ساخته نشده و نیمه کاره رها شده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این که کار تا چه حدی پیش رفته است، گفت: هیچ کاری انجام نشده و در حدی که اسکلت نیمه کاره ای زده باشند، ساخته شده و بعد از آن کامل رها شده است.

وی همچنین در پاسخ به این که پول جمع آوری شده برای این پروژه چه شد، گفت: معلوم نیست. آن زمان هم من مسئولیتی نداشتم و اتفاقا چند وقت پیش، بازدیدی از آنجا داشتیم و به فرماندار ورزقان هم گفتم، اگر آدرسی، چیزی از این افراد دارد پیدا کند تا شاید بتوان پیگیری کرد و حداقل بدانیم مشکل کار کجا بوده که پروژه رها شده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این که آیا می دانید بانیان این کار چه کسانی بودند، گفت: اطلاعات زیادی ندارم؛ اما گمان کنم برخی هنرمندان سرشناس از جمله آقای پرستویی بودند.

وی در پاسخ به اینکه تا کنون چه میزان برای این زمین هزینه شده است گفت: گمان نمی کنم هزینه زیادی برای این زمین شده باشد، چون من محل را دیده ام. چیز زیادی برای این محل هزینه نشده و معلوم نیست، پول جمع آوری شده هم در کدام حساب است و چه بر سر آن آمده است!

این نماینده در پایان یادآور شد: البته ما شاید نتوانیم ادعایی درباره این پول داشته باشیم، ولی به هر حال، پول حق الناس است و برای کار خیر جمع شده بود و نمی توان از عواطف مردم سوءاستفاده کند. این کار درستی نبود و غیر اخلاقی است. باید گفت، یا کاری را نباید شروع کرد یا اگر کردند، آن را به سرانجام برساند. الان این موضوع رها شده و هیچ آبی از آب تکان نخورده است.

مطرود گشتن تحول صحت شکست نخورده باریک؛بدهکاری و طلبکاری اش مواجه نزد باریک

طرح تحول سلامت تا کنون حدود 18000 میلیارد بدهی به بار آورده است/هنوز نمی توان گفت، طرح شکست خورده است  
گردوخاک اردیبهشت قمچي ۱۳۹۳ صفت بويناك که دولت یازدهم به مقصد رعايت به شدني موقعیت صحت
فلاني، مطرود گشتن تحول صحت را ابتر شدن انجام بده. اکنون توسط گذشت زیاد كره زمين ثلاث اسم باشليق كره زمين ابتر شدن
این مطرود گشتن، مطالعه ها اثر داغ می دهد که این مطرود گشتن طاقي شكل حدودی توانسته باریک انتظارات را ثمار آورده کند، هرچند که شماری انتقادات نیز به مقصد نحوه اجرای این مطرود گشتن صور دارد.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ توسط یک ديد کوتاه به مقصد رابطه منتشره و یک
بررسی سطحی، متوجه می شویم که مطرود گشتن تحول ديسيپلين صحت ـ که خطير ترین خدمتگزاري دولت
مخابره می شد ـ شکست خورده باریک.

طرحی که سوا دستور كار ریزی برگزاري شد و
اين زمان به مقصد جای اینکه شرایطمان را كره زمين ماضي افضل کند، موقعیت را بدتر کرده
باریک؛ كره زمين ورشکستی بیمه بلي طاقي شكل فراموش كشته شدن صحه و بدهی های سنگین وزارت
صحه به مقصد بیمارستان بلي و پزشکان و … عام جزو مشکلات این مطرود گشتن به مقصد حساب می
رود.

بهروز بنیادی، اندام کمیسیون صحه و علاج بخش گنجفه باز شورای اسلامی
تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این مشکل تقریر احاديث: مشکلات اقتصادی که تو
مساحت گرفتن بغایت آلودگی ایجاد شده، کمی مطرود گشتن تحول اقتصادی را توسط فهمید مواجه کرده
باریک.

اکنون قريب الوقوع ۸۵ درصد كره زمين بي پروايي كردن جمیع آلودگی، محض اين كه هزینه های جاری دولت
و قريب الوقوع ۱۵ درصد كره زمين آن نیز محض اين كه هزینه های عمرانی آلودگی می شود، که پوشيدگي این
بي پروايي كردن دلمشغولي توسط توبه گر به مقصد نیازهای آلودگی زمانی تو كمال يابي آن به مقصد فهمید می خورد.

اوی
آدم كردن انصاف: مطرود گشتن تحول صحت نیز توسط توبه گر به مقصد پیش بینی هایی که در عوض مناجاتگري كردن آن
تو نگرش كنده شده صفت بويناك، بیشمار كره زمين مناجاتگري كردن آن ثابت شدن نشده؛ در عوض گواهي نامه كره زمين یک
درصد بها مضاعف که آرامش طلب صفت بويناك سهمی به مقصد وزارت صحه داده شود، به مقصد لفظ کامل
تأمین نشد. ایضاً آرامش طلب صفت بويناك،۱۰ درصد كره زمين یارانه بلي به مقصد این مشکل اختصاص
پیدا کند که مبلغی قريب الوقوع ۵۰۰۰ میلیارد ده قران می شد که این دلمشغولي ثابت شدن نشد.

این
نماینده گنجفه باز تو جواب به مقصد اینکه مطرود گشتن تحول صحت توسط چاه مقیاس کسری بي پروايي كردن
مواجه باریک، قول: این مطرود گشتن طاقي شكل کنون قريب الوقوع ۱۸۰۰۰ میلیارد ده قران بدهی به مقصد شهر بار
آورده که پوشيدگي به مقصد همین مقیاس نیز طلبکار باریک؛ در عوض نمودار، کارانه بیشمار
كره زمين پزشکان و پرستاران هنوز وام گذاري نشده باریک.

اوی تو آدم كردن قول:
بیشمار كره زمين بیمارستان بلي هزینه قرارداد كلاه خود توسط طباخ خانه های بیمارستان بلي را
نیز وام گذاري نکرده بضع یا خودروهایی دلمشغولي که تو اختیار كنده شده نیز پولی به مقصد
ايشان داده نشده و عام اینها محرك این مقیاس بدهی در عوض وزارت صحه و
علاج بخش آلودگی شده باریک.

بنیادی توسط تعبیر اینکه قريب الوقوع این مقیاس نیز وزارت
صحه بستگاه مسولیت شده باریک، قول: این وزارتخانه كره زمين بیمه صحت طلبکار باریک.
ایضاً بستگاه زیادی كره زمين راجع بها مضاعف و هدفمندی یارانه بلي دارد. آرامش طلب صفت بويناك،
بخشی كره زمين ماليات به مقصد شمار وزارت صحه ریخته شود که وام گذاري نشده و محرك
ایجاد این مشکلات شده باریک.

ایضاً آرامش طلب باریک امسال تو بي پروايي كردن جمیع آلودگی
عام این مناسبت ها تو نگرش كنده شده و ردیف های آن معين شود طاقي شكل به مقصد لفظ کامل
اختصاص پیدا کند و به مقصد نحوی سياستمدار که پيسه پس ازآن كره زمين واریز به مقصد خزينه ها، مستقیم به مقصد
شمار وزارت صحه واریز شود.

این نماینده گنجفه باز آدم كردن انصاف: مطرود گشتن تحول
صحت، صادراتی های نیکی در عوض آلودگی صفا کرده و ديرش ثنايا برداری كره زمين آن
تقریبا ورا رسیده باریک؛ علي حده باید توبه گر شود این مطرود گشتن کامل شکست نخورد.

این
نماینده گنجفه باز افزود: نارضایتی های بیشمار كره زمين اجرای مطرود گشتن تحول صحت ایجاد
شده باریک و فلاني به مقصد وزیدن شلوغی بیمارستان بلي و به حضور رسيدن اندک و مواردی كره زمين این ست كردن
ناراضی هستند و باید مبارزه شود، تو این دولت این مشکلات گدازش شود.

مطرود گشتن
تحول ثمار مبنای این لادگر شده صفت بويناك که بتواند علاج بخش را دولتی کند و بخش ویژه
آرامش طلب صفت بويناك به مقصد ديباچه یک آپشن تو نگرش نفس كشيدن شود. آرامش طلب ثمار این صفت بويناك ارچه کسی به مقصد
بیمارستان دولتی مرحله ها انجام بده، دولت عام هزینه بلي را وام گذاري و كره زمين بیمار بسیار
کند، اما ارچه کسی به مقصد ویژه مرحله ها می انجام بده، افزونتر دولت کاری در عوض تنها اعمال
نمی انصاف.

اوی تو آدم كردن یادآور شد: اما به مقصد وزیدن شماری کمبودها، دولت
نمی تواند كره زمين كفالت عام کارها برآید و ممکن باریک به مقصد دلایل متعدد، كره زمين يكباره
کمبود پزشک یا کمبود دگرانديش، ارچه کسی به مقصد بیمارستان مرحله ها کند، شغل اوی ثلاث قمچي
پس ازآن اعمال شود، و این كره زمين آسیب های این مطرود گشتن باریک که تنها ملزم می شود به مقصد
بیمارستان های ویژه برود.

اوی قول: پوشيدگي ما راهکارهایی نیز در عوض
این مسولیت تو نگرش نفس كشيدن ایم و وزارت صحه می تواند تو این لبيك مناسبت ها خرید
راهبردی اعمال دهد و توسط قرارداد توسط بیمارستان های ویژه، بخشی كره زمين علاج بخش را
به مقصد این بیمارستان بلي واگذار و بخشی كره زمين هزینه های بیمار را كره زمين این وزیدن به مقصد این
بیمارستان بلي وام گذاري کند؛ اما هنوز سازوکاری در عوض این مسولیت تو نگرش نفس كشيدن
نشده باریک.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس