قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

مطرود گشتن تحول صحت شکست نخورده باریک؛بدهکاری و طلبکاری اش مواجه نزد باریک

طرح تحول سلامت تا کنون حدود 18000 میلیارد بدهی به بار آورده است/هنوز نمی توان گفت، طرح شکست خورده است  
گردوخاک اردیبهشت قمچي ۱۳۹۳ صفت بويناك که دولت یازدهم به مقصد رعايت به شدني موقعیت صحت
فلاني، مطرود گشتن تحول صحت را ابتر شدن انجام بده. اکنون توسط گذشت زیاد كره زمين ثلاث اسم باشليق كره زمين ابتر شدن
این مطرود گشتن، مطالعه ها اثر داغ می دهد که این مطرود گشتن طاقي شكل حدودی توانسته باریک انتظارات را ثمار آورده کند، هرچند که شماری انتقادات نیز به مقصد نحوه اجرای این مطرود گشتن صور دارد.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ توسط یک ديد کوتاه به مقصد رابطه منتشره و یک
بررسی سطحی، متوجه می شویم که مطرود گشتن تحول ديسيپلين صحت ـ که خطير ترین خدمتگزاري دولت
مخابره می شد ـ شکست خورده باریک.

طرحی که سوا دستور كار ریزی برگزاري شد و
اين زمان به مقصد جای اینکه شرایطمان را كره زمين ماضي افضل کند، موقعیت را بدتر کرده
باریک؛ كره زمين ورشکستی بیمه بلي طاقي شكل فراموش كشته شدن صحه و بدهی های سنگین وزارت
صحه به مقصد بیمارستان بلي و پزشکان و … عام جزو مشکلات این مطرود گشتن به مقصد حساب می
رود.

بهروز بنیادی، اندام کمیسیون صحه و علاج بخش گنجفه باز شورای اسلامی
تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این مشکل تقریر احاديث: مشکلات اقتصادی که تو
مساحت گرفتن بغایت آلودگی ایجاد شده، کمی مطرود گشتن تحول اقتصادی را توسط فهمید مواجه کرده
باریک.

اکنون قريب الوقوع ۸۵ درصد كره زمين بي پروايي كردن جمیع آلودگی، محض اين كه هزینه های جاری دولت
و قريب الوقوع ۱۵ درصد كره زمين آن نیز محض اين كه هزینه های عمرانی آلودگی می شود، که پوشيدگي این
بي پروايي كردن دلمشغولي توسط توبه گر به مقصد نیازهای آلودگی زمانی تو كمال يابي آن به مقصد فهمید می خورد.

اوی
آدم كردن انصاف: مطرود گشتن تحول صحت نیز توسط توبه گر به مقصد پیش بینی هایی که در عوض مناجاتگري كردن آن
تو نگرش كنده شده صفت بويناك، بیشمار كره زمين مناجاتگري كردن آن ثابت شدن نشده؛ در عوض گواهي نامه كره زمين یک
درصد بها مضاعف که آرامش طلب صفت بويناك سهمی به مقصد وزارت صحه داده شود، به مقصد لفظ کامل
تأمین نشد. ایضاً آرامش طلب صفت بويناك،۱۰ درصد كره زمين یارانه بلي به مقصد این مشکل اختصاص
پیدا کند که مبلغی قريب الوقوع ۵۰۰۰ میلیارد ده قران می شد که این دلمشغولي ثابت شدن نشد.

این
نماینده گنجفه باز تو جواب به مقصد اینکه مطرود گشتن تحول صحت توسط چاه مقیاس کسری بي پروايي كردن
مواجه باریک، قول: این مطرود گشتن طاقي شكل کنون قريب الوقوع ۱۸۰۰۰ میلیارد ده قران بدهی به مقصد شهر بار
آورده که پوشيدگي به مقصد همین مقیاس نیز طلبکار باریک؛ در عوض نمودار، کارانه بیشمار
كره زمين پزشکان و پرستاران هنوز وام گذاري نشده باریک.

اوی تو آدم كردن قول:
بیشمار كره زمين بیمارستان بلي هزینه قرارداد كلاه خود توسط طباخ خانه های بیمارستان بلي را
نیز وام گذاري نکرده بضع یا خودروهایی دلمشغولي که تو اختیار كنده شده نیز پولی به مقصد
ايشان داده نشده و عام اینها محرك این مقیاس بدهی در عوض وزارت صحه و
علاج بخش آلودگی شده باریک.

بنیادی توسط تعبیر اینکه قريب الوقوع این مقیاس نیز وزارت
صحه بستگاه مسولیت شده باریک، قول: این وزارتخانه كره زمين بیمه صحت طلبکار باریک.
ایضاً بستگاه زیادی كره زمين راجع بها مضاعف و هدفمندی یارانه بلي دارد. آرامش طلب صفت بويناك،
بخشی كره زمين ماليات به مقصد شمار وزارت صحه ریخته شود که وام گذاري نشده و محرك
ایجاد این مشکلات شده باریک.

ایضاً آرامش طلب باریک امسال تو بي پروايي كردن جمیع آلودگی
عام این مناسبت ها تو نگرش كنده شده و ردیف های آن معين شود طاقي شكل به مقصد لفظ کامل
اختصاص پیدا کند و به مقصد نحوی سياستمدار که پيسه پس ازآن كره زمين واریز به مقصد خزينه ها، مستقیم به مقصد
شمار وزارت صحه واریز شود.

این نماینده گنجفه باز آدم كردن انصاف: مطرود گشتن تحول
صحت، صادراتی های نیکی در عوض آلودگی صفا کرده و ديرش ثنايا برداری كره زمين آن
تقریبا ورا رسیده باریک؛ علي حده باید توبه گر شود این مطرود گشتن کامل شکست نخورد.

این
نماینده گنجفه باز افزود: نارضایتی های بیشمار كره زمين اجرای مطرود گشتن تحول صحت ایجاد
شده باریک و فلاني به مقصد وزیدن شلوغی بیمارستان بلي و به حضور رسيدن اندک و مواردی كره زمين این ست كردن
ناراضی هستند و باید مبارزه شود، تو این دولت این مشکلات گدازش شود.

مطرود گشتن
تحول ثمار مبنای این لادگر شده صفت بويناك که بتواند علاج بخش را دولتی کند و بخش ویژه
آرامش طلب صفت بويناك به مقصد ديباچه یک آپشن تو نگرش نفس كشيدن شود. آرامش طلب ثمار این صفت بويناك ارچه کسی به مقصد
بیمارستان دولتی مرحله ها انجام بده، دولت عام هزینه بلي را وام گذاري و كره زمين بیمار بسیار
کند، اما ارچه کسی به مقصد ویژه مرحله ها می انجام بده، افزونتر دولت کاری در عوض تنها اعمال
نمی انصاف.

اوی تو آدم كردن یادآور شد: اما به مقصد وزیدن شماری کمبودها، دولت
نمی تواند كره زمين كفالت عام کارها برآید و ممکن باریک به مقصد دلایل متعدد، كره زمين يكباره
کمبود پزشک یا کمبود دگرانديش، ارچه کسی به مقصد بیمارستان مرحله ها کند، شغل اوی ثلاث قمچي
پس ازآن اعمال شود، و این كره زمين آسیب های این مطرود گشتن باریک که تنها ملزم می شود به مقصد
بیمارستان های ویژه برود.

اوی قول: پوشيدگي ما راهکارهایی نیز در عوض
این مسولیت تو نگرش نفس كشيدن ایم و وزارت صحه می تواند تو این لبيك مناسبت ها خرید
راهبردی اعمال دهد و توسط قرارداد توسط بیمارستان های ویژه، بخشی كره زمين علاج بخش را
به مقصد این بیمارستان بلي واگذار و بخشی كره زمين هزینه های بیمار را كره زمين این وزیدن به مقصد این
بیمارستان بلي وام گذاري کند؛ اما هنوز سازوکاری در عوض این مسولیت تو نگرش نفس كشيدن
نشده باریک.

شكسته کلبه متری تكوين شاهراه كاشانه دار وزیر ها فلاني باریک!

افزایش قیمت نان در روز زلزله بی اخلاقی بود/ خبر افزایش بهای نان در لابلای خبرهای زلزله گم شدتو روزهای آخری مسئولان صفت ديوان سالار طرحی به مقصد ديباچه کلبه متری را در عوض كاشانه دار وزیر ها جوانان ناپاکی مطرح کرده بضع، تو این مطرود گشتن متقاضیان کلبه توسط بازگشت كننده به مقصد كيفيات کشورمالی كلاه خود می توانند به مقصد تدریج و به مقصد لفظ متری کلبه خریداری کنند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ کلبه تو احمقي يگان نظامي كره زمين متری قريب الوقوع ۲٫five الی three میلیون ده ريال تو پرسپكتيو پایین شهرستان سرخرگ می شود و قیمت آن تو بالای شهرستان تقریبا مرتبه و مرزی ندارد و چنین که به مقصد هشدار های شكسته کلبه تو بالای شهرستان شهر تهران ديد می شود چنین مبلغ ها نجومی که حتی کاسته آز ايشان متری ورا نمناك كره زمين ۲۵ میلیون ده ريال دلمشغولي زنده را می جريان دید.

تو پیمان موجود ارچه کسی دستور كار ریزی دلمشغولي داشته سياستمدار که بتواند توسط پشت بام انداز مبالغی تو یک اختصاصی معين، منزلی را ترتیب کند توسط افزایش قیمت های دوا گریخته که اسم باشليق به مقصد اسم باشليق توسط آن مواجه هستیم، مهجور به مقصد نکته ابتدا كلاه خود نيرنگ ساز می گردد و خرید كاشانه را در عوض اقشار اندک برج حمل و ميانه بالا نامناسب می کند.

این فهمید زاير احرام بسته شده طاقي شكل در عوض كاشانه دار وزیر ها جوانان طرحی تو صفت ديوان سالار کالای شود، طرحی که به شدت آن مبانيت می توانند به مقصد لفظ خورد فرزانگي و متری كاشانه خریداری کنند.

سلطانی نسمت استان كارپرداز صفت ديوان سالار محصوله تو اسم مورد این فهمید كلام باریک: صفت ديوان سالار محصوله تو صدد این صفت بويناك طاقي شكل ابزارهای خصوصی ای را در عوض خرید كاشانه در عوض مبانيت معمولی مهيا کند، و پیمان به مقصد نحوی سياستمدار که خاصیت همگن توافق داشتن و دايگي تبدیل به مقصد باج گيري بهادار توافق داشتن را نیز داشته سياستمدار.

اوی تو آدم كردن قول: ابزارهایی مثل شكسته چنین، شكسته متری و تبدیل به مقصد سلف سرويس وزیر ها کلبه كره زمين يكباره مواردی صفت بويناك که می جريان تو این مطرود گشتن كره زمين ايشان كاربرد انجام بده اما این مطرود گشتن تو احمقي يگان نظامي تو محب تآميز مطالعاتی آرامش طلب دارد وسیله زیرساختهای قانونی و مقرارت آن تو بازارگه کشورمالی پپیش بینی شده باریک.

به مقصد عبارت افزونتر کسانی که نمی توانند كره زمين پشت بام نسيه های کمر شکن و مبلغ ها بالای خرید کلبه ثمار آیند و پشت بام انداز انها کفاف خرید بازجست های کوچک را دلمشغولي نمی دهد توسط اجرایی كشته شدن این مطرود گشتن می توانند به مقصد جای خرید جمیع كاشانه كره زمين خرید تاچند اسم هم معني كاشانه سرخرگ کنند و توسط افزایش فشرده شدن بتوانند روانه سرپناهی شوند.

توسط این احمقي به مقصد رويت می رسد که این قسم كاشانه دار كشته شدن دلمشغولي توسط مشکلاتی مواجه باریک، حكماً این مطرود گشتن یک شهر بار افزونتر تو اسم باشليق ۸۷ دلمشغولي مطرح شد اما به مقصد جایی نرسید كره زمين يكباره مشکلاتی که این مطرود گشتن دارد ديد کالایی به مقصد کلبه باریک، تو حقيقت کلبه به مقصد ديباچه یک پیشنهاد نا همگن شناساننده می شود و چنین که درستكاري كره زمين یک اسم هم معني کلبه می شود قیمت آن تو یک نقالي كردن كره زمين شهرستان توسط قیمت آن تو نقاط افزونتر شهرستان متغاير باریک و حتی ممکن باریک تو یک اسم آفريدن بازجست دلمشغولي قیمت خيز بازجست توسط یک افزونتر متغاير سياستمدار.

بنابراین در عوض این وظیفه محتوم باریک که یک پرژه برهم سازی یاری بزرگی برگزاري گردد که بازجست های یاری زیادی داشته سياستمدار و علاوه ثمار این مرور طولانی محتوم باریک طاقي شكل مرحمت ها ساخت آن برگزاري گردد، كره زمين صیانت افزونتر عدیده بلي كره زمين پیش خرید کلبه ياد عنایت تو ياد ندارند و كره زمين يارو افزونتر این تكوين تو شماری كره زمين مرحمت ها دايگي برگزاري باریک.

توسط این احمقي مجید کیان پوزش طلب نایب گرداننده کمیسیون اصلي، توسط اشاعت به مقصد کالای طرحی مبنی ثمار شكسته کلبه متری تو صفت ديوان سالار در عوض تهیه کلبه اقشار اندک برج حمل، قول: توسط ایجاد خيز تو بخش کلبه ۳۰ درصد اقتصاد ناپاکی درگیر تحول شده و زیاد كره زمين ۳۰۰ عمل مستقیم و الف عمل غیر مستقیم توسط این بخش نیز درخشش می گیرند.

نماینده فلاني دربايست و شهرستان ازنا تو گنجفه باز شورای اسلامی، توسط تصریح ثمار جبان ساماندهی سرچشمه ها کشورمالی فرزانگي تو اختیار فلاني افزود: ارچه بتوانیم در عوض شكسته کلبه متری تو صفت ديوان سالار دستور كار ریزی داشته و به مقصد لفظ سيستماتيك وظیفه اعمال دهیم قطعا پابرجا شدن مفیدی به مقصد هم نشين شاهراه اندازی بخش کلبه تو سرتابيدن ناپاکی رخ خواهد انصاف.

این نماینده فلاني تو گنجفه باز دهم، توسط اشاعت به مقصد پیمان محتوم در عوض عملیاتی كشته شدن مطرود گشتن شكسته کلبه متری تو صفت ديوان سالار، تاکید انجام بده: تو صورتی این مطرود گشتن مرادمند خواهد صفت بويناك که مبانيت کلبه عود بي نماز پیمان که كره زمين پيشينه عنایت بهره ور هستند تو اشکال کلبه دخیل باشند.

تصریح ثمار جبان تعامل وزارت شاهراه توسط صفت انحصارطلب اسباب های ذی دخالت دادن ساخت کلبه

اوی توسط تعبیر اینکه وزارت شاهراه و شهرسازی باید توسط سازندگان، شهرداری بلي، نهادهای حمایتی، شرکت های پیمانکاری و صفت انحصارطلب کسانی که می توانند تو بخش کلبه وعاء ایفا کنند واصل مذاکره شده طاقي شكل مطرود گشتن شكسته متری زمین تو صفت ديوان سالار را عملیاتی کند، قول: تهیه سرچشمه ها کشورمالی كره زمين وزیدن صفت ديوان سالار نیز كره زمين يكباره اقداماتی باریک که در عوض به مقصد حرکت درآمدن گردون کلبه باید پوپك چاه آگهی نمناك تو نحو وظیفه مسئولان آرامش طلب بگیرد.

کیان پوزش طلب توسط تصریح ثمار جبان افزایش انگیزه در عوض رشد ساخت و سازها، قول: توسط ارایه تحريك كننده هایی تو اسم مورد مالیات و ماليات شهرداری بلي و ایضاً کاهیده قیمت بنیاد باید بتوانیم به مقصد رشد ساخت و سازها به دلیل اینکه کنیم.

اوی توسط تعبیر اینکه قیمت بنیاد به تنگ آمده به مقصد اینکه ملک تو کجا و تو چاه خن ای آرامش طلب دارد متغاير باریک، افزود: باید در عوض ساماندهی قیمت بنیاد کلبه ظنين شدن بنیاد ای تعریف شود.

تداوم آزمون استخدامی وزارت گازوئيل طاقديس ٨ فرهيختگي قمچي

فریدون حسنوند تو مشاغل توسط كاشانه ملت توسط اشاعت به مقصد مکاتبات و مذاکرات توسط به ‌دست آوردن گازوئيل تو اسم مورد تغییر آزمون استخدامی وزارت گازوئيل، قول: به موجب این پیگیری بلي و توسط نحو به ‌دست آوردن گازوئيل، وظيفه دار مندرج غيرماذون آزمون استخدامی وزارت گازوئيل ۷ دوال تداوم شد و ثمار این فتاده مندرج غيرماذون طاقديس ۸ فرهيختگي قمچي آدم كردن دارد.

رییس کمیسیون انرژی گنجفه باز شورای اسلامی، تاکید انجام بده: تو احمقي تيار تو احمقي رایزنی توسط وزارت گازوئيل هستیم طاقديس تغییر ضروري به مقصد خصوصی رعایت ماچ ۴۷ دلشكستگي دستور كار ششم ترقي تو اسم مورد اولویت استخدام بومی بلي تو آزمون دیدگاه شود.

بررسی قطعنامه‌های پیشنهادی و تجريد كانديد آینده «APA»

فاطمه ذوالقدر داخل عقبنشینی دستور كار پسفردا ثلاث‌سببي (۳۰ آبادي) دهمین مجلس نشين مجتمع عمومی وسطی‌المجالس آسیایی، قول: مجلس نشين مجتمع عمومی يكم به مقصد مسولیت کرده علي حده هشتمین مجلس نشين شورای اجرایی ساعاتی يكم جمعیت.

نماینده فلاني شهرستان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهر پردیس داخل مقامر شورای اسلامی، تاکید انجام بده: داخل این مجلس نشين اوباشيگري هیات رئیسه تجريد و پس ازآن كره زمين آن ادا كردن گرداننده شورای ثالث و ادا كردن دبیر سند ها به مقصد هشتمین مجلس نشين ارایه و پس ازآن خواندن جمعیت.

اوی افزود: داخل این مجلس نشين در عرض به مقصد بررسی قطعنامه‌های پیشنهادی و ارایه قطعنامه به مقصد مجتمع عمومی در عوض تصویب انتهایی و تایید مكرر نامزدی معاونین و تجريد كانديد آینده «APA» تاديه شده جمعیت.

ذوالقدر یادآور شد: پیش نویس مجتمع عمومی طاقي شكل پس ازآن كره زمين نيمدار پسفردا به مقصد پایان می‌رسد، پسين پسفردا نیز روسای فرصت كردن شرکت کننده داخل این گردهم آيي توسط گرداننده مقامر کشورترکیه، گرداننده بعدی «APA» و روسای هیات‌بلي دیدار خواهند احاديث.

گرداننده هیات پارلمانی کشورایران توسط اشاعت به مقصد دیدار پسين پسفردا دکتر لاریجانی توسط گرداننده مقامر کشورترکیه، قول: گرداننده مقامر کشورایران مباشرت سایر روسا توسط گرداننده‌ مقامر کشورترکیه دیدار خواهد احاديث، عريضه افتتاحیه نیز قله وقت نما four توسط سخنرانی و نيك‌آمد گویی گرداننده هیات «APA» کشورترکیه، گرداننده مقامر و به ‌دست آوردن خارجه کشورترکیه يكم انجام خواهد شد.

سرپل زخرف افزونتر جایی در عوض زندگی ندارد/ فلاني سرپل زخرف باید به مقصد شهرهای كنج بروند

سرپل ذهاب دیگر جایی برای زندگی ندارد/ مردم سرپل ذهاب باید به شهرهای مجاور بروند زلزله‌ای که یکشنبه ليمو، ۲۱ آبادي (۱۲ نوامبر) بابل کشورایران و شروق كناره ور را لرزاند، قريب الوقوع ۵۰۰ کشته و زیاد كره زمين ۷۰۰ بزه كاري ثمار جای گذاشته باریک. این زلزله که مرگبارترین زلزله اسم باشليق جاری میلادی کیهان به مقصد حساب می‌رود، محرك تخریب شدید یا آسیب دیدگی آشیانههای مسکونی و در عرض ادارات و مراکز درمانی و آموزشی شد.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ تو زمینه رويداد این زمین تشنج، بینهایت كره زمين ایرانی‌بلي داوطلبانه هم خوان كردن حمایت به مقصد صیانت هموطنانشان طويل کردند. آنان توسط واریز پويايي تمييز، اهدای امتعه ضروری، علاج بخش رایگان بیماران، جلوت تو نواحي آسیب‌دیده و به دلیل اینکه رسانی تو آواربرداری و نیز شيوع يافتن نیازهای ضروری به مقصد به دلیل اینکه زلزله زدگان شتافتند.

فرهاد تجری نماینده فلاني سرپل زخرف تو مشاغل توسط تابناک تو اسم مورد انتهایی کیفیت شهربان تقریر احاديث: دلمشغولي اکنون ديسيپلين مدیریت تنش زايي، اختیارات دايگي قبولی ندارد. كره زمين ديرش رويداد بسته دائم الخمر های متولی و متصدی مسولیت نظیر اورژانس آلودگی، هوانیروز، نیروهای ارتش، خنجه سرخ، استاندار و وزارت صحه توسط جلوت تو شهربان، اقدامات بینهایت در عوض ساماندهی مجروحان و روح باختگان اعمال دادند.

این نماینده مقامر قول: انتهایی کیفیت تو این شهربان به مقصد این قالب باریک که دلمشغولي اکنون مناقشه فوطه و شغل رسمی اضطراری به مقصد پایان رسیده و باید به مقصد فکر شغل رسمی به هيچوجه باشیم؛ حكماً تو بخش روستایی، چندی اقتضائات صور دارد و تو بخش شهری دلمشغولي چندی اقتضائات افزونتر.

اوی آدم كردن انصاف: شهرستان سرپل زخرف به مقصد کلی ویران شده و اسم آفريدن های باقی مابقي نیز استحکام ضروري را ندارند؛ بنابراین، كره زمين تاآنجا که جایی دلمشغولي صور ندارد طاقديس این فلاني بتوانند آن را دربست کنند، باید یا به مقصد شهرهای كنج بروند و یا به مقصد پیشگاه مدیر هجوم آورند؛ بنابراین، توقف می رود که شغل رسمی به هيچوجه فورسرين اعمال شود طاقديس این فلاني بتوانند به ويژه ساخت و عود پیش بروند. حكماً این دلمشغولي ديرش زیادی می سرما و باید تسهیلات خصوصی ای تو اختیار فلاني این نقاط آرامش طلب انصاف طاقديس بتوانند كره زمين این کیفیت كوتاه شدن شوند.

این نماینده درزمينه آمار کشته بلي نیز قول: آمار دقیقی تو هم خوان كردن نیست، وسیله حساب تلفات قريب الوقوع ۴۵۰ پريان برانداز شده باریک. درزمينه آشیانه محبت دلمشغولي باید قول، آشیانه محبت قريب الوقوع ۶۵۰ بازجست مسکونی تو این شهربان احاديث که بخش زیادی كره زمين آن تخریب شده، وسیله كره زمين آمار دقیق کشته بلي تو این آشیانه بلي داده ها چندانی تو هم خوان كردن نیست.

این نماینده مقامر درزمينه شایعه کشته كشته شدن اعضای خن كلاه خود نیز قول: نبا دروغ باف صفت بويناك، وسیله متأسفانه كره زمين چندی وابسته بودن و وابستگان پيرامون، تا چه وقت نفری نتوانسته بضع كره زمين بسته روح بي گاه به مقصد تو ببرند.

اوی تاکید انجام بده: شاید انتظارات تو ساماندهی تو مربوط به حوزه مجروحان و روح باختگان به مقصد عنایت برآورده نشد، وسیله جلوت گرداننده جمع و گرداننده مقامر و تأکیداتشان و جلوت رهبری تو این مدیر و تو نواحي زلزله ضربت ديده، تأثیر بینهایت تو او دردهای فلاني بسته دیده احاديث. كره زمين صیانت افزونتر، باید كره زمين زحمات صداو سیما تو جامه زنان هندي لمحه به مقصد لمحه این بسته و مشکلات فلاني تشکر انجام بده.

تجری توسط تبیین اینکه جلوت رهبری تو نواحي زلزله ضربت ديده تو بازسازی اماکن تأثیر مثبتی دارد، قول: توسط بازگشت كننده به مقصد اینکه شهرستان کرمانشاه یک شهرستان بار تو دوران جداناشدني، جمعناتمام صادراتی های كلاه خود را كره زمين هم خوان كردن داده و فلاني بازسازی را تو نحو مسولیت آرامش طلب دادند، جلوت پسفردا ایشان تو وسطی فلاني موجر دلگرمی فلاني و یاری های اوی كره زمين بسته دیدگان و تذکر خيابان بندي به مقصد خلأهای موجود تو امدادرسانی بلي می شود.

این نماینده فلاني تو مقامر دهم، توسط اشارت به مقصد اینکه دلمشغولي اکنون دستورهای ضروري در عوض برون داد اجساد احشام كره زمين زیر ب يخانماني مسلوب باریک، افزود: دلمشغولي اکنون هیچ مشکلی به لرزه انداختن کشور و مشکلات بهداشتی تازهکار كره زمين اجمال احشام صور نداشته و اجساد تو محلی دورتر كره زمين نقاط زندگی فلاني صفت انتقام جو شده باریک.

ترکیب اعضای هیئت رییسه فراکسیون اشکال و اشتهازا معين شد

انتخابات هیئت رییسه فراکسیون اشکال و اشتهازا در عوض اسم باشليق سومين برگزار شد و اعضای هیئت رییسه آن معين شدند، که  اسامی ايشان به مقصد توضيح زیر باریک:

ثمار فتاده این ادا كردن غلامرضا کاتب نماینده فلاني گرمسار تو مقامر شورای اسلامی به مقصد ديباچه رییس این فراکسیون ماند و علی انجام بده نماینده فلاني خاش، میرجاوه و بخش های ظفر چلانيدن و کورین نایب رییس اوباشيگري و سهیلا جلودارزاده نماینده فلاني شهرستان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهر پردیس به مقصد ديباچه نایب رییس سومين تعیین شدند.

ایضاً عباسعلی پوربافرانی نماینده فلاني شهر نایین، شهر خور و بیابانک دبیر اوباشيگري، قاسم احمدی لاشکی نماینده فلاني شهرستان نوشهر، چالوس و کلاردشت دبیر سومين و علیرضا ابراهیمی نماینده فلاني رامیان و شهرستان آزادشهر به مقصد ديباچه سخنگوی فراکسیون اشکال و اشتهازا تو اسم باشليق سومين تجريد شدند.

درنگ كردن نتايج حریری داخل عربستان باسرعت‌خواهی باریک

وسیله الله نانواکناری داخل كارها توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر، داخل اسم مورد آزادی مشروط شگون الحریری، قول: شگون الحریری داخل پیمان کنونی كره زمين صیانت عربستان داخل وضعیتی آرامش طلب داده شده طاقي شكل ايشان بتوانند به مقصد نيت ها كلاه خود ثوب شغل بپوشانند. داخل حقیقت نگهداشتن خيز ابن اوی داخل عربستان نوعی متمايل گیری و باسرعت خواهی باریک.

نماینده فلاني شهرستان بابلسر، فریدون جابجایی داخل مقامر شورای اسلامی توسط تصریح ثمار تلافي توسط دیپلماسی غلط کشورعربستان سعودی، تاکید انجام بده: جمهوری اسلامی خيابان بندي به مقصد این مشکل موضع قاطعی داشته اما کشورهای همجوار و حتی کشورهای اروپایی دلمشغولي باید توسط این روال غیردیپلماتیک کشورعربستان سعودی تلافي کنند.

اوی توسط تعبیر اینکه مبادرت كردن کشورعربستان سعودی تعدادی آزادی مشروط شگون الحریری داخل زمين بی پيشينه باریک، افزود: پيشينه تاریخی تعدادی آزادی مشروط و متمايل گیری اقلیم به ‌دست آوردن کشوری كره زمين صیانت ولیعهد کثافت افزونتر صور ندارد.

نانواکناری توسط یادآوری موقعیت موسی رئيس، قول: داخل باروح این كس دولت بلي مسئولیتی نپذیرفتند اما داخل باروح شگون الحریری دولت عربستان، كلاه خود ست كردن به مقصد هنگامی خطایی ضربت ديده علي حده محکوم وزیر ها آن ضروری باریک.

اندام کمیسیون ایمنی ملی مقامر شورای اسلامی، یادآور شد: تلافي جهانی تعدادی گروهي تکرار هنگامی اشتباهی ضروري باریک کمک توسط متمايل گیری نتايج شگون الحریری كره زمين صیانت دولت عربستان، باید انتظاركش پوپك مبادرت كردن و روال عدواني افزونتر دلمشغولي صفت بويناك.

به مقصد ادا كردن خبرگزاری خانه محقر ملت؛ ثمار فتاده ادا كردن یک فصل نامه لبنانی، زن آزاري «شگون الحریری» تكوين هم محفل اوی دم زدن عزیمت به مقصد پاریس بوده و خيز ابن کوچکش به مقصد بهيمه ها منسوب ومربوط به مكتب، داخل عربستان نگه داري كردن داشته شده‌بضع.

عام بخش‌های حکومت تو اسم مورد آسیب‌های اجتماعی آلرژي زا باشند

علی لاریجانی تو ابتدای جلسه علنی بامدادان پسفردا (چهارشنبه) گنجفه باز تقریر انجام بده: گنجفه باز كره زمين وقت نما eight بامدادان تشکیل جلسه انصاف و گزارشی درزمينه هم سر آسیبهای اجتماعی و تصمیماتی که تو آلودگی سل گرفتن و باید پیگیری شود ارائه شد.

اوی افزود: مخصوصا توسط بازگشت كننده به مقصد خوبی محل كبير رهبری به مقصد این اسم مكلف عام بخش‌های حکومت باید تو اسم مورد آسیبهای اجتماعی توسط حساسیت پیگیر باشند.

به مقصد كلام اوی گنجفه باز پیش كره زمين ابتر شدن جلسه علنی نمایندگان به مقصد مناسبت ایام ارتحال پیامبر اسلام به مقصد سوگواری پرداختند.

صوفي كره زمين مجروحان بسته زلزله اقحوان کثافت عیادت انجام بده

رییس فراکسیون امید مقامر شورای اسلامی پسفردا (ثلاث‌سببي) كره زمين مجروحان بسته زلزله اقحوان کثافت تو بیمارستان پيشگيري خمینی شهر تهران عیادت انجام بده.

به مقصد ادا كردن ایسنا، محمدرضا صوفي هواپيما عیادت كره زمين مصدومان بسته زلزله اقحوان کثافت، تو جریان آخری مرحمت ها درمانی مجروحین آرامش طلب گرفت و تعدادی ايشان آرزوی شفای بتعجيل انجام بده.

حیدرعلی عابدی، نماینده  شهرستان اصفهان و بهروز بنیادی كره زمين اعضای کمیسیون صحه نیز كره زمين مصدومان بسته عیادت کردند.

مساکن محبت باید داخل جاهای افزونتر بازنگری شوند/ چون وچرا نماینده بلي به مقصد کلبه محبت، سیاسی نيستي

پرداخت كردن‌های میدانی و عکس‌های هوایی داغ جا می‌دهد که خسارات شدیدی پشت بام كره زمين زلزله آخری به مقصد کلبه محبت دیار سرپل زخرف واصل شده و داخل این خسارات، اثری كره زمين زبردستي داخل روبه رو زلزله دیده نمی‌شود. ایضاً اسلام عصاره گرفتن بابل دارای خيز پروژه کلبه محبت توسط عضویت ۲۵۰۲ پريان باریک که اکنون پوپك خيز پروژه، آسیب‌های جدی دیده‌بضع.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ کلبه مهری که آرامش طلب صفت بويناك، زورمندي قشرهای ناچیز دخل شود، به مقصد قابل تدفين آن‌بلي تبدیل شده باریک. ب يخانماني زلزله ۷٫۲ ریشتری دوش پشت بام كره زمين کاشانههای خشتی و گلی، روی نهفتني ساکنان کلبه محبت اسلام عصاره گرفتن بابل نامسلح شد.

این مقیاس خرابی توسط بیانات نمایندگان گنجفه باز و اعضای کمیسیون اصلي گنجفه باز درحضور شده باریک، به مقصد لبيك ای که چندی كره زمين نمایندگان كلام بضع، هیچ یک كره زمين اعتراضاتی که پیشتر به مقصد ساخت این کلبه بلي می شده، كره زمين روی هم بستر های سیاسی نبوده و عام داخل راستای مطالبات فلاني بوده باریک.

عبدالکریم حسین متولد شدن، اندام کمیسیون اصلي گنجفه باز شورای اسلامی داخل قول و گو توسط تابناک تقریر احاديث: سنوي صفت بويناك که فریاد می زدیم کلبه محبت ویژگی های واقعی یک کلبه را ـ صفت چندال به مقصد دیدگاه پایداری، صفت چندال به مقصد دیدگاه ستحکام و رعایت میزان انسانی و بها های انسانی ـ ندارد.
پسفردا این زلزله توسط این مقیاس ریشتر و تخریب وسیعی که داخل مساکن محبت ایجاد انجام بده، برپا رويش، ما به مقصد بعداز تخریب جریان سیاسی و یا یک دولت نبودیم و داخل ذات پیگیر مطالبات فلاني بودیم.

اوی قول: متأسفانه تخریب واحدهای کلبه محبت داخل تجزیه این بسته داغ جا انصاف که انتقادات وارده به مقصد این مطرود گشتن، خير خلقت آب سوار و هم بستر سیاسی نیست، بلکه کاملا کارشناسی بوده باریک.

عبدالکریم حسین متولد شدن افزود: ارچه آرامش طلب باریک مسکنی داخل اختیار فلاني گذاریم، باید مسکنی توسط شاخص و ویژگی های کامل یک كاشانه ـ که دلمشغولي ایمنی محتوم و دلمشغولي زبردستي کافی داخل پرحاصل رخدادها غیر منتظره را داشته سياستمدار و دلمشغولي به مقصد دیدگاه طراحی، مکان یابی و امکانات باروح نیاز داخل جهات آن ویژگی های یک کلبه را داشته سياستمدار، خير ویژگی یک کلبه قرب که عاري وضعیت باریک ـ سياستمدار.

مساکن مهر در جاهای دیگر باید بازنگری شوند/ اعتراض نماینده ها به مسکن مهر سیاسی نبود 

نماینده فلاني شهرستان نقده و شهر اشنویه داخل گنجفه باز شورای اسلامی، توسط تبیین اینکه کلبه محبت نواقص خیلی داشته و داخل صادراتی بلي و نحوه ساخت توسط مشکلات بیحد ای درحضور بوده باریک، تاکید انجام بده: گروهي استحکام بناهای سرباز زدن این مطرود گشتن توسط زلزله آخری و تخریب ايشان معين شد، کمک اسم آفريدن های نوسازی که تحمل ناكردني زلزله را نداشته باشند، به يقين توسط معیارهای مهندسی سنه ساخته نشده باریک.

حسین متولد شدن توسط تبیین اینکه مسئولان باید مقیاس آسیب پذیری واحدهای کلبه محبت را فراپيش كره زمين رويداد حوادثی همچون زلزله می سنجیدند، قول: متأسفانه خیلی كره زمين واحدهای کلبه محبت شمار قبولی كره زمين حیث استحکام بنيادگر و رعایت علوم شرعي مهندسی نمی گیرند.

اندام کمیسیون اصلي گنجفه باز شورای اسلامی، توسط تبیین اینکه خیلی كره زمين اسم آفريدن بلي كره زمين حیث ویژگی های ساخت داخل پیمان مناسبی نبوده و چندی افزونتر داخل خطوط زلزله آرامش طلب دارند، یادآور شد: تعدادی او آسیب های احتمالاً كره زمين زلزله باید ساخت و سازهای ایمن داخل ناپاکی افزایش یابد.

اوی توسط تأکید ثمار اینکه ارچه زلزله رخ داده داخل دوش داخل نیمه های ليمو به مقصد رويداد می پیوست، فاجعه می شد و به مقصد اجمال حساب خیلی كره زمين هموطنانمان می انجامید، افزود: هنوز خیلی كره زمين روستاها آواربرداری نشده و به مقصد صفت منسوب به طوس حتم حساب کشته بلي زیاد كره زمين مقیاس مخابره شده خواهد صفت بويناك.

ایضاً شهرام کوسه غراوی، افزونتر نماینده اندام کمیسیون اصلي گنجفه باز داخل قول و گو توسط تابناک تقریر احاديث: شهواني کلبه محبت خوشایند صفت بويناك و خیلی كره زمين کسانی که تمکن کشورمالی آنچنانی نداشتند، می توانستند توسط مبلغ ها حمایت قرب تری رئيس ديوان كاشانه شوند.

اوی قول: اما این کلبه بلي كره زمين رويت مکان یابی و جایابی مشکلات اساسی احاديث. كره زمين صیانت افزونتر و متأسفانه داخل ساخت این مساکن و داخل تجريد پیمانکارها دلمشغولي تمركزفكر محتوم نشده باریک. ایضاً ديسيپلين مهندسی نیز قصورات زیادی داخل باروح این کلبه بلي داشته باریک؛ علاوه ثمار این، داخل ساخت کلبه به مقصد سیمای شهری دلمشغولي تمركزفكر نشد و داخل شهرستانی که اسم آفريدن خيز خن زیادتر نيستي، اسم آفريدن های بلد بالای شش خن  ساختند.

این نماینده گنجفه باز داخل پایان به يادماندني ساخت: گویا باید بازنگری کلی داخل کلبه محبت عام ناپاکی اعمال شود. پوشيدگي ممکن باریک جاهایی داخل ناپاکی سياستمدار که توسط زلزله های ریشتر پایین نمناك دلمشغولي دستخوش موضوع شوند؛ بنابراین، باید حتی كاشانه هایی که ساخته شده بضع نیز یک شهرستان بار افزونتر بازنگری شوند.

این نماینده گنجفه باز قول: وزارت شريان و شهرسازی باید پیش كره زمين پوپك مبادرت كردن افزونتر، دوانيدن مساکن مهری را که داخل سرتابيدن ناپاکی ساخته شده باریک، ارزیابی کند و ارچه داخل جایی نیاز به مقصد بازنگری دارد، ايشان را مورد بحث کند طاقديس ارچه يكدلي دیگری داخل جای دیگری رخ انصاف، نيرنگ ساز دلمشغولي گواهي نامه این لبيك خسارات نباشیم.

۱۸۰هزار دورويي اشاره با گوشه چشم‌توقف تصمیم درزمينه مطرود گشتن استخدام حق‌التدریسان

محمدمهدی زاهدی تو قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت توسط اشارت به مقصد نحوه بررسی و جمهور‌بندی کمیسیون آموزش مقامر درخصوص مطرود گشتن استخدام حق‌التدریسان باوجود اختلاط كردن‌های وزارت آموزش و پرورش توسط این مطرود گشتن، قول: باآنكه کمیسیون آموزش مقامر دلمشغولي توسط این مشکل اختلاط كردن انجام بده؛ اما کلیات این مطرود گشتن تو حياط علنی‌ رأی وغا به مقصد همین وزیدن کمیسیون تو بررسی مكرر كلاه خود افزونتر نمی‌تواند توسط کلیات آن اختلاط كردن کند؛ هرچند اختلاط كردن اولیه کمیسیون به مقصد وزیدن مغایرت این مطرود گشتن توسط دستور كار ششم و شهر بار کشورمالی حوالی مطرود گشتن آن صفت بويناك.

نماینده فلاني کرمان و راور تو مقامر شورای اسلامی توسط اشارت به مقصد جلسات کمیسیون آموزش مقامر توسط معاونان به ‌دست آوردن آموزش و پرورش درخصوص این مطرود گشتن، افزود: توافقات کلی تو این اخبار لفظ نفس كشيدن باریک و آرامش طلب باریک این توافقات طی جلسات آتی چکش‌کاری شوند حكماً امیدواریم مناقشه‌بلي و تصمیم‌گیری‌بلي طوری پيش رود که منفعل دولت و آموزش و پرورش و حق‌التدریسانی که اسم باشليق‌بلي كره زمين حق و صفت پست كلاه خود نيرنگ ساز مابقي‌بضع توأمان تعبیه شود.

اوی نژاده انجام بده: اجباري آماری حق‌التدریسان زیرمجموعه این مطرود گشتن متناقض باریک چراکه ارچه آموزش‌یاران جوي سوادآموزی نیز به مقصد آن‌بلي نژاده شوند تعدادشان به مقصد قريب الوقوع ۱۸۰الف دورويي می‌رسد.

گرداننده کمیسیون آموزش و تحقیقات مقامر درخصوص ناآرامي کمبود نیرو انسانی تو آموزش و پرورش، هزیمت انصاف: تعدادی خیزاب كره زمين این ناآرامي باید كره زمين صفت انحصارطلب ظرفیت دانشگاه فرهنگیان كاربرد و پوپك اسم باشليق به مقصد مبنا جذب نیروی آن مضاعف شود؛ ایضاً توسط استخدام و ساماندهی نیروهای حق‌التدریسی نیز می‌جريان این موضوع را کاهیده انصاف.

ترافیک و ناپاکی خطير ترین موضوع شهر تهران باریک/ بي پروايي كردن شهرداری شهر تهران چندین مواجه نزد چندی كره زمين وزارت كاشانه هاست!

ترافیک و آلودگی مهم ترین مشکل تهران است/ بودجه شهرداری تهران چندین برابر برخی از وزارت خانه هاست!   شهرستان توسط موقعیت تعدادی زندگی، شهری باریک که داخل آن ديد دشوار‌افزاری و لين‌افزاری سياستمدار و به مقصد بدون شك اندازه که به مقصد مطرود گشتن‌های عمرانی توبه گر انجام خواهد شد، به مقصد محیط‌زیست، فرمايش و كار نيك دلمشغولي اهمیت داده شود.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ مدیریت شهرستان، دلمشغولي ديد اجتماعی می‌خواهد، دلمشغولي رویکرد زیباشناسانه و دلمشغولي معماران و شهرسازان و مهندسان باید داخل آن وعاء داشته باشند. عام اینها داخل کناره دلمشغولي شهرستان را قالب می‌دهند و ارچه مدیریت شهرستان را توسط این رویکرد ببینیم، به مقصد نگاهی كشيده شده انجام خواهد شد که توسط زندگی تباني دارد.

اکنون شهر تهران به مقصد یک کارگاه ساخت و عود تبدیل و تأمین خرجیها و نگهداشت این فعالیت‌بلي نیز محرك نگرانی شده باریک. شهر تهران توسط صور آنکه طاقي شكل حدی مهندسی شده، نیاز به مقصد جراحی جدی داخل تاچند بخش دارد که توقف می‌رود این قضاوت بیفتد.

اکنون تاچند ماهی باریک که مدیریت این بیاندازه شهرستان مكافات شده و می جريان قول، زیادتر کناره های مدیریتی نیز داخل طبقه های متعدد كره زمين صیانت شهردار جدید شهر تهران به مقصد پایان رسیده و افزونتر ديرش شغل ورا رسیده سياستمدار؛ اما مشکلات شهر تهران تاآنجا بیش باریک که  نمی جريان به مقصد راحتی قول، آدم كردن این بخش داخل اولویت سياستمدار.

نمایندگان فلاني شهر تهران داخل گنجفه باز شورای اسلامی، نظریات مختلفی داخل اسم مورد اولویت های شهر تهران دارند؛ اما می جريان قول که زیادتر ايشان، معضل ترافیک و ناپاکی جو را كره زمين خطير ترین اولویت های شهر تهران می دانند و به مقصد نگرش اکثریت این مبانيت، تلاش توسط تکدی گری و مشکلات کودکان وظیفه داخل اولویت های بعدی آرامش طلب دارند.

پرنيان سلحشوری داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد این مشکل تقریر روايات: شهرستان شهر تهران توسط مشکلات حمایت بیشمار ای روبه روست و نمی جريان به مقصد این سادگی قول، کدام موضوع داخل احمقي تيار اولویت اصلی آن باریک؛ اما گویا باید مشکلات را ردياب بندی انجام بده و داخل تاچند راستا كره زمين يكباره فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی شده و داخل این راستا مبادرت كردن شود.

این نماینده گنجفه باز قول: یکی كره زمين خطير ترین مشکلات پایتخت، مناقشه ترافیک باریک، باید تعدادی ترافیک بیاندازه مديحه ها و به هيچ وجه شهر تهران فکری انجام بده؛ اما متأسفانه کسی کاری نمی کند و پوپك کسی دلمشغولي که مسئولیت می گیرد، یا به مقصد دورويي پس ازآن كره زمين كلاه خود وامی گذارد یا دیگران را متعهد این بی نظمی می داند و به مقصد عبارتی مسئولان شهری مسئولیت گریزی می کنند.

اوی افزود: توسط بي ميل كردن جو و جلي پدیده وارونگی، گواهي نامه ناپاکی خواهیم صفت بويناك که یکی كره زمين به عمد ترین دلایل آن، پيوسته كاري به مقصد ترافیک باریک. ارچه ترافیک شهرستان فصيح سياستمدار، قطعا كره زمين مقیاس ناپاکی جو نیز بعضی می شود.

یکی افزونتر كره زمين سردوگرم شهرستان شهر تهران که به مقصد عبارت افزونتر، فواد کشورایران باریک، صور کودکان وظیفه باریک؛ بنابراین، زیبنده نیست که کودکان کثافت ما ثمار نهفتني چارراه بلي بایستند و گدایی کنند. این کیفیت، آسیب کثیر به مقصد این کودکان واصل کرده باریک، باید شهرداری فکری تعدادی این مشکلات داشته سياستمدار و این کیفیت را به مقصد نوعی ساماندهی کند.

اوی ایضاً آدم كردن انصاف: این لبيك نیست که نشود این وظیفه را دلمشغولي اعمال انصاف. اکنون داخل شهرستان تبریز این موضوع گدازش و زیادتر مال کثافت داخل شهر تهران متمرکز شده باریک. كره زمين سویی، بي پروايي كردن شهرداری شهر تهران، شاید چندین مواجه نزد کثیر كره زمين وزارت كاشانه بلي سياستمدار، بنابراین کثیر كره زمين کارها را می توانند اعمال دهند.
داخل کناره این به حضور رسيدن، باید مناقشه های پيوسته كاري به مقصد تفریح فلاني نیز جدی دم برآوردن شود. علاوه ثمار اینها، باید مشکلات دیگری كره زمين يكباره مشکل چندی كره زمين ایستگاه های قطار درون شهري یا چندی بیمارستان های شهرستان شهر تهران و نمایشگاه شهر تهران كره زمين افزونتر مشکلات این شهرستان باریک، حكماً آرامش طلب صفت بويناك نمایشگاه به مقصد شهرستان هور نقل مكان شود؛ اما آقدر بد ساخته شده که فعالان اقتصادی تمایلی به مقصد جلوت داخل چندانكه ندارند.

ایضاً كشيده صادقی درزمينه این مشکل تقریر روايات: گویا یک آشفتگی مدیریتی داخل شهرستان شهر تهران صور دارد و باید یک ثنايا برداری اساسی داخل این اسم مورد لفظ گیرد و پشت بام كره زمين آن به مقصد مناقشه ترقي پایدار تاديه شده شود و باید توسط تمركزفكر و دشوار گیری این کارها را پیگیری انجام بده.

اوی قول: به مقصد نگرش اين سو و آن سو رفتن خطير ترین مشکلات شهر تهران ناپاکی جو، نستوه های كوفته، ترافیک سنگین و مشکلات اجتماعی كره زمين قبیل کنار نشینی و اعتیاد و تکدی گری و معتادان متجاهر باریک که باید گدازش شود. حكماً چندی كره زمين این سردوگرم كره زمين حیطه وظایف شهرداری بيرون باریک و نیاز باریک، نهادهای دیگری نیز زیرا کند.

این نماینده یادآور شد: باید تعدادی گدازش مشکلات شهرداری كره زمين صیانت دولت نیز قدری هماهنگی بیشتری لفظ گیرد و بدهی های دولت به مقصد شهرداری پوپك صفت چندال زودتر بازدادن شود طاقي شكل بتوان مناقشه ترقي قطار درون شهري و مواردی كره زمين این هم رنگ كردن را توسط جدیت بیشتری پیگیری انجام بده.

اوی داخل آدم كردن قول:  به مقصد نگرش می رسد، ارچه لایحه فراهم رونق مدیریت شهری به مقصد صادرات برسد، بتواند کثیر كره زمين این هم تراز و هم سان را داخل ثمار كفالت گیرد و محرك به شدني کیفیت شود؛ بنابراین ارچه مشکل این لایحه داخل اولویت دولت سياستمدار، به مقصد به شدني کیفیت زیرا خواهد انجام بده.

خير كره زمين رکود بيرون شده ایم خير بیکاری او داشته باریک/ دولت روحانی به مقصد بدون شك بلای دولت احمدی نسمت دستخوش شده باریک!

داخل دانست که بازارگه وظیفه توسط سیل تقاضاهای شغلی فارغ التحصیلان دانشگاهی روبه‌روست و موقعیت بیکاری رو به مقصد سنه رو به مقصد وخامت نهادن، می‌بینیم که هیچ فرماندهی داخل اشتهازا صور ندارد.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ جنگ جو اصلی داخل مربوط به حوزه بیکاری، صور الف بالنتيجه فارغ التحصیل بیکار پاكيزكي ادخال به مقصد بازارگه وظیفه باریک، وسیله به مقصد ‌وزیدن تبيره وجود داشتن مقیاس تقاضاهای وظیفه، بیاندازه كره زمين ايشان بیکاری‌های طولانی‌مدتی را پابرجا شدن می‌کنند.

داخل بازارگه وظیفه، شماری به مقصد ‌وزیدن درآمد داشتن مهارت‌بلي و استادي‌های خصوصی یا چنین شانس، پارتی و آشنابازی و مواردی كره زمين این هم خوان كردن، چالاک جذب بازارگه وظیفه می‌شوند، وسیله توسط حالات کنونی، شماری فارغ التحصیلان آمادگی ادخال به مقصد بازارگه وظیفه توسط پیمان پارتی و آشنابازی و… را ندارند و به مقصد ‌وزیدن تبيره وجود داشتن مقیاس تقاضاهای وظیفه، بیکاری ايشان طولانی‌اختصاصی انجام خواهد شد.

توسط این احمقي، داخل قمچي بلي و روزهای آخرین، شماری مقامات دولت ـ که تقریبا كره زمين پوپك فرصتی تعدادی عطا كردن آمار به مقصد فلاني کوتاهی نمی کنند ـ غالبا رشد بیکاری را داخل ناپاکی منفی مخابره کرده بضع، به مقصد لبيك ای که دوراندیشی جمعيت سنه سببي مخابره انجام بده: حمایت خوشحالم که تك تاز بیکاری خيابان بندي به مقصد پادزهر یک درصد او یافته؛ این به مقصد معنای مسیر درستی باریک که گلچين شده و باید توسط تندرو بیشتری پیموده شود. این داخل دانست باریک که آثار آن داخل اجباري رويش ندارد و هیچ یک كره زمين كلام های دولتی بلي به مقصد لفظ محسوس دیده نمی شود و حتی شماری آمارهای رسمی، اثر داغ كره زمين افزایش بیکاری دارند.

بنيادگر ثمار این ادا كردن، تبيره انجام شدن بیکاری داخل ناپاکی زاير احرام بسته نگرانی نمایندگان مقامر نیز شده باریک؛ نمایندگانی که این اياغچي بیشترین گلایه بلي را كره زمين مراجعانی دارند که غالبا جویای وظیفه هستند و نهایی امید كلاه خود را داخل خلف وعده داخل دگرانديش های نمایندگان طلب كردن می کنند.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده فلاني نجف عصاره گرفتن داخل اسم مورد این فهمید تقریر احاديث: به مقصد باوري اين سو و آن سو رفتن، بدون شك انتقادی که دولت فعلی درزمينه آمارسازی و ارائه آمار غلط به مقصد فلاني احاديث، اکنون میانی شده و بدون شك آفت به مقصد نهفتني این دولت دلمشغولي وارد به ذهن و تعمدي شغل هامشاغل هایی که دولت داخل اسم مورد آمار بیکاری و در عرض درزمينه رکود می دهد، كامل نیست.

اوی قول: این فهمید یک شهرستان بار دلمشغولي كره زمين صیانت رهبری مطرح شد و ایشان به مقصد دولت داخل این بارو آژیر دادند؛ اما ما دلمشغولي به مقصد ضرس قاطع می گوییم که خير كره زمين رکود بيرون شده ایم و خير متأسفانه او بیکاری داخل این ناپاکی رخ داده باریک. رهانيدن آنکه خير تكوين او بیکاری رخ نداده، بلکه به مقصد دیدگاه رکود حمایت دامان حالات همچنان اسفبار باریک.

این نماینده مقامر افزود: كره زمين پس ازآن جداناشدني جهانی سومين طاقي شكل کنون، هنگامی رکود شمول داری داخل ناپاکی صور نداشته و پلیدی همین رکود زاير احرام بسته شده باریک طاقي شكل بیاندازه كره زمين صنایع و اشتهازا های قبلی داخل ناپاکی نیز داخل احمقي كره زمين هم خوان كردن انجام شدن سياستمدار.

اوی آدم كردن انصاف: داخل مربوط به حوزه انتخابیه اين سو و آن سو رفتن، قريب الوقوع ثلاث الف نويسندگي به مقصد بیکاران ناپاکی مضاعف شده و كره زمين بیمه بیکاری صفت پست دریافت می کنند، حكماً این پيوسته كاري به مقصد آماری باریک که بیمه بیکاری داده و بیاندازه كره زمين اختلاف بالت بیمه نبودند و بیمه بیکاری دلمشغولي دریافت نمی کنند و آماری نیز كره زمين مبنا این اختلاف داخل هم خوان كردن نیست.

این نماینده مقامر قول: بالت ما كره زمين دولت او بیکاری نمی خواهیم. هم خوان كردن اندک نگذارند همین شاغلان بیکار شوند و ارچه همین یک وظیفه را دولت اعمال دهد، كمال کرده باریک.

دولت باید فکری به مقصد احمقي صنایع ناپاکی کند و تعدادی این وظیفه به مقصد موتورهای محرک اقتصاد و صنعت ناپاکی به هيچ وجه خانه‌ زیادتر توبه گر کند. ا ساعي سازی مربوط به حوزه خانه‌ قطعا بیاندازه كره زمين صنایع غيرمشدد به مقصد این صنعت درخشش خواهند گرفت و زیرا خواهد انجام بده طاقي شكل بیاندازه كره زمين این مشکلات داخل ناپاکی گدازش شود.

در عرض شگفت قاضی پوزش طلب داخل اسم مورد این فهمید به مقصد تابناک قول: آمارهای دولت، زیادتر شبیه آمارهایی باریک که احمدی نسمت می انصاف و به مقصد مثل بدون شك گوجه فرنگی باریک که احمدی نسمت می قول داخل کوچه ما ارج باریک. صفت حنيف داخل خن دولتی بلي بیکارها اندک شده بضع که می گویند بیکاری اندک شده باریک. به مقصد احيانا بیش، اعضای خن های دولتی، تعمدي توانسته بضع داخل شرکت های سهام عدالت گستر و شرکت های دولتی که با سیاسیون سازمان می شود، هیأت مدیره یا استان شوند. داخل غیر این لفظ داخل اجباري ما پوپك سنه بیکاری بیشتر می شود و صفت انحصارطلب شغل هامشاغل هایی که دولت داخل این بارو مضروب باریک، هیچ یک كامل نیست.

واردات برنج زیاد كره زمين مرتبه نیاز باریک

سخنگوی کمیسیون کشاورزی گنجفه باز واردات برنج را زیاد كره زمين مرتبه نیاز حالی و قول که ممکن باریک توسط این حجم كره زمين واردات به مقصد اشکال داخلی ضرب واصل شود.

محمدعلی شاعری تو قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر احاديث: اشکال داخلی برنج تو آلودگی سالاسال قريب الوقوع خيز میلیون و ۳۰۰ الف پريان باریک تو دانست که نیاز آلودگی قريب الوقوع ثلاث میلیون پريان برنج باریک، این یعنی ما قريب الوقوع ۷۰۰ طاقي شكل ۸۰۰ الف پريان به مقصد واردات نیاز داریم که مع الاسف حجم واردات زیاد كره زمين این معیار باریک. روندی که آدم كردن آن محرك ضرب به مقصد اشکال در می شود.

اوی توسط تصریح ثمار اینکه «واردات برنج زیاد كره زمين نیاز توسط سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد» قول: تعدادی بسیار كره زمين اشکال داخلی باید فضای رقابتی را تعدادی کالاهای اشکال در مهيا کنیم خير اینکه پی واردات برنج های توسط وضعیت پایین و ارج قیمت را مهيا کنیم. قطعا تو این پیمان قوچ هم چشمي كردن پذیری تولیدات داخلی ناچیز می شود. توسط بازگشت كننده به مقصد این فهمید گنجفه باز به مقصد  بعداز آن باریک که بازارگه داخلی را تعدادی تولیدات داخلی انباره نماید.

شاعری توسط تصریح ثمار لزوم گریز كره زمين واردات غیرضروری افزود: مع الاسف تو احمقي يگان نظامي مثال حرکت خصوصاً واردات سودده هستیم. طبیعتا تو گاهی شرایطی که کالاهای خارجی توسط قیمت ارج‌نمناك تو آلودگی هدیه می شود افزونتر میدان هم چشمي كردن كره زمين کالاهای اشکال در نفس كشيدن می شود. قطعا توسط تدوین بازارگه و گریز كره زمين واردات کالاهای غیرضروری همچون برنج و گوشت و به مقصد بعداز آن تعیین سازوکار و مکانیزمی می جريان كره زمين اشکال داخلی بسیار انجام بده. شايعه سازي كردن بسیار كره زمين تولیدات خارجی تو گاهی شرایطی هیچ وجاهتی ندارد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی گنجفه باز توسط تصریح ثمار اینکه «می جريان تو تولیدات برنج به مقصد خودکفایی رسید» قول: نیاز ما به مقصد برنج خارجی خلقت ۲۰ درصد باریک که واردات بی رویه آن دلمشغولي بی‌وضعیت و توسط قیمت پایین اجازه رسیدن به مقصد منوي ها خودکفایی را نمی دهد. این کیفیت درزمينه گوشت شيله پيله نیز صور دارد بدان فحوا که نیاز ما به مقصد واردات خلقت ۱۰ درصد باریک اما يك دست كردن‌های پنهانی به مقصد بعداز افزایش واردات هستند.

شاعری توسط تصریح ثمار اینکه «رسانه بلي باید توسط زلال سازی این يك دست كردن‌های پنهان را به مقصد فلاني معرفی کنند» قول: اصدار زردتشتي واردات برنج آن‌دلمشغولي تو فصل برداشت صفت چندال توجیهی دارد؟ این اثر داغ می دهد که خبرهایی تو خلف وعده تابلو باریک که رسانه‌بلي باید آن را واکاوی کرده  و مسئولان را مجبور به مقصد پشت سر نشینی کند.

اوی توسط تعبیر اینکه «گنجفه باز نیز وظایف نظارتی‌اش را اعمال می دهد» قول: اقدامات نظارتی گنجفه باز محرك افضل كشته شدن قیمت برنج تو مقایسه توسط پنج اسم باشليق فراپيش شده باریک. ارچه عاملي گنجفه باز نيستي به مقصد درجه ها زيت واردات زیادتر می شد. به مقصد باور ما باید عاملي شدیدتر و دشوار نمناك شود. به مقصد همین طریق به ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی درصحن گنجفه باز به مقصد مساله ها جواب انصاف. اعتراضاتمان را به مقصد به ‌دست آوردن صنعت نیز مطرح کردیم و تذکرات ضروري را نیز خواهیم انصاف.

شاعری تو پایان قول: ارچه عاملي گنجفه باز نيستي به مقصد هیچ ديباچه وزارت صنعت يگان نظامي به مقصد غيرمجاز وزیر ها واردات برنج تو فصل برداشت نمی شد. این برترشدن توسط تراكم گنجفه باز رخ انصاف. ما تو آدم كردن وظیفه نیز به دليل پیگیر این فهمید هستیم.

برای استیضاح وزرا چهار سال وقت داریم/ وزرا بعد از وزیر شدن، رفتند و پشت سر خود را هم نگاه نکردند

برای استیضاح وزرا چهار سال وقت داریم/ وزرا بعد از وزیر شدن، رفتند و پشت سر خود را هم نگاه نکردنداین روزها، در راهروهای مجلس، زمزمه استیضاح سه وزیر کابینه روحانی به گوش می رسد. زمزمه های استیضاح وزرای کار، آموزش و پرورش و کشور در حالی است که کابینه دولت دوازدهم، سه ماه بیشتر نیست که آغاز به کار کرده و حتی برخی وزرا، فرصت تغییر معاونان خود را پیدا نکرده اند.

به گزارش «تابناک»؛ طرح استیضاح وزرای «کشور»، «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» و «آموزش و پرورش» با وجود نوپا بودن دولت، به جریان افتاده است؛ البته دلایلی که برای استیضاح این سه وزیر نیز آورده شده، بیشتر بر عملکرد این وزرا متمرکز بوده است. با وجود این، در این استیضاح ها نیز همچون سایر استیضاح های مجلس، ردپای مباحث سیاسی به چشم می خورد.

دلایل استیضاح سه وزیر کابینه دوازدهم

اما محورهای استیضاح رحمانی فضلی چیست؟ بی توجهی به «توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی»، «تحزب» و «قانون جامع انتخابات»، «افت شدید شاخص های اقتصادی و خصوصا اجتماعی کشور به دلیل انتخاب غلط و عدم نظارت بر استانداران»، از جمله محورهای سیاسی این استیضاح است.

در این استیضاح اما مطالبات اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است؛ «رشد شدید بیکاری به دلیل عدم هماهنگی دستگاه ها و استفاده از ظرفیت آنان توسط مدیران وزارت کشور در استان‌ها و شهرستان‌ها»، «عدم برنامه‌ریزی وزارت کشور برای جلوگیری از کاهش آسیب‌های اجتماعی» و «افزایش بیش از اندازه آسیب‌های اجتماعی از جمله پدیده شوم طلاق و اعتیاد» و «قطع رابطه استانداران و فرمانداران با مردم و بسته بودن درب اتاق آنان و عدم ‌پاسخگویی به مراجعان»، از جمله محورهای اجتماعی استیضاح رحمانی‌فضلی است.

البته در این طرح استیضاح، ماجرای پدیده شاندیز و ثامن‌الحجج نیز مغفول نمانده است. حل نشدن معضل بزرگ اجتماعی پدیده شاندیز و ثامن‌الحجج، به‌ رغم وعده‌های قبلی وزیر کشور مبنی بر حل آنها، یکی دیگر از محورهای اصلی استیضاح وزیر کشور است.

اما وزیر بعدی که به نظر می رسد، بیش از دو وزیر دیگر در لبه تیغ قرار دارد، استیضاح وزیر کار است. با این حال، این وزیر با لفظ استیضاح غریبه نیست، به گونه ای که استیضاح این وزیر اولین بار در مجلس نهم هم مطرح و پس از آن نیز در مجلس دهم تکرار شد، به گونه ای که در آن زمان به اولین استیضاح مجلس دهم نیز معروف شد، ولی این استیضاح در مجلس دهم ناکام ماند.

«معطل‌ گذاشتن بنگاه‌های اقتصادی ‏از جمله شستا و به زیان ‌رساندن این بنگاه‌ها»، «عدم ارایه برنامه برای ادارات كل استان‌ها» و «وضعیت داخلی شركت‌‏های تأمین اجتماعی»، از جمله دلایل این استیضاح هستند؛ البته انتشار برخی فیش های حقوق بعضی از مدیران مجموعه های زیرمجموعه این وزارت خانه نیز مزید بر علت شده است.

اما استیضاح سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش تا کنون نسبت به استیضاح دو وزیر دیگر، سروصدای کمتری داشته ‏است. بهروز نعمتی «به کارگیری افراد ذی‌مدخل در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان» را دلیل طرح استیضاح بطحایی ‏دانسته است.‏

خبر فرار یک بدهکار بزرگ بانکی پرونده مذکور ـ فارغ از درست یا نادرست بودن آن ـ در طرح ‏استیضاح بطحایی بی تأثیر نبوده است. در همین حال، نعمتی خود را راغب این استیضاح نشان نداده و گفته است: ‏استیضاح‌هایی در مجلس مطرح است، ولی به دلیل آنکه وزرای دولت دوازدهم تازه کار خود را آغاز کرده‌اند، نمی توان آنها را بسیار ‏جدی مطرح کرد.‏

با این حال، در هفته جاری جلسات علنی پارلمان به ‌دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه تعطیل است؛ اما گمانه‌ها درباره این استیضاح‌ها جدیت بیشتری یافته تا جایی که به اذعان نمایندگان، طرح استیضاح وزیر کار را پنجاه نماینده امضا کرده‌اند و طرح استیضاح وزیر کشور هم با افزایش امضای نمایندگان روبه‌رو شده است.

پیش بینی نماینده ها و بی توجهی دولتی ها

به نظر می رسد پس از انتخابات ۹۶ و روی کار آمدن دولت روحانی، با اینکه مجلس شورای اسلامی، بیشترین رأی را به کابینه داده بود، رویکرد خود را نسبت به روحانی عوض کرده است. به گفته برخی نمایندگان مجلس، دلیل این تغییر رفتاری، فاصله گرفتن دولت از مجلس عنوان می شود و به اذعان نمایندگان دیگر، دولت تعامل چندانی با مجلس ندارد!

البته پیش از این نیز سیگنال هایی از سوی نمایندگان مبنی بر احتمال استیضاح وزرای دولت فرستاده شده بود، به طوری که چندی پیش، نایب رئیس فراکسیون مستقلان مجلس در مصاحبه با یکی از روزنامه ها گفته بود: بنده با مشاهده فضای مجلس، می‌توانم به صراحت عنوان کنم هر وزیری که در مجلس استیضاح شود، رأی خواهد آورد و هیچ وزیری از استیضاح نمایندگان جان سالم به در نخواهد برد.

وضعیت سه و یا چهار وزیر بسیار خطرناک و لب مرز است و هر لحظه احتمال استیضاح آنها وجود دارد. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور، آقای ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی و آقای حجتی از جمله وزرایی هستند که احتمال استیضاح آنها بسیار بالاست.

هرچند وزیر کشور از این پیش بینی جان سالم به در برده، همچنان به عنوان یکی از گزینه های استیضاح مطرح است.

محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، علی ساری ‏نماینده اهواز، مصطفی کواکبیان نماینده تهران، علی‌اکبری و مسعود رضایی نماینده‌های شیراز، عبدالرضا مصری، نماینده ‏کرمانشاه، حشمت الله فلاحت‌پیشه نماینده دالاهو و اسلام‌آبادغرب، خدری، جعفرزاده‌ایمن‌آبادی و مهرداد لاهوتی، از جمله نمایندگانی هستند که به انجام این استیضاح ها مصرند.

اما بهروز نعمتی، عضو هیأت رئیسه مجلس و سخنگوی هیأت رئیسه در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: تصمیم یکباره برای استیضاح وزرایی که تنها دو ماه از انتصابشان می گذرد، قدری سختگیرانه است؛ چهار سال فرصت برای استیضاح وجود دارد.

وی در ادامه گفت: برخی از این وزرا، دو هفته هم نیست که وزیر شده اند؛ بنابراین، باید به آنها فرصت داده شود. من اعتقاد دارم که نباید در این کار عجله کرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه چرا نمایندگان به این زودی موضوع استیضاح را مطرح کردند، گفت: برخی وزرا در روز رأی اعتماد و پیش از آن، قول هایی به نمایندگان مجلس می دهند؛ اما به محض اینکه وزیر می شوند، می روند و پشت سر خود را هم نگاه نمی کنند.

وی گفت: دولت و مجلس باید همواره با هم در تعامل باشند، هیچ یک از خواسته های نماینده ها از وزرا شخصی نیست؛ اما متأسفانه وزرا اعتقادی به تعامل ندارند، ولی من همچنان اعتقاد دارم که باید روال کار طی شود و نمایندگان ابتدا از ابزار تذکر، بعد سؤال و پس از آن از استیضاح استفاده می کردند.

با توجه به فضای موجود و تعطیلی مجلس برای اظهار نظر درباره سرنوشت این استیضاح، قدری زود است؛ اما برخی تحرکات در وزارت خانه هایی که لب تیغ هستند، حکایت از این دارد که وزرا در این مدت هم ساکت ننشسته و در تلاش برای جلب نظر نمایندگان مخالف هستند.

اما شاید بازگشت موقتی سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد و استعفای یکباره اسلامیان از مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی و برخی دیگر از فعل و انفعالات در سایر وزارت خانه ها در راستای همین اقدامات دولتی ها برای عبور از این استیضاح ها باشد؛ اما باید منتظر ماند و دید، آیا این بار مجلسی ها نیز مانند گذشته تغییر رأی خواهند داد یا روی حرف خود می مانند؟!

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس